Eljárás : 2016/2935(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : B8-1170/2016

Előterjesztett szövegek :

B8-1170/2016

Viták :

PV 26/10/2016 - 15

Szavazatok :

A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2016)0423

ÁLLÁSFOGLALÁSI INDÍTVÁNY
PDF 274kWORD 82k
Lásd még közös határozatra irányuló javaslatot RC-B8-1162/2016
24.10.2016
PE593.596v01-00
 
B8-1170/2016

benyújtva a Bizottság alelnöke/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője nyilatkozatát követően

az eljárási szabályzat 123. cikkének (2) bekezdése alapján


az újságírók helyzetéről Törökországban (2016/2935(RSP))


Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Pavel Telička, Izaskun Bilbao Barandica, María Teresa Giménez Barbat, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, José Inácio Faria, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jasenko Selimovic, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström, Hannu Takkula az ALDE képviselőcsoport nevében

Az Európai Parlament állásfoglalása az újságírók helyzetéről Törökországban (2016/2935(RSP))  
B8-1170/2016

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Törökországról szóló korábbi állásfoglalásaira, különösen a Törökországról szóló 2015. évi jelentésről szóló 2016. április 14-i állásfoglalására(1), a korábbi éves eredményjelentésekről szóló állásfoglalásaira és a véleménynyilvánítás szabadságának törökországi helyzetéről szóló, 2015. január 15-i állásfoglalására(2),

–  tekintettel a Törökországban 2016. július 15-én végrehajtott, sikertelen katonai puccsra és a török kormány által ezen eseményeket követően Törökország-szerte hozott intézkedésekre, többek között újságírók, médiavezetők és más személyek letartóztatására, számos újság, televízió- és rádióállomás és egyéb médiaorgánum bezárására,

–  tekintettel arra, hogy Törökország uniós csatlakozása az Európai Tanács 2006. decemberi ülésén megállapított következtetéseknek megfelelően a koppenhágai kritériumoknak való maradéktalan megfeleléstől és az Unió befogadási képességétől függ,

–  tekintettel a Bizottság azon kötelezettségvállalására, hogy a bővítést felfüggeszti,

–  tekintettel arra, hogy a jogállamiság tiszteletben tartása – ideértve különösen a hatalmi ágak szétválasztását, a demokráciát, a véleménynyilvánítás szabadságát, az emberi jogokat, a kisebbségek jogait és a vallásszabadságot – a folyamat középpontjában áll,

–  tekintettel a véleménynyilvánításnak az emberi jogok európai egyezményében (EJEE) és A Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmányában (ICCPR) rögzített szabadságára, amely okmányoknak Törökország is részes fele,

–  tekintettel eljárási szabályzata 123. cikkének (2) bekezdésére,

A.  mivel a 2016. július 15-én végrehajtott, sikertelen puccskísérletet követően a török hatóságok számos új intézkedést hoztak a véleménynyilvánítás – mint egyetemes és a sikertelen puccskísérlettel semmilyen módon összefüggésbe nem hozható – szabadságának megnyirbálására, ideértve olyan újságírók, szerkesztők, kiadók és a médiában dolgozók fogva tartását és olyan, a Fethullah Gülen mozgalomhoz való kötődéssel vádolt médiaszervezetek bezáratását, akik és amelyek a kormány nézete szerint felelősek a sikertelen puccskísérletért; mivel embereket bíróság elé állítottak az általuk elküldött tweetekért, és korlátozták a digitális szabadságjogokat;

B.  mivel az Európai Parlament rendszeresen szót emelt a sajtószabadság, a médiapluralizmus és a digitális szabadságjogok korlátozása, valamint a jogállamiság és az emberi jogok tiszteletben tartásának szélesebb körű elmulasztása miatt; mivel a puccskísérlet utáni, a médiaorgánumokra és újságírókra irányuló kampány a szükségállapot és a kapcsolódó, a sikertelen puccskísérlet nyomán bevezetett sürgősségi rendeletek következtében még intenzívebbé vált; mivel a szükségállapotot és a kapcsolódó rendelkezéseket 2016. október 19-én további 90 napra meghosszabbították;

C.  mivel a sikertelen puccsot követően a közösségi és az alternatív internetes média kifejezetten célponttá vált; mivel jelenleg számos török polgár fél valós nevét használni e közösségi médiaorgánumokban; mivel arra buzdítják az embereket, hogy jelentsék be a kormányt online bíráló megjegyzéseket, ami fokozza a polgárok közötti társadalmi bizalmatlanságot és korlátozza a gondolkodás, a lelkiismeret és a szólás alapvető szabadságát;

D.  mivel számos nem kormányzati szervezet, többek között az Amnesty International, a Riporterek Határok Nélkül és a Human Rights Watch szerint a hatóságok a szükségállapot első két és fél hónapjában mintegy 150 médiaorgánumot és kiadót zárattak be, aminek következtében több mint 2300 újságíró és médiamunkatárs veszítette el állását, legalább 99 újságírót és írót tartóztattak le, olykor vádak nélkül, így a véleménynyilvánítás szabadságának gyakorlása miatt fogva tartott médiamunkatársak teljes száma 2016. október 19-ére legalább 130; mivel ezen adatokban nem szerepelnek azok az egyéb újságírók, akiket jelenleg rendőrségi fogdában tartanak fogva, illetve akiket a szükségállapot idején letartóztattak, majd vádemelés nélkül elengedtek;

E.  mivel a Human Rights Watch szerint e jogi lépésekre sok esetben úgy került sor, hogy semmilyen bizonyíték nem állt rendelkezésre a terheltek sikertelen puccskísérletben való részvételére; mivel biztosítani kell a tisztességes tárgyaláshoz való jogot, valamint az igazságszolgáltatás pártatlanságát és függetlenségét; mivel számos nem kormányzati szervezet, többek között az Amnesty International is beszámolt arról, hogy hiteles bizonyítékokat gyűjtöttek arról, hogy Törökországban a fogva tartottakat verik és kínozzák;

F.  mivel e jogi lépések és a fogva tartottakkal szemben alkalmazott efféle bánásmód még szükségállapot esetén is a legsúlyosabb aggályokat veti fel, és mivel a puccskísérletet nem szabad ürügyként használni arra, hogy az emberek tájékoztatásáért dolgozó újságírókat módszeresen akadályozzák munkájukban, jogi lépésekkel és fogva tartással fenyegetve őket;

G.  mivel a kritikus hangok és az újságírók elhallgattatása öncenzúrához vezetett, és a hatalom esetleges fellépésétől való félelem miatt újságírókat bocsátottak el; mivel ez a visszatartó hatás káros a véleménynyilvánítás, a sajtó és az információkhoz való hozzáférés szabadságára nézve;

H.  mivel Törökországot a sajtó és a média szabadsága tekintetében már a 2016. július 15-i, sikertelen puccskísérlet előtt is a legrosszabb besorolású országok között tartották számon, különösen a bebörtönzött újságírók, a betiltott könyvek, az öncenzúra mértéke és a kormányt bíráló médiára kivetett adóbírságok szempontjából; mivel a Riporterek Határok Nélkül szervezet által közzétett, a sajtószabadsággal kapcsolatos rangsorban Törökország 180 ország között a 151. helyen állt; mivel a török hatóságok saját számadatai szerint Törökország világcsúcstartó a fogva tartott újságírók számát illetően;

I.  mivel az Európai Unió több ízben is felszólította Törökországot annak biztosítására, hogy hatályos jogszabályai megfeleljenek az európai normáknak, és hogy azokat az arányosság és a törvény előtti egyenlőség elvét biztosítva hajtsa végre, összhangban az EJEE 10. cikkével és az Emberi Jogok Európai Bíróságának ítélkezési gyakorlatával;

J.  mivel Törökországnak tiszteletben kell tartania az alapvető elveket, így a jogállamiságot és az emberi jogokat, ideértve többek között a véleménynyilvánítás szabadságát és a tisztességes eljáráshoz való jogot; mivel ezek nem képezhetik alku tárgyát;

K.  mivel Törökországnak tiszteletben kell tartania az általa 2003-ban ratifikált ICCPR szerinti kötelezettségeit is; mivel az annak 4. cikkében foglalt, eltérésre vonatkozó rendelkezése nem szolgálhat a sajtószabadság, többek között újságírók, szerkesztők és a médiában dolgozók szabadsága aránytalan csorbításának indokául;

1.  határozottan elítéli a 2016. július 15-én megkísérelt katonai hatalomátvételt és a legitim török kormány és a szabadon megválasztott Nagy Nemzetgyűlés jog- és alkotmányellenes megbuktatására és veszélyeztetésére irányuló kísérleteket; hangsúlyozza, hogy Törökország valamennyi politikai pártja és az uniós vezetők egyaránt azonnal elítélték a katonai hatalomátvételre irányuló kísérletet, és támogatásukról biztosították az ország demokratikus intézményeit és alkotmányos rendjét;

2.  hangsúlyozza ugyanakkor, hogy a sikertelen katonai hatalomátvétel a török kormány és az AK párt számára nem szolgálhat annak ürügyéül, hogy indokolatlan szigorral sújtsanak le az országra, elfojtsák a jogszerű és békés ellenzéket, valamint hogy aránytalan és jogellenes fellépésekkel és intézkedésekkel akadályozzák az újságírókat és a médiát a véleménynyilvánítás szabadságának békés gyakorlásában;

3.  emlékezteti a török hatóságokat arra, hogy a szükségállapot kihirdetése nem mentesíti őket emberi jogi kötelezettségeik, többek között a véleménynyilvánítás szabadságához való jog védelme alól;

4.  emlékezteti a török hatóságokat, hogy a médiával és az újságírókkal szemben a lehető legkörültekintőbben kell eljárni, valamint hogy a véleménynyilvánítás szabadsága és a sajtószabadság továbbra is a demokratikus és nyílt társadalom működésének központi elemét képezi; ismételten hangsúlyozza, hogy a vélemény, a véleménynyilvánítás és szólás szabadsága, ezen belül a független online és offline média szabadsága az EU alapvető értékeit képezik;

5.  fájlalja az újságírók tömeges letartóztatását és a média és újságírók ellen indított kormánykampányt, továbbá felszólítja a hatóságokat, hogy sürgősen szolgáljanak hiteles bizonyítékokkal azon vádakra vonatkozóan, hogy a letartóztatott személyek valóban elkövették a nekik felrótt bűncselekményeket, és teljes mértékben átlátható módon és a tisztességes és jogszerű eljárást és a tisztességes tárgyalást biztosító, megfelelő jogi garanciák mellett mielőbb folytassák le a bírósági eljárásokat; kéri az Európai Külügyi Szolgálatot, hogy fokozza jelenlétét az újságírók és emberi jogi jogvédők tárgyalásain;

6.   felszólítja a török hatóságokat, hogy ejtsék az újságírók és a médiában dolgozók ellen felhozott, jogalapot nélkülöző vádakat, és hagyjanak fel azzal, hogy megalapozatlan ügyeket indítanak a jogszerű politikai véleménynyilvánítást gyakorló írók és újságírók ellen; felhívja a török hatóságokat, hogy az alaptalan vádak alapján fogva tartott személyeket mielőbb bocsássák szabadon;

7.  riasztónak tartja azokat az állításokat, amelyek szerint a letartóztatottak közül egyeseket embertelen bánásmódnak és kínzásnak tesznek ki; elítéli a médiában dolgozók alapot nélkülöző elbocsátását és az állami és nem állami szereplők által továbbra is alkalmazott és fokozódó, az újságírókra irányuló erőszakot, zaklatást és megfélemlítést; aggodalmának ad hangot amiatt, hogy számtalan újságíró az újságírók ellen hozott intézkedések, valamint az öncenzúrát kiváltó megfélemlítés és jogellenes telefonlehallgatások következtében ténylegesen képtelen munkáját végezni;

8.  felszólítja a török hatóságokat, hogy teljes mértékben tartsák tiszteletben a hatályos török törvényeket, a török alkotmányt, valamint az európai és nemzetközi egyezményeket és jogi kötelezettségeket, különösen az EJEE és ICCPR szerinti, a véleménynyilvánítás szabadságához való jog tiszteletben tartásának kötelezettségét, amely egyezményeknek Törökország is részes fele;

9.  felhívja a Bizottságot, a Tanácsot és a tagállamokat, hogy biztosítsanak Törökország számára minden lehetséges jogi és igazságügyi segítséget a puccs kitervelésével vádolt személyek jövőbeli tárgyalásán a legmagasabb szintű normák alkalmazása és az országban a jogállamiság megerősítése érdekében;

10.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, a Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének, az Európa Tanács főtitkárának, a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek, valamint a Török Köztársaság kormányának és parlamentjének.

(1)

Elfogadott szövegek, P7_TA(2016)0133.

(2)

Elfogadott szövegek, P8_TA(2015)0014.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat