Menettely : 2016/2956(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B8-1169/2016

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B8-1169/2016

Keskustelut :

PV 26/10/2016 - 12
CRE 26/10/2016 - 12

Äänestykset :

PV 27/10/2016 - 8.5
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :


PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 179kWORD 76k
24.10.2016
PE593.595v01-00
 
B8-1169/2016

komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuman johdosta

työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti


Pohjois-Irakin/Mosulin tilanteesta (2016/2956(RSP))


Bodil Valero, Barbara Lochbihler, Alyn Smith, Ernest Maragall, Jean Lambert, Rebecca Harms Verts/ALE-ryhmän puolesta

Euroopan parlamentin päätöslauselma Pohjois-Irakin/Mosulin tilanteesta (2016/2956(RSP))  
B8-1169/2016

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon aiemmat, erityisesti 12. helmikuuta 2015(1), 27. marraskuuta 2014(2), 18. syyskuuta 2014(3) ja 17. heinäkuuta 2014(4), antamansa päätöslauselmat,

–  ottaa huomioon varapuheenjohtajan / korkean edustajan Federica Mogherinin kommentit 18. lokakuuta 2016 Irakin ulkoministerin Ibrahim al-Jafaarin kanssa pidetyssä yhteisessä lehdistötilaisuudessa EU:n ja Irakin kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen nojalla järjestetyn EU:n ja Irakin yhteistyöneuvoston toisen istunnon jälkeen,

–  ottaa huomioon kotimaansa sisällä siirtymään joutuneiden henkilöiden ihmisoikeuksia käsittelevän Yhdistyneiden kansakuntien erityisraportoijan Chaloka Beyanin 19. lokakuuta 2016 esittämän julkilausuman,

–  ottaa huomioon Amnesty Internationalin 18. lokakuuta 2016 päivätyn raportin ”Punished for Da’esh crimes: Dispalced Iraqis abused by Militias and Government forces”,

–  ottaa huomioon YK:n maan sisäistä pakolaisuutta koskevat ohjaavat periaatteet vuodelta 1998,

–  ottaa huomioon YK:n kansainväliset yleissopimukset, mukaan lukien erityisesti kaikkinaisen rotusyrjinnän poistamista koskevan kansainvälisen yleissopimuksen, Geneven sopimuksen siviilihenkilöiden suojelemisesta sodan aikana (II osa), elokuun 12 päivänä 1949 tehtyjen Geneven yleissopimusten lisäpöytäkirjan kansainvälisten aseellisten selkkausten uhrien suojelemisesta (pöytäkirja I) ja lisäpöytäkirjan muiden kuin kansainvälisten aseellisten selkkausten uhrien suojelemisesta (pöytäkirja II) sekä kidutuksen ja muun julman, epäinhimillisen tai halventavan kohtelun tai rangaistuksen vastaisen yleissopimuksen,

–  ottaa huomioon 20. lokakuuta 2016 Pariisissa pidetyn 22 valtion, YK:n, EU:n ja Arabiliiton ministeritason kokouksen Mosulin vakauttamisesta, jossa puhetta johtivat yhdessä Ranska ja Irak ja jonka tavoitteena oli laatia siviilien suojelemista, avun jakamista ja Islamilaisen valtion (IS) käsistä juuri vapautettujen alueiden hallintoa koskeva suunnitelma,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan,

A.  ottaa huomioon, että 17. lokakuuta 2016 käynnistyi sotilaallinen hyökkäys Mosulin kaupungin takaisin valtaamiseksi IS:n joukoilta, jotka ovat pitäneet kaupunkia hallussaan vuodesta 2014 ja että Mosulissa arvioidaan olevan ansassa vielä miljoona siviiliä, ottaa huomioon, että Mosul on IS:n viimeinen merkittävä Irakin kaupunkikeskus, joka on noin viisi kertaa suurempi kuin mikään muu IS:n hallussaan pitämä kaupunki, ja että sen valtaamisesta uskotaan tulevan suurin taistelu Irakissa Yhdysvaltojen vuonna 2003 johtaman invaasion jälkeen;

B.  ottaa huomioon, että Mosulin vapauttaminen on käänteentekevä tapahtuma alueella asuvien monien alkuperäisten kansanryhmien, kuten kristittyjen (kaldealaiset, syyrialaisortodoksit ja assyrialaiset), jesidien, turkmeenien, šabakien, kaka’iden ja šiiojen, tulevaisuuden kannalta;

C.  ottaa huomioon, että unioni on osa koalitiota, tarjoaa humanitaarista ja vakauttamiseen liittyvää tukea ja on tähän mennessä antanut Irakille 134 miljoonan euron edestä humanitaarista apua, josta Mosulin osuus on 50 miljoonaa euroa;

D.  ottaa huomioon, että IS on eristänyt Mosulin, joka on Irakin toiseksi suurin ja aikoinaan sen moniarvoisin kaupunki, ulkomaailmasta sulkemalla satelliittitelevision, kieltämällä internetin, musiikin, elokuvat, kirjat ja kaiken muun, joka on ristiriidassa kapinallisten virallisen opin kanssa, sekä rajannut autojen käytön kapinallisille ja viimeisimpänä yrittänyt takavarikoida asukkaiden matkapuhelimet; ottaa huomioon, että pakenemaan onnistuneet kaupungin asukkaat ovat kertoneet äskettäin, että ihmiset näkevät nälkää ja odottavat malttamattomasti vapautusta;

E.  ottaa huomioon, että YK, joka toimii humanitaarisen avun koordinointitoimisto (OCHA) kautta, on tähän mennessä rekisteröinyt yli 5 000 maan sisällä siirtymään joutunutta ja varoittanut, että jopa miljoona ihmistä saattaa paeta tulevina päivinä, mikä aiheuttaisi vakavan humanitaarisen kriisin;

F.  ottaa huomioon, että IS:n vastaisella rintamalla on kymmeniä tuhansia sotilaita, kun taas IS:n taistelijoita uskotaan olevan lähes 6 000 Mosulissa ja sen ympäristössä; ottaa huomioon, että sotilasliittoutuma koostuu Irakin hallituksen joukoista, kurdien Peshmerga-joukoista, kansainvälisen liittoutuman sotilaista (jossa on amerikkalaisia ja joitakin ranskalaisia), šiia-taistelijoista ja paikallisiin šunni-heimoihin kuuluvista taistelijoista sekä kymmenistä muista pienistä aseellisista ryhmistä, joita ovat osaksi kouluttaneet turkkilaiset; ottaa huomioon, että Mosulin odotetaan kaatuvan viikkojen tai kuukausien kuluttua;

G.  ottaa huomioon, että Turkin joukkojen läsnäolo Pohjois-Irakissa ja presidentti Erdoganin vaatimus siitä, että Turkille olisi annettava rooli Mosulin takaisin valloittamisessa, ovat lisänneet alueen etnisten ja uskonnollisten ryhmien välisiä jännitteitä;

H.  ottaa huomioon, että vaikka šiiojen puolisotilaalliset Hashd al-Shaabi-joukot ja kurdien Peshmerga-joukot ovat sopineet pysyvänsä kaupungin laitamilla, niin monien toimijoiden osallistuminen uhkaa tehdä komentoketjun ja konfliktin jälkeistä vakauttamista koskevan suunnitelman toteuttamisesta äärimmäisen vaikean tehtävän; ottaa huomioon, että kaikkien osapuolten välisen konfliktinjälkeistä hallintaa ja kaupungin jälleenrakentamista koskevan poliittisen sopimuksen puuttuminen saattaa osoittautua merkittäväksi jännitteen aiheeksi taistelujen välittömässä jälkitilanteessa, mikä tulee koettelemaan Irakin keskushallituksen voimaa;

I.  toteaa, että Irakin aseellisella konfliktilla on tuhoisa vaikutus siviileihin; ottaa huomioon, että kansainvälisen oikeuden mukaan IS on syyllistynyt rikoksiin, kuten sotarikoksiin ja rikoksiin ihmisyyttä vastaan, sen valvonnassa olevalla alueella ja käynnistänyt murhapommituksia ja muita hyökkäyksiä muualla Irakissa;

J.  ottaa huomioon, että vuoden 2014 puolivälin jälkeen Irakin hallituksen joukot, Peshmerga-joukot sekä puolisotilaalliset joukot ovat pakottaneet kymmeniä tuhansia irakilaisia siirtymään kotiseuduiltaan ja monia estetään palaamasta koteihinsa oletettavasti turvallisuussyistä tai he joutuvat kärsimään liikkumisen vapautensa mielivaltaisista ja syrjivistä rajoituksista; ottaa huomioon, että usein heidät suljetaan leireihin, joissa mahdollisuudet elannon hankkimiseen tai välttämättömien palvelujen saamiseen ovat vähäiset;

K.  ottaa huomioon, että kun tuhansia miehiä ja poikia pakeni IS:n alueelta, turvallisuusjoukot tai puolisotilaalliset joukot saartoivat heidät epäiltynä yhteyksistä IS:ään, jotkut heistä teloitettiin ilman oikeudenkäyntiä ja toisten elämästä ja turvallisuudesta ollaan huolissaan, koska heidän kohtalostaan ei ole vielä selvyyttä;

L.  ottaa huomioon, että Irakin viranomaiset tukivat valtaosaltaan shiioista koostuvia puolisotilaallisia ryhmiä, jotka osallistuivat väärinkäytöksiin, ja antoivat niille taloudellista tukea sekä aseita kunnes ne helmikuussa 2016 otettiin virallisesti osaksi Irakin joukkoja;

M.  ottaa huomioon, että hallituksen vastuuta näistä rikkomuksista ei voida jättää huomiotta; ottaa myös huomioon, että Irakin tuomioistuimet tunnetaan siitä, että ne pakottavat räikeän epäoikeudenmukaisissa oikeudenkäynneissä syytettyjä ”tunnustamaan” vakavia rikoksia, jonka jälkeen heidät tuomitaan usein kuolemaan; ottaa huomioon, että vuonna 2016 on tähän mennessä pantu täytäntöön 90 teloitusta pääasiassa terrorismiin liittyvistä rikoksista; ottaa huomioon, että kuolemaan on tuomittu kymmeniä ja noin 3 000 odottaa kuolemantuomion täytäntöönpanoa;

N.  ottaa huomioon, että raporttien mukaan Mosulin hyökkäyksen alkamisen jälkeen IS pidätti ja tappoi 284 miestä ja poikaa; toteaa, että YK tutkii raportteja, joiden mukaan eräässä kylässä IS:n taistelijat tappoivat ampumalla 40 ihmistä;

O.  ottaa huomioon, että IS:n taistelijat hyökkäsivät hallituksen rakennuksia vastaan Kirkukin kaupungissa Irakissa ilmeisesti yrittäen kääntää huomion pois Mosulista ja että raporttien mukaan he tunkeutuivat taloihin ja moskeijoihin ja ottivat siviilejä panttivangeiksi;

1.  panee merkille, että Mosulin takaisinvaltausta on valmisteltu huolellisesti kuukausia; korostaa kuitenkin, että on tehtävä kaikki mahdollinen, jotta vältetään vakavat väärinkäytökset, joita tapahtui Fallujahissa ja Irakin muissa osissa hallituksen joukkojen ja Islamilaisen valtion välisissä yhteenotoissa;

2.  odottaa, että Irakin viranomaiset ohjaavat ja valvovat tehokkaasti puolisotilaallisia joukkoja, että aiempiin rikkomuksiin syyllistynyt henkilöstö ei osallistu Mosulin operaatioihin ja että kaikki konfliktin osapuolet toteuttavat varotoimia siviiliuhrien välttämiseksi hyökätessään Mosuliin, mukaan luettuina toimet siltä varalta, että IS käyttää siviilejä ihmiskilpinä;

3.  kehottaa sotilasoperaation suunnitteluun osallistuvia Irakin ja Kurdistanin viranomaisia varmistamaan, että taisteluja pakeneville siviileille tarjotaan turvallinen pakoreitti;

4.  panee merkille YK:n humanitaarisen avun koordinaattorin muistutuksen siitä, että Mosuliin hyökkäämisestä mahdollisesti aiheutuvaa ennen näkemättömän laajaa humanitaarista hätätilannetta varten ei ole riittävästi varoja; pitää myönteisenä EU:n toimia Irakissa, erityisesti aiempia humanitaarisia toimia ja improvisoitujen räjähteiden poistamista, mikä on oleellisen tärkeää sen kannalta, että pakolaiset ja maan sisällä siirtymään joutuneet voivat palata pian; kehottaa kuitenkin EU:ta ja sen jäsenvaltioita pikaisesti tehostamaan näitä toimia vapautettujen alueiden vakauttamiseksi;

5.  on erittäin huolissaan paitsi Mosulista käytävän taistelun välittömistä seurauksista siviiliväestölle myös tilanteesta taistelun jälkeen, kun otetaan huomioon pitkään kestäneet kiistat Irakin alueiden sisäisestä jaosta Irakin hallituksen, Kurdistanin aluehallinnon ja vähemmistöryhmien välillä;

6.  kehottaa kaikkia IS:n vastaiseen koalitioon osallistuvia toimijoita yhteistyöhön, jotta voidaan säilyttää ja vahvistaa valtion kykyä pitää yllä oikeusvaltiota ja yleistä järjestystä, ja pidättymään pyrkimyksistä välien selvittelyyn, uskonnollisten ja etnisten vihollisuuksien lietsomisesta tai geopoliittisten muutosten tekemisestä;

7.  tukee täysin Pariisin konferenssin kehotusta kattavan poliittisen sopimuksen tekemisestä Irakin kansallisten viranomaisten ja paikallisten toimijoiden välillä niin, että turvataan Mosulille ja ympäröivälle alueelle vahva hallinto, joka on osallistava, kunnioittaa väestön monimuotoisuutta ja takaa rauhanomaisen rinnakkainelon; painottaa erityisesti sen merkitystä, että kaikki etniset vähemmistöt, joilla kaikilla on edessään samat haasteet riippumatta uskonnollisesta suuntautumisesta, osallistuvat turvallisuutta ja oikeuksien tunnustamista koskeviin neuvotteluihin ja uuden hallintorakenteen perustamiseen; katsoo, että näiden vähemmistöjen tulevaisuus sekä pakolaisten ja sisäisesti siirtymään joutuneiden henkilöiden paluu riippuvat uuden hallinnon vakaudesta;

8.  kehottaa Irakin hallitusta helpottamaan pakolaisten ja sisäisesti siirtymään joutuneiden henkilöiden paluuta ja palauttamaan heille täydet perusoikeudet, mukaan lukien heidän oikeutensa omistaa omaisuutta;

9.  pitää myönteisenä Irakin hallituksen suunnitelmia hallinnonuudistusten ja kansallisen sovitteluprosessin toteuttamisesta, jotka ovat oleellisia Irakin kaikkien kansanosien pyrkimysten toteuttamiseksi ja maan yhtenäisyyden säilyttämiseksi;

10.  kehottaa Irakin viranomaisia varmistamaan, että pidätetyt, mukaan lukien turvallisuusseulontaa varten kiinni otetut yksityishenkilöt, jotka olivat paenneet IS:n hallussa olevilta alueilta ja joita perustellusti epäillään selvistä rikoksista, siirretään pikaisesti siviilioikeusviranomaisten tutkittaviksi ja syytettäviksi kansainvälisen oikeuden ja oikeudenmukaisia oikeudenkäyntejä koskevien normien mukaisesti tai muussa tapauksessa vapautetaan;

11.  kehottaa Irakin viranomaisia lopettamaan tahdonvastaiset katoamiset, kidutuksen, teloitukset ilman oikeudenkäyntiä ja mielivaltaiset pidätykset, asettamaan syylliset vastuuseen ja toteuttamaan toimenpiteitä, joilla varmistetaan, että Irakin armeija voi johtaa ja valvoa puolisotilaallisia joukkoja ja ottamaan käyttöön tehokkaita valvonta- ja vastuumekanismeja, joissa mukana on siviilitoimielimiä;

12.  kehottaa Irakin hallitusta julkistamaan tulokset pääministerin 5. kesäkuuta 2016 perustaman komitean työstä, jossa tutkittiin Fallujahin ja sitä ympäröivien alueiden takaisin valtaamiseksi toteutettujen sotilasoperaatioiden yhteydessä tapahtuneita väärinkäytöksiä; kehottaa hallitusta myös varmistamaan, että komitean mahdollisesti löytämät todisteet sekä Anbarin kuvernöörin perustaman komitean 11. kesäkuuta 2016 julkaistuissa tuloksissa esitetyt todisteet jaetaan oikeusviranomaisille, jotta syylliset voidaan saattaa oikeuden eteen;

13.  kehottaa kurdiviranomaisia lopettamaan mielivaltaiset pidätykset, turvaamaan oikeuden oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin kaikille niille, jotka on pidätetty terrorismista syytettyinä, ja poistamaan mielivaltaiset ja syrjivät rajoitukset sisäisesti siirtymään joutuneiden sunniarabien liikkumisvapaudelta;

14.  kehottaa Irakin ja Kurdistanin viranomaisia varmistamaan riippumattomille kansainvälisille tarkkailijoille pääsyn tilapäisiin vankiloihin ja pikaisesti kyhättyihin pidätyskeskuksiin, joissa IS:n valvomilta alueilta paenneita sisäisesti siirtymään joutuneita henkilöitä seulotaan;

15.  kehottaa unionia ja sen jäsenvaltioita ottamaan käyttöön tehokkaita seuranta- ja valvontamekanismeja, joilla valvotaan ja arvioidaan nykyisten ja tulevien turvallisuus- ja oikeushenkilöstön koulutus- ja valmiuksienkehittämisohjelmien täytäntöönpanoa ja vaikutusta, jotta voidaan varmistaa, että kyseiset ohjelmat tuovat mitattavissa olevia parannuksia paikalla eivätkä osaltaan edistä ihmisoikeuksien loukkaamista;

16.  kehottaa kaikkia jäsenvaltioita, jotka tarjoavat sotilasapua tai siirtävät tai myyvät aseita tai niihin liittyvää välineistöä Irakin keskushallinnolle ja Kurdistanin aluehallinnolle, tarkistamaan, että vastaanottajat toimivat johdonmukaisesti noudattaen täysimääräisesti kansainvälistä ihmisoikeuslainsäädäntöä ja kansainvälistä humanitaarista oikeutta, ja lopettamaan aseiden, ammusten ja muun sotilasmateriaalin, teknologian tai tuen toimittamisen kaikille yksiköille, jotka ovat osallistuneet kansainvälisen ihmisoikeuslainsäädännön tai kansainvälisen humanitaarisen oikeuden vakavaan rikkomiseen;

17.  kehottaa EUH:ta, jäsenvaltioita ja kansainvälistä yhteisöä antamaan käytännöllistä ja diplomaattista tukea alueen kestävälle ja osallistavalle konfliktin jälkeiselle rakenteelle ja viittaa erityisesti mahdollisuuteen, että alueen alkuperäiset asukkaat tekevät poliittisen aloitteen autonomisesta provinssista, johon kuuluvat Niniven tasanko, Sinjar ja Tal Afar;

18.  kehottaa EUH:ta tarjoamaan palveluksiaan Kurdistanin aluehallinnon ja Irakin hallituksen kanssa käytävissä vapauttamisen jälkeisissä neuvotteluissa, jotta voidaan varmistaa, että alueen etniset vähemmistöryhmät, erityisesti kristityt (kaldealaiset, syyrialaisortodoksit ja assyrialaiset), jesidit, turkmeenit, šabakit ja kaka’it saavat lailliset oikeutensa ja että ne otetaan mukaan uuteen hallinnon rakenteeseen siinä toivossa, että estetään uusien sisäisten konfliktien syttyminen näiden ryhmien välille;

19.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, neuvostolle, komissiolle, ihmisoikeuksista vastaavalle EU:n erityisedustajalle, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille, Irakin hallitukselle ja edustajien neuvostolle, Kurdistanin aluehallinnolle, Turkin hallitukselle, YK:n pääsihteerille ja YK:n ihmisoikeusneuvostolle.

(1)

Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2015)0040.

(2)

Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2014)0066.

(3)

Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2014)0027.

(4)

Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2014)0011.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö