Διαδικασία : 2016/2935(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-1170/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-1170/2016

Συζήτηση :

PV 26/10/2016 - 15

Ψηφοφορία :

Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0423

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 496kWORD 87k
Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B8-1162/2016
24.10.2016
PE593.596v01-00
 
B8-1170/2016

εν συνεχεία δήλωσης της Αντιπροέδρου της Επιτροπής / Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας

σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού


σχετικά με την κατάσταση των δημοσιογράφων στην Τουρκία (2016/2935(RSP))


Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Pavel Telička, Izaskun Bilbao Barandica, María Teresa Giménez Barbat, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, José Inácio Faria, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jasenko Selimovic, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström, Hannu Takkula εξ ονόματος της Ομάδας ALDE

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την κατάσταση των δημοσιογράφων στην Τουρκία (2016/2935(RSP))  
B8-1170/2016

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με την Τουρκία, και ειδικότερα το ψήφισμα της 14ης Απριλίου 2016 σχετικά με την έκθεση του 2015 για την Τουρκία(1), τα ψηφίσματα σχετικά με τις προηγούμενες εκθέσεις προόδου και αυτό της 15ης Ιανουαρίου 2015 σχετικά με την ελευθερία της έκφρασης στην Τουρκία(2).

–  έχοντας υπόψη το αποτυχημένο στρατιωτικό πραξικόπημα της 15ης Ιουλίου 2016 ,στην Τουρκία, και τα μέτρα που έλαβε η τουρκική κυβέρνηση μετά τα γεγονότα αυτά, καθώς και τις συλλήψεις δημοσιογράφων, διευθυντικών στελεχών των μέσων μαζικής ενημέρωσης κ.λπ. σε όλη την Τουρκία και το κλείσιμο ορισμένων εφημερίδων, ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σταθμών και επιγραμμικών μέσων ενημέρωσης,

–  έχοντας υπόψη το γεγονός ότι η προσχώρηση της Τουρκίας στην ΕΕ εξαρτάται από την πλήρη τήρηση των κριτηρίων της Κοπεγχάγης και την ικανότητα ενσωμάτωσης από πλευράς ΕΕ, σύμφωνα με τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Δεκεμβρίου 2006,

–  έχοντας υπόψη τη δέσμευση της Επιτροπής να αναστείλει προσωρινά τη διαδικασία διεύρυνσης,

–  έχοντας υπόψη το γεγονός ότι ο σεβασμός του κράτους δικαίου, συμπεριλαμβανομένης ειδικότερα της διάκρισης των εξουσιών, της δημοκρατίας, της ελευθερίας της έκφρασης, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των δικαιωμάτων των μειονοτήτων, καθώς και της θρησκευτικής ελευθερίας, βρίσκονται στο επίκεντρο της διαπραγματευτικής διαδικασίας,

–  έχοντας υπόψη το δικαίωμα στην ελευθερίας της έκφρασης, που κατοχυρώνεται στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ) και το Διεθνές Σύμφωνο για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα (ICCPR), των οποίων η Τουρκία αποτελεί συμβαλλόμενο μέρος,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μετά την αποτυχημένη απόπειρα πραξικοπήματος της 15 Ιουλίου 2016, οι τουρκικές αρχές έλαβαν ορισμένα πρόσθετα μέτρα που περιορίζουν την ελευθερία της έκφρασης, η οποία αποτελεί καθολικό δικαίωμα και δεν πρέπει να συνδέεται με την αποτυχημένη απόπειρα πραξικοπήματος – συμπεριλαμβανομένης της κράτησης δημοσιογράφων, συντακτών, εκδοτών και εργαζομένων των μέσων ενημέρωσης και του κλεισίματος οργανισμών μέσων ενημέρωσης που κατηγορούνται ότι συνδέονται με το κίνημα Fethullah Gülen, τον οποίο η κυβέρνηση της Τουρκίας θεωρεί υπεύθυνο για την αποτυχημένη απόπειρα πραξικοπήματος· λαμβάνοντας υπόψη ότι έχουν καταδικαστεί άτομα για μηνύματα που έστειλαν και ότι έχουν περιορισθεί οι ψηφιακές ελευθερίες·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι περιορισμοί στην ελευθερία του Τύπου, στην πολυφωνία των μέσων ενημέρωσης και στις ψηφιακές ελευθερίες, καθώς και η ευρύτερη έλλειψη σεβασμού για το κράτος δικαίου και τα δικαιώματα του ανθρώπου εξετάζονται συστηματικά από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο· λαμβάνοντας υπόψη ότι η εκστρατεία που εξαπολύθηκε κατά των μέσων ενημέρωσης και των δημοσιογράφων έχει ενταθεί λόγω της κατάστασης έκτακτης ανάγκης και των σχετικών διαταγμάτων έκτακτης ανάγκης που επιβλήθηκαν μετά την αποτυχημένη απόπειρα πραξικοπήματος· λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατάσταση έκτακτης ανάγκης και οι σχετικές διατάξεις παρατάθηκαν για 90 ακόμη ημέρες στις 19 Οκτωβρίου 2016·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η χρήση των κοινωνικών δικτύων και των εναλλακτικών διαδικτυακών μέσων, λαμβάνονται ιδιαίτερα ως στόχος μετά την αποτυχημένη απόπειρα πραξικοπήματος· λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλοί τούρκοι πολίτες φοβούνται πλέον να χρησιμοποιήσουν τα πραγματικά τους ονόματα στα εν λόγω κοινωνικά δίκτυα· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πολίτες ενθαρρύνονται να μεταφέρουν τα αποδοκιμαστικά σχόλια σχετικά με την κυβέρνηση που δημοσιεύονται στο διαδίκτυο, γεγονός που προωθεί την κοινωνική δυσπιστία μεταξύ των πολιτών και περιορίζει τις θεμελιώδεις ελευθερίες της σκέψης, της συνείδησης και της έκφρασης·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με πολλές μη κυβερνητικές οργανώσεις (ΜΚΟ), συμπεριλαμβανομένων της Διεθνούς Αμνηστίας, των Ρεπόρτερ χωρίς σύνορα και του Παρατηρητηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, οι αρχές έκλεισαν περίπου 150 μέσα μαζικής ενημέρωσης και διαφημιστικές εταιρείες κατά τη διάρκεια των πρώτων δυόμισι μηνών από την κατάσταση έκτακτης ανάγκης, αφήνοντας πάνω από 2.300 δημοσιογράφους και εργαζόμενους στα μέσα ενημέρωσης χωρίς απασχόληση, ενώ συνέλαβαν τουλάχιστον 99 δημοσιογράφους και συγγραφείς, ενίοτε χωρίς να τους έχει αποδοθεί κατηγορία, με αποτέλεσμα ο συνολικός αριθμός των εργαζομένων στα μέσα ενημέρωσης που κρατούνται επειδή άσκησαν το δικαίωμά τους στην ελευθερία της έκφρασης να έχει ανέλθει σε τουλάχιστον 130, από τις 19 Οκτωβρίου 2016· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα στοιχεία αυτά δεν περιλαμβάνουν τους άλλους δημοσιογράφους που τελούν υπό κράτηση σε αστυνομικά κελιά ή που έχουν συλληφθεί και αφεθεί ελεύθεροι χωρίς να τους έχει αποδοθεί κατηγορία, κατά τη διάρκεια της κατάστασης έκτακτης ανάγκης·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, πολλές από τις νομικές αυτές ενέργειες κινήθηκαν χωρίς να υπάρχουν στοιχεία για τη συμμετοχή των κατηγορουμένων στο αποτυχημένο πραξικόπημα· λαμβάνοντας υπόψη ότι θα πρέπει να διασφαλίζεται το δικαίωμα σε δίκαιη δίκη και η αμεροληψία και η ανεξαρτησία του δικαστικού συστήματος· λαμβάνοντας υπόψη ότι μεγάλος αριθμός ΜΚΟ, περιλαμβανομένης της Διεθνούς Αμνηστίας, δήλωσαν ότι έχουν συγκεντρώσει αξιόπιστα αποδεικτικά στοιχεία για ξυλοδαρμούς και βασανιστήρια που υφίστανται οι κρατούμενοι στην Τουρκία·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτές οι νομικές ενέργειες και η εν λόγω μεταχείριση των κρατουμένων είναι άκρως ανησυχητικές, ακόμη και σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, και λαμβάνοντας υπόψη ότι η απόπειρα πραξικοπήματος δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να δικαιολογήσει τον συστηματικό τρόπο με τον οποίο οι δημοσιογράφοι που εργάζονται για να ενημερώσουν πολίτες εμποδίζονται να κάνουν τη δουλειά τους και κινδυνεύουν να υποστούν δίωξη και κράτηση·

Ζ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η συνεχιζόμενη φίμωση των σχολιαστών και των δημοσιογράφων έχει οδηγήσει σε αυτολογοκρισία και προληπτική απόλυση δημοσιογράφων· λαμβάνοντας υπόψη ότι το αποτρεπτικό αποτέλεσμα αποβαίνει εις βάρος της ελευθερίας της έκφρασης, της ελευθερίας του Τύπου και της πρόσβασης στην πληροφόρηση·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, ακόμη και πριν από την αποτυχημένη απόπειρα πραξικοπήματος της 15ης Ιουλίου 2016, η Τουρκία είχε βαθμολογηθεί ως μία από τις χειρότερες χώρες για την ελευθερία του Τύπου και των μέσων ενημέρωσης, ιδίως όσον αφορά τον αριθμό των φυλακισμένων δημοσιογράφων, τον αριθμό απαγορευμένων βιβλίων, το ποσοστό αυτολογοκρισίας και τα επιβαλλόμενα πρόστιμα στα μέσα ενημέρωσης που ασκούν κριτική· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Τουρκία καταλαμβάνει την 151η θέση μεταξύ 180 χωρών στον Δείκτη Ελευθερίας του Τύπου των Ρεπόρτερ Χωρίς Σύνορα· λαμβάνοντας υπόψη ότι, με βάση στοιχεία που παρέχουν οι ίδιες οι τουρκικές αρχές, η Τουρκία ως χώρα κατέχει το ρεκόρ του πλέον υψηλού αριθμού φυλακισμένων δημοσιογράφων·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει κατ’ επανάληψη καλέσει την Τουρκία να εξασφαλίσει ότι η ισχύουσα νομοθεσία είναι σύμφωνη με τα ευρωπαϊκά πρότυπα και εφαρμόζεται κατά τρόπο που να κατοχυρώνει την αναλογικότητα και την ισότητα ενώπιον του νόμου, σύμφωνα με το άρθρο 10 της ΕΣΑΔ και τη νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Τουρκία οφείλει να σεβαστεί τις θεμελιώδεις αρχές, όπως το κράτος δικαίου και τα ανθρώπινα δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, της ελευθερίας της έκφρασης και του δικαιώματος σε δίκαιη δίκη· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αρχές αυτές είναι μη διαπραγματεύσιμες·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Τουρκία οφείλει επίσης να σεβαστεί τις υποχρεώσεις της στο πλαίσιο του Διεθνούς Συμφώνου για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα (ΔΣΑΠΔ), που επικύρωσε το 2003· λαμβάνοντας υπόψη ότι το δικαίωμα παρέκκλισης που ορίζει το άρθρο 4 του ως άνω συμφώνου δεν μπορεί να δικαιολογήσει τη δυσανάλογη επιδείνωση της ελευθερίας του Τύπου, ιδίως της ελευθερίας των δημοσιογράφων, αρχισυντακτών και εργαζομένων στα μέσα ενημέρωσης·

1.  καταδικάζει με σθένος την απόπειρα στρατιωτικού πραξικοπήματος της 15ης Ιουλίου 2016 και τις παράνομες και αντισυνταγματικές απόπειρες ανατροπής υπονόμευσης της νόμιμης κυβέρνησης της Τουρκίας και της ελεύθερα εκλεγμένης Μεγάλης Εθνοσυνέλευσης· υπογραμμίζει ότι όλα τα πολιτικά κόμματα στην Τουρκία, καθώς και οι ηγέτες της ΕΕ, καταδίκασαν πάραυτα το στρατιωτικό πραξικόπημα και εξέφρασαν την υποστήριξή τους για τους δημοκρατικούς θεσμούς και τη συνταγματική τάξη στη χώρα·

2.  υπογραμμίζει, ωστόσο, ότι το αποτυχημένο στρατιωτικό πραξικόπημα δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως πρόσχημα για την τουρκική κυβέρνηση και το κόμμα AKP προκειμένου να ενισχύσουν άνευ λόγου την εξουσία τους στη χώρα και να φιμώσουν τη νόμιμη και ειρηνική αντιπολίτευση ή να εμποδίσουν τους δημοσιογράφους και τα μέσα ενημέρωσης από την ειρηνική άσκηση της ελευθερίας της έκφρασης, μέσω δυσανάλογων και παράνομων ενεργειών και μέτρων·

3.  υπενθυμίζει στις τουρκικές αρχές ότι η επίκληση μιας κατάστασης έκτακτης ανάγκης δεν τις απαλλάσσει από την τήρηση των υποχρεώσεών τους όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας του δικαιώματος της ελευθερίας της έκφρασης·

4.  υπενθυμίζει στις τουρκικές αρχές ότι θα πρέπει να ενεργούν με τη μέγιστη προσοχή όταν ασχολούνται με μέσα ενημέρωσης και δημοσιογράφους, δεδομένου ότι η ελευθερία της έκφρασης και η ελευθερία των μέσων ενημέρωσης αποτελούν καίριο στοιχείο της λειτουργίας μιας ανοικτής και δημοκρατικής κοινωνίας· επαναλαμβάνει ότι η ελευθερία της γνώμης, της έκφρασης και του λόγου, συμπεριλαμβανομένης της ανεξαρτησίας των μέσων ενημέρωσης, επιγραμμικών και μη, βρίσκονται στον πυρήνα των αξιών της ΕΕ·

5.  εκφράζει τη λύπη του για τις ομαδικές συλλήψεις δημοσιογράφων και την εκστρατεία της κυβέρνησης κατά των μέσων ενημέρωσης και των δημοσιογράφων, και ζητεί από τις αρχές να προσκομίσουν επειγόντως αξιόπιστα αποδεικτικά στοιχεία που να υποστηρίζουν τις καταγγελίες ότι τα συλληφθέντα άτομα έχουν διαπράξει τα ποινικά αδικήματα για τα οποία κατηγορούνται, αφετέρου δε να κινήσουν γρήγορα τις δικαστικές διαδικασίες, με πλήρη διαφάνεια και με επαρκείς νομικές διασφαλίσεις, με τις οποίες θα εξασφαλίζεται η δέουσα διαδικασία και η δίκαιη δίκη· καλεί την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης να καταστήσει πιο αισθητή την παρουσία της σε δίκες δημοσιογράφων και υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

6.   καλεί τις τουρκικές αρχές να αποσύρουν τις άνευ νομικής βάσης κατηγορίες εναντίον δημοσιογράφων και εργαζομένων στα μέσα ενημέρωσης και να παύσουν να κινούν δικαστικές διαδικασίες εναντίον συγγραφέων και δημοσιογράφων που ασκούν νόμιμα το δικαίωμά τους στον πολιτικό λόγο· καλεί τις τουρκικές αρχές να ελευθερώσουν πάραυτα όσους κρατούνται με αβάσιμες κατηγορίες εναντίον τους·

7.  εκφράζει την ανησυχία του για τις καταγγελίες περί κακομεταχείρισης και βασανισμού ορισμένων από τους συλληφθέντες· καταδικάζει την αδικαιολόγητη απόλυση των εργαζομένων στα μέσα ενημέρωσης, καθώς και τη συνεχιζόμενη και αυξανόμενη βία, τις παρενοχλήσεις και τον εκφοβισμό από κυβερνητικούς και μη φορείς, εναντίον δημοσιογράφων· εκφράζει την ανησυχία του για τον αριθμό των δημοσιογράφων που αδυνατούν εκ των πραγμάτων να επιτελέσουν το έργο τους λόγω των μέτρων που έχουν ληφθεί κατά των δημοσιογράφων, καθώς και των πρακτικών εκφοβισμού και παράνομης παρακολούθησης συνδιαλέξεων, γεγονός που οδηγεί σε αυτολογοκρισία·

8.  καλεί τις τουρκικές αρχές να σεβαστούν πλήρως την ισχύουσα τουρκική νομοθεσία, το τουρκικό Σύνταγμα και τις ευρωπαϊκές και διεθνείς συμβάσεις και νομικές υποχρεώσεις, παραπέμποντας ειδικότερα στην υποχρέωση να σεβαστούν το δικαίωμα ελευθερίας της έκφρασης σύμφωνα με την ΕΣΑΔ και το ΔΣΑΠΔ, των οποίων είναι συμβαλλόμενο κράτος·

9.  καλεί την Επιτροπή, το Συμβούλιο και τα κράτη μέλη να παράσχουν κάθε δυνατή νομική και δικαστική συνδρομή προς την Τουρκία, προκειμένου να διασφαλιστεί η εφαρμογή των υψηλότερων δυνατών προτύπων κατά τις προσεχείς δίκες όσων κατηγορούνται για το πραξικόπημα και χάριν ενίσχυσης του κράτους δικαίου στη χώρα·

10.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής / Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, στον Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρώπης, στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, καθώς και στο κοινοβούλιο και την κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Τουρκίας.

(1)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0133.

(2)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0014.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου