Procedură : 2016/2935(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B8-1168/2016

Texte depuse :

B8-1168/2016

Dezbateri :

PV 26/10/2016 - 15

Voturi :

Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2016)0423

PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PDF 416kWORD 83k
Consultaţi, de asemenea, propunerea comună de rezoluţie RC-B8-1162/2016
24.10.2016
PE593.594v01-00
 
B8-1168/2016

depusă pe baza declarației Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate

în conformitate cu articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură


referitoare la situația jurnaliștilor în Turcia (2016/2935(RSP))


Takis Hadjigeorgiou, Marie-Christine Vergiat, Eleonora Forenza, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Patrick Le Hyaric, Barbara Spinelli, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Ángela Vallina, Malin Björk, Paloma López Bermejo, Merja Kyllönen, Martina Michels, Sofia Sakorafa, Curzio Maltese, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Javier Couso Permuy, Marina Albiol Guzmán în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de rezoluție a Parlamentului European referitoare la situația jurnaliștilor în Turcia (2016/2935(RSP))  
B8-1168/2016

Parlamentul European,

–  având în vedere rezoluțiile sale anterioare referitoare la Turcia, inclusiv rezoluțiile referitoare la rapoartele privind progresele înregistrate și rezoluția referitoare la libertatea de exprimare în Turcia(1),

–  având în vedere Raportul Comisiei privind Turcia pe 2015 (SWD(2015)0216),

–  având în vedere faptul că respectarea statului de drept, și în special a libertății de exprimare, este un element central al procesului de aderare,

–  având în vedere Convenția europeană a drepturilor omului,

–  având în vedere Pactul internațional cu privire la drepturile civile și politice din 1966,

–  având în vedere articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât Turcia s-a confruntat cu o tentativă de lovitură de stat la 15 iulie 2016, în care peste 250 de persoane au fost ucise și care viza instituțiile democratice fundamentale;

B.  întrucât, după tentativa de lovitură de stat, 2 500 de ziariști și-au pierdut locul de muncă și au fost emise mandate de arestare împotriva a zeci de lucrători din domeniul mass-mediei;

C.  întrucât, după tentativa de lovitură de stat, poliția turcă a arestat peste 140 de jurnaliști, inclusiv reporteri, editori și directori de organe mass-media, sub acuzația de „apartenență la o organizație teroristă”;

D.  întrucât un număr de jurnaliști arestați după data de 15 iulie au fost eliberați, dar mai mult de 90 de jurnaliști sunt încă în închisoare, mulți dintre aceștia în detenție fără punere sub acuzare; întrucât ziariștilor deținuți li s-a refuzat dreptul de a avea acces la un avocat și sunt ținuți în condiții inumane, fiind maltratați și supuși amenințărilor;

E.  întrucât, în unele cazuri, rude ale jurnaliștilor aflați în clandestinitate sau care au fugit au fost arestate iar pașapoartele lor confiscate, pentru a obliga jurnaliștii să se predea;

F.  întrucât, din cauza stării de urgență și sub pretextul de a fi suspectați de „colaborare” cu Mișcarea Gülen, 131 de companii media, inclusiv 45 de ziare, 16 canale de televiziune, 23 stații radio și 3 agenții de presă, 15 reviste și 29 edituri, au fost expropriate și/sau închise;

G.  întrucât, după tentativa de lovitură de stat, autoritățile turce au închis și organe de presă pro-kurde și au arestat jurnaliști pro-kurzi;

H.  întrucât, după tentativa de lovitură de stat, jurnaliști străini au fost arestați și expulzați;

I.  întrucât, în Turcia, libertatea de exprimare este adesea amenințată, în special prin interpretarea arbitrară și restrictivă a legislației, presiuni politice, concedieri și frecvente acțiuni în justiție împotriva jurnaliștilor, toate acestea conducând și la autocenzură; întrucât această presiune exercitată asupra mass-mediei, în special după tentativa de lovitură de stat, a condus la situația în care aproape toate mijloacele de comunicare în masă legate de opoziție sau care au o atitudine critică față de guvern au fost eliminate;

J.  întrucât, chiar și înainte de lovitura eșuată, Turcia deținea un număr foarte mare de jurnaliști aflați în închisoare în așteptarea procesului, dar începând din iulie 2016, această țară a devenit lider mondial în ceea ce privește încarcerarea jurnaliștilor, cu peste 90 dintre ei aflați în închisoare în prezent, potrivit Federației europene a jurnaliștilor;

K.  întrucât diferite instituții ale UE, inclusiv Parlamentul European și Consiliul European, și-au exprimat cu mai multe ocazii îngrijorarea cu privire la „definiția mai largă” a terorismului aplicată în prezent în Turcia, care permite creșterea represiunii îndreptate împotriva opozanților regimului, în special a jurnaliștilor, oponenților politici și kurzilor;

L.  întrucât un sistem judiciar independent reprezintă unul dintre fundamentele statului de drept; întrucât, potrivit Asociației europene a judecătorilor, aproape 3 400 de magistrați au fost suspendați și 2 900 sunt încă încarcerați;

M.  întrucât multe dintre persoanele încarcerate nu au acces la un avocat;

1.  condamnă cu fermitate încarcerarea jurnaliștilor și toate detențiile provizorii nejustificate care se bazează pe criterii politice sau pe suspiciuni nefondate de „apologie a unei organizații teroriste”; solicită eliberarea imediată și necondiționată a tuturor jurnaliștilor aflați în închisoare care sunt deținuți fără dovada unui angajament individual de săvârșire a unei infracțiuni sau fără proceduri judiciare împotriva acestora;

2.  își exprimă profunda îngrijorare cu privire la situația din Turcia în ceea ce privește libertatea presei, în special libertatea jurnaliștilor, redactorilor și a lucrătorilor din domeniul mass-mediei;

3.  este ferm convins că starea de urgență și măsurile excesive și nediscriminatorii de epurare a tuturor persoanelor presupuse a avea legătură cu tentativa de lovitură de stat din 15 iulie nu ar trebui să fie folosite ca pretext pentru abuzul nejustificat de forță împotriva cetățenilor, jurnaliștilor și a companiilor mass-media;

4.  invită guvernul turc să revizuiască - în conformitate cu Convenția Europeană a Drepturilor Omului, jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului (CEDO), cu acquis-ul UE și practicile statelor membre ale UE - cadrul juridic în ceea ce privește criminalitatea organizată și terorismul, precum și interpretarea acestuia de către instanțele judecătorești și de către forțele de securitate și agențiile de aplicare a legii, astfel încât să se asigure, în practică, dreptul la libertate și securitate, dreptul la un proces echitabil și la libertatea de exprimare, de întrunire și de asociere;

5.  invită guvernul turc să restabilească imediat toate semnalele tuturor organelor de difuziune și să ia toate măsurile necesare pentru a permite jurnaliștilor să-și desfășoare activitățile de raportare fără amenințări, hărțuiri sau teama de a fi trimiși la închisoare;

6.  condamnă încercările autorităților turce de a intimida și a expulza jurnaliști internaționali;

7.  invită autoritățile turce să se abțină, de asemenea, de la a-i considera potențiali suspecți pe membrii de familie ai jurnaliștilor suspectați și de a utiliza sancțiuni administrative sau de altă natură împotriva acestora, ca în cazul soției jurnalistului exilat Can Dündar, care a fost arestată și căreia i s-a confiscat pașaportul, în încercarea de a-l obliga pe dl Dündar să se întoarcă în Turcia;

8.  solicită autorităților turce să ia în considerare sănătatea și situația familială a persoanelor suspectate de infracțiuni atunci când dețin jurnaliștilor și îi interoghează;

9.  invită autoritățile turce să confere responsabilitatea emiterii cardurilor de presă unei autorități independente reprezentative pentru profesia de jurnalist, în locul Direcției Generale pentru informare și media, care este subordonată cabinetului prim-ministrului turc;

10.  își exprimă profunda îngrijorare cu privire la situația statului de drept, a democrației și a drepturilor omului în Turcia; invită insistent Turcia să dezamorseze tensiunile din climatul politic creat în urma tentativei de lovitură de stat, care creează un mediu restrictiv pentru libertatea de exprimare în media și pe internet; condamnă, de asemenea, arestarea a aproape 3 400 de magistrați și faptul că aproximativ 2 900 se află încă în închisoare;

11.  reamintește că o presă liberă și pluralistă constituie o componentă esențială a oricărui sistem democratic; reamintește autorităților turce că relația cu mass-media și jurnaliștii trebuie tratată cu cea mai mare atenție, deoarece libertatea de exprimare și libertatea presei sunt valori esențiale pentru funcționarea unei societăți democratice și deschise;

12.  invită guvernul turc să pună capăt imediat anchetării arbitrare a unor jurnaliști, romancieri și apărători ai drepturilor omului de renume internațional, care s-au alăturat campaniei de solidaritate cu cotidianul Özgür Gündem, participând ca „redactori de serviciu”; invită guvernul, de asemenea, să-i elibereze imediat pe cei care sunt închiși pentru același motiv, și în special pe romancierul Asli Erdogan;

13.  invită guvernul turc să desfășoare anchete eficiente în legătură cu afirmațiile privind torturarea jurnaliștilor în închisoare, în special a coredactorilor cotidianului închis în prezent Özgür Gündem, Bilir Kaya și Inan Kizilkaya;

14.  condamnă cu fermitate închiderea recentă a 13 organizații media și a 11 posturi de radio, în special a IMC TV, care difuza opiniile opoziției, și a Zarok TV, care prezintă desene animate pentru copii în limba kurdă; subliniază cu fermitate că reducerea la tăcere în mod arbitrar a tuturor vocilor de opoziție sub pretextul „combaterii terorismului” nu va contribui la diminuarea tensiunilor;

15.  condamnă cu fermitate decizia societății franceze Eutelsat, care a încetat difuzarea canalului de știri MED Nûçe TV, cu sediul la Bruxelles, la cererea autorităților turce, și solicită societății să își revizuiască decizia;

16.  invită Turcia să introducă toate reformele necesare pentru a asigura un sistem de control și echilibru adecvat care garantează pe deplin libertatea, inclusiv libertatea de gândire și de exprimare și libertatea mass-mediei, democrația, egalitatea, statul de drept și respectarea drepturilor omului;

17.  subliniază importanța pe care o are pentru procesul de extindere a UE libertatea presei, independența sistemului judiciar și respectarea valorilor democratice; subliniază că o serie de dispoziții din cadrul juridic din Turcia și interpretarea acestora de către unii reprezentanți ai puterii judecătorești limitează în continuare libertatea de exprimare, inclusiv libertatea mass-mediei; reamintește că libertatea de exprimare și pluralismul mass-mediei se află în centrul valorilor europene, iar presa independentă este esențială pentru o societate democratică, întrucât permite cetățenilor să ia parte în mod activ și în cunoștință de cauză la procesele decizionale colective, consolidând astfel democrația; îndeamnă, așadar, guvernul Turciei să trateze problema libertății mass-mediei în mod prioritar și să asigure un cadru juridic adecvat care să garanteze pluralismul în conformitate cu standardele internaționale; solicită, de asemenea, să se pună capăt presiunilor și intimidărilor la adresa jurnaliștilor și a organelor de mass-media care exprimă critici;

18.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, guvernelor și parlamentelor statelor membre, precum și guvernului și parlamentului Turciei.

(1)

Texte adoptate, P8_TA(2015)0228.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate