Forslag til beslutning - B8-1168/2016Forslag til beslutning
B8-1168/2016

  FORSLAG TIL BESLUTNING om situationen for journalister i Tyrkiet

  24.10.2016 - (2016/2935(RSP))

  på baggrund af redegørelse fra næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik
  jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 2

  Takis Hadjigeorgiou, Marie-Christine Vergiat, Eleonora Forenza, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Patrick Le Hyaric, Barbara Spinelli, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Ángela Vallina, Malin Björk, Paloma López Bermejo, Merja Kyllönen, Martina Michels, Sofia Sakorafa, Curzio Maltese, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Javier Couso Permuy, Marina Albiol Guzmán for GUE/NGL-Gruppen

  Se også det fælles beslutningsforslag RC-B8-1162/2016

  Procedure : 2016/2935(RSP)
  Forløb i plenarforsamlingen
  Dokumentforløb :  
  B8-1168/2016
  Indgivne tekster :
  B8-1168/2016
  Forhandlinger :
  Afstemninger :
  Vedtagne tekster :

  B8-1168/2016

  Europa-Parlamentets beslutning om situationen for journalister i Tyrkiet

  (2016/2935(RSP))

  Europa-Parlamentet,

  –  der henviser til sine tidligere beslutninger om Tyrkiet, især dem om de årlige statusrapporter og beslutningen om ytringsfrihed i Tyrkiet[1]:

  –  der henviser til Kommissionens 2015-rapport om Tyrkiet (SWD(2015)0216),

  –  der henviser til, at respekt for retsstatsprincippet, herunder ytringsfriheden, er kernen i EU's tiltrædelsesproces,

  –  der henviser til den europæiske menneskerettighedskonvention,

  –  der henviser til FN's internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder fra 1966,

  –  der henviser til forretningsordenens artikel 123, stk. 2,

  A.  der henviser til, at Tyrkiet oplevede et kupforsøg den 15. juli 2016, hvorunder mere end 250 personer blev dræbt og grundlæggende demokratiske institutioner blev ramt;

  B.  der henviser til, at 2 500 journalister har mistet deres job efter kupforsøget, og til at der er udstedt arrestordrer mod snesevis af mediearbejdere;

  C.  der henviser til, at det tyrkiske politi efter kupforsøget arresterede mere end 140 journalister, herunder reportere, redaktører og medieleder, på grundlag af anklager om "medlemskab af en terrororganisation";

  D.  der henviser til, at en række af de journalister, som blev arresteret efter den 15. juli, sidenhen er blevet løsladt, men at mere end 90 journalister fortsat sidder fængslet, mange af dem uden tiltale; der henviser til, at de frihedsberøvede journalister er blevet nægtet retten til advokatbistand og tilbageholdes under umenneskelige forhold, hvor de udsættes for trusler og mishandling;

  E.  der henviser til, at der har været eksempler på, at slægtninge til journalister, som er flygtet eller gået under jorden, er blevet arresteret og har fået frataget deres pas for at tvinge journalisterne til overgive sig;

  F.  der henviser til, at 131 mediekanaler, herunder 45 aviser, 16 TV-stationer, 23 radiostationer, 3 nyhedsbureauer, 15 tidsskrifter og 29 forlag er blevet eksproprieret og/eller lukket som følge af undtagelsestilstanden og under påskud om, at de mistænkes for at "samarbejde" med Gülen-bevægelsen;

  G.  der henviser til, at de tyrkiske myndigheder efter kupforsøget også har lukket prokurdiske mediekanaler og anholdt prokurdiske journalister;

  H.  der henviser til, at udenlandske journalister efter kupforsøget er blevet arresteret og deporteret;

  I.  der henviser til, at ytringsfriheden ofte udfordres i Tyrkiet, navnlig gennem vilkårlig og restriktiv fortolkning af lovgivningen, politisk pres, afskedigelse og hyppige retssager mod journalister, hvilket alt sammen også fører til selvcensur; der henviser til, at presset på medierne, især efter kupforsøget, har ført til eliminering af næsten alle mediekanaler, der har forbindelse til oppositionen eller er kritiske over for regeringen;

  J.  der henviser til, at Tyrkiet allerede inden kupforsøget havde et meget stort antal journalister siddende i fængsel, mens de afventede en retssag, men at landet ifølge Det Europæiske Journalistforbund siden juli 2016 er blevet verdens førende for så vidt angår fængsling af journalister med mere end 90 personer i fængsel på det tidspunkt;

  K.  der henviser til, at forskellige EU-institutioner, herunder Europa-Parlamentet og Det Europæiske Råd ved flere lejligheder har givet udtryk for deres bekymring over den "udvidede definition" af terrorisme, der nu anvendes i Tyrkiet, og som giver mulighed for at øge undertrykkelsen af modstandere af regimet, navnlig journalister, politiske modstandere og kurdere;

  L.  der henviser til, at uafhængige domstole er en af de afgørende grundpiller for retsstaten; der henviser til, at næsten 3 400 dommere ifølge den europæiske sammenslutning af dommere, har fået inddraget deres stillinger, og at 2 900 stadig er fængslet;

  M.  der henviser til, at mange af dem, der er fængslet ikke har adgang til advokatbistand;

  1.  fordømmer på det kraftigste al ubegrundet fængsling af journalister og alle midlertidige frihedsberøvelser på grundlag af enten politiske kriterier eller ubegrundede mistanker om "lovprisning af terrororganisationer"; opfordrer til øjeblikkelig og betingelsesløs løsladelse af alle fængslede journalister, der tilbageholdes uden bevis for personlig deltagelse i begåelsen af en forbrydelse, eller uden at der er rejst tiltale mod dem;

  2.  udtrykker sin dybe bekymring over situationen i Tyrkiet med hensyn til pressefrihed, herunder frihed for journalister, redaktører og andre mediefolk;

  3.  er af den faste overbevisning, at undtagelsestilstanden og de overdrevne og vilkårlige foranstaltninger til at udrense alle personer, der menes at have forbindelse med kupforsøget den 15. juli, ikke må benyttes som påskud for uberettigede overgreb mod borgere, journalister og medievirksomheder;

  4.  opfordrer den tyrkiske regering til – i overensstemmelse med EMRK og Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols (ECHR) retspraksis, gældende EU-ret og praksis i EU-medlemsstaterne – at revidere den juridiske ramme med hensyn til organiseret kriminalitet og terrorisme samt domstolenes, sikkerhedsstyrkernes og de retshåndhævende myndigheders fortolkning heraf med henblik på at sikre retten til frihed og sikkerhed, retten til retfærdig rettergang samt ytrings-, forsamlings- og foreningsfriheden i praksis.

  5.  opfordrer den tyrkiske regering til straks at genetablere alle radio- og tv-selskabers sendesignaler og til at tage alle nødvendige skridt for at gøre det muligt for journalister at udføre deres arbejde uden trusler, chikane eller frygt for at blive sendt i fængsel;

  6.  fordømmer de tyrkiske myndigheders forsøg på at intimidere og deportere internationale korrespondenter;

  7.  opfordrer de tyrkiske myndigheder til at afstå fra også at behandle familiemedlemmer til mistænkte journalister som potentielle mistænkte og anvende administrative eller andre sanktioner mod dem, som det skete for hustruen til den landsforviste journalist, Can Dündar, som blev anholdt og fik konfiskeret sit pas som led i et forsøg på at tvinge Dündar til at vende tilbage til Tyrkiet;

  8.  opfordrer de tyrkiske myndigheder til at tage hensyn til den sundhedsmæssige og familiemæssige situation for journalister, der mistænkes for lovovertrædelser, når de arresterer og afhører dem;

  9.  opfordrer de tyrkiske myndigheder til at give en uafhængig myndighed, som er repræsentativ for journalisterhvervet, til opgave at udstede pressekort i stedet for Generaldirektoratet for Information og kommunikation (BYEGM), som refererer til den tyrkiske premierministers kontor;

  10.  udtrykker sin dybe bekymring over situationen med hensyn til retsstatsprincippet, demokrati og menneskerettigheder i Tyrkiet; opfordrer indtrængende Tyrkiet til at nedtrappe det anspændte politiske klima efter kupforsøget, som virker hæmmende på ytringsfriheden i medierne og på internettet; fordømmer endvidere fængslingen af næsten 3 400 dommere og det faktum, at næsten 2 900 af dem stadig er fængslet;

  11.  minder om, at en fri og pluralistisk presse er et væsentligt element i ethvert demokrati; minder de tyrkiske myndigheder om, at medier og journalister skal behandles med største omhu, da ytringsfriheden og mediefriheden til enhver tid er centrale elementer i et velfungerede demokratisk og åbent samfund;

  12.  opfordrer den tyrkiske regering til omgående at standse den vilkårlige efterforskning af de internationalt anerkendte journalister, forfattere og menneskerettighedsforkæmpere, som bidrog til solidaritetskampagnen for dagbladet Özgür Gündem ved at optræde som "jourhavende redaktører"; opfordrer desuden regeringen til også straks at løslade dem, der er fængslet af samme grund, og navnlig forfatteren Asli Erdogan;

  13.  opfordrer den tyrkiske regering til at foretage en effektiv efterforskning af påstandene om tortur af fængslede journalister, navnlig chefredaktørerne på det lukkede dagblad Özgür Gündem, Bilir Kaya og Inan Kizilkaya;

  14.  fordømmer på det kraftigste den seneste tids lukninger af 13 mediekanaler og 11 radiostationer, herunder navnlig IMC TV, der formidlede oppositionssynspunkter og Zarok TV, der sendte kurdisksprogede tegnefilm for børn; understreger på det kraftigste, at vilkårlige tiltag til at bringe enhver oppositionsstemme til tavshed under påskud af "bekæmpelse af terrorisme" ikke bidrager til at mindske spændingerne;

  15.  fordømmer på det kraftigste den afgørelse, som det franske selskab Eutelsat har truffet om at ophøre med at transmittere den Bruxelles-baserede prokurdiske nyhedskanal MED Nûçe TV på anmodning fra de tyrkiske myndigheder, og opfordrer selskabet til at genoverveje sin beslutning;

  16.  opfordrer Tyrkiet til at gå i gang med alle de reformer, der er nødvendige for at sikre passende "checks and balances", som fuldt ud kan sikre friheden, herunder tanke-, ytrings-, og mediefrihed, demokrati, lighed, retsstatsforhold og respekt for menneskerettighederne;

  17.  understreger betydningen af pressefriheden, retsvæsenets uafhængighed og respekten for de demokratiske værdier i forbindelse med EU's udvidelsesproces; understreger, at en række bestemmelser i tyrkisk lovgivning og domstolenes fortolkning af dem fortsat hæmmer ytringsfriheden, herunder mediefriheden; minder om, at ytringsfrihed og mediepluralisme er centrale elementer i de europæiske værdier, og at en uafhængig presse er afgørende for et demokratisk samfund, da den gør det muligt for borgerne at tage aktivt del i de kollektive beslutningsprocesser på et informeret grundlag og således styrker demokratiet; opfordrer i den forbindelse indtrængende den tyrkiske regering til at adressere mediefrihedsspørgsmålet med høj prioritet og skabe nogle passende retlige rammer, der garanterer pluralisme i overensstemmelse med internationale standarder; opfordrer desuden til, at presset mod og intimideringen af kritiske medier og journalister bringes til ophør;

  18.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, medlemsstaternes regeringer og parlamenter og Pakistans regering og parlament.