Πρόταση ψηφίσματος - B8-1171/2016Πρόταση ψηφίσματος
B8-1171/2016

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με την κατάσταση των δημοσιογράφων στην Τουρκία

24.10.2016 - (2016/2935(RSP))

εν συνεχεία δήλωσης της Αντιπροέδρου της Επιτροπής / Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας
σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού

Cristian Dan Preda, Renate Sommer, Elmar Brok, Anna Maria Corazza Bildt, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Μανώλης Κεφαλογιάννης εξ ονόματος της Ομάδας PPE

Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B8-1162/2016

Διαδικασία : 2016/2935(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
B8-1171/2016
Κείμενα που κατατέθηκαν :
B8-1171/2016
Συζήτηση :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

B8-1171/2016

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την κατάσταση των δημοσιογράφων στην Τουρκία

(2016/2935(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με την Τουρκία και συγκεκριμένα αυτό της 15ης Ιανουαρίου 2015 σχετικά με την ελευθερία της έκφρασης στην Τουρκία: πρόσφατες συλλήψεις δημοσιογράφων, διευθυντικών στελεχών των μέσων μαζικής ενημέρωσης και συστηματική άσκηση πίεσης στα μέσα μαζικής ενημέρωσης[1],

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής του 2015 για την Τουρκία, της 10ης Νοεμβρίου 2015,

–  έχοντας υπόψη την από 16ης Ιουλίου 2016 κοινή δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής / Ύπατης Εκπροσώπου Federica Mogherini και του αρμόδιου Επιτρόπου για την Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας και τις Διαπραγματεύσεις για τη Διεύρυνση Johannes Hahn σχετικά με την κατάσταση στην Τουρκία,

–  έχοντας υπόψη την από 21ης Ιουλίου 2016 δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής / Ύπατης Εκπροσώπου Federica Mogherini και του Επιτρόπου Johannes Hahn σχετικά με την κήρυξη κατάστασης εκτάκτου ανάγκης στην Τουρκία,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με την Τουρκία, της 18ης Ιουλίου 2016,

–  έχοντας υπόψη τον πολιτικό διάλογο υψηλού επιπέδου ΕΕ-Τουρκίας, της 9ης Σεπτεμβρίου 2016,

–  έχοντας υπόψη το Διεθνές Σύμφωνο για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα του 1966,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 15 Ιουλίου 2016 έλαβε χώρα στην Τουρκία απόπειρα πραξικοπήματος, κατά την οποία εκατοντάδες άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και περισσότεροι από 2.100 τραυματίστηκαν·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 20 Ιουλίου 2016 κηρύχθηκε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης, η οποία παρέχει στην εκτελεστική εξουσία εκτεταμένες δυνατότητες διακυβέρνησης μέσω διαταγμάτων· λαμβάνοντας υπόψη ότι, βάσει του άρθρου 15 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, παρέχεται σε όλα τα κράτη μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης η δυνατότητα προσωρινής παρέκκλισης, καθώς και ότι τούτο εφαρμόζεται «εν περιπτώσει [...] δημοσίου κινδύνου απειλούντος την ζωήν του έθνους»·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου έχει καταστήσει σαφές ότι τυχόν παρεκκλίσεις πρέπει να είναι ανάλογες με την κατάσταση και ότι σε καμία περίπτωση δεν μπορεί ένα κράτος να παρεκκλίνει από το άρθρο 2 (δικαίωμα στη ζωή), το άρθρο 3 (απαγόρευση των βασανιστηρίων και της απάνθρωπης ή ταπεινωτικής μεταχείρισης ή τιμωρίας) ή το άρθρο 7 (μη επιβολή ποινής άνευ νόμου)·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 21 Ιουλίου 2016 η Αντιπρόεδρος της Επιτροπής / Ύπατη Εκπρόσωπος Federica Mogherini και ο Επίτροπος Johannes Hahn δήλωσαν ότι η κήρυξη κατάστασης εκτάκτου ανάγκης σημειώθηκε μετά τις πρόσφατες απαράδεκτες αποφάσεις σχετικά με το εκπαιδευτικό σύστημα, τις δικαστικές αρχές και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την Επιτροπή Προστασίας Δημοσιογράφων, μετά την απόπειρα πραξικοπήματος οι τουρκικές αρχές έκλεισαν τα γραφεία περισσότερων από 100 τηλεοπτικών σταθμών, εφημερίδων, περιοδικών, εκδοτών και εταιρειών διανομής· λαμβάνοντας υπόψη ότι έχουν συλληφθεί περισσότεροι από 100 δημοσιογράφοι και εργαζόμενοι στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και έχουν ανακληθεί τα διαπιστευτήρια περισσότερων από 330 δημοσιογράφων·

1.  καταδικάζει απερίφραστα την απόπειρα πραξικοπήματος της 15ης Ιουλίου 2016 στην Τουρκία· εκφράζει την υποστήριξή του στους νόμιμους θεσμούς της Τουρκίας· εκφράζει τη λύπη του για τον υψηλό αριθμό των θυμάτων· εκφράζει τη συμπαράστασή του στα θύματα και στις οικογένειές τους·

2.  υπογραμμίζει τη σημασία της προάσπισης της δημοκρατίας με πλήρη προσήλωση στη δημοκρατία, τα ανθρώπινα δικαιώματα και το κράτος δικαίου· υποστηρίζει τη συνεργασία μεταξύ της ΕΕ, του Συμβουλίου της Ευρώπης και της Τουρκίας όσον αφορά το εν λόγω θέμα· ζητεί την πλήρη τήρηση της συνταγματικής τάξης της Τουρκίας· επικροτεί τον πολιτικό διάλογο υψηλού επιπέδου ΕΕ-Τουρκίας, της 9ης Σεπτεμβρίου 2016· τονίζει το γεγονός ότι η Τουρκία αποτελεί βασικό εταίρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

3.  καλεί τις τουρκικές αρχές να απελευθερώσουν τους δημοσιογράφους και τους εργαζόμενους στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και να επιτρέψουν την επαναλειτουργία των μέσων ενημέρωσης·

4.  υπενθυμίζει ότι η ύπαρξη ελεύθερου και πολυφωνικού Τύπου, καθώς και το δικαίωμα σε δίκαιη δίκη, το τεκμήριο της αθωότητας και η ανεξαρτησία της δικαιοσύνης αποτελούν θεμελιώδη στοιχεία κάθε δημοκρατικού καθεστώτος·

5.  υπενθυμίζει στις τουρκικές αρχές ότι θα πρέπει να ενεργούν με τη μέγιστη προσοχή όταν ασχολούνται με μέσα ενημέρωσης και δημοσιογράφους, δεδομένου ότι η ελευθερία έκφρασης και η ελευθερία των μέσων ενημέρωσης αποτελούν καίριο στοιχείο της λειτουργίας μιας ανοικτής και δημοκρατικής κοινωνίας·

6.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής / Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας και στην κυβέρνηση και το κοινοβούλιο της Τουρκίας.