Предложение за резолюция - B8-1171/2016Предложение за резолюция
B8-1171/2016

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ относно положението на журналистите в Турция

24.10.2016 - (2016/2935(RSP))

за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност
внесено съгласно член 123, параграф 2 от Правилника за дейността

Кристиан Дан Преда, Ренате Зомер, Елмар Брок, Анна Мария Кораца Билд, Елжбета Катажина Лукачийевска, Манолис Кефалоянис от името на групата PPE

Вж. също предложението за обща резолюция RC-B8-1162/2016

Процедура : 2016/2935(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
B8-1171/2016
Внесени текстове :
B8-1171/2016
Разисквания :
Гласувания :
Приети текстове :

B8-1171/2016

Резолюция на Европейския парламент относно положението на журналистите в Турция

(2016/2935(RSP))

Европейският парламент,

–  като взе предвид своите предходни резолюции относно Турция, и по-специално резолюцията от 15 януари 2015 г. относно свободата на изразяване на мнение в Турция: неотдавнашните арести на журналисти, медийни ръководители и системното упражняване на натиск върху медиите[1],

–  като взе предвид доклада на Комисията за Турция за 2015 г.,

–  като взе предвид съвместното изявление от 16 юли 2016 г. на заместник-председателя/върховен представител Федерика Могерини и члена на Комисията, отговарящ за европейската политика за съседство и преговорите за разширяване, Йоханес Хан относно ситуацията в Турция,

–  като взе предвид изявлението от 21 юли 2016 г. на заместник-председателя/върховен представител Федерика Могерини и на члена на Комисията Йоханес Хан относно обявяването на извънредно положение в Турция,

–  като взе предвид заключенията на Съвета от 18 юли 2016 г. относно Турция,

–  като взе предвид политическия диалог на високо равнище между ЕС и Турция от 9 септември 2016 г.,

–  като взе предвид Международния пакт за граждански и политически права от 1966 г.,

–  като взе предвид член 123, параграф 2 от своя правилник,

А.  като има предвид, че на 15 юли 2016 г. в Турция се извърши опит за преврат, вследствие на който загинаха стотици души, а над 2100 бяха ранени;

Б.  като има предвид, че на 20 юли 2016 г. беше обявено извънредно положение, което предоставя широки изпълнителни правомощия за управление чрез декрети; като има предвид, че възможността за временна дерогация е предоставена на всички държави – членки на Съвета на Европа, съгласно член 15 от Европейската конвенция за защита на правата на човека, и като има предвид, че това се прилага „по време на [...] извънредно положение“, застрашаващо „съществуването на нацията“;

В.  като има предвид, че Европейският съд по правата на човека е заявил ясно, че всяка дерогация трябва да бъде съразмерна със ситуацията и че при никакви обстоятелства не се допуска освобождаването на държава от задълженията ѝ по член 2 (право на живот), член 3 (забрана на изтезанията и на нечовешкото или унизително отношение или наказание) и член 7 (неналагане на наказание без закон);

Г.  като има предвид, че на 21 юли 2016 г. заместник-председателят/върховен представител Федерика Могерини и членът на Комисията Йоханес Хан заявиха, че обявяването на извънредно положение се предхожда от неотдавнашна поредица от неприемливи решения по отношение на образователната система, съдебната система и медиите;

Д.  като има предвид, че според данни от Комитета за защита на журналистите след опита за преврат турските органи са закрили офисите на над 100 радио- и телевизионни оператори, вестници, списания, издателства и дистрибутори; като има предвид, че над 100 журналисти и лица, работещи в медиите, са били задържани и че е била отменена журналистическата акредитация на най-малко 330 журналисти;

1.  решително осъжда опита за преврат в Турция от 15 юли 2016 г.; подкрепя законовите институции на Турция; изразява съжаление във връзка с големия брой жертви; изразява солидарността си с жертвите и техните семейства;

2.  подчертава, че е важно демокрацията да се защитава при пълна ангажираност по отношение на демокрацията, правата на човека и принципите на правовата държава; подкрепя сътрудничеството между ЕС, Съвета на Европа и Турция в това отношение; призовава за пълно спазване на конституционния ред на Турция; посреща със задоволство политическия диалог на високо равнище между ЕС и Турция от 9 септември 2016 г., подчертава, че Турция е партньор от ключово значение за Европейския съюз;

3.  призовава турските власти да освободят журналистите и лицата, работещи в медиите, и да разрешат на закритите медии да подновят своята дейност;

4.  припомня, че свободният и плуралистичен печат, както и правото на справедлив съдебен процес, презумпцията за невиновност и независимостта на съдебната система са съществени елементи на всяка демокрация;

5.  припомня на турските органи, че трябва да подхождат възможно най-внимателно към медиите и журналистите, тъй като свободата на изразяване на мнение и свободата на медиите са от първостепенно значение за функционирането на всяко демократично и отворено общество;

6.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, както и на правителството и парламента на Турция.