Postopek : 2016/2935(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : B8-1170/2016

Predložena besedila :

B8-1170/2016

Razprave :

PV 26/10/2016 - 15

Glasovanja :

Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2016)0423

PREDLOG RESOLUCIJE
PDF 339kWORD 82k
Glej tudi predlog skupne resolucije RC-B8-1162/2016
24.10.2016
PE593.596v01-00
 
B8-1170/2016

ob zaključku razprave o izjavi podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko

v skladu s členom 123(2) Poslovnika


o položaju novinarjev v Turčiji (2016/2935(RSP))


Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Pavel Telička, Izaskun Bilbao Barandica, María Teresa Giménez Barbat, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, José Inácio Faria, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jasenko Selimovic, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström, Hannu Takkula v imenu skupine ALDE

Resolucija Evropskega parlamenta o položaju novinarjev v Turčiji  (2016/2935(RSP))  
B8-1170/2016

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju svojih preteklih resolucij o Turčiji, zlasti z dne 14. aprila 2016 o poročilu o napredku Turčije za leto 2015(1), resolucij o poročilih o napredku za prejšnja leta ter resolucije z dne 15. januarja 2015 o svobodi izražanja v Turčiji(2),

–  ob upoštevanju spodletelega državnega udara v Turčiji 15. julija 2016 ter ukrepov, ki jih po teh dogodkih izvaja turška vlada, vključno z aretacijo novinarjev, vodstvenih delavcev v medijskih hišah in drugih oseb v Turčiji ter zaprtjem številnih časopisnih, televizijskih, radijskih in spletnih medijskih hiš,

–  ob upoštevanju, da je v skladu s sklepi z zasedanja Evropskega sveta decembra 2006 pogoj za pristop Turčije k EU dosledno izpolnjevanje københavnskih meril in zmogljivost EU za vključevanje novih članic,

–  ob upoštevanju zaveze Komisije, da bo proces širitve prekinila,

–  ob upoštevanju, da je v jedru pogajalskega procesa spoštovanje načel pravne države, predvsem načela delitve oblasti, demokracije, svobode izražanja, človekovih pravic, pravic manjšin in svobode veroizpovedi,

–  ob upoštevanju svobode izražanja, ki je določena v Evropski konvenciji o človekovih pravicah in Mednarodnem paktu o državljanskih in političnih pravicah, katerega pogodbenica je tudi Turčija;

–  ob upoštevanju člena 123(2) Poslovnika,

A.  ker so turške oblasti po neuspelem državnem udaru 15. julija 2016 sprejele vrsto dodatnih ukrepov, s katerimi kratijo svobodo izražanja, ki je univerzalna pravica in se je ne sme povezovati s spodletelim državnim udarom, vključno s priporom novinarjev, urednikov, založnikov in medijskih delavcev ter zaprtjem medijskih organizacij, ki so obtoženi sodelovanja z gibanjem Fethullah Gülen, za katerega vlada meni, da je odgovorno za spodleteli državni udar; ker se posameznikom sodi zaradi objavljenih tvitov, kratijo pa se tudi digitalne svoboščine;

B.  ker Evropski parlament dosledno opozarja na omejevanje svobode tiska, pluralnosti medijev in digitalnih svoboščin ter vsesplošno pomanjkanje spoštovanja načela pravne države in človekovih pravic; ker se je zaradi izrednih razmer in s tem povezanih izrednih dekretov, sprejetih po spodletelem državnem udaru, poostrila kampanja, uperjena proti medijskim hišam in novinarjem; ker so oblasti 19. oktobra 2016 izredne razmere in ter z njimi povezane ukrepe podaljšale za dodatnih 90 dni;

C.  ker se po spodletelem državnem udaru posebej izvaja pritisk na družbene in alternativne spletne medije; ker se mnogi v Turčiji sedaj bojijo v družbenih medijih uporabljati svoje pravo ime; ker se ljudi spodbuja k prijavi kritičnih komentarjev o vladi, objavljenih na spletu, s čimer se ustvarja družbeno nezaupanje državljanov ter omejujejo temeljne pravice, kot so svoboda misli, vesti in govora;

D.  ker številne nevladne organizacije, med njimi Amnesty International, Novinarji brez meja in Human Rights Watch, poročajo, da so v prvih dveh mesecih in pol trajanja izrednih razmer oblasti zaprle približno 150 medijskih in založniških hiš, zaradi česar je ostalo brez službe več kot 2300 novinarjev in medijskih delavcev, aretirale pa so najmanj 99 novinarjev in pisateljev, ponekod brez obtožnice, s čimer se je število medijskih delavcev, zaprtih zaradi uveljavljanja pravice do svobode izražanja, do 19. oktobra 2016 povečalo na najmanj 130; ker ti podatki ne zajemajo novinarjev, ki so v priporu na policijskih postajah ali so bili v času izrednih razmer priprti in izpuščeni brez obtožnice;

E.  ker so bili po podatkih organizacije Human Rights Watch številni zakonodajni ukrepi sprejeti brez kakršnih koli dokazov o sodelovanju obtoženih v spodletelem državnem udaru; ker mora biti zagotovljena pravica do pravičnega sojenja ter nepristranskost in neodvisnost sodstva; ker številne nevladne organizacije, tudi Amnesty International, poročajo, da so zbrale verodostojne dokaze o pretepanju in mučenju pripornikov v Turčiji;

F.  ker so navedena poročanja o sodnemu pregonu ter tovrstnemu ravnanju s priporniki izredno zaskrbljujoča, tudi v izrednih razmerah, poskus državnega udara pa ne more upravičiti sistematičnega onemogočanja dela novinarjev ter tega, da tvegajo sodni pregon in priprtje;

G.  ker zaradi poostrenih ukrepov, uperjenih proti posameznikom, ki izražajo kritiko, in novinarjem, prihaja do samocenzure in preventivnega odpuščanja novinarjev; ker ti zastraševalni učinki ogrožajo svobodo izražanja, svobodo tiska in dostop do informacij;

H.  ker je bila Turčija že pred izvedbo spodletelega državnega udara 15. julija 2016 označena za eno od držav z najslabšim stanjem na področju svobode tiska in medijev, zlasti zaradi števila zaprtih novinarjev, števila prepovedanih knjig, razširjenosti samocenzure in davčnih glob za kritične medije; ker se je Turčija v zadnjem indeksu svobode svetovnih medijev organizacije Novinarji brez meja med 180 državami uvrstila na 151. mesto; ker je Turčija – tudi po uradnih turških podatkih – država z najvišjim številom novinarjev za zapahi;

I.  ker je Evropska unija Turčijo večkrat pozvala, naj zagotovi, da bo njena zakonodaja v skladu z evropskimi standardi in da se bo izvajala tako, da bosta zagotovljeni sorazmernost in enakost pred zakonom v skladu s členom 10 Evropske konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin ter sodno prakso Evropskega sodišča za človekove pravice;

J.  ker mora Turčija spoštovati temeljna načela, kot so načelo pravne države in človekove pravice, med katerimi sta tudi pravici do svobode izražanja in poštenega sojenja; ker se o teh načelih ni mogoče pogajati;

K.  ker mora Turčija spoštovati tudi svoje obveznosti iz Mednarodnega pakta o državljanskih in političnih pravicah, ki ga je ratificirala leta 2003; ker določba o odstopanju iz člena 4 tega pakta ne upravičuje nesorazmernega poslabšanja stanja glede svobode tiska, zlasti svobode opravljanja novinarskega, uredniškega in medijskega poklica;

1.  ostro obsoja poskus vojaškega državnega udara 15. julija 2016 ter vse poskuse nezakonite in neustavne spremembe in ogrožanja legitimne turške vlade ter svobodno izvoljene velike nacionalne skupščine; poudarja, da so vse politične stranke v Turčiji in voditelji EU nemudoma obsodili poskus vojaškega državnega udara ter izrazili podporo demokratičnim institucijam in ustavnemu redu v državi;

2.  vendar poudarja, da turška vlada in politična stranka AK Parti pod pretvezo spodletelega vojaškega državnega udara ne smeta neupravičeno poostriti nadzora nad državo, zatirati legitimne in miroljubne opozicije ter novinarjem in medijem z nesorazmernimi in nezakonitimi dejanji ter ukrepi preprečevati, da miroljubno uveljavljajo pravico do svobode izražanja;

3.  želi opomniti turške oblasti, da morajo kljub razglasitvi izrednih razmer spoštovati svoje obveznosti na področju človekovih pravic ter pravico do svobode izražanja;

4.  turške oblasti želi tudi opomniti, da je treba v odnosih z mediji in novinarji ravnati izredno previdno, saj sta svoboda izražanja in svoboda medijev osrednjega pomena za delovanje demokratične in odprte družbe; ponovno izjavlja, da so svoboda mnenja, izražanja in govora, tudi digitalnih in družbenih medijev, temeljne evropske vrednote;

5.  obžaluje množične aretacije novinarjev in vladno kampanjo, uperjeno proti medijem in novinarjem, ter poziva oblasti, naj nemudoma predložijo verodostojne dokaze, s katerimi bodo podprle obtožbe, da so aretirane osebe zagrešile kazniva dejanja, katerih so obtožene, in naj kar se da hitro začnejo pregledne sodne postopke s primernimi pravnimi jamstvi, da bi zagotovili dolžno pravno postopanje in pravično sojenje; poziva Evropsko službo za zunanje delovanje, naj bo bolj prisotna na sojenjih novinarjem in zagovornikom človekovih pravic;

6.   poziva turške oblasti, naj umaknejo obtožbe proti novinarjem in medijskim delavcem, ki niso zakonsko utemeljene, in naj ne vlagajo neutemeljenih obtožb proti pisateljem in novinarjem, ki izvajajo legitimno pravico do političnega govora; poziva turške oblasti, naj čim prej izpustijo posameznike, ki so priprti na podlagi neutemeljenih obtožb;

7.  izraža zaskrbljenost zaradi navedb o domnevnem slabem ravnanju z nekaterimi aretiranci in njihovem mučenju; obsoja neutemeljeno odpuščanje medijskih delavcev ter nenehno in čedalje večje nadlegovanje in ustrahovanje novinarjev ter nasilje nad njimi, ki ga izvajajo tako vladni kot nevladni akterji; izraža zaskrbljenost, ker veliko novinarjev zaradi ukrepov, uperjenih proti njim, ter ustrahovanja in uporabe nezakonitega prisluškovanja, ki vodijo v samocenzuro, dejansko ne more opravljati svojega dela;

8.  poziva turške oblasti, naj dosledno upoštevajo veljavne turške zakone, turško ustavo ter evropske in mednarodne konvencije in pravne obveznosti, zlasti obveznost spoštovanja pravice do svobode izražanja v skladu z Evropsko konvencijo o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin ter Mednarodnim paktom o državljanskih in političnih pravicah, katerega pogodbenica je tudi Turčija;

9.  poziva Komisijo in države članice, naj Turčiji ponudijo vso možno pravno in pravosodno pomoč, da bodo pri sojenju posameznikov, ki so obtoženi načrtovanja državnega udara, upoštevani najvišji standardi in da bo okrepljeno načelo pravne države;

10.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, podpredsednici Komisije/visoki predstavnici Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko, generalnemu sekretarju Sveta Evrope, vladam in parlamentom držav članic ter vladi in parlamentu Republike Turčije.

(1)

Sprejeta besedila, P8_TA(2016)0133.

(2)

Sprejeta besedila, P8_TA(2015)0014.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov