Πρόταση ψηφίσματος - B8-1167/2016Πρόταση ψηφίσματος
B8-1167/2016

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με την κατάσταση των δημοσιογράφων στην Τουρκία

24.10.2016 - (2016/2935(RSP))

εν συνεχεία δήλωσης της Αντιπροέδρου της Επιτροπής / Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας
σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού

Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Angel Dzhambazki, Ruža Tomašić, Raffaele Fitto εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B8-1162/2016

Διαδικασία : 2016/2935(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
B8-1167/2016
Κείμενα που κατατέθηκαν :
B8-1167/2016
Συζήτηση :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

B8-1167/2016

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την κατάσταση των δημοσιογράφων στην Τουρκία

(2016/2935(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του για την Τουρκία, και συγκεκριμένα αυτό της 14ης Απριλίου 2016 σχετικά με την έκθεση 2015 για την Τουρκία[1] και εκείνο της 15ης Ιανουαρίου 2015 σχετικά με την ελευθερία της έκφρασης στην Τουρκία: πρόσφατες συλλήψεις δημοσιογράφων, διευθυντικών στελεχών των μέσων μαζικής ενημέρωσης και συστηματική άσκηση πίεσης στα μέσα μαζικής ενημέρωσης[2],

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής του 2015 για την Τουρκία,

–  έχοντας υπόψη προηγούμενα σχετικά συμπεράσματα του Συμβουλίου,

–  έχοντας υπόψη τις σχετικές δηλώσεις της Αντιπροέδρου της Επιτροπής / Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, Federica Mogherini, και του Επιτρόπου Johannes Hahn,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση του Επιτρόπου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Συμβουλίου της Ευρώπης, της 21ης Ιουλίου 2016, σχετικά με τα μέτρα που ελήφθησαν στο πλαίσιο της κήρυξης κατάστασης έκτακτης ανάγκης στην Τουρκία,

–  έχοντας υπόψη τον πολιτικό διάλογο υψηλού επιπέδου ΕΕ-Τουρκίας της 9ης Σεπτεμβρίου 2016,

–  έχοντας υπόψη την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΣΑΔ), της οποίας η Τουρκία είναι συμβαλλόμενο μέρος,

–  έχοντας υπόψη το Διεθνές Σύμφωνο περί Ατομικών και Πολιτικών Δικαιωμάτων (ICCPR),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 15 Ιουλίου 2016 έγινε στην Τουρκία απόπειρα πραξικοπήματος· λαμβάνοντας υπόψη ότι αμέσως μετά οι αρχές κήρυξαν κατάσταση έκτακτης ανάγκης, η οποία παρατάθηκε για άλλο ένα τρίμηνο στις 19 Οκτωβρίου και παρέχει στην κυβέρνηση εκτεταμένες εξουσίες να κυβερνά με διατάγματα·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Τουρκία έχει υποβάλει προειδοποιητική επιστολή για παρέκκλιση από την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου· λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν μπορεί να υπάρξει παρέκκλιση από τα άρθρα 2, 3, 4 παράγραφος 1 και 7 της εν λόγω σύμβασης·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο εκφοβισμός των δημοσιογράφων και των μέσων ενημέρωσης εντός και εκτός της Τουρκίας με συλλήψεις, ακροάσεις, διώξεις, λογοκρισία και απολύσεις αυξήθηκε τον τελευταίο χρόνο και έχει ενταθεί περαιτέρω μετά την αποτυχημένη απόπειρα πραξικοπήματος του Ιουλίου 2016 και την επακόλουθη κήρυξη κατάστασης εκτάκτου ανάγκης· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Τουρκία καταλαμβάνει την 151η θέση μεταξύ 180 χωρών στον πιο πρόσφατο Δείκτη Ελευθερίας του Τύπου των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διατάξεις των διαταγμάτων της έκτακτης ανάγκης επηρεάζουν την άσκηση του δικαιώματος στην ελευθερία της έκφρασης και παρέχουν στην ανώτατη διοίκηση τη δυνατότητα να κλείνει οποιαδήποτε οργάνωση των μέσων ενημέρωσης και επιτρέπουν στην κυβέρνηση να επιβάλλει απαγορεύσεις κυκλοφορίας, να απαγορεύει δημόσιες συναντήσεις, και δίνουν τη δυνατότητα στις αρχές να ακυρώσουν ή να κατάσχουν τα διαβατήρια των προσώπων που ανακρίνονται καθώς και των συζύγων τους και των συντρόφων τους·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με πληροφορίες, η Τουρκία έχει τον μεγαλύτερο αριθμό φυλακισμένων δημοσιογράφων στον κόσμο, όπου πάνω από το ήμισυ εξ αυτών φυλακίσθηκε κατά τη διάρκεια του 2016, και ότι πολλοί εξ αυτών κατηγορούνται ή έχουν καταδικαστεί βάσει της αντιτρομοκρατικής νομοθεσίας·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Τουρκία είναι υποψήφια για ένταξη χώρα και βασικός εταίρος της ΕΕ·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένης της ελευθερίας της έκφρασης, αποτελούν βασικές δημοκρατικές αξίες, για τις οποίες η Τουρκία έχει δεσμευτεί επίσημα με την υποβολή της αίτησής της για προσχώρηση στην ΕΕ, καθώς και με την ιδιότητά της του μέλους του Συμβουλίου της Ευρώπης·

1.  αναγνωρίζει το δικαίωμα και την ευθύνη της Τουρκικής Κυβέρνησης να αντιμετωπίσει την απόπειρα πραξικοπήματος, τονίζει όμως ότι πρέπει επίσης να συμμορφώνεται και προς τις υποχρεώσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα που επιβάλλονται από το τουρκικό Σύνταγμα και τις διεθνείς συμβάσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα στις οποίες η Τουρκία είναι συμβαλλόμενο μέρος·

2.  καταδικάζει την εντατικοποίηση της καταστολής της ελευθερίας των μέσων ενημέρωσης μετά την αποτυχημένη απόπειρα πραξικοπήματος καλεί την Τουρκική Κυβέρνηση να θέσει τέλος στις πολιτικές και οικονομικές πιέσεις που ασκεί στα ανεξάρτητα μέσα ενημέρωσης· καταδικάζει την αυξανόμενη χρήση της αντιτρομοκρατικής νομοθεσίας εις βάρος δημοσιογράφων, τις απαγορεύσεις περιεχομένου για τη διαδικτυακή και συμβατική δημοσιογραφία καθώς και τη φραγή ιστοτόπων· καλεί τις αρχές να ελευθερώσουν τους κρατούμενους δημοσιογράφους και να επιτρέψουν την επαναλειτουργία των μέσων ενημέρωσης·

3  υπενθυμίζει ότι η ελευθερία της έκφρασης, τα πολυφωνικά και ανεξάρτητα μέσα ενημέρωσης και το κράτος δικαίου αποτελούν ουσιώδη στοιχεία μιας δημοκρατικής κοινωνίας· υπογραμμίζει ότι η Τουρκία, ως υποψήφια χώρα, οφείλει να αποβλέπει σε όσο το δυνατόν υψηλότερα δημοκρατικά πρότυπα και πρακτικές·

4.  τονίζει πως η Τουρκία χρειάζεται να προβλέψει μηχανισμούς που θα αποτρέπουν την κατάχρηση εξουσίας και θα διασφαλίζουν τον διαχωρισμό των εξουσιών και το κράτος δικαίου·

5.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, καθώς και στην κυβέρνηση και το κοινοβούλιο της Δημοκρατίας της Τουρκίας.