Postup : 2016/2935(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B8-1171/2016

Předložené texty :

B8-1171/2016

Rozpravy :

PV 26/10/2016 - 15

Hlasování :

Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2016)0423

NÁVRH USNESENÍ
PDF 262kWORD 68k
Viz také společný návrh usnesení RC-B8-1162/2016
24.10.2016
PE593.597v01-00
 
B8-1171/2016

předložený na základě prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku

v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu


o situaci novinářů v Turecku (2016/2935(RSP))


Cristian Dan Preda, Renate Sommer, Elmar Brok, Anna Maria Corazza Bildt, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Manolis Kefalogiannis za skupinu PPE

Usnesení Evropského parlamentu o situaci novinářů v Turecku (2016/2935(RSP))  
B8-1171/2016

Evropský parlament,

–  s ohledem na svá předchozí usnesení o Turecku, zejména na usnesení ze dne 15. ledna 2015 o svobodě projevu v Turecku: o nedávných případech zatčení novinářů a vedoucích pracovníků ve sdělovacích prostředcích a systematickém nátlaku vyvíjeném na sdělovací prostředky(1),

–  s ohledem na zprávu o Turecku za rok 2015, kterou vydala Komise dne 10. listopadu 2015,

–  s ohledem na společné prohlášení místopředsedkyně, vysoké představitelky Federiky Mogheriniové a komisaře pro evropskou politiku sousedství a jednání o rozšíření Johannese Hahna ze dne 16. července 2016 o situaci v Turecku,

–  s ohledem na prohlášení místopředsedkyně, vysoké představitelky Federiky Mogheriniové a komisaře Johannese Hahna ze dne 21. července 2016 o vyhlášení výjimečného stavu v Turecku,

–  s ohledem na závěry Rady o Turecku ze dne 18. července 2016,

–  s ohledem na politický dialog na vysoké úrovni mezi EU a Tureckem, který proběhl dne 9. září 2016,

–  s ohledem na Mezinárodní pakt o občanských a politických právech z roku 1966,

–  s ohledem na čl. 123 odst. 2 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že dne 15. července 2016 došlo v Turecku k pokusu o státní převrat, při němž zahynuly stovky osob a více než 2 100 osob bylo zraněno;

B.  vzhledem k tomu, že dne 20. července byl vyhlášen výjimečný stav, který dává výkonné moci dalekosáhlé pravomoci vládnout prostřednictvím dekretů; vzhledem k tomu, že všechny členské státy Rady Evropy mohou na základě článku 15 Evropské úmluvy o lidských právech dočasně odstoupit od závazků, a vzhledem k tomu, že toto odstoupení se uplatňuje „v případě [...] veřejného ohrožení státní existence“;

C.  vzhledem k tomu, že Evropský soud pro lidská práva jednoznačně prohlásil, že jakékoli odstoupení od závazků musí být přiměřené situaci a že za žádných okolností nesmí stát odstoupit od závazků uvedených v článku 2 (právo na život), článku 3 (zákaz mučení a nelidského či ponižujícího zacházení anebo trestu) a článku 7 (uložení trestu jen na základě zákona);

D.  vzhledem k tomu, že místopředsedkyně, vysoka představitelka Federica Mogheriniová a komisař Johannes Hahn dne 21. července 2016 prohlásili, že k vyhlášení výjimečného stavu došlo bezprostředně poté, co byla přijata neakceptovatelná rozhodnutí týkající se vzdělávacího systému, soudnictví a sdělovacích prostředků;

E.  vzhledem k tomu, že podle Výboru na ochranu novinářů ukončily turecké orgány po pokusu o převrat činnost více než stovky provozovatelů vysílání, vydavatelů novin a časopisů, nakladatelů a distribučních firem; vzhledem k tomu, že bylo zadrženo více než 100 novinářů a pracovníků sdělovacích prostředků a nejméně 300 novinářů byla odebrána novinářská akreditace;

1.  důrazně odsuzuje pokus o státní převrat v Turecku, k němuž došlo dne 15. července 2016; podporuje legitimní orgány Turecka; vyslovuje politování nad vysokým počtem obětí; vyjadřuje solidaritu s oběťmi a jejich rodinami;

2.  zdůrazňuje význam, který má obrana demokracie zahrnující plné dodržování demokracie, lidských práv a právního státu; podporuje v této souvislosti spolupráci mezi EU, Radou Evropy a Tureckem; požaduje, aby byl v plném rozsahu dodržován ústavní pořádek Turecka; vítá politický dialog na vysoké úrovni mezi EU a Tureckem, který proběhl dne 9. září 2016; zdůrazňuje, že Turecko je pro Evropskou unii klíčovým partnerem;

3.  vyzývá turecké orgány, aby propustily novináře a pracovníky sdělovacích prostředků a umožnily znovuotevření sdělovacích prostředků;

4.  připomíná, že svobodný a pluralistický tisk je základním prvkem demokracie, stejně jako řádná soudní řízení, presumpce neviny a nezávislost soudnictví;

5.  připomíná tureckým orgánům, že v přístupu ke sdělovacím prostředkům a novinářům musí být mimořádně obezřetné, neboť svoboda projevu a sdělovacích prostředků jsou nadále stěžejními prvky fungování demokratické a otevřené společnosti;

6.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, jakož i vládě a parlamentu Turecka.

(1)

Přijaté texty, P8_TA(2015)0014.

Právní upozornění - Ochrana soukromí