Projekt rezolucji - B8-1167/2016Projekt rezolucji
B8-1167/2016

PROJEKT REZOLUCJI w sprawie sytuacji dziennikarzy w Turcji

24.10.2016 - (2016/2935(RSP))

złożony w następstwie oświadczenia wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa
zgodnie z art. 123 ust. 2 Regulaminu

Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Angel Dzhambazki, Ruža Tomašić, Raffaele Fitto w imieniu grupy ECR

Patrz też projekt wspólnej rezolucji RC-B8-1162/2016

Procedura : 2016/2935(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
B8-1167/2016
Teksty złożone :
B8-1167/2016
Teksty przyjęte :

B8-1167/2016

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie sytuacji dziennikarzy w Turcji

(2016/2935(RSP))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając swoje wcześniejsze rezolucje w sprawie Turcji, w szczególności rezolucję z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie sprawozdania za 2015 r. w sprawie Turcji[1] oraz z dnia 15 stycznia 2015 r. w sprawie wolności słowa w Turcji – niedawne aresztowania dziennikarzy i dyrektorów mediów oraz systematyczne wywieranie nacisków na media[2],

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji za 2015 r. w sprawie Turcji,

–  uwzględniając wcześniejsze odnośne konkluzje Rady,

–  uwzględniając odnośne oświadczenia wiceprzewodniczącej / wysokiej przedstawiciel Federiki Mogherini oraz komisarza Johannesa Hahna,

–  uwzględniając oświadczenie Komisarza Praw Człowieka Rady Europy z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie kroków podjętych w okresie obowiązywania stanu wyjątkowego w Turcji,

–  uwzględniając dialog polityczny na wysokim szczeblu między UE a Turcją z dnia 9 września 2016 r.,

–  uwzględniając europejską konwencję praw człowieka, której Turcja jest sygnatariuszem,

–  uwzględniając Międzynarodowy pakt praw obywatelskich i politycznych,

–  uwzględniając art. 123 ust. 2 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że w dniu 15 lipca 2016 r. w Turcji miała miejsce próba zamachu stanu; mając na uwadze, że w jej bezpośrednim następstwie władze wprowadziły stan wyjątkowy, który w dniu 19 października został przedłużony o kolejne trzy miesiące oraz który gwarantuje szerokie uprawnienia wykonawcze do rządzenia w oparciu o dekrety;

B.  mając na uwadze, że Turcja złożyła formalne zawiadomienie o odstępstwie od stosowania europejskiej konwencji praw człowieka; mając na uwadze, że niemożliwe jest odstępstwo od stosowania jej art. 2, 3, 4 ust. 1 i art. 7;

C.  mając na uwadze, że w ostatnim roku wzrosła skala zastraszania dziennikarzy i mediów na terenie Turcji oraz poza nią poprzez aresztowania, przesłuchania, prześladowania, cenzurę oraz zwolnienia, a zjawisko to nasiliło się od czasu nieudanej próby zamachu stanu z lipca 2016 r. oraz wprowadzenia w jej następstwie stanu wyjątkowego; mając na uwadze, że Turcja zajmuje 151. miejsce spośród 180 krajów w najnowszym rankingu wolności prasy przygotowanym przez Reporterów bez Granic;

D.  mając na uwadze, że przepisy dekretów o stanie wyjątkowym ograniczają korzystanie z prawa, jakim jest wolność słowa, uprawniając wyższe szczeble administracji do zamykania organizacji medialnych, umożliwiając rządowi wprowadzenie godziny policyjnej, zakazu spotkań publicznych, zgromadzeń i wieców oraz uprawniając władze do unieważniania i konfiskowania paszportów osób, w sprawie których prowadzone są dochodzenia, a także ich małżonków i partnerów;

E.  mając na uwadze, że według doniesień w Turcji liczba aresztowanych dziennikarzy jest najwyższa na świecie, przy czym ponad połowa z nich została zatrzymana w 2016 r., oraz mając na uwadze, że wielu z nich zostało oskarżonych lub skazanych na mocy ustaw antyterrorystycznych;

F.  mając na uwadze, że Turcja jest krajem kandydującym do UE i jej kluczowym partnerem;

G.  mając na uwadze, że praworządność i prawa podstawowe, w tym wolność słowa, to podstawowe wartości demokratyczne, do których poszanowania Turcja formalnie się zobowiązała składając wniosek o członkostwo w UE, a także jako członek Rady Europy;

1.  uznaje, że rząd turecki ma prawo, a także obowiązek zareagować na próbę zamachu stanu, jednak podkreśla, że mimo wszystko musi on szanować prawa człowieka określone w konstytucji tureckiej, a także działać zgodnie z międzynarodowymi konwencjami praw człowieka, których Turcja jest stroną;

2.  potępia coraz większe ograniczanie wolności mediów po nieudanej próbie zamachu stanu; wzywa turecki rząd, by przestał wywierać presję polityczną i gospodarczą na niezależne media; potępia coraz częstsze stosowanie ustaw antyterrorystycznych przeciwko dziennikarzom, zakaz publikowania treści reporterskich w internecie oraz w formie tradycyjnej, a także blokowanie stron internetowych; wzywa władze do uwolnienia zatrzymanych dziennikarzy oraz do zezwolenia na wznowienie działalności mediów;

3  przypomina, że wolność słowa, zróżnicowane i niezależne media, a także praworządność są istotnymi elementami społeczeństwa demokratycznego; podkreśla, że Turcja jako kraj kandydujący do UE musi dążyć do jak najwyższych standardów i jak najlepszych praktyk demokratycznych;

4.  podkreśla konieczność wprowadzenia przez Turcję mechanizmów gwarantujących ochronę przed nadużyciami oraz utrzymanie rozdziału władz oraz praworządności;

5.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji, Europejskiej Służbie Działań Zewnętrznych, rządom i parlamentom państw członkowskich, jak również rządowi i parlamentowi Republiki Turcji.