Förfarande : 2016/2935(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B8-1170/2016

Ingivna texter :

B8-1170/2016

Debatter :

PV 26/10/2016 - 15

Omröstningar :

Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2016)0423

FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 270kWORD 71k
Se även det gemensamma resolutionsförslaget RC-B8-1162/2016
24.10.2016
PE593.596v01-00
 
B8-1170/2016

till följd av ett uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik

i enlighet med artikel 123.2 i arbetsordningen


om situationen för journalister i Turkiet (2016/2935(RSP))


Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Pavel Telička, Izaskun Bilbao Barandica, María Teresa Giménez Barbat, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, José Inácio Faria, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jasenko Selimovic, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström, Hannu Takkula för ALDE-gruppen

Europaparlamentets resolution om situationen för journalister i Turkiet (2016/2935(RSP))  
B8-1170/2016

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sina tidigare resolutioner om Turkiet, särskilt resolutionen av den 14 april 2016 om 2015 års rapport om Turkiet(1), resolutionerna om de tidigare framstegsrapporterna och resolutionen av den 15 januari 2015 om yttrandefrihet i Turkiet(2),

–  med beaktande av den misslyckade militärkuppen i Turkiet den 15 juli 2016 och den turkiska regeringens åtgärder efter kuppförsöket, bland annat besluten att gripa journalister, mediechefer och andra personer runt om i Turkiet och att stänga ned en rad dagstidningar och tv- och radiostationer samt internetmedier,

–  med beaktande av att Turkiets anslutning till EU kräver att landet helt och hållet uppfyller Köpenhamnskriterierna och att EU har förmåga att integrera nya medlemsstater i enlighet med slutsatserna från Europeiska rådets möte i december 2006,

–  med beaktande av kommissionens åtagande att lägga utvidgningen på is,

–  med beaktande av att respekten för rättsstatsprincipen – framför allt maktfördelning, demokrati, yttrandefrihet, mänskliga rättigheter, minoriteters rättigheter och religionsfrihet – står i centrum för förhandlingsprocessen,

–  med beaktande av den rätt till yttrandefrihet som är förankrad i Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna och den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter, som Turkiet har anslutit sig till,

–  med beaktande av artikel 123.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Efter det misslyckade kuppförsöket den 15 juli 2016 har de turkiska myndigheterna vidtagit en rad ytterligare åtgärder i syfte att inskränka yttrandefriheten, som är en universell rättighet och inte bör sättas i samband med det misslyckade kuppförsöket. Man har bland annat frihetsberövat journalister, förläggare, utgivare och mediearbetare och stängt ned medieorganisationer som anklagats för samröre med Fethullah Gülen-rörelsen, som av regeringen anses ligga bakom det misslyckade kuppförsöket. Dessutom har personer ställts inför rätta för twitterinlägg, och de digitala friheterna har kringskurits.

B.  Europaparlamentet har systematiskt tagit upp inskränkningarna i pressfriheten, mediepluralismen och de digitala friheterna samt den mer allmänna bristen på respekt för rättsstatsprincipen och de mänskliga rättigheterna. Den kampanj mot medieföretag och journalister som inleddes efter kuppförsöket har skärpts som en följd av undantagstillståndet och de tillhörande provisoriska dekret som utfärdades efter den misslyckade kuppen. Undantagstillståndet, och bestämmelserna i samband med detta, har förlängts med ytterligare 90 dagar från och med den 19 oktober 2016.

C.  Användningen av sociala och alternativa internetmedier har särskilt stramats åt efter den misslyckade kuppen. Många turkiska medborgare drar sig nu för att använda sina riktiga namn i dessa sociala medier. Allmänheten uppmuntras att anmäla regeringskritiska kommentarer som publiceras på nätet, vilket ger upphov till social misstro mellan medborgare och begränsar flera grundläggande friheter, till exempel tankefriheten, samvetsfriheten och yttrandefriheten.

D.  Enligt många icke-statliga organisationer – däribland Amnesty International, Reportrar utan gränser och Human Rights Watch – stängde myndigheterna, under de första 2,5 månaderna efter införandet av undantagstillståndet, ned runt 150 medieföretag och förlag, vilket innebar att över 2 300 journalister och mediearbetare blev arbetslösa och att minst 99 journalister och skribenter greps, ibland utan att åtal väcktes. Den 19 oktober 2016 hade totalt minst 130 mediearbetare frihetsberövats som en följd av att de utövat sin rätt till yttrandefrihet. I dessa siffror ingår inte de övriga journalister som för närvarande hålls i polisförvar eller som har frihetsberövats och släppts utan åtal i samband med undantagstillståndet.

E.  Enligt Human Rights Watch vidtogs många av dessa rättsliga åtgärder trots att det saknades bevis för de anklagades delaktighet i det misslyckade kuppförsöket. Det är nödvändigt att upprätthålla rätten till en rättvis rättegång samt rättsväsendets opartiskhet och oberoende. Många icke-statliga organisationer, bland annat Amnesty International, har rapporterat om att de samlat in trovärdiga bevis för att frihetsberövade personer i Turkiet har utsatts för misshandel och tortyr.

F.  Dessa rättsliga åtgärder och denna behandling av frihetsberövade personer är mycket oroväckande, även när det råder undantagstillstånd, och kuppförsöket får inte användas som förevändning för att systematiskt förhindra folkbildande journalisters arbete eller för att utsätta dem för rättsliga åtgärder och frihetsberöva dem.

G.  Det pågående tillslaget mot kritiker och journalister har lett till självcensur och till att journalister sagts upp i förebyggande syfte. Dessa metoder har en avskräckande effekt och urholkar rätten till yttrandefrihet och pressfrihet samt tillgången till information.

H.  Även före det misslyckade kuppförsöket den 15 juli 2016 rankades Turkiet som ett av de värsta länderna i fråga om press- och mediefrihet, särskilt när det gäller antalet fängslade journalister och förbjudna böcker samt förekomsten av självcensur och skattetillägg som påförs kritiska medier. I det senaste pressfrihetsindexet World Press Freedom Index från Reportrar utan gränser rankades Turkiet på 151:a plats av 180 länder. Enligt de turkiska myndigheternas egen statistik är Turkiet det land som har flest frihetsberövade journalister.

I.  Europeiska unionen har flera gånger uppmanat Turkiet att se till att den befintliga lagstiftningen är förenlig med europeiska normer och att den genomförs på ett sätt som säkerställer proportionalitet och likhet inför lagen, i enlighet med artikel 10 i Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna och Europadomstolens rättspraxis.

J.  Turkiet måste respektera grundläggande principer såsom rättsstatlighet och mänskliga rättigheter, som bland annat omfattar yttrandefrihet och rätten till en rättvis rättegång. Dessa fri- och rättigheter är inte förhandlingsbara.

K.  Turkiet måste också respektera sina åtaganden enligt den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter, vilken ratificerades av landet 2003. Undantagsbestämmelsen i artikel 4 i denna konvention kan inte tas som intäkt för att oproportionerligt urholka pressfriheten, särskilt inte friheten för journalister, förläggare och mediearbetare.

1.  Europaparlamentet fördömer kraftfullt försöket till militärt övertagande den 15 juli 2016 och försöken att illegalt och i strid med författningen ändra och underminera den legitima turkiska regeringen och den folkvalda nationalförsamlingen. Parlamentet understryker att alla politiska partier i Turkiet, liksom EU:s ledare, omedelbart fördömde försöket till militärt maktövertagande och uttryckte stöd för de demokratiska institutionerna och den konstitutionella ordningen i landet.

2.  Europaparlamentet framhåller emellertid att den turkiska regeringen och partiet AKP inte får använda det misslyckade försöket till militärt övertagande som förevändning för att otillbörligt stärka sitt grepp om landet och kväva den legitima och fredliga oppositionen och för att, genom oproportionella och olagliga aktioner och åtgärder, förhindra journalister och medier i deras fredliga utövande av yttrandefriheten.

3.  Europaparlamentet påminner de turkiska myndigheterna om att införandet av undantagstillståndet inte fritar dem från deras skyldigheter på människorättsområdet, däribland skyldigheten att värna rätten till yttrandefrihet.

4.  Europaparlamentet påminner de turkiska myndigheterna om att de måste iaktta största omsorg i sina kontakter med medier och journalister eftersom yttrandefriheten och mediefriheten är centrala inslag i ett välfungerande, demokratiskt och öppet samhälle. Parlamentet vidhåller att åsiktsfrihet, yttrandefrihet och oberoende medier, både på och utanför internet, är grundläggande europeiska värden.

5.  Europaparlamentet beklagar djupt massgripandena av journalister samt regeringens kampanj mot medier och journalister, och uppmanar myndigheterna att skyndsamt lägga fram trovärdiga bevis för anklagelserna att de gripna individerna har begått de brott som de anklagats för. Vidare uppmanas myndigheterna att genomföra rättegångarna så snart som möjligt, på ett fullständigt transparent sätt och med adekvata rättsliga skyddsmekanismer som säkerställer rättssäkerhet och en rättvis rättegång. Europeiska utrikestjänsten uppmanas att öka sin närvaro under rättegångar mot journalister och människorättsförsvarare.

6.   Europaparlamentet uppmanar de turkiska myndigheterna att lägga ned de åtal mot journalister och mediearbetare som saknar rättslig grund och att sluta väcka ogrundade åtal mot skribenter och journalister som legitimt utövar sin rätt till politisk yttrandefrihet. De turkiska myndigheterna uppmanas att snabbt frige de personer som frihetsberövats utifrån ogrundade anklagelser.

7.  Europaparlamentet är bekymrat över anklagelserna om att några av dem som gripits har blivit utsatta för misshandel och tortyr. Parlamentet fördömer ogrundade uppsägningar av mediearbetare och det fortsatta och växande våldet, och anser att det är helt oacceptabelt att statliga och icke-statliga aktörer utsätter journalister för trakasserier och hot. Parlamentet är bekymrat över hur många journalister som i själva verket inte kan utföra sitt jobb på grund av de åtgärder som vidtagits mot journalister. Vidare är parlamentet oroat över att det förekommer hot och olaglig avlyssning, vilket leder till självcensur.

8.  Europaparlamentet uppmanar de turkiska myndigheterna att fullt ut respektera de befintliga turkiska lagarna, den turkiska författningen och europeiska och internationella konventioner samt rättsliga skyldigheter, särskilt skyldigheten att respektera rätten till yttrandefrihet i enlighet med Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna och den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter, som landet har anslutit sig till.

9.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen, rådet och medlemsstaterna att ge Turkiet allt upptänkligt juridiskt och rättsligt stöd för att säkerställa att de högsta standarderna tillämpas under de kommande åtalen mot dem som anklagas för kuppen och för att stärka rättssäkerheten i landet.

10.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, Europarådets generalsekreterare, medlemsstaternas regeringar och parlament samt till Turkiets regering och parlament.

(1)

Antagna texter, P8_TA(2016)0133.

(2)

Antagna texter, P8_TA(2015)0014.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy