Menettely : 2016/2935(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B8-1170/2016

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B8-1170/2016

Keskustelut :

PV 26/10/2016 - 15

Äänestykset :

Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2016)0423

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 268kWORD 70k
Ks. myös yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B8-1162/2016
24.10.2016
PE593.596v01-00
 
B8-1170/2016

komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuman johdosta

työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti


toimittajien tilanteesta Turkissa (2016/2935(RSP))


Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Pavel Telička, Izaskun Bilbao Barandica, María Teresa Giménez Barbat, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, José Inácio Faria, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jasenko Selimovic, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström, Hannu Takkula ALDE-ryhmän puolesta

Euroopan parlamentin päätöslauselma toimittajien tilanteesta Turkissa (2016/2935(RSP))  
B8-1170/2016

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Turkista ja erityisesti 14. huhtikuuta 2016 antamansa päätöslauselman Turkkia koskevasta vuoden 2015 kertomuksesta(1) ja 15. tammikuuta 2015 antamansa päätöslauselman ilmaisunvapaudesta Turkissa(2),

–  ottaa huomioon 15. heinäkuuta 2016 Turkissa tehdyn epäonnistuneen sotilasvallankaappausyrityksen ja Turkin hallituksen toteuttamat toimet näiden tapahtumien jälkeen, mukaan lukien toimittajien, tiedotusvälineiden johtohenkilöiden ja muiden henkilöiden pidätykset kaikkialla Turkissa sekä erinäisten sanomalehtien lakkauttamisen ja televisio- ja radioasemien sekä sähköisten tiedotusvälineiden sulkemisen,

–  ottaa huomioon, että joulukuussa 2006 kokoontuneen Eurooppa-neuvoston päätelmien mukaisesti Turkin unioniin liittymisen perustana on Kööpenhaminan arviointiperusteiden täydellinen noudattaminen sekä EU:n integraatiokyky,

–  ottaa huomioon komission sitoumuksen pitää taukoa laajentumisessa,

–  ottaa huomioon, että oikeusvaltioperiaatteen ja erityisesti siihen sisältyvien toimivallanjaon, demokratian, ilmaisunvapauden, ihmisoikeuksien, vähemmistöjen oikeuksien ja uskonnonvapauden kunnioittaminen on keskeistä neuvotteluprosessissa,

–  ottaa huomioon ilmaisunvapautta koskevan oikeuden, joka on vahvistettu Euroopan ihmisoikeussopimuksessa sekä kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevassa kansainvälisessä yleissopimuksessa, joiden sopimusvaltio Turkki on,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan,

A.  ottaa huomioon, että 15. heinäkuuta 2016 tehdyn epäonnistuneen vallankaappausyrityksen jälkeen Turkin viranomaiset ovat toteuttaneet erinäisiä lisätoimia, joilla rajoitetaan ilmaisunvapautta – joka on yleismaailmallinen oikeus ja jota ei pitäisi yhdistää epäonnistuneeseen vallankaappausyritykseen –, mukaan lukien toimittajien, päätoimittajien, kustantajien ja tiedotusvälineiden työntekijöiden pidätykset ja sellaisten viestintäalan organisaatioiden sulkeminen, joiden väitetään olevan yhteydessä Fethullah Gülen -liikkeeseen, jonka hallitus katsoo olevan vastuussa epäonnistuneesta vallankaappausyrityksestä; toteaa, että ihmisiä on tuomittu Twitter-viestien lähettämisestä ja digitaalisia vapauksia on rajoitettu;

B.  toteaa, että Euroopan parlamentti on käsitellyt järjestelmällisesti lehdistönvapauden, tiedotusvälineiden moniarvoisuuden ja digitaalisten vapauksien rajoittamista ja oikeusvaltioperiaatteen ja ihmisoikeuksien laajempaa laiminlyömistä; katsoo, että vallankaappausyrityksen jälkeinen kampanja tiedotusvälineitä ja toimittajia vastaan on tehostunut maahan julistetun poikkeustilan ja siihen liittyvien asetusten seurauksena, jotka säädettiin epäonnistuneen vallankaappauksen jälkeen; ottaa huomioon, että poikkeustilaa ja siihen liittyviä säännöksiä on jatkettu 90 päivällä 19. lokakuuta 2016 lähtien;

C.  katsoo, että sosiaalisen median ja vaihtoehtoisen verkkomedian käyttö on ollut erityisesti tähtäimessä epäonnistuneen vallankaappauksen jälkeen; toteaa, että monet turkkilaiset pelkäävät nyt käyttää oikeaa nimeään sosiaalisessa mediassa; toteaa, että ihmisiä kannustetaan raportoimaan verkossa julkaistuista hallitusta arvostelevista kommenteista, mikä lisää yhteiskunnallista epäluottamusta kansalaisten keskuudessa ja rajoittaa perusvapauksiin kuuluvaa ajatuksen-, omantunnon- ja sananvapautta;

D.  toteaa, että monien kansalaisjärjestöjen, kuten Amnesty Internationalin, Toimittajat ilman rajoja -järjestön ja Human Rights Watch -järjestön, mukaan viranomaiset sulkivat noin 150 tiedotusvälinettä ja kustantamoa poikkeustilan ensimmäisten kahden ja puolen kuukauden aikana ja yli 2 300 toimittajaa ja tiedotusvälineiden työntekijää jäi työttömiksi; toteaa, että viranomaiset pidättivät ainakin 99 toimittajaa ja kirjailijaa, joskus ilman syytettä, minkä seurauksena ainakin 130 tiedotusvälineiden työntekijää on pidätetty 19. lokakuuta 2016 jälkeen heidän käytettyään ilmaisunvapautta koskevaa oikeuttaan; ottaa huomioon, että näihin lukuihin ei sisälly muita toimittajia, jotka ovat tällä hetkellä pidätettyinä poliisin pidätysselleissä tai jotka on pidätetty ja vapautettu ilman syytteitä poikkeustilan aikana;

E.  ottaa huomioon, että Human Rights Watch -järjestön mukaan monet näistä oikeustoimista on toteutettu ilman mitään todisteita syytettyjen osallistumisesta epäonnistuneeseen vallankaappausyritykseen; katsoo, että oikeus oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin on taattava samoin kuin oikeuslaitoksen puolueettomuus ja riippumattomuus; ottaa huomioon, että monet kansalaisjärjestöt, kuten Amnesty International, ovat ilmoittaneet, että ne ovat keränneet uskottavia todisteita pidätettyjen pahoinpitelystä ja kidutuksesta Turkissa;

F.  katsoo, että kyseiset oikeustoimet ja tällainen pidätettyjen kohtelu ovat erittäin huolestuttavia jopa poikkeustilan aikana ja että vallankaappausyritystä ei voida käyttää perusteluna järjestelmälliselle tavalle, jolla toimittajia, jotka pyrkivät antamaan ihmisille tietoja, estetään tekemästä työtään, ja sille, että heihin voidaan kohdistaa oikeustoimia ja heidät voidaan pidättää;

G.  katsoo, että käynnissä oleva arvostelijoiden ja toimittajien vainoaminen on johtanut itsesensuuriin ja toimittajien irtisanomiseen ennalta; katsoo, että tällä on tukahduttava vaikutus ilmaisunvapautta, lehdistönvapautta ja tietojen saatavuutta koskevaan oikeuteen;

H.  ottaa huomioon, että jo ennen 15. heinäkuuta 2016 tehtyä epäonnistunutta vallankaappausyritystä Turkki oli luokiteltu yhdeksi heikoimmista maista lehdistön ja tiedotusvälineiden vapauden osalta, erityisesti siltä osin kuin on kyse vangittujen toimittajien määrästä, kiellettyjen kirjojen määrästä, itsesensuurin asteesta ja kriittiselle medialle määrätyistä sakkorangaistuksista; toteaa, että Toimittajat ilman rajoja -järjestön viimeisimmän lehdistönvapautta kuvaavan indeksin mukaan Turkki on 180 maan joukossa sijalla 151; toteaa, että Turkin viranomaisten antamien lukujen mukaan Turkissa on kaikkein eniten toimittajia telkien takana;

I.  ottaa huomioon, että Euroopan unioni on toistuvasti kehottanut Turkkia varmistamaan, että nykyinen lainsäädäntö vastaa eurooppalaisia normeja ja pannaan täytäntöön siten, että varmistetaan oikeasuhteisuus ja yhdenvertaisuus lain edessä Euroopan ihmisoikeussopimuksen 10 artiklan ja Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen oikeuskäytännön mukaisesti;

J.  katsoo, että Turkin on noudatettava perusperiaatteita, kuten oikeusvaltiota ja ihmisoikeuksia, mukaan lukien ilmaisunvapautta ja oikeutta oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin; katsoo, että näistä ei voi neuvotella;

K.  toteaa, että Turkin on myös noudatettava vuonna 2003 ratifioimansa kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen mukaisia velvoitteitaan; ottaa huomioon, että kyseisen sopimuksen 4 artiklan mukaisella poikkeamista koskevalla määräyksellä ei voida perustella lehdistön vapauksien ja erityisesti toimittajien, päätoimittajien ja tiedotusvälineiden työntekijöiden vapauden kohtuutonta heikentämistä;

1.  tuomitsee jyrkästi 15. heinäkuuta 2016 tehdyn sotilasvallankaappausyrityksen ja yritykset muuttaa ja heikentää laittomasti ja perustuslain vastaisesti Turkin laillista hallitusta ja vapailla vaaleilla valittua Turkin suurta kansalliskokousta; korostaa, että kaikki Turkin poliittiset puolueet sekä EU:n johtajat tuomitsivat välittömästi sotilasvallankaappausyrityksen ja ilmaisivat tukevansa maan demokraattisia instituutioita ja perustuslaillista järjestystä;

2.  korostaa kuitenkin, että epäonnistunutta sotilasvallankaappausta ei voida käyttää tekosyynä sille, että Turkin hallitus ja AK-puolue vahvistavat aiheettomasti otettaan maasta ja vaientavat legitiimiä ja rauhanomaista oppositiota sekä estävät kohtuuttomin ja laittomin keinoin ja toimin toimittajia ja tiedotusvälineitä harjoittamasta rauhanomaisesti ilmaisunvapauttaan;

3.  muistuttaa Turkin viranomaisia siitä, että poikkeustilaan turvautuminen ei vapauta niitä noudattamasta ihmisoikeusvelvoitteitaan, mukaan lukien ilmaisunvapautta koskevan oikeuden suojeleminen;

4.  muistuttaa Turkin viranomaisia siitä, että on noudatettava hyvin suurta varovaisuutta toimittaessa tiedotusvälineiden ja toimittajien kanssa, koska ilmaisunvapaus ja tiedotusvälineiden vapaus ovat keskeisiä demokratian ja avoimen yhteiskunnan toiminnan kannalta; muistuttaa, että mielipiteen-, ilmaisun- ja sananvapaus, mukaan lukien riippumattomat tiedotusvälineet sekä verkossa että muualla, ovat unionin keskeisiä arvoja;

5.  pitää valitettavana toimittajien joukkopidätyksiä sekä tiedotusvälineiden ja toimittajien vastaista hallituksen kampanjaa ja kehottaa viranomaisia hankkimaan kiireellisesti uskottavat todisteet niiden syytösten tueksi, joiden mukaan pidätetyt henkilöt ovat syyllistyneet rikoksiin, joista heitä syytetään, ja käynnistämään nopeasti oikeudenkäynnit täysin avoimesti ja asianmukaisin oikeudellisin takein, joilla varmistetaan asianmukainen menettely ja oikeudenmukainen oikeudenkäynti; kehottaa Euroopan ulkosuhdehallintoa lisäämään läsnäoloaan toimittajien ja ihmisoikeusaktivistien oikeudenkäynneissä;

6.   kehottaa Turkin viranomaisia luopumaan niistä toimittajia ja tiedotusvälineiden työntekijöitä vastaan esitetyistä syytteistä, joilla ei ole oikeudellista perustaa, ja lopettamaan perusteettomien kanteiden nostamisen sellaisia kirjailijoita ja toimittajia vastaan, jotka osallistuvat lailliseen poliittiseen keskusteluun; kehottaa Turkin viranomaisia vapauttamaan nopeasti perusteettomien syytösten perusteella pidätettyinä olevat;

7.  ilmaisee huolensa väitteistä, joiden mukaan jotkut pidätetyistä ovat joutuneet huonon kohtelun ja kidutuksen kohteiksi; tuomitsee tiedotusvälineiden työntekijöiden aiheettoman irtisanomisen sekä valtion että valtiosta riippumattomien toimijoiden harjoittaman toimittajiin kohdistuvan jatkuvan ja kasvavan väkivallan, ahdistelun ja pelottelun; ilmaisee huolensa siitä, että useat toimittajat eivät tosiasiassa kykene tekemään työtään heitä vastaan suunnattujen toimien, pelottelun ja salakuuntelun vuoksi, jotka johtavat itsesensuuriin;

8.  kehottaa Turkin viranomaisia noudattamaan täysimääräisesti nykyisiä Turkin lakeja, Turkin perustuslakia sekä eurooppalaisia ja kansainvälisiä yleissopimuksia ja oikeudellisia velvoitteita, erityisesti velvoitetta kunnioittaa sananvapautta koskevaa oikeutta Euroopan ihmisoikeussopimuksen sekä kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen mukaisesti, joiden sopimusvaltio se on;

9.  kehottaa komissiota, neuvostoa ja jäsenvaltioita laajentamaan kaikkea mahdollista oikeudellista apua Turkille, jotta voidaan varmistaa tiukimpien normien noudattaminen niiden henkilöiden tulevissa oikeudenkäynneissä, joita syytetään vallankaappauksen juonittelusta, ja lujittamaan oikeusvaltioperiaatetta Turkissa;

10.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, Euroopan neuvoston pääsihteerille, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille sekä Turkin tasavallan hallitukselle ja parlamentille.

(1)

Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2016)0133.

(2)

Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2015)0014.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö