Postup : 2016/2935(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B8-1168/2016

Predkladané texty :

B8-1168/2016

Rozpravy :

PV 26/10/2016 - 15

Hlasovanie :

Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2016)0423

NÁVRH UZNESENIA
PDF 182kWORD 79k
Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B8-1162/2016
24.10.2016
PE593.594v01-00
 
B8-1168/2016

predložený na základe vyhlásenia podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku

predložené v súlade s článkom 123 ods. 2 rokovacieho poriadku


o situácii novinárov v Turecku (2016/2935(RSP))


Takis Hadjigeorgiou, Marie-Christine Vergiat, Eleonora Forenza, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Patrick Le Hyaric, Barbara Spinelli, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Ángela Vallina, Malin Björk, Paloma López Bermejo, Merja Kyllönen, Martina Michels, Sofia Sakorafa, Curzio Maltese, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Javier Couso Permuy, Marina Albiol Guzmán v mene skupiny GUE/NGL

Uznesenie Európskeho parlamentu o situácii novinárov v Turecku (2016/2935(RSP))  
B8-1168/2016

Európsky parlament

–  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Turecku, najmä na uznesenia o každoročných správach o pokroku Turecka a uznesenie o slobode prejavu v Turecku(1),

–  so zreteľom na správu Komisie o Turecku za rok 2015 (SWD(2015)0216),

–  so zreteľom na skutočnosť, že ústredným prvkom prístupového procesu je dodržiavanie zásad právneho štátu, medzi ktoré patrí najmä sloboda prejavu,

–  so zreteľom na Európsky dohovor o ľudských právach,

–  so zreteľom na Medzinárodný pakt OSN o občianskych a politických právach z roku 1966,

–  so zreteľom na článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.  keďže 15. júla 2016 v Turecko došlo k pokusu o štátny prevrat, pri ktorom zahynulo viac ako 250 ľudí a bol zameraný na hlavné demokratické inštitúcie;

B.  keďže po pokuse o prevrat 2 500 novinárov prišlo o prácu a na desiatky pracovníkov médií boli vydané zatykače;

C.  keďže po pokuse o prevrat turecká polícia zatkla na základe obvinení z členstva v teroristickej organizácii viac ako 140 novinárov vrátane reportérov, redaktorov a vedúcich pracovníkov médií;

D.  keďže niektorí novinári zatknutí po 15. júli boli medzičasom prepustení, ale viac ako 90 novinárov sa stále nachádza vo väzení, pričom mnohí z nich sú zadržiavaní bez obvinenia; keďže zadržaným novinárom bolo odopreté právo na právneho zástupcu a sú zadržiavaní v neľudských podmienkach, pričom sa im vyhrážajú a sú vystavení zlému zaobchádzaniu;

E.  keďže v niektorých prípadoch príbuzní novinárov, ktorí sa skrývajú alebo utiekli, boli zatknutí a ich pas bol zabavený s cieľom prinútiť novinárov, aby sa vzdali;

F.  keďže v dôsledku výnimočného stavu a pod zámienkou podozrenia zo spolupráce s hnutím Gülen bolo 131 mediálnych spoločností vrátane 45 novín, 16 televíznych staníc, 23 rádiových staníc, 3 tlačových agentúr, 15 časopisov a 29 nakladateľstiev vyvlastnených a/alebo zatvorených;

G.  keďže v nadväznosti na pokus o prevrat turecké orgány takisto zatvorili prokurdské médiá a zatkli prokurdských novinárov;

H.  keďže v nadväznosti na pokus o prevrat boli zatknutí a vyhostení zahraniční novinári;

I.  keďže sloboda prejavu sa v Turecku často spochybňuje, a to najmä prostredníctvom svojvoľného a reštriktívneho výkladu právnych predpisov, politického tlaku, prepúšťania a častých súdnych konaní proti novinárom, čo všetko takisto vedie k autocenzúre; keďže tento tlak na médiá, najmä po pokuse o prevrat, viedol k odstráneniu takmer všetkých médií viazaných na opozíciu alebo kritických voči vláde;

J.  keďže ešte pred pokusom o štátny prevrat bol v Turecku veľmi vysoký počet uväznených novinárov čakajúcich na súdne konanie, ale od júla 2016 sa krajina stala svetovým lídrom vo väznení novinárov, pričom podľa Európskej federácie novinárov je v súčasnosti vo väzení viac ako 90 novinárov;

K.  keďže jednotlivé inštitúcie EÚ vrátane Európskeho parlamentu a Európskej rady pri viacerých príležitostiach vyjadrili svoje znepokojenie nad širokým vymedzením terorizmu, ktoré sa teraz používa v Turecku a ktoré umožňuje nárast represií voči oponentom režimu, najmä voči novinárom, politickým oponentom a Kurdom;

L.  keďže nezávislé súdnictvo je jednou zo základných zásad právneho štátu; keďže podľa Európskeho združenia sudcov takmer 3 400 sudcov bolo odvolaných z funkcie a 2 900 je stále väznených;

M.  keďže mnohé uväznené osoby nemajú prístup k právnemu zástupcovi;

1.  dôrazne odsudzuje všetky neodôvodnené uväznenia novinárov a všetky predbežné zadržania buď na základe politických kritérií alebo nepodložených podozrení z obhajovania teroristickej organizácie; žiada okamžité a bezpodmienečné prepustenie všetkých väznených novinárov, ktorí sú zadržiavaní bez preukázania individuálnej účasti na páchaní trestného činu alebo bez obvinenia;

2.  vyjadruje hlboké znepokojenie nad situáciou v Turecku týkajúcou sa slobody tlače, najmä slobody novinárov, redaktorov a pracovníkov médií;

3.  je pevne presvedčený, že výnimočný stav a nadmerné a plošné opatrenia s cieľom zbaviť sa všetkých jednotlivcov, ktorí sú podozrievaní z pokusu o štátny prevrat z 15. júla, by nemali byť zámienkou na neodôvodnené zneužitie sily proti občanom, novinárom a mediálnym spoločnostiam;

4.  vyzýva tureckú vládu, aby v súlade s EDĽP a judikatúrou Európskeho súdu pre ľudské práva, s acquis EÚ a postupmi členských štátov EÚ zrevidovala právny rámec, pokiaľ ide o organizovanú trestnú činnosť a terorizmus, ako aj jeho výklad súdmi, bezpečnostnými silami a orgánmi presadzovania práva, s cieľom zabezpečiť právo na slobodu a bezpečnosť, právo na spravodlivý súdny proces a slobodu prejavu, zhromažďovania a združovania v praxi.

5.  vyzýva tureckú vládu, aby okamžite obnovila signály všetkých vysielateľov a prijala všetky potrebné opatrenia s cieľom umožniť novinárom vykonávať ich spravodajskú činnosť bez vyhrážania, obťažovania alebo strachu, že budú uväznení;

6.  odsudzuje pokusy tureckých orgánov o zastrašovanie a vyhostenie zahraničných novinárov;

7.  vyzýva turecké orgány, aby upustili od toho, že k rodinným príslušníkom podozrivých novinárov budú takisto pristupovať ako k potenciálne podozrivým osobám a používať správne alebo iné sankcie voči nim, ako v prípade manželky exilového novinára Cana Dündara, ktorá bola zadržaná a bol jej odobratý pas v snahe prinútiť pána Dündara, aby sa vrátil do Turecka;

8.  vyzýva turecké orgány, aby pri zadržiavaní a vypočúvaní brali do úvahy zdravotný a rodinný stav novinárov podozrivých z trestných činov;

9.  vyzýva turecké orgány, aby poverili nezávislý orgán, ktorý reprezentuje novinársku profesiu, vydávaním tlačových preukazov, namiesto generálneho riaditeľstva pre informácie a médiá (BYEGM), ktoré podlieha tureckému úradu predsedu vlády;

10.  vyjadruje hlboké znepokojenie nad situáciou v oblasti právneho štátu, demokracie a ľudských práv v Turecku; naliehavo vyzýva Turecko, aby upokojilo napätú politickú atmosféru po pokuse o prevrat, ktorá vytvára prostredie obmedzujúce slobodu prejavu v médiách a na internete; okrem toho odsudzuje uväznenie takmer 3 400 sudcov a skutočnosť, že takmer 2 900 sudcov je stále vo väzení;

11.  pripomína, že slobodná a pluralitná tlač je základným prvkom každej demokracie; pripomína tureckým orgánom, že pri styku s médiami a novinármi treba postupovať čo najobozretnejšie, pretože sloboda prejavu a sloboda médií zostávajú kľúčovou podmienkou pre fungovanie demokratickej a otvorenej spoločnosti;

12.  vyzýva tureckú vládu, aby okamžite zastavila svojvoľné vyšetrovanie medzinárodne uznávaných novinárov, spisovateľov a ochrancov ľudských práv, ktorí sa svojimi postojmi pridali ku kampani solidarity s denníkom Özgür Gündem v úlohe redaktorov v službe; rovnako vyzýva vládu, aby okamžite prepustila tých, ktorí sú väznení z rovnakého dôvodu, a najmä spisovateľku Asli Erdoganovú;

13.  vyzýva tureckú vládu, aby účinne vyšetrila tvrdenia o mučení uväznených novinárov, a najmä redaktorov Bilira Kayu a Inana Kizilkayu z denníka Özgür Gündem, ktorý je v súčasnosti zatvorený;

14.  dôrazne odsudzuje nedávne uzavretie 13 médií a 11 rozhlasových staníc, najmä IMC TV, ktorá šíri názory opozície a Zarok TV, ktorá odvysielala detské animované filmy v kurdskom jazyku; rozhodne zdôrazňuje, že svojvoľné umlčanie akýchkoľvek opozičných hlasov pod zámienkou boja proti terorizmu nepomôže znížiť napätie;

15.  dôrazne odsudzuje rozhodnutie francúzskej spoločnosti Eutelsat, ktorá na žiadosť tureckých orgánov ukončila vysielanie prokurdského spravodajského kanála MED Nûçe TV so sídlom v Bruseli, a vyzýva spoločnosť, aby prehodnotila svoje rozhodnutie;

16.  vyzýva Turecko, aby uskutočnilo všetky reformy potrebné na zabezpečenie primeraných kontrol a vyváženého stavu, ktorý by v plnej miere zaručoval slobodu vrátane slobody myslenia, prejavu a médií, demokraciu, rovnosť, právny štát a dodržiavanie ľudských práv;

17.  zdôrazňuje význam slobody tlače, nezávislého súdnictva a rešpektovanie demokratických hodnôt pre proces rozširovania EÚ; zdôrazňuje skutočnosť, že slobodu prejavu vrátane slobody médií aj naďalej brzdí viacero ustanovení tureckého právneho rámca a ich výklad sudcami; pripomína, že sloboda prejavu a pluralita médií patria k hlavným európskym hodnotám a že nezávislá tlač má pre demokratickú spoločnosť mimoriadny význam, pretože umožňuje občanom informovane zohrávať aktívnu úlohu v kolektívnom rozhodovacom procese, čím sa posilňuje demokracia; naliehavo žiada tureckú vládu, aby sa v tejto súvislosti venovala predovšetkým otázke slobody médií a aby prijala primeraný právny rámec zaručujúci pluralitu médií v súlade s medzinárodnými normami; ďalej žiada ukončenie nátlaku a zastrašovania voči kritickým spoločnostiam a novinárom;

18.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, vládam a parlamentom členských štátov a vláde a parlamentu Turecka.

(1)

Prijaté texty, P8_TA(2015)0228.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia