Forslag til beslutning - B8-1167/2016Forslag til beslutning
B8-1167/2016

FORSLAG TIL BESLUTNING om situationen for journalister i Tyrkiet

24.10.2016 - (2016/2935(RSP))

på baggrund af redegørelse fra næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik
jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 2

Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Angel Dzhambazki, Ruža Tomašić, Raffaele Fitto for ECR-Gruppen

Se også det fælles beslutningsforslag RC-B8-1162/2016

Procedure : 2016/2935(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
B8-1167/2016
Indgivne tekster :
B8-1167/2016
Forhandlinger :
Afstemninger :
Vedtagne tekster :

B8-1167/2016

Europa-Parlamentets beslutning om situationen for journalister i Tyrkiet

(2016/2935(RSP))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sine tidligere beslutninger om Tyrkiet, især beslutning af 14. april 2016 om 2015-rapporten for Tyrkiet[1], og beslutning af 15. januar 2015 om ytringsfrihed i Tyrkiet: nylige anholdelser af journalister, medieledere og systematisk pres på medier[2],

–  der henviser til Kommissionens 2015-rapport om Tyrkiet,

–  der henviser til Rådets tidligere relevante konklusioner,

–  der henviser til relevante redegørelser fra næstformanden/den højtstående repræsentant, Federica Mogherini, og kommissær Johannes Hahn,

–  der henviser til erklæringen af 26. juli 2016 fra Europarådets menneskerettighedskommissær om de foranstaltninger, der blev truffet under undtagelsestilstanden i Tyrkiet,

–  der henviser til det møde, der fandt sted som led i den politiske dialog på højt plan mellem EU og Tyrkiet den 9. september 2016,

–  der henviser til den europæiske menneskerettighedskonvention, som Tyrkiet har undertegnet,

–  der henviser til den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder (ICCPR),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 123, stk. 2,

A.  der henviser til, at et statskup blev forsøgt gennemført den 15. juli 2016; der henviser til, at myndighederne umiddelbart herefter erklærede undtagelsestilstand, som er blevet forlænget yderligere tre måneder fra og med den 19. oktober, og som giver regeringen vidtrækkende beføjelser til at regere ved dekret;

B.  der henviser til, at Tyrkiet har fremlagt en formel bekendtgørelse om undtagelse fra den europæiske menneskerettighedskonvention; der henviser til, at der ikke kan gøres undtagelse fra artikel 2, 3, 4, stk. 1, og 7;

C.  der henviser til, at intimideringen af journalister og medieforetagender i og uden for Tyrkiet gennem anholdelser, høringer, retsforfølgelser, censur og afskedigelser er taget til i løbet af det seneste år og er blevet yderligere optrappet siden det mislykkede kupforsøg i juli 2016 og den efterfølgende erklæring om undtagelsestilstand; der henviser til, at Tyrkiet rangerer som nr. 151 ud af 180 lande i Journalister uden Grænsers seneste pressefrihedsindeks;

D.  der henviser til, at bestemmelserne i de dekreter, som blev vedtaget inden for rammerne af undtagelsestilstanden, påvirker udøvelsen af ytringsfriheden, bl.a. ved at de højere administrationsniveauer får beføjelser til at lukke alle medieorganisationer, at regeringen får mulighed for at indføre udgangsforbud og forbyde offentlige møder, forsamlinger og demonstrationer, og at myndighederne får mulighed for at annullere eller konfiskere pas fra personer, der er genstand for efterforskninger, herunder deres ægtefælles og partners pas;

E.  der henviser til, at Tyrkiet ifølge forlydender har det højeste antal fængslede journalister i verden, hvoraf mere end halvdelen af dem blev fængslet i 2016, og der henviser til, at mange af dem er anklaget eller er blevet dømt for anklager i henhold til terrorbekæmpelseslovgivningen;

F.  der henviser til, at Tyrkiet er kandidatland og en central partner for EU;

G.  der henviser til, at retsstatsprincippet og de grundlæggende rettigheder, herunder ytringsfriheden, er demokratiske kerneværdier, som Tyrkiet formelt har forpligtet sig til gennem sin ansøgning om medlemskab af EU og gennem sit medlemsskab af Europarådet;

1.  anerkender den tyrkiske regerings ret til og ansvar for at reagere på kupforsøget, men understreger, at den stadig skal opfylde sine menneskerettighedsforpligtelser i henhold til den tyrkiske forfatning og sine internationale menneskerettighedskonventioner, som Tyrkiet har undertegnet;

2.  fordømmer det intensiverede angreb på mediefriheden efter det mislykkede kupforsøg; opfordrer den tyrkiske regering til at ophøre med at lægge politisk og økonomisk pres på de uafhængige medier; fordømmer den stadig mere udbredte anvendelse af terrorbekæmpelseslovgivning mod journalister, de indholdsrelaterede forbud mod onlinerapportering og konventionel rapportering og blokering af websteder; opfordrer myndighederne til at frigive de tilbageholdte journalister og til at tillade, at medieforetagender genåbnes;

3  minder om, at ytringsfrihed, forskelligartede og uafhængige medier og retsstatsprincippet er afgørende elementer i et demokratisk samfund; understreger, at Tyrkiet som kandidatland skal stræbe efter de højest mulige demokratiske standarder og praksisser;

4.  understreger, at Tyrkiet er nødt til at indføre mekanismer, der beskytter mod misbrug og opretholder magtens deling og retsstatsprincippet;

5.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, Tjenesten for EU's Optræden Udadtil, medlemsstaternes regeringer og parlamenter og Republikken Tyrkiets regering og parlament.