Procedură : 2016/2935(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B8-1170/2016

Texte depuse :

B8-1170/2016

Dezbateri :

PV 26/10/2016 - 15

Voturi :

Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2016)0423

PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PDF 416kWORD 84k
Consultaţi, de asemenea, propunerea comună de rezoluţie RC-B8-1162/2016
24.10.2016
PE593.596v01-00
 
B8-1170/2016

depusă pe baza declarației Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate

în conformitate cu articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură


referitoare la situația jurnaliștilor în Turcia (2016/2935(RSP))


Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Pavel Telička, Izaskun Bilbao Barandica, María Teresa Giménez Barbat, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, José Inácio Faria, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jasenko Selimovic, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström, Hannu Takkula în numele Grupului ALDE

Propunere de rezoluție a Parlamentului European referitoare la situația jurnaliștilor în Turcia (2016/2935(RSP))  
B8-1170/2016

Parlamentul European,

–  având în vedere rezoluțiile sale anterioare referitoare la Turcia, în special rezoluția din 14 aprilie 2016 referitoare la Raportul pe 2015 privind Turcia(1), rezoluțiile referitoare la rapoartele privind progresele înregistrate și rezoluția din 15 ianuarie 2015 referitoare la libertatea de exprimare în Turcia(2),

–  având în vedere lovitura militară soldată cu un eșec din Turcia de la 15 iulie 2016 și măsurile luate de guvernul turc în urma acestor evenimente, printre care arestări ale unor jurnaliști și directori media și a altor persoane din întreaga țară, precum și închiderea mai multor ziare, posturi de radio și televiziune și organe de presă online,

–  având în vedere faptul că, în conformitate cu concluziile reuniunii Consiliului European din decembrie 2006, pentru a adera la UE, Turcia trebuie să respecte pe deplin criteriile de la Copenhaga, iar aderarea depinde de capacitatea de integrare a UE,

–  având în vedere angajamentul Comisiei Europene de a amâna procesul de extindere,

–  având în vedere faptul că respectarea statului de drept, care înseamnă, în special, respectarea principiului separării puterilor în stat, democrației, libertății de exprimare, drepturilor omului, drepturilor minorităților și libertății religioase, constituie nucleul central al procesului de negociere,

–  având în vedere dreptul la libertatea de exprimare consacrat în Convenția europeană a drepturilor omului (CEDO) și în Pactul internațional cu privire la drepturile civile și politice (PIDCP), la care Turcia este parte,

–  având în vedere articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât, după tentativa de lovitură de stat din 15 iulie 2016, autoritățile turce au luat o serie de măsuri suplimentare de limitare a libertății de exprimare, care este un drept universal și nu ar trebui să fie asociat cu tentativa de lovitură de stat, printre care se numără detenția unor jurnaliști, editori, redactori și lucrători în domeniul media, precum și închiderea organizațiilor mass-media acuzate de legături cu mișcarea Fethullah Gülen, pe care guvernul o consideră responsabilă pentru tentativa de lovitură de stat; întrucât persoanele au ajuns să fie judecate pentru postări pe Twitter și libertățile digitale au fost limitate;

B.  întrucât limitarea libertății presei, a pluralismului mass-mediei și a libertăților digitale, precum și nerespectarea generalizată a drepturilor omului și a statului de drept sunt chestiuni tratate în mod sistematic de Parlamentul European; întrucât campania îndreptată împotriva organelor de presă și a jurnaliștilor după tentativa de lovitură de stat s-a intensificat ca urmare a stării de urgență și a ordonanțelor de urgență aferente impuse după eșuarea tentativei în cauză; întrucât starea de urgență și dispozițiile aferente au fost extinse pentru încă 90 de zile, începând cu 19 octombrie 2016;

C.  întrucât, după tentativa de lovitură de stat, sunt vizate în special utilizarea platformelor sociale și a canalelor media alternative; întrucât multor cetățeni turci le este teamă acum să își folosească numele adevărat pe platformele sociale; întrucât cetățenii sunt încurajați să semnaleze comentariile critice la adresa guvernului publicate online, ceea ce creează neîncredere între cetățeni și limitează libertățile fundamentale de gândire, de conștiință și de exprimare;

D.  întrucât, potrivit mai multor organizații neguvernamentale (ONG-uri), inclusiv Amnesty International, Reporteri fără frontiere și Human Rights Watch, autoritățile au închis aproximativ 150 de organe de presă și edituri în primele două luni și jumătate de la declararea stării de urgență, peste 2 300 de jurnaliști și de lucrători în mass-media rămânând fără un loc de muncă, în timp ce cel puțin 99 de jurnaliști și scriitori au fost arestați, uneori fără a fi acuzați de nimic; astfel, numărul total al lucrătorilor în mass-media arestați ca urmare a exercitării dreptului lor la libertatea de exprimare a ajuns, la 19 octombrie 2016, la cel puțin 130; întrucât acest număr nu include alți jurnaliști care se află în prezent în arest la poliție ori au fost reținuți și eliberați fără capete de acuzare în timpul stării de urgență;

E.  întrucât, potrivit Human Rights Watch, multe dintre aceste acțiuni în justiție au fost întreprinse fără a exista vreo dovadă cu privire la participarea acuzaților la tentativa de lovitură de stat eșuată; întrucât trebuie să se asigure dreptul la un proces echitabil și imparțialitatea și independența sistemului judiciar; întrucât un număr mare de ONG-uri, inclusiv Amnesty International, au comunicat că au adunat dovezi credibile care demonstrează că deținuții din Turcia sunt bătuți și torturați;

F.  întrucât aceste acțiuni în justiție și un astfel de tratament al deținuților reprezintă motive grave de îngrijorare, chiar și în timpul stării de urgență, și întrucât tentativa de lovitură de stat nu poate justifica maniera sistematică în care jurnaliștii, al căror scop este să informeze oamenii, sunt împiedicați să își facă datoria, riscând să fie urmăriți în justiție și arestați;

G.  întrucât campania în curs de pedepsire a celor care critică guvernul și a jurnaliștilor are ca rezultat autocenzura și concedierea preventivă a jurnaliștilor; întrucât această situație aduce atingere dreptului la libertatea de exprimare, libertatea presei și accesul la informații;

H.  întrucât, chiar și înainte de tentativa de lovitură de stat din 15 iulie 2016, Turcia era una dintre țările cel mai slab cotate în ceea ce privește libertatea presei și a mass-mediei, în special având în vedere numărul de jurnaliști aflați în închisoare, numărul cărților interzise, rata autocenzurii și amenzile impuse mijloacelor de informare care critică guvernul; întrucât, în cel mai recent clasament mondial al libertății presei, publicat de organizația Reporteri fără frontiere, Turcia s-a clasat pe locul 151 din 180 de țări; întrucât, potrivit chiar cifrelor autorităților turcești, Turcia este țara care deține recordul în ceea ce privește numărul de jurnaliști care se află în spatele gratiilor;

I.  întrucât Uniunea Europeană a invitat în mod repetat Turcia să se asigure că legislația existentă respectă standardele europene și este pusă în aplicare într-un mod care garantează proporționalitatea și egalitatea în fața legii, în conformitate cu articolul 10 din CEDO și cu jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului;

J.  întrucât Turcia trebuie să respecte principiile fundamentale, și anume statul de drept și drepturile omului, inclusiv libertatea de exprimare și dreptul la un proces echitabil, dar fără a se limita la acestea; întrucât principiile în cauză nu sunt negociabile;

K.  întrucât Turcia trebuie să își respecte, de asemenea, obligațiile care îi revin în temeiul Pactului internațional cu privire la drepturile civile și politice, pe care l-a ratificat în 2003; întrucât derogarea prevăzută la articolul 4 nu poate justifica deteriorarea disproporționată a libertății presei, în special a libertății jurnaliștilor, redactorilor și lucrătorilor din domeniul mass-mediei,

1.  condamnă cu fermitate tentativa de lovitură de stat din 15 iulie 2016 și încercările de a submina în mod ilegal și neconstituțional guvernul turc legitim și Marea adunare națională, aleasă în mod liber; subliniază că toate partidele politice din Turcia, precum și liderii UE au condamnat fără întârziere tentativa de lovitură de stat militară și și-au exprimat sprijinul pentru instituțiile democratice și ordinea constituțională din țară;

2.  subliniază, cu toate acestea, că lovitura de stat militară eșuată nu poate fi folosită ca scuză de către guvernul Turciei și Partidul AK pentru a consolida nejustificat controlul asupra țării, pentru a descuraja opoziția pașnică și legitimă și pentru a împiedica jurnaliștii și mass-media să își exercite în mod pașnic libertatea de exprimare, prin acțiuni și măsuri disproporționate și ilegale;

3.  reamintește autorităților turce că declararea stării de urgență nu le scutește de respectarea obligațiilor lor privind drepturile omului, inclusiv apărarea dreptului la libertatea de exprimare;

4.  reamintește autorităților turce că relația cu mass-media și jurnaliștii trebuie tratată cu cea mai mare atenție, deoarece libertatea de exprimare și libertatea presei sunt fundamentale pentru funcționarea unei societăți democratice și deschise; reiterează faptul că libertatea de opinie și de exprimare, inclusiv o presă independentă, atât online, cât și offline, sunt valori europene fundamentale;

5.  deplânge arestările în masă ale jurnaliștilor și campania guvernului împotriva mass-mediei și jurnaliștilor și invită autoritățile să arate urgent probe credibile în sprijinul acuzațiilor potrivit cărora persoanele arestate au comis infracțiunile de care sunt învinuite și să desfășoare rapid procedurile judiciare, în deplină transparență și cu garanțiile juridice adecvate, asigurând respectarea garanțiilor procedurale și un proces echitabil; invită Serviciul European de Acțiune Externă să fie prezent la cât mai multe procese ale jurnaliștilor și apărătorilor drepturilor omului;

6.   invită autoritățile turce să renunțe la acuzațiile împotriva jurnaliștilor și a lucrătorilor din domeniul media care nu au un temei juridic și să nu mai aducă acuzații neîntemeiate scriitorilor și jurnaliștilor care se implică în discursul politic legitim; invită autoritățile turce să elibereze neîntârziat persoanele reținute pe baza unor acuzații nefondate;

7.  își exprimă îngrijorarea cu privire la acuzațiile de supunere a deținuților la rele tratamente și tortură; condamnă concedierile nefondate ale lucrătorilor în domeniul mass-mediei și cazurile tot mai numeroase de violență, hărțuire și intimidare a jurnaliștilor de către actori statali și nestatali; își exprimă îngrijorarea cu privire la numărul mare de jurnaliști aflați de facto în imposibilitatea de a-și desfășura activitatea, din cauza măsurilor luate împotriva jurnaliștilor, a intimidării acestora și a utilizării unor înregistrări ilegale care îi determină să se autocenzureze;

8.  invită autoritățile turce să respecte întru totul legislația turcă în vigoare, Constituția turcă și convențiile europene și internaționale, precum și obligațiile juridice, în special obligația de a respecta dreptul la libertatea de exprimare, în conformitate cu Convenția europeană a drepturilor omului și cu Pactul internațional cu privire la drepturile civile și politice, la care este parte;

9.  invită Comisia, Consiliul și statele membre să ofere Turciei toată asistența juridică și judiciară posibilă, cu scopul de a asigura aplicarea celor mai înalte standarde în viitoarele procese ale celor care au fost acuzați de organizarea loviturii de stat și de a consolida statul de drept în țară;

10.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, Secretarului General al Consiliului Europei, guvernelor și parlamentelor statelor membre, precum și guvernului și parlamentului Republicii Turcia.

(1)

Texte adoptate, P8_TA(2016)0133.

(2)

Texte adoptate, P8_TA(2015)0014.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate