Förslag till resolution - B8-1167/2016Förslag till resolution
B8-1167/2016

FÖRSLAG TILL RESOLUTION om situationen för journalister i Turkiet

24.10.2016 - (2016/2935(RSP))

till följd av ett uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik
i enlighet med artikel 123.2 i arbetsordningen

Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Angel Dzhambazki, Ruža Tomašić, Raffaele Fitto för ECR-gruppen

Se även det gemensamma resolutionsförslaget RC-B8-1162/2016

Förfarande : 2016/2935(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
B8-1167/2016
Ingivna texter :
B8-1167/2016
Omröstningar :
Antagna texter :

B8-1167/2016

Europaparlamentets resolution om situationen för journalister i Turkiet

(2016/2935(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sina tidigare resolutioner om Turkiet, särskilt resolutionerna av den 14 april 2016 om 2015 års rapport om Turkiet[1] och den 15 januari 2015 om yttrandefrihet i Turkiet: Den senaste tidens gripanden av journalister och mediechefer samt systematiska påtryckningar på medierna[2],

–  med beaktande av kommissionens rapport 2015 om Turkiet,

–  med beaktande av rådets tidigare relevanta slutsatser,

–  med beaktande av relevanta uttalanden av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik Federica Mogherini och kommissionsledamot Johannes Hahn,

–  med beaktande av uttalandet av den 26 juli 2016 från Europarådets kommissarie för mänskliga rättigheter om de åtgärder som vidtagits under undantagstillståndet i Turkiet,

–  med beaktande av EU:s och Turkiets politiska högnivådialog av den 9 september 2016,

–  med beaktande av den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna som Turkiet har undertecknat,

–  med beaktande av den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter,

–  med beaktande av artikel 123.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Den 15 juli 2016 gjordes ett försök till statskupp i Turkiet. Omedelbart efter införde myndigheterna ett undantagstillstånd, som förlängdes med ytterligare tre månader från och med den 19 oktober och ger den verkställande makten långtgående befogenheter att styra med hjälp av dekret.

B.  Turkiet har formellt meddelat att man inför ett undantag från den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna. Inga undantag kan göras till artiklarna 2, 3, 4.1 och 7 i konventionen.

C.  Hoten mot journalister och medieföretag i och utanför Turkiet genom gripanden, förhör, åtal, censur och uppsägningar har ökat under det senaste året och ytterligare trappats upp efter det misslyckade kuppförsöket i juli 2016 och det undantagstillstånd som därefter infördes. Turkiet ligger på plats 151 av 180 länder i det senaste pressfrihetsindexet från Reportrar utan gränser.

D.  Bestämmelser i de dekret som antagits inom ramen för undantagstillståndet påverkar utövandet av yttrandefriheten, bland annat genom att ge de högre förvaltningsnivåerna befogenhet att stänga alla medieorganisationer, tillåta regeringen att införa utegångsförbud, förbjuda offentliga möten, sammankomster och samlingar och tillåta myndigheterna att annullera eller beslagta pass från personer som håller på att utredas, vilket även inbegriper deras makars och partners pass.

E.  Turkiet har enligt rapporterna det högsta antalet fängslade journalister i världen, varav mer än hälften fängslades 2016, och många av dem anklagas eller har dömts för brott enligt antiterrorlagen.

F.  Turkiet är ett kandidatland och en viktig EU-partner.

G.  Respekten för rättsstatsprincipen och de grundläggande rättigheterna, däribland yttrandefriheten, är kärnan i EU:s demokratiska värden, vilka Turkiet formellt har förbundit sig till genom sin ansökan om EU-medlemskap och genom sitt medlemskap i Europarådet.

1.  Europaparlamentet erkänner den turkiska regeringens rätt och skyldighet att agera efter kuppförsöket, men betonar att den ändå måste uppfylla sina människorättsliga skyldigheter i enlighet med den turkiska konstitutionen och internationella människorättskonventioner i vilka Turkiet är part.

2.  Europaparlamentet fördömer de ökade tillslagen mot mediefriheten efter det misslyckade kuppförsöket. Parlamentet uppmanar den turkiska regeringen att upphöra med de politiska och ekonomiska påtryckningarna mot oberoende medier. Parlamentet fördömer den ökade tillämpningen av antiterrorlagen mot journalister, de innehållsrelaterade förbuden mot onlinerapportering och konventionell rapportering och blockeringen av webbplatser. Parlamentet uppmanar myndigheterna att släppa de fängslade journalisterna och tillåta medieföretagen att återuppta sin verksamhet.

3  Europaparlamentet påminner om att yttrandefriheten, olika och oberoende medier och rättsstatsprinciperna är centrala inslag i ett demokratiskt samhälle. Parlamentet betonar att Turkiet, i egenskap av kandidatland, måste sträva efter högsta möjliga demokratiska standarder och praxis.

4.  Europaparlamentet understryker att Turkiet måste införa mekanismer för att säkerställa skydd mot missbruk och upprätthålla maktfördelningen och rättsstatsprincipen.

5.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, Europeiska utrikestjänsten, medlemsstaternas regeringar och parlament samt regeringen och parlamentet i republiken Turkiet.