Procedure : 2016/2935(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B8-1170/2016

Indgivne tekster :

B8-1170/2016

Forhandlinger :

PV 26/10/2016 - 15

Afstemninger :

Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2016)0423

FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 271kWORD 71k
Se også det fælles beslutningsforslag RC-B8-1162/2016
24.10.2016
PE593.596v01-00
 
B8-1170/2016

på baggrund af redegørelse fra næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik

jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 2


om situationen for journalister i Tyrkiet (2016/2935(RSP))


Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Pavel Telička, Izaskun Bilbao Barandica, María Teresa Giménez Barbat, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, José Inácio Faria, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jasenko Selimovic, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström, Hannu Takkula for ALDE-Gruppen

Europa-Parlamentets beslutning om situationen for journalister i Tyrkiet (2016/2935(RSP))  
B8-1170/2016

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sine tidligere beslutninger om Tyrkiet, især beslutning af 14. april 2016 om fremskridtsrapporten for 2015 om Tyrkiet(1), og beslutning af 15. januar 2015 om ytringsfrihed i Tyrkiet(2):

–  der henviser til det mislykkede militærkup i Tyrkiet den 15. juli 2016 og de foranstaltninger, som den tyrkiske regering traf efter disse begivenheder, herunder anholdelser af journalister, medieledere og andre i hele Tyrkiet og lukningen af en række aviser og TV- og radiostationer samt onlinemedier,

–  der henviser til, at Tyrkiets tiltrædelse af EU afhænger af, at landet til fulde efterlever Københavnskriterierne, og af EU's integrationskapacitet, jf. konklusionerne fra Det Europæiske Råds møde i december 2006,

–  der henviser til Kommissionens tilsagn om at lægge udvidelsen på is,

–  der henviser til, at respekt for retsstatsprincippet, herunder navnlig magtens tredeling, demokrati, ytringsfrihed, menneskerettigheder, mindretalsrettigheder og religionsfrihed er omdrejningspunktet i forhandlingsprocessen,

–  der henviser til, at retten til ytringsfrihed er nedfældet i den europæiske menneskerettighedskonvention (EMRK) og den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder (ICCPR), som Tyrkiet er part i,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 123, stk. 2,

A.  der henviser til, at de tyrkiske myndigheder efter det mislykkede kupforsøg den 15. juli 2016 har truffet en række yderligere foranstaltninger til at indskrænke ytringsfriheden – som er en universel rettighed og ikke bør forbindes med det mislykkede kupforsøg – herunder tilbageholdelse af journalister, redaktører, forlæggere og mediefolk samt lukning af medieorganisationer, der anklages for at stå i forbindelse med Fethullah Gülen-bevægelsen, som regeringen anser for at være ansvarlig for det mislykkede kupforsøg; der henviser til, at folk er blevet dømt for tweets, de har sendt, og at de digitale friheder er blevet begrænset;

B.  der henviser til, at begrænsningerne for pressefriheden, mediepluralismen og de digitale frihedsrettigheder og den bredere mangel på respekt for retsstaten og menneskerettighederne systematisk er blevet taget op af Europa-Parlamentet; der henviser til, at kampagnen mod mediekanaler og journalister efter kupforsøget er blevet intensiveret som følge af undtagelsestilstanden og de dermed forbundne nøddekreter, der blev indført i kølvandet på det mislykkede kup; der henviser til, at undtagelsestilstanden og de dertil knyttede bestemmelser er blevet forlænget med yderligere 90 dage fra den 19. oktober 2016;

C.  der henviser til, at der særligt er blevet slået ned på brugen af sociale og alternative internetmedier efter det mislykkede kup; der henviser til, at mange tyrkere nu er bange for at bruge deres rigtige navne på de sociale medier; der henviser til, at mennesker bliver opfordret til at anmelde kritiske bemærkninger om regeringen, der offentliggøres på internettet, hvilket skaber social mistillid blandt borgerne og begrænser de grundlæggende frihedsrettigheder: tanke-, samvittigheds- og ytringsfriheden;

D.  der henviser til, at myndighederne ifølge mange ikkestatslige organisationer (ngo'er), herunder Amnesty International, Journalister uden Grænser og Human Rights Watch, har lukket omkring 150 mediekanaler og forlag i de første to og en halv måned af undtagelsestilstanden, hvorfor mere end 2 300 journalister og mediefolk står uden job, og har arresteret mindst 99 journalister og forfattere, undertiden uden tiltale, hvorved det samlede antal mediefolk, der er blevet frihedsberøvet som følge af udøvelsen af deres ret til ytringsfrihed, er på mindst 130 pr. 19. oktober 2016; der henviser til, at disse tal ikke omfatter andre journalister, som i øjeblikket befinder sig i politiets varetægt, eller som er blevet tilbageholdt og løsladt uden tiltale under undtagelsestilstanden;

E.  der henviser til, at mange af disse foranstaltninger ifølge Human Rights Watch blev truffet uden dokumentation for de anklagedes deltagelse i det mislykkede kupforsøg; der henviser til, at retten til en retfærdig rettergang skal sikres, ligesom domstolenes upartiskhed og uafhængighed; der henviser til, at et stort antal ngo'er, bl.a. Amnesty International har rapporteret, at de har indsamlet troværdige beviser for, at tilbageholdte i Tyrkiet udsættes for vold og tortur;

F.  der henviser til, at disse retlige foranstaltninger og denne behandling af tilbageholdte vækker den tørst bekymring, selv i en nødsituation, og at kupforsøget ikke kan benyttes til at begrunde den systematiske måde, hvorpå journalister, der arbejder med at informere folk, forhindres i at gøre deres arbejde og risikerer retlige foranstaltninger og frihedsberøvelse;

G.  der henviser til, at den fortsatte undertrykkelse af systemkritikere og journalister har ført til selvcensur og forebyggende afskedigelse af journalister; der henviser til, at denne afdæmpende effekt går ud over retten til ytringsfrihed, pressefrihed og adgangen til oplysninger;

H.  der henviser til, at Tyrkiet endog før det mislykkede kupforsøg den 15. juli 2016 blev klassificeret som et af de værste lande for så vidt angår presse- og mediefrihed, navnlig med hensyn til antallet af fængslede journalister, antallet af forbudte bøger, omfanget af selvcensur og skattebøder, der pålægges kritiske medier; der henviser til, at det seneste "World Press Freedom Index" fra Journalister uden Grænser klassificerede Tyrkiet som nr. 151 ud af 180 lande; der henviser til, at Tyrkiet ifølge de tyrkiske myndigheders egne tal er det land, der har rekorden for det største antal journalister bag tremmer;

I.  der henviser til, at Den Europæiske Union gentagne gange har opfordret Tyrkiet til at sikre, at den eksisterende lovgivning er i overensstemmelse med europæiske standarder og gennemføres på en måde, som sikrer proportionalitet og lighed for loven i overensstemmelse med artikel 10 i den europæiske menneskerettighedskonvention samt retspraksis ved Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol.

J.  der henviser til, at Tyrkiet skal overholde de grundlæggende principper såsom retsstatsprincippet og menneskerettighederne, herunder, men ikke begrænset til, ytringsfrihed og retten til en retfærdig rettergang; der henviser til, at disse ikke står til forhandling;

K.  der henviser til, at Tyrkiet også skal overholde sine forpligtelser i henhold til den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder, som landet ratificerede i 2003; der henviser til, at undtagelsesbestemmelsen i dennes artikel 4 ikke begrunder en uforholdsmæssigt forringelse af pressefriheden, herunder navnlig journalisters, redaktørers og mediefolks frihed;

1.  fordømmer på det kraftigste forsøget på militær magtovertagelse den 15. juli 2016 og forsøget på ulovligt og i strid med forfatningen at udskifte og underminere den legitime tyrkiske regering og den demokratisk valgte Nationalforsamling; understreger, at alle politiske partier i Tyrkiet, såvel som EU's ledere, straks fordømte forsøget på en militær magtovertagelse og udtrykte støtte til de demokratiske institutioner og den forfatningsmæssige orden i landet;

2.  understreger imidlertid, at den tyrkiske regering og AK-partiet ikke må bruge den fejlslagne militære magtovertagelse som påskud til at stramme deres greb om landet unødigt og undertrykke den legitime og fredelige opposition samt forhindre journalister og medier i fredeligt at udøve deres ytringsfrihed gennem overdrevne og ulovlige tiltag og foranstaltninger;

3.  minder de tyrkiske myndigheder om, at indførelse af en undtagelsestilstand ikke fritager dem for at overholde deres forpligtelser med hensyn til menneskerettighederne, herunder beskyttelse af retten til ytringsfrihed;

4.  minder de tyrkiske myndigheder om, at medier og journalister skal behandles med den største omhu, da ytringsfriheden og mediefriheden er centrale elementer i et velfungerede demokratisk og åbent samfund; gentager, at menings-, ytrings- og talefrihed, herunder uafhængige medier, såvel online som offline, er centrale europæiske værdier;

5.  beklager dybt masseanholdelserne af journalister og regeringens kampagne mod medier og journalister, og opfordrer myndighederne til omgående at fremlægge troværdige beviser til støtte for beskyldningerne om, at de anholdte har begået de strafbare handlinger, de sigtes for, og til hurtigt at fortsætte de retlige procedurer i fuld gennemsigtighed og med tilstrækkelige retsgarantier til at sikre en retfærdig procedure og retfærdig rettergang; opfordrer EU-Udenrigstjenesten til at intensivere sin tilstedeværelse under journalisters og menneskerettighedsforkæmperes retssager;

6.   opfordrer de tyrkiske myndigheder til at frafalde de anklager mod journalister og mediefolk, der ikke har et retligt grundlag, og til at ophøre med at anlægge ubegrundede sager mod forfattere og journalister, der udøver legitim politisk talefrihed; opfordrer de tyrkiske myndigheder til hurtigt at løslade dem, der tilbageholdes på grundlag af ubegrundede anklager;

7.  udtrykker forfærdelse over påstande om mishandling og tortur af nogle af de anholdte; fordømmer den ubegrundede afskedigelse af mediefolk og den fortsatte og stigende vold, chikane og intimidering fra både statslige og ikkestatslige aktørers side mod journalister; udtrykker bekymring over antallet af journalister, som de facto er ude af stand til at udføre deres arbejde som følge af de foranstaltninger, der træffes over for journalister, og den intimidering og anvendelse af ulovlig aflytning, som fører til selvcensur;

8.  opfordrer de tyrkiske myndigheder til fuldt ud at respektere eksisterende tyrkiske love, den tyrkiske forfatning og europæiske og internationale konventioner og retlige forpligtelser, især forpligtelsen til at respektere ytringsfriheden i henhold til EMRK og ICCPR, som landet er part i;

9.  opfordrer Kommissionen, Rådet og medlemsstaterne til at yde Tyrkiet enhver mulig retshjælp og juridisk bistand med henblik på at sikre, at der anvendes de højeste standarder i forbindelse med de kommende retssager mod dem, der er anklaget for at have planlagt statskuppet, og til at styrke retsstaten i landet;

10.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, Europarådets generalsekretær, medlemsstaternes regeringer og parlamenter samt regeringen og parlamentet i Republikken Tyrkiet.

 

(1)

Vedtagne tekster, P8_TA(2016)0133.

(2)

Vedtagne tekster, P8_TA(2015)0014.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik