Päätöslauselmaesitys - B8-1171/2016Päätöslauselmaesitys
B8-1171/2016

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS toimittajien tilanteesta Turkissa

24.10.2016 - (2016/2935(RSP))

komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuman johdosta
työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti

Cristian Dan Preda, Renate Sommer, Elmar Brok, Anna Maria Corazza Bildt, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Manolis Kefalogiannis PPE-ryhmän puolesta

Ks. myös yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B8-1162/2016

Menettely : 2016/2935(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
B8-1171/2016
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
B8-1171/2016
Keskustelut :
Äänestykset :
Hyväksytyt tekstit :

B8-1171/2016

Euroopan parlamentin päätöslauselma toimittajien tilanteesta Turkissa

(2016/2935(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Turkista ja erityisesti 15. tammikuuta 2015 antamansa päätöslauselman ”Ilmaisunvapaus Turkissa: toimittajien ja tiedotusvälineiden päälliköiden viimeaikaiset pidätykset ja tiedotusvälineiden järjestelmällinen painostus”[1],

–  ottaa huomioon komission 10. marraskuuta 2015 antaman Turkkia koskevan vuoden 2015 kertomuksen,

–  ottaa huomioon komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan Federica Mogherinin ja Euroopan naapuruuspolitiikasta ja laajentumisneuvotteluista vastaavan komission jäsenen Johannes Hahnin 16. heinäkuuta 2016 antaman yhteisen julkilausuman Turkin tilanteesta,

–  ottaa huomioon varapuheenjohtajan / korkean edustajan Federica Mogherinin ja komission jäsenen Johannes Hahnin 21. heinäkuuta 2016 antaman julkilausuman Turkkiin julistetusta poikkeustilasta,

–  ottaa huomioon 18. heinäkuuta 2016 annetut neuvoston päätelmät Turkista,

–  ottaa huomioon 9. syyskuuta 2016 käydyn EU:n ja Turkin välisen korkean tason poliittisen vuoropuhelun,

–  ottaa huomioon kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen vuodelta 1966,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan,

A.  toteaa, että Turkissa tehtiin 15. heinäkuuta 2016 vallankaappausyritys, jossa kuoli satoja ihmisiä ja loukkaantui yli 2 100;

B.  huomauttaa, että maahan julistettiin 20. heinäkuuta 2016 poikkeustila, joka antaa hallitukselle laajat valtuudet hallita asetuksin; ottaa huomioon, että kaikille Euroopan neuvoston jäsenvaltioille annetaan Euroopan ihmisoikeussopimuksen 15 artiklassa mahdollisuus poiketa tilapäisesti sopimuksen velvoitteista ja että tällaista poikkeusta sovelletaan ”yleisen hätätilan aikana, joka uhkaa kansakunnan elämää”;

C.  toteaa, että Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on selventänyt, että poikkeusten on oltava oikeasuhteisia tilanteeseen nähden, ja että valtio ei voi missään olosuhteissa poiketa 2 artiklan (oikeus elämään), 3 artiklan (kidutuksen ja epäinhimillisen tai halventavan kohtelun tai rangaistuksen kielto) tai 7 artiklan (ei rangaistusta ilman lakia) mukaisista velvoitteista;

D.  ottaa huomioon, että varapuheenjohtaja / korkea edustaja Federica Mogherini ja komission jäsen Johannes Hahn totesivat 21. heinäkuuta 2016, että ennen poikkeustilan julistamista maassa oli äskettäin tehty koulutusjärjestelmää, oikeuslaitosta ja tiedotusvälineitä koskevia päätöksiä, joita on mahdoton hyväksyä;

E.  toteaa, että Committee to Protect Journalists -järjestön mukaan Turkin viranomaiset ovat vallankaappausyrityksen jälkeen sulkeneet yli sadan yleisradioyrityksen, sanomalehden, aikakauslehden, kustantamon ja jakeluyhtiön toimitilat; ottaa huomioon, että yli sata toimittajaa ja media-alan työntekijää on pidätetty ja ainakin 330 toimittajalta on peruttu akkreditointi;

1.  tuomitsee voimakkaasti Turkissa 15. heinäkuuta 2016 tapahtuneen vallankaappausyrityksen; tukee Turkin legitiimejä instituutioita; pitää valitettavana uhrien suurta määrää; ilmaisee myötätuntonsa uhreille ja heidän omaisilleen;

2.  korostaa, että on tärkeää puolustaa demokratiaa ja sitoutua täysimääräisesti demokratiaan, ihmisoikeuksiin ja oikeusvaltioperiaatteeseen; tukee tähän liittyvää yhteistyötä EU:n, Euroopan neuvoston ja Turkin välillä; kehottaa noudattamaan täysin Turkin perustuslaillista järjestystä; pitää myönteisenä 9. syyskuuta 2016 käytyä EU:n ja Turkin välistä korkean tason poliittista vuoropuhelua; korostaa, että Turkki on unionin keskeinen kumppani;

3.  kehottaa Turkin viranomaisia vapauttamaan toimittajat ja media-alan työntekijät ja sallimaan tiedotusvälineiden uudelleen avaamisen;

4.  muistuttaa, että vapaa ja moniarvoinen lehdistö on olennainen osa demokratiaa, kuten myös oikeudenmukainen oikeudenkäynti, syyttömyysolettama ja oikeuslaitoksen riippumattomuus;

5.  muistuttaa Turkin viranomaisia siitä, että on noudatettava hyvin suurta varovaisuutta toimittaessa tiedotusvälineiden ja toimittajien kanssa, koska sananvapaus ja tiedotusvälineiden vapaus ovat keskeisiä demokraattisen ja avoimen yhteiskunnan toiminnassa;

6.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle sekä Turkin hallitukselle ja parlamentille.