Päätöslauselmaesitys - B8-1168/2016Päätöslauselmaesitys
B8-1168/2016

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS toimittajien tilanteesta Turkissa

24.10.2016 - (2016/2935(RSP))

komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuman johdosta
työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti

Takis Hadjigeorgiou, Marie-Christine Vergiat, Eleonora Forenza, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Patrick Le Hyaric, Barbara Spinelli, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Ángela Vallina, Malin Björk, Paloma López Bermejo, Merja Kyllönen, Martina Michels, Sofia Sakorafa, Curzio Maltese, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Javier Couso Permuy, Marina Albiol Guzmán GUE/NGL-ryhmän puolesta

Ks. myös yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B8-1162/2016

Menettely : 2016/2935(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
B8-1168/2016
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
B8-1168/2016
Keskustelut :
Äänestykset :
Hyväksytyt tekstit :

B8-1168/2016

Euroopan parlamentin päätöslauselma toimittajien tilanteesta Turkissa

(2016/2935(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Turkista ja erityisesti Turkkia koskevista edistymiskertomuksista sekä päätöslauselman ilmaisunvapaudesta Turkissa[1],

–  ottaa huomioon komission laatiman Turkkia koskevan vuoden 2015 kertomuksen (SWD(2015)0216),

–  ottaa huomioon, että unioniin liittymisen prosessiin kuuluu olennaisena tekijänä oikeusvaltion periaatteiden, erityisesti sananvapauden, kunnioittaminen,

–  ottaa huomioon Euroopan ihmisoikeussopimuksen,

–  ottaa huomioon vuonna 1966 tehdyn kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan,

A.  ottaa huomioon, että Turkissa tapahtui 15. heinäkuuta 2016 vallankaappausyritys, jossa sai surmansa yli 250 henkilöä ja joka kohdistui keskeisiin demokraattisiin instituutioihin;

B.  ottaa huomioon, että vallankaappausyrityksen jälkeen 2 500 toimittajaa on menettänyt työpaikkansa ja että kymmenistä tiedotusvälineiden työntekijöistä on annettu pidätysmääräys;

C.  toteaa, että vallankaappausyrityksen jälkeen Turkin poliisi on pidättänyt yli 140 toimittajaa, myös selostajia, päätoimittajia ja tiedotusvälineiden johtohenkilöitä, syytettynä ”kuulumisesta terroristijärjestöön”;

D.  toteaa, että moni 15. heinäkuuta jälkeen pidätetyistä toimittajista on jo vapautettu, mutta yli 90 toimittajaa on yhä vankilassa ja monia heistä pidetään vangittuina ilman syytteitä; toteaa, että vangituilta toimittajilta on evätty oikeus tavata asianajaja ja että heitä pidetään epäinhimillisissä oloissa, joissa heitä uhkaillaan ja kohdellaan huonosti;

E.  toteaa, että joissakin tapauksissa piiloutuneiden tai paenneiden toimittajien perheenjäseniä on pidätetty ja heidän passinsa on takavarikoitu, jotta toimittajien olisi pakko antautua;

F.  toteaa, että poikkeustilan vuoksi ja Gülenin-liikkeen kanssa ”yhteistyössä toimimista” koskevien tekaistujen epäilyjen nojalla 131 tiedotusvälinettä, mukaan lukien 45 sanomalehteä, 16 televisiokanavaa, 23 radioasemaa, 3 uutistoimistoa, 15 aikakauslehteä ja 29 kustantamoa, on pakkolunastettu ja/tai suljettu;

G.  toteaa, että vallankaappausyrityksen jälkeen Turkin viranomaiset ovat myös sulkeneet kurdimielisiä tiedotusvälineitä ja pidättäneet kurditoimittajia;

H.  toteaa, että vallankaappausyrityksen jälkeen ulkomaisia toimittajia on pidätetty ja karkotettu maasta;

I.  toteaa, että sananvapaus on Turkissa usein uhattuna ja syynä ovat erityisesti lainsäädännön mielivaltainen ja suppea tulkinta, poliittinen paine, erottamiset ja lukuisat toimittajien vastaiset oikeudenkäynnit, jotka kaikki johtavat myös itsesensuuriin; toteaa, että tämä tiedotusvälineisiin erityisesti vallankaappausyrityksen jälkeen kohdistuva paine on johtanut siihen, että lähes kaikki oppositioon liittyvät tai hallitusta arvostelevat tiedotusvälineet on eliminoitu;

J.  toteaa, että jo ennen vallankaappausyritystä Turkissa oli paljon toimittajia vankilassa odottamassa oikeudenkäyntiä, mutta heinäkuun 2016 jälkeen maasta on tullut maailman suurin toimittajien vangitsija, sillä Euroopan journalistiliiton mukaan vankilassa on tällä hetkellä yli 90 toimittajaa;

K.  toteaa, että useat EU:n toimielimet, kuten Euroopan parlamentti ja neuvosto, ovat useaan otteeseen ilmaisseet huolensa terrorismin ”laajemmasta määritelmästä”, jota Turkissa nyt sovelletaan ja jonka avulla voidaan lisätä hallituksen vastustajien, muun muassa toimittajien, poliittisten vastustajien ja kurdien sortoa;

L.  toteaa, että riippumaton oikeuslaitos on yksi oikeusvaltion peruskivistä; toteaa, että Euroopan tuomareiden yhdistyksen mukaan lähes 3 400 tuomaria on menettänyt asemansa ja 2 900 on yhä vangittuna;

M.  toteaa, että monet vangituista eivät saa tavata asianajajaa;

1.  tuomitsee voimakkaasti kaikki toimittajien perusteettomat vangitsemiset ja tutkintavankeudet, jotka perustuvat joko poliittisiin perusteisiin tai perusteettomiin epäilyihin ”terroristijärjestön ylistämisestä”; kehottaa vapauttamaan välittömästi ja ehdoitta kaikki vankilassa olevat toimittajat, joita pidetään vangittuna ilman todisteita henkilökohtaisesta osallistumisesta rikokseen tai joita vastaan ei ole nostettu syytteitä;

2.  ilmaisee syvän huolensa lehdistön vapauden, erityisesti toimittajien, päätoimittajien ja tiedotusvälineiden työntekijöiden vapauden, tilanteesta Turkissa;

3.  katsoo vakaasti, että poikkeustilaa sekä liiallisia ja summittaisia toimia kaikkien niiden yksilöiden poistamiseksi, joiden uskotaan liittyvän heinäkuun 15. päivän vallankaappaukseen, ei saisi käyttää verukkeena perusteettomalle voiman väärinkäytölle kansalaisia, toimittajia ja media-alan yrityksiä vastaan;

4.  kehottaa Turkin hallitusta tarkistamaan järjestäytynyttä rikollisuutta ja terrorismia koskevan oikeudellisen kehyksen – Euroopan ihmisoikeussopimuksen ja Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen oikeuskäytännön sekä EU:n säännöstön ja EU:n jäsenvaltioiden käytäntöjen mukaisesti – sekä sen tulkinnan tuomioistuimissa, turvallisuusjoukoissa ja lainvalvontaviranomaisissa, jotta oikeus vapauteen ja turvallisuuteen, oikeus oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin, sananvapaus sekä kokoontumis- ja yhdistymisvapaus varmistettaisiin käytännössä;

5.  kehottaa Turkin hallitusta palauttamaan välittömästi kaikkien lähetystoiminnan harjoittajien lähetyssignaalit ja ryhtymään kaikkiin tarvittaviin toimiin, jotta toimittajat voisivat jatkaa raportointiaan ilman uhkailuja, ahdistelua ja pelkoa vankilaan lähettämisestä;

6.  tuomitsee Turkin viranomaisten yritykset pelotella ulkomaisia toimittajia ja karkottaa heidät maasta;

7.  kehottaa Turkin viranomaisia pidättymään myös epäilyksenalaisten toimittajien perheenjäsenten kohtelemisesta mahdollisina epäiltyinä sekä hallinnollisten tai muiden seuraamusten langettamisesta näille, kuten tapahtui maanpaossa olevan toimittajan Can Dündarin vaimon tapauksessa, sillä tämä pidätettiin ja hänen passinsa takavarikoitiin, jotta Dündar pakotettaisiin palaamaan Turkkiin;

8.  kehottaa Turkin viranomaisia ottamaan huomioon rikoksista epäiltyjen toimittajien terveyden ja perhesuhteet heidän vangitsemisensa ja kuulustelunsa yhteydessä;

9.  kehottaa Turkin viranomaisia antamaan journalismialaa edustavalle riippumattomalle viranomaiselle tehtäväksi lehdistökorttien myöntämisen sen sijaan, että asiaa hoitaisi tiedotus- ja media-alan pääosasto (BYEGM), joka on Turkin pääministerin kanslian alainen;

10.  ilmaisee syvän huolensa oikeusvaltiota, demokratiaa ja ihmisoikeuksia koskevasta tilanteesta Turkissa; kehottaa Turkkia liennyttämään vallankumousyrityksen jälkeistä kireää poliittista ilmapiiriä, joka luo sananvapautta tiedotusvälineissä ja internetissä rajoittavan ilmapiirin; tuomitsee lisäksi lähes 3 400 tuomarin vangitsemisen ja sen, että melkein 2 900 on edelleen vankilassa;

11.  muistuttaa, että vapaa ja moniarvoinen lehdistö on olennainen osa demokratiaa; muistuttaa Turkin viranomaisia siitä, että on noudatettava hyvin suurta varovaisuutta toimittaessa tiedotusvälineiden ja toimittajien kanssa, koska sananvapaus ja tiedotusvälineiden vapaus ovat keskeisiä demokraattisen ja avoimen yhteiskunnan toiminnassa;

12.  kehottaa Turkin hallitusta lopettamaan välittömästi mielivaltaiset tutkimukset, jotka koskevat kansainvälisesti tunnettuja toimittajia, kirjailijoita ja ihmisoikeuksien puolustajia, jotka osallistuivat Özgür Gündem -päivälehden solidaarisuuskampanjaan ”päivystävän päätoimittajan” roolissa; kehottaa hallitusta vapauttamaan välittömästi myös muut samasta syystä vangitut ja erityisesti kirjailija Asli Erdoğanin;

13.  kehottaa Turkin viranomaisia tutkimaan tehokkaasti väitteitä vangittujen toimittajien kiduttamisesta, erityisesti nyt jo lakkautetun Özgür Gündem -päivälehden päätoimittajien Bilir Kayan ja Inan Kizilkayan kiduttamisesta;

14.  tuomitsee voimakkaasti 13 tiedotusvälineen ja 11 radioaseman äskettäisen sulkemisen, mukaan lukien IMC TV -aseman, joka kertoi opposition näkökannoista, sekä Zarok TV:n, joka lähetti kurdinkielisiä piirrettyjä lastenohjelmia; korostaa voimakkaasti, että opposition äänien mielivaltainen hiljentäminen käyttämällä ”terrorismin torjuntaa” tekosyynä ei auta lieventämään jännitystä;

15.  tuomitsee voimakkaasti ranskalaisen Eutelsat-yrityksen päätöksen lopettaa Brysselissä toimivan kurdimielisen uutiskanavan MED Nûçe TV:n lähetykset Turkin viranomaisten vaatimuksesta, ja kehottaa yritystä harkitsemaan uudelleen päätöstään;

16.  kehottaa Turkin hallitusta tekemään kaikki tarpeelliset uudistukset, joilla varmistetaan riittävä valvonta, jonka avulla taataan täysimääräisesti vapaus, mukaan lukien ajatuksen- ja sananvapaus ja tiedotusvälineiden vapaus, sekä demokratia, tasa-arvo, oikeusvaltion periaatteiden noudattaminen ja ihmisoikeuksien kunnioittaminen;

17.  korostaa lehdistönvapauden, riippumattoman oikeuslaitoksen ja demokraattisten arvojen kunnioittamisen merkitystä EU:n laajentumisprosessin kannalta; korostaa, että erinäiset Turkin oikeudellisen kehyksen säännökset ja niiden tulkinta oikeuslaitoksessa haittaavat edelleen ilmaisunvapautta, myös tiedotusvälineiden vapautta; muistuttaa, että ilmaisunvapaus ja tiedotusvälineiden moniarvoisuus ovat unionin keskeisten arvojen ytimessä, ja korostaa, että riippumaton lehdistö on erittäin tärkeä demokraattiselle yhteiskunnalle, sillä se mahdollistaa kansalaisten aktiivisen ja valistuneen osallistumisen yhteiseen päätöksentekoon, mikä puolestaan vahvistaa demokratiaa; kehottaa Turkin hallitusta täten ottamaan kiireellisesti asiakseen tiedotusvälineiden vapauden tarkastelun ja luomaan asianmukaisen oikeudellisen kehyksen, joka takaa kansainvälisten normien mukaisen moniarvoisuuden; kehottaa lisäksi lopettamaan kriittisten tiedotusvälineiden ja toimittajien painostamisen ja pelottelun;

18.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille sekä Turkin hallitukselle ja parlamentille.