Процедура : 2016/2935(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B8-1171/2016

Внесени текстове :

B8-1171/2016

Разисквания :

PV 26/10/2016 - 15

Гласувания :

Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2016)0423

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 472kWORD 71k
Вж. също предложението за обща резолюция RC-B8-1162/2016
24.10.2016
PE593.597v01-00
 
B8-1171/2016

за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност

внесено съгласно член 123, параграф 2 от Правилника за дейността


относно положението на журналистите в Турция (2016/2935(RSP))


Кристиан Дан Преда, Ренате Зомер, Елмар Брок, Анна Мария Кораца Билд, Елжбета Катажина Лукачийевска, Манолис Кефалоянис от името на групата PPE

Резолюция на Европейския парламент относно положението на журналистите в Турция (2016/2935(RSP))  
B8-1171/2016

Европейският парламент,

–  като взе предвид своите предходни резолюции относно Турция, и по-специално резолюцията от 15 януари 2015 г. относно свободата на изразяване на мнение в Турция: неотдавнашните арести на журналисти, медийни ръководители и системното упражняване на натиск върху медиите(1),

–  като взе предвид доклада на Комисията за Турция за 2015 г.,

–  като взе предвид съвместното изявление от 16 юли 2016 г. на заместник-председателя/върховен представител Федерика Могерини и члена на Комисията, отговарящ за европейската политика за съседство и преговорите за разширяване, Йоханес Хан относно ситуацията в Турция,

–  като взе предвид изявлението от 21 юли 2016 г. на заместник-председателя/върховен представител Федерика Могерини и на члена на Комисията Йоханес Хан относно обявяването на извънредно положение в Турция,

–  като взе предвид заключенията на Съвета от 18 юли 2016 г. относно Турция,

–  като взе предвид политическия диалог на високо равнище между ЕС и Турция от 9 септември 2016 г.,

–  като взе предвид Международния пакт за граждански и политически права от 1966 г.,

–  като взе предвид член 123, параграф 2 от своя правилник,

А.  като има предвид, че на 15 юли 2016 г. в Турция се извърши опит за преврат, вследствие на който загинаха стотици души, а над 2100 бяха ранени;

Б.  като има предвид, че на 20 юли 2016 г. беше обявено извънредно положение, което предоставя широки изпълнителни правомощия за управление чрез декрети; като има предвид, че възможността за временна дерогация е предоставена на всички държави – членки на Съвета на Европа, съгласно член 15 от Европейската конвенция за защита на правата на човека, и като има предвид, че това се прилага „по време на [...] извънредно положение“, застрашаващо „съществуването на нацията“;

В.  като има предвид, че Европейският съд по правата на човека е заявил ясно, че всяка дерогация трябва да бъде съразмерна със ситуацията и че при никакви обстоятелства не се допуска освобождаването на държава от задълженията ѝ по член 2 (право на живот), член 3 (забрана на изтезанията и на нечовешкото или унизително отношение или наказание) и член 7 (неналагане на наказание без закон);

Г.  като има предвид, че на 21 юли 2016 г. заместник-председателят/върховен представител Федерика Могерини и членът на Комисията Йоханес Хан заявиха, че обявяването на извънредно положение се предхожда от неотдавнашна поредица от неприемливи решения по отношение на образователната система, съдебната система и медиите;

Д.  като има предвид, че според данни от Комитета за защита на журналистите след опита за преврат турските органи са закрили офисите на над 100 радио- и телевизионни оператори, вестници, списания, издателства и дистрибутори; като има предвид, че над 100 журналисти и лица, работещи в медиите, са били задържани и че е била отменена журналистическата акредитация на най-малко 330 журналисти;

1.  решително осъжда опита за преврат в Турция от 15 юли 2016 г.; подкрепя законовите институции на Турция; изразява съжаление във връзка с големия брой жертви; изразява солидарността си с жертвите и техните семейства;

2.  подчертава, че е важно демокрацията да се защитава при пълна ангажираност по отношение на демокрацията, правата на човека и принципите на правовата държава; подкрепя сътрудничеството между ЕС, Съвета на Европа и Турция в това отношение; призовава за пълно спазване на конституционния ред на Турция; посреща със задоволство политическия диалог на високо равнище между ЕС и Турция от 9 септември 2016 г., подчертава, че Турция е партньор от ключово значение за Европейския съюз;

3.  призовава турските власти да освободят журналистите и лицата, работещи в медиите, и да разрешат на закритите медии да подновят своята дейност;

4.  припомня, че свободният и плуралистичен печат, както и правото на справедлив съдебен процес, презумпцията за невиновност и независимостта на съдебната система са съществени елементи на всяка демокрация;

5.  припомня на турските органи, че трябва да подхождат възможно най-внимателно към медиите и журналистите, тъй като свободата на изразяване на мнение и свободата на медиите са от първостепенно значение за функционирането на всяко демократично и отворено общество;

6.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, както и на правителството и парламента на Турция.

(1)

Приети текстове, P8_TA(2015)0014.

Правна информация - Политика за поверителност