Procedūra : 2016/2956(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B8-1169/2016

Pateikti tekstai :

B8-1169/2016

Debatai :

PV 26/10/2016 - 12
CRE 26/10/2016 - 12

Balsavimas :

PV 27/10/2016 - 8.5
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :


PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 417kWORD 92k
24.10.2016
PE593.595v01-00
 
B8-1169/2016

pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimo

pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį


dėl padėties Šiaurės Irake (Mosulas) (2016/2956(RSP))


Bodil Valero, Barbara Lochbihler, Alyn Smith, Ernest Maragall, Jean Lambert, Rebecca Harms Verts/ALE frakcijos vardu

Europos Parlamento rezoliucija dėl padėties Šiaurės Irake (Mosulas) (2016/2956(RSP))  
B8-1169/2016

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl Irako, ypač į 2015 m. vasario 12 d.(1), 2014 m. lapkričio 27 d.(2), 2014 m. rugsėjo 18 d.(3), 2014 m. liepos 17 d. (4)rezoliucijas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės Federicos Mogherini dalyvavimą bendroje spaudos konferencijoje, surengtoje 2016 m. spalio 18 d. po antrojo ES ir Irako bendradarbiavimo tarybos posėdžio pagal ES ir Irako partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimą su Irako užsienio reikalų ministru Ibrahimu Al Jafaari,

–  atsižvelgdamas į 2016 m. spalio 19 d. Jungtinių Tautų (JT) specialiojo pranešėjo šalies viduje perkeltų asmenų teisių klausimais Chaloka Beyan pareiškimą,

–  atsižvelgdamas į 2016 m. spalio 18 d. organizacijos „Amnesty International“ ataskaitą „Nubausti už „Da’esh“ nusikaltimus: nuo karinių grupuočių ir vyriausybės pajėgų kenčiantys perkeltieji irakiečiai“,

–  atsižvelgdamas į 1948 m. Jungtinių Tautų dokumentą „Pagrindiniai principai dėl vidinio perkėlimo“,

–  atsižvelgdamas į JT tarptautines konvencijas, pavyzdžiui, visų pirma į Tarptautinę konvenciją dėl visų formų rasinės diskriminacijos panaikinimo, Ženevos konvencija dėl civilių apsaugos karo metu (2 dalis), 1949 m. rugpjūčio 12 d. Ženevos konvencijų Papildomą protokolą dėl tarptautinių ginkluotų konfliktų aukų apsaugos (I protokolas), 1949 m. rugpjūčio 12 d. Ženevos konvencijų Papildomą protokolą dėl netarptautinių ginkluotų konfliktų aukų apsaugos (II protokolas) ir Konvenciją prieš kankinimą ir kitokį žiaurų, nežmonišką ar žeminantį elgesį ar baudimą,

–  atsižvelgdamas į ministrų posėdį, skirtą Mosulo stabilizavimo klausimui, kuris 2016 m. spalio 20 d. vyko Paryžiuje ir kuriame dalyvavo 22 šalys, JT, ES ir Arabų Lyga, kuriam bendrai pirmininkavo Prancūzija bei Irakas ir kurio tikslas buvo parengti planą siekiant apsaugoti civilius gyventojus, skirstyti pagalbą ir spręsti valdymo klausimus naujai iš grupuotės „Islamo valstybė“ (IS) išlaisvintose teritorijose,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį,

A.  kadangi 2016 m. spalio 17 d. buvo pradėtas karinis reidas siekiant iš IS pajėgų atkovoti Mosulo miestą, kurios jį ir kontroliuoja nuo 2014 m. ir kuriame įkalinti apytikriai milijonas civilių gyventojų; kadangi Mosulo miestas yra paskutinis didžiausias IS užimtas miestas Irake, maždaug penkis kartus didesnis už bet kurį kitą miestą, kurį grupuotė buvo užėmusi, ir kadangi jo išlaisvinimas, manoma, bus didžiausias mūšis po 2003 m. JAV vadovaujamos invazijos į Iraką;

B.  kadangi Mosulo išlaisvinimas yra lemiamas momentas daugelio šio regiono nuolatinių gyventojų ateičiai, ypač tokioms asmenų grupėms, kaip antai krikščionių (chaldėjų, sirų, asirų), jazidų, turkmėnų, šabakų, kakajų ir šiitų;

C.  kadangi ES priklauso koalicijai, teikiančiai stabilizavimo ir humanitarinę pagalbą, ir iki šiol suteikė 134 mln. EUR vertės humanitarinę pagalbą Irakui, iš kurių 50 mln. EUR buvo skirti Mosului;

D.  kadangi grupuotė IS atribojo Mosulą, antrą pagal dydį ir kadaise patį kosmopolitiškiausią Irako miestą, nuo išorinio pasaulio, nutraukdama palydovinės televizijos, interneto ryšius, uždrausdama muziką, filmus, knygas ir viską, kas prieštarauja oficialiai kovotojų pozicijai, ir apribodama kovotojų galimybes naudotis automobiliais, o neseniai bandė konfiskuoti piliečių mobiliuosius telefonus; kadangi gyventojai, kurie sugebėjo pabėgti, neseniai pranešė, kad žmonės badauja ir desperatiškai laukia išvadavimo;

E.  kadangi JT, veikiančios per savo Humanitarinių reikalų koordinavimo biurą (OCHA), iki šiol užregistravo daugiau nei 5 000 šalies viduje perkeltų asmenų, tačiau įspėjo, kad artimiausiomis dienomis gali pabėgti iki milijono žmonių, todėl kyla didelė humanitarinė krizės rizika;

F.  kadangi dešimtys tūkstančių karių dalyvauja veiksmuose prieš IS nukreiptame fronte ir manoma, kad Mosule ir aplink jį yra apie 6 000 IS kovotojų; kadangi karinį aljansą sudaro Irako vyriausybės pajėgos, kurdų pajėgos „Peshmerga“, tarptautinės koalicijos kariai (amerikiečiai ir šiek tiek prancūzų), šiitų karinės grupuotės, taip pat vietos sunitų genčių atstovų, taip pat daug kitų mažų nereguliarių, iš dalies turkų apmokytų, karinių pajėgų; kadangi manoma, kad prireiks savaičių, o gal net mėnesių, kol Mosulas pasiduos;

G.  kadangi dėl Turkijos karinių pajėgų Šiaurės Irake buvimas ir prezidento T. Erdogano primygtinis reikalavimas, kad Turkija turėtų atlikti vaidmenį atkovojant Mosulą, prisidėjo prie įtampos tarp etninių ir religinių grupių regione skatinimo;

H.  kadangi nors šiitų karinės grupuotės „Hashd al-Shaabi“ ir kurdų pajėgos „Peshmerga“ susitarė likti miesto pakraščiuose, dėl tokio didelio kiekio subjektų dalyvavimo vadovavimo grandinės ir pokonfliktinio stabilizavimo planų įgyvendinimas gali tapti itin sudėtingas; kadangi politinio susitarimo tarp visų šalių dėl miesto valdymo ir atstatymo po konflikto stoka kovoms pasibaigus galėtų sukelti daugiausiai įtampos ir tapti Irako centrinės vyriausybės stiprumo išbandymu;

I.  kadangi ginkluotas konfliktas Irake padarė pražūtingą poveikį civiliams; kadangi tarptautinės teisės požiūriu IS savo kontroliuojamose teritorijose yra padariusi nusikaltimų, įskaitant karo nusikaltimus ir nusikaltimus žmoniškumui, ir pradėjo sprogdinimus ir kitus mirtinus išpuolius kitose Irako vietovėse;

J.  kadangi dešimtys tūkstančių asmenų Irako vyriausybės pajėgų ir kurdų pajėgų „Peshmerga“, taip pat karinių grupuočių nuo 2014 m. vidurio buvo prievarta perkelti ir daugeliui jų dar neleidžiama grįžti į savo namus, tariamai dėl saugumo priežasčių, arba jiems taikomi savavališki ir diskriminaciniai jų judėjimo laisvės apribojimai; kadangi jie dažnai laikomi stovyklose, kuriose mažai galimybių užsidirbti pragyvenimui ir galimybių pasinaudoti pagrindinėmis paslaugomis;

K.  kadangi praeityje iš IS užimtų teritorijų bėgantys tūkstančiai vyrų ir berniukų dėl įtarimų ryšiais su IS buvo sulaikyti saugumo pajėgų ar karinių grupuočių, kai kuriems jų be teismo buvo įvykdyta mirties bausmė, o kitų likimas vis dar nežinomas ir kelia susirūpinimą dėl jų gyvybės ir saugumo;

L.  kadangi su piktnaudžiavimais susijusios daugiausia šiitų karinės grupuotės, kurias seniai remia Irako valdžios institucijos, suteikusios joms finansinę paramą ir ginklų, kol 2016 m. vasario mėn. jos oficialiai nebuvo pripažintos Irako pajėgomis;

M.  kadangi į vyriausybės atsakomybę už šiuos pažeidimus negalima nekreipti dėmesio; kadangi, be to, Irako teismai yra pagarsėję tuo, kad remiasi prievarta išgautais prisipažinimai apkaltindami kaltinamuosius sunkiais nusikaltimais akivaizdžiai nesąžininguose teismo procesuose, dažnai juos nuteisdami mirties bausme; kadangi iki šiol 2016 m. buvo atliktos 90 mirties bausmės, daugiausia remiantis kaltinimais terorizmu; kadangi paskelbta daugybė mirties bausmės nuosprendžių ir maždaug 3 000 žmonių laukia mirties bausmės įvykdymo;

N.  kadangi, kaip teigiama pranešimuose, nuo Mosulo mūšio pradžios IS apsupo ir nužudė 284 vyrus ir berniukus; kadangi JT tiria pranešimus apie tai, kad viename kaime IS kovotojai sušaudė 40 žmonių;

O.  kadangi akivaizdžiai bandydami atitraukti dėmesį nuo Mosulo IS kovotojai pradėjo išpuolius prieš Irako vyriausybės pastatus Kirkuko mieste ir, kaip pranešama, jie įsiveržia į miesto mečetes ir namus bei ima įkaitais civilius gyventojus;

1.  pripažįsta, kad Mosulo išvadavimui buvo kruopščiai rengiamasi keletą mėnesių; tačiau pabrėžia, kad būtina dėti visas pastangas siekiant užkirsti kelią pažeidimams, kaip parodė įvykiai Faludžoje ir kitose Irako vietovėse, per vyriausybės pajėgų ir IS susidūrimus;

2.  tikisi, kad Irako institucijos veiksmingai valdys ir kontroliuos karines grupuotes, kad asmenys, susiję su anksčiau padarytais pažeidimais, nedalyvautų Mosulo operacijose, ir kad visos konflikto šalys imsis atsargumo priemonių, kad būtų išvengta civilių gyventojų aukų per Mosulo puolimą, be kita ko, atsižvelgiant į riziką, kad IS gali panaudoti civilius gyventojus kaip gyvuosius skydus;

3.  ragina Irako ir kurdų valdžios institucijas, dalyvaujančias ES karinių operacijų planavime, užtikrinti, kad civiliams gyventojams, bėgantiems nuo kovų, būtų suteiktas saugus maršrutas;

4.  atkreipia dėmesį į JT humanitarinės pagalbos koordinatoriaus įspėjimą dėl nepakankamo finansavimo galimos precedento neturinčio masto humanitarinės krizės, kuri gali kilti dėl Mosulo puolimo, atveju; palankiai vertina ES veiklą Irake, visų pirma jos ankstesnes humanitarinės pagalbos pastangas ir pagalbą šalinant savadarbius sprogstamuosius įtaisus (SSĮ), nes tai bus itin svarbu suteikiant galimybę pabėgėliams ir šalies viduje perkeltiems asmenims greitai grįžti namo; vis dėlto primygtinai ragina ES ir jos valstybes nares dėti daugiau pastangų siekiant išlaisvintų teritorijų stabilizavimo;

5.  reiškia nuoširdų susirūpinimą ne tik dėl tiesioginių mūšio dėl Mosulo pasekmių civiliams gyventojams, bet ir dėl padėties jam pasibaigus, atsižvelgiant į ilgalaikius ginčus, susijusius su vidaus susiskaldymu Irako regionuose, tarp Irako vyriausybės, Kurdistano regioninės vyriausybės (KRG) ir mažumų grupuočių;

6.  ragina visus veikėjus, dalyvaujančius prieš IS nukreiptoje koalicijoje, bendradarbiauti siekiant išlaikyti ir stiprinti valstybės pajėgumus, kad būtų išsaugota teisinė valstybė ir viešoji tvarka, ir ragina susilaikyti nuo bandymų suvedinėti sąskaitas, kurstyti etninį ar religinį priešiškumą arba siekti geopolitinių pokyčių;

7.  visiškai pritaria Paryžiaus konferencijos kvietimui siekti išsamaus politinio susitarimo tarp Irako nacionalinės valdžios institucijų ir vietos veikėjų, kad būtų užtikrintas geresnis Mosulo ir jam priklausančių aplinkinių teritorijų valdymas, geriama gyventojų įvairovė ir užtikrinamas taikus sambūvis; ypač pabrėžia, kad svarbu visas etnines mažumas, nes jos visos susiduria su tais pačiais sunkumais, nepriklausomai nuo jų religinės priklausomybės, kai kalbama apie saugumą ir teisių pripažinimą, įtraukti į derybų procesą ir sukurti naują valdymo struktūrą; mano, kad šių mažumų ateitis ir pabėgėlių ir šalies viduje perkeltų asmenų sugrįžimas priklausys nuo naujosios administracijos stabilumo;

8.  primygtinai ragina Irako vyriausybę sudaryti palankesnes sąlygas pabėgėliams ir šalies viduje perkeltiems asmenims sugrįžti ir visapusiškai atkurti jų pagrindines teises, įskaitant nuosavybės teises;

9.  palankiai vertina tai, kad Irako vyriausybė ketina įgyvendinti valdymo reformas ir nacionalinio susitaikymo procesą, kuris yra itin svarbus siekiant patenkinti visų Irako gyventojų lūkesčius ir išlaikyti Irako vientisumą;

10.  ragina Irako valdžios institucijas užtikrinti, kad kaliniai, įskaitant asmenis, kurie sulaikyti dėl saugumo patikrinimo, jiems pabėgus iš IS užimtų teritorijų, pagrįstai juos įtariant padarius nusikalstamas veikas, būtų nedelsiant perduoti civilinėms teismų institucijoms, kad tos veikos būtų ištirtos ir už jas patraukta baudžiamojon atsakomybėn laikantis tarptautinės teisės ir standartų dėl teisingo bylos nagrinėjimo, arba priešingu atveju tie kaliniai būtų paleisti;

11.  ragina Irako valdžios institucijas nutraukti priverstinio dingimo, kankinimo, savavališko sulaikymo, neteisminių egzekucijų praktiką ir patraukti atsakingus asmenis atsakomybėn, nustatyti priemones, padedančias užtikrinti, kad Irako ginkluotosios pajėgos galėtų vykdyti veiksmingą vadovavimą sukarintoms grupuotėms bei jų kontrolę, ir įdiegti veiksmingus priežiūros ir atskaitomybės mechanizmus, apimančius ir civilinius organus;

12.  ragina Irako vyriausybę atskleisti 2016 m. birželio 5 d. ministro pirmininko įsteigto tyrimo komiteto, kurio užduotis tirti pažeidimus, padarytus vykdant karines operacijas, kuriomis buvo siekiama susigrąžinti Faludžą ir jos apylinkes, išvadas; taip pat ragina vyriausybę užtikrinti, kad visais šio komiteto ir Anbaro provincijos gubernatoriaus įsteigto komiteto, kuris savo išvadas paskelbė 2016 m. birželio 11 d., atsiskleistais faktais būtų pasidalyta su teisminės valdžios institucijomis siekiant, kad kaltininkai būtų patraukti atsakomybėn;

13.  ragina kurdų valdžios institucijas nutraukti nesankcionuotus sulaikymus siekiant užtikrinti visų dėl su terorizmu susijusių kaltinimų sulaikytų asmenų teisę į teisingą teismo procesą ir panaikinti savavališkus ir diskriminuojančius judėjimo laisvės apribojimus šalies viduje perkeltiems arabams sunitams;

14.  ragina Irako ir kurdų valdžios institucijas užtikrinti galimybę nepriklausomiems tarptautiniams stebėtojams patekti į laikino apgyvendinimo stovyklas arba į laikino sulaikymo centrus, kur tikrinami iš IS kontroliuojamų teritorijų pabėgę šalies viduje perkeltieji asmenys;

15.  ragina ES ir jos valstybes nares įdiegti veiksmingus stebėsenos ir priežiūros mechanizmus, kuriais būtų galima vykdyti saugumo ir teismų darbuotojams skirtų dabartinių ir būsimų mokymo ir gebėjimų ugdymo programų įgyvendinimo stebėseną bei vertinimą siekiant užtikrinti, kad šios programos jų vykdymo vietose duotų apčiuopiamų rezultatų ir neprisidėtų prie žmogaus teisių pažeidimų;

16.  ragina valstybes nares, teikiančias karinę pagalbą, perduodančias ar paduodančias ginklus ar su jais susijusią įrangą Irako centrinei vyriausybei ar Kurdistano regioninei vyriausybei (KRV), patikrinti, ar visi gavėjai veikia nuosekliai ir visapusiškai laikydamiesi tarptautinės žmogaus teisių teisės ir tarptautinės humanitarinės teisės, ir nutraukti ginklų, šaudmenų ar karinės įrangos, technologijų arba pagalbos perdavimą visiems vienetams, darantiems sunkius tarptautinės žmogaus teisių teisės ar tarptautinės humanitarinės teisės pažeidimus;

17.  ragina EIVT, valstybes nares ir tarptautinę bendruomenę suteikti praktinę ir diplomatinę paramą tvariai ir konfliktui pasibaigus regiono integracijai skirtai struktūrai, visų pirma atkreipiant dėmesį į galimybę įsteigti autonominę provinciją, apimančią Ninevijos lygumą, Sindžarą ir Tal Afarą, kurią politiškai atstovautų regiono vietos gyventojai;

18.  ragina EIVT pasiūlyti savo geranorišką pagalbą su KRV ir Irako vyriausybe po išvadavimo vyksiančiose derybose, siekiant užtikrinti, kad regiono etninių mažumų grupėms, ypač krikščionių (chaldėjų, sirų, asirų) ir jazidų, turkmėnų, šabakų, kakajų grupėms, būtų suteiktos teisėtos teisės ir kad jos būtų įtrauktos į naują administracinę struktūrą, viliantis, kad taip bus užkirstas kelias naujų vidaus konfliktų tarp grupių protrūkiams;

19.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Komisijos pirmininko pavaduotojai ir Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai, Tarybai, Komisijai, ES specialiajam įgaliotiniui žmogaus teisių klausimais, valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams, Irako vyriausybei ir Atstovų tarybai, Kurdistano regioninei vyriausybei, Turkijos vyriausybei, Jungtinių Tautų Generaliniam Sekretoriui ir Jungtinių Tautų Žmogaus teisių tarybai.

(1)

Priimti tekstai, P8_TA(2015)0040.

(2)

Priimti tekstai, P8_TA(2014)0066.

(3)

Priimti tekstai, P8_TA(2014)0027.

(4)

Priimti tekstai, P8_TA(2014)0011.

Teisinis pranešimas - Privatumo politika