Procedure : 2016/2935(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B8-1171/2016

Indgivne tekster :

B8-1171/2016

Forhandlinger :

PV 26/10/2016 - 15

Afstemninger :

Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2016)0423

FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 252kWORD 64k
Se også det fælles beslutningsforslag RC-B8-1162/2016
24.10.2016
PE593.597v01-00
 
B8-1171/2016

på baggrund af redegørelse fra næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik

jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 2


om situationen for journalister i Tyrkiet (2016/2935(RSP))


Cristian Dan Preda, Renate Sommer, Elmar Brok, Anna Maria Corazza Bildt, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Manolis Kefalogiannis for PPE-Gruppen

Europa-Parlamentets beslutning om situationen for journalister i Tyrkiet (2016/2935(RSP))  
B8-1171/2016

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sine tidligere beslutninger om Tyrkiet, især beslutning af 15. januar 2015 om ytringsfrihed i Tyrkiet: nylige anholdelser af journalister, medieledere og systematisk pres på medier(1),

–  der henviser til Kommissionens 2015-rapport om Tyrkiet af 10. november 2015,

–  der henviser til den fælles redegørelse af 16. juli 2016 fra næstformanden/den højtstående repræsentant, Federica Mogherini, og kommissæren for europæisk naboskabspolitik og udvidelsesforhandlinger, Johannes Hahn, om situationen i Tyrkiet,

–  der henviser til redegørelse af 21. juli 2016 fra næstformanden/den højtstående repræsentant, Federica Mogherini, og kommissær Johannes Hahn, om erklæringen af undtagelsestilstand i Tyrkiet,

–  der henviser til Rådets konklusioner om Tyrkiet af 18. juli 2016,

–  der henviser til den politiske dialog på højt plan mellem EU og Tyrkiet af 9. september 2016,

–  der henviser til den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder fra 1966,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 123, stk. 2,

A.  der henviser til, at et statskupforsøg fandt sted i Tyrkiet den 15. juli 2016, hvor hundredevis af mennesker døde, og mere end 2 100 blev såret;

B.  der henviser til, at der den 20. juli 2016 blev indført undtagelsestilstand, som giver den udøvende magt vidtrækkende beføjelser til at regere ved dekreter; der henviser til, at artikel 15 i den Europæiske Menneskerettighedskonvention giver alle Europarådets medlemsstater mulighed for en midlertidig fravigelse under en offentlig faretilstand, der truer nationens eksistens;

C.  der henviser til, at Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol har gjort det klart, at enhver fravigelse skal stå i forhold til situationen, og at en stat under ingen omstændigheder kan fravige artikel 2 (ret til livet), artikel 3 (forbud mod tortur og umenneskelig eller vanærende behandling eller straf) eller artikel 7 (ingen straf uden retsregel);

D.  der henviser til, at næstformanden/den højtstående repræsentant, Federica Mogherini, og kommissæren Johannes Hahn erklærede, at erklæringen af undtagelsestilstand fulgte i kølvandet på de seneste uacceptable beslutninger om uddannelsessystemet, retsvæsenet og medierne;

E.  der henviser til, at de tyrkiske myndigheder ifølge Komitéen til Beskyttelse af Journalister efter statskupforsøget har lukket mere end 100 radio- og TV-selskaber, aviser, magasiner, forlæggere og distributionsvirksomheder ned; der henviser til, at over 100 journalister og mediefolk er blevet tilbageholdt, og at mindst 330 journalister er blevet frataget deres pressekort;

1.  fordømmer på det kraftigste kupforsøget i Tyrkiet den 15. juli 2016; støtter Tyrkiets legitime institutioner; beklager det store antal dødsfald; giver udtryk for sin solidaritet med ofrene og deres familier;

2.  understreger vigtigheden af at forsvare demokratiet ved at engagere sig fuldt ud til fordel for demokrati, menneskerettigheder og retsstat; støtter samarbejdet mellem EU, Europarådet og Tyrkiet i denne henseende; opfordrer til fuld overholdelse af Tyrkiets forfatningsmæssige orden; bifalder den politiske dialog på højt plan mellem EU og Tyrkiet af 9. september 2016; understreger, at Tyrkiet er en central partner for Den Europæiske Union;

3.  opfordrer de tyrkiske myndigheder til at løslade journalister og mediefolk og til at tillade genåbningen af kommunikationskanalerne;

4.  minder om, at en fri og pluralistisk presse er et væsentligt element i ethvert demokrati ligesom retfærdig rettergang, uskyldsformodning og domstolenes uafhængighed;

5.  minder de tyrkiske myndigheder om, at medier og journalister skal håndteres med nøje omhu, da ytringsfriheden og mediefriheden fortsat er centrale dele af et velfungerede demokratisk og åbent samfund;

6.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik og Tyrkiets regering og parlament.

 

(1)

Vedtagne tekster, P8_TA(2015)0014.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik