Päätöslauselmaesitys - B8-1167/2016Päätöslauselmaesitys
B8-1167/2016

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS toimittajien tilanteesta Turkissa

24.10.2016 - (2016/2935(RSP))

komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuman johdosta
työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti

Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Angel Dzhambazki, Ruža Tomašić, Raffaele Fitto ECR-ryhmän puolesta

Ks. myös yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B8-1162/2016

Menettely : 2016/2935(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
B8-1167/2016
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
B8-1167/2016
Keskustelut :
Äänestykset :
Hyväksytyt tekstit :

B8-1167/2016

Euroopan parlamentin päätöslauselma toimittajien tilanteesta Turkissa

(2016/2935(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon aiemmat Turkkia koskevat päätöslauselmansa ja erityisesti 14. huhtikuuta 2016 antamansa päätöslauselman Turkkia koskevasta vuoden 2015 kertomuksesta[1] ja 15. tammikuuta 2015 antamansa päätöslauselman: ”Ilmaisunvapaus Turkissa: toimittajien ja tiedotusvälineiden päälliköiden viimeaikaiset pidätykset ja tiedotusvälineiden järjestelmällinen painostus”[2],

–  ottaa huomioon komission Turkkia koskevan vuoden 2015 kertomuksen,

–  ottaa huomioon aikaisemmat asiaa koskevat neuvoston päätelmät,

–  ottaa huomioon varapuheenjohtajan / korkean edustajan Federica Mogherinin ja komission jäsenen Johannes Hahnin asiaa koskevat julkilausumat,

–  ottaa huomioon Euroopan neuvoston ihmisoikeuskomissaarin 26. heinäkuuta 2016 antaman julkilausuman poikkeustilan aikana toteutetuista toimista Turkissa,

–  ottaa huomioon 9. syyskuuta 2016 käydyn EU:n ja Turkin välisen korkean tason poliittisen vuoropuhelun,

–  ottaa huomioon Euroopan ihmisoikeussopimuksen, jonka Turkki on allekirjoittanut,

–  ottaa huomioon kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan,

A.  ottaa huomioon, että Turkissa tapahtui vallankaappausyritys 15. heinäkuuta 2016; ottaa huomioon, että välittömästi sen jälkeen viranomaiset julistivat poikkeustilan, jota jatkettiin vielä kolmella kuukaudella 19. lokakuuta lähtien, mikä antaa hallitukselle laajat valtuudet hallita asetuksin;

B.  toteaa, että Turkki on jättänyt Euroopan ihmisoikeussopimusta koskevan virallisen poikkeusilmoituksen; toteaa, että sen 2 ja 3 artiklasta, 4 artiklan 1 kohdasta ja 7 artiklasta ei voida poiketa;

C.  ottaa huomioon, että Turkissa ja sen ulkopuolella tapahtuva toimittajien ja tiedotusvälineiden pelottelu, jonka keinoina on käytetty pidätyksiä, kuulusteluja, syytteeseen asettamisia, sensurointia ja irtisanomisia, on lisääntynyt viimeksi kuluneen vuoden aikana ja kiihtynyt heinäkuun 2016 epäonnistuneen vallankaappausyrityksen ja sittemmin julistetun poikkeustilan jälkeen; toteaa, että Toimittajat ilman rajoja -järjestön viimeisimmän lehdistönvapautta kuvaavan indeksin mukaan Turkki on 180 maan joukossa sijalla 151;

D.  toteaa, että poikkeustilan aikana annettujen asetusten säännökset vaikuttavat sananvapauden harjoittamiseen, sillä korkean tason viranomaisilla on valtuudet sulkea mikä hyvänsä tiedotusväline, hallituksella on valta määrätä ulkonaliikkumiskieltoja, kieltää julkiset kokoukset ja kokoontumiset ja viranomaisilla on valtuudet takavarikoida tutkinnan kohteena olevien passit, myös heidän puolisoidensa ja kumppaneidensa passit;

E.  ottaa huomioon, että Turkissa vangittuina olevien toimittajien lukumäärä on tiettävästi maailman korkein ja että yli puolet heistä vangittiin vuonna 2016 ja toteaa, että monia heistä syytetään tai heidät tuomittiin terrorisminvastaisen lainsäädännön perusteella;

F.  ottaa huomioon, että Turkki on ehdokasmaa ja EU:n keskeinen kumppani;

G.  toteaa, että oikeusvaltion periaatteet ja perusoikeudet, mukaan lukien sananvapaus, ovat keskeisiä demokraattisia arvoja ja että Turkki on virallisesti sitoutunut näihin arvoihin EU-jäsenyyshakemuksensa sekä Euroopan neuvoston jäsenyytensä myötä;

1.  on tietoinen Turkin hallituksen oikeudesta ja vastuusta vastata vallankaappausyritykseen, mutta korostaa, että maan on siitä huolimatta noudatettava kansainvälisiä ihmisoikeusvelvoitteitaan Turkin perustuslain vaatimusten sekä niiden kansainvälisten ihmisoikeussopimusten mukaisesti, joiden osapuoli Turkki on;

2.  tuomitsee epäonnistuneen vallankaappausyrityksen jälkeiset tiedotusvälineiden vapauteen kohdistuneet iskut; kehottaa Turkin hallitusta lopettamaan riippumattomien tiedotusvälineiden poliittisen ja taloudellisen painostuksen; tuomitsee terrorisminvastaisen lainsäädännön lisääntyvän käytön toimittajia vastaan, verkossa tapahtuvan ja perinteisen raportoinnin sisältöä koskevat kiellot sekä verkkosivuille pääsyn estämisen; kehottaa viranomaisia vapauttamaan vangitut toimittajat ja sallimaan tiedotusvälineiden uudelleen avaamisen;

3  muistuttaa, että sanavapaus, monipuoliset ja riippumattomat tiedotusvälineet sekä oikeusvaltio ovat demokraattisen yhteiskunnan olennaisia osia; korostaa, että ehdokasmaana Turkin on pyrittävä saavuttamaan korkeimmat mahdolliset demokraattiset vaatimukset ja käytännöt;

4.  korostaa, että Turkissa on otettava käyttöön mekanismeja, joilla varmistetaan suojatoimet väärinkäytöksiä vastaan ja säilytetään vallanjako ja oikeusvaltio;

5.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, Euroopan ulkosuhdehallinnolle, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille sekä Turkin tasavallan hallitukselle ja parlamentille.