Pasiūlymas dėl rezoliucijos - B8-1171/2016Pasiūlymas dėl rezoliucijos
B8-1171/2016

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS dėl žurnalistų padėties Turkijoje

24.10.2016 - (2016/2935(RSP))

pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimo
pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį

Cristian Dan Preda, Renate Sommer, Elmar Brok, Anna Maria Corazza Bildt, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Manolis Kefalogiannis PPE frakcijos vardu

Taip pat žr. bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos RC-B8-1162/2016

Procedūra : 2016/2935(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
B8-1171/2016
Pateikti tekstai :
B8-1171/2016
Priimti tekstai :

B8-1171/2016

Europos Parlamento rezoliucija dėl žurnalistų padėties Turkijoje

(2016/2935(RSP))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl Turkijos, ypač į 2015 m. sausio 15 d. rezoliuciją „Žodžio laisvė Turkijoje: neseniai įvykdyti žurnalistų bei žiniasklaidos įmonių vadovų suėmimai ir sistemingai žiniasklaidai daromas spaudimas[1],

–  atsižvelgdamas į 2015 m. lapkričio 10 d. Komisijos parengtą 2015 m. ataskaitą dėl Turkijos,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės Federicos Mogherini ir už Europos kaimynystės politiką ir plėtros derybas atsakingo Komisijos nario Johanneso Hahno 2016 m. liepos 16 d. bendrą pareiškimą dėl padėties Turkijoje,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės Federicos Mogherini ir Komisijos nario Johanneso Hahno 2016 m. liepos 21 d. pareiškimą dėl nepaprastosios padėties paskelbimo Turkijoje,

–  atsižvelgdamas į 2016 m. liepos 18 d. Tarybos išvadas dėl Turkijos,

–  atsižvelgdamas į 2016 m. rugsėjo 9 d. ES ir Turkijos aukšto lygio politinį dialogą,

–  atsižvelgdamas į 1966 m. Tarptautinį pilietinių ir politinių teisių paktą,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį,

A.  kadangi 2016 m. liepos 15 d. Turkijoje mėginta įvykdyti valstybės perversmą ir per šiuos įvykius šimtai žmonių žuvo ir daugiau nei 2 100 buvo sužeisti;

B.  kadangi 2016 m. liepos 20 d. buvo paskelbta nepaprastoji padėtis, dėl kurios vykdomajai valdžiai suteikiami dideli įgaliojimai valdyti leidžiant dekretus; kadangi laikina nukrypti leidžianti nuostata suteikta visoms Europos Tarybos valstybėms narėms pagal Europos žmogaus teisių konvencijos 15 straipsnį ir kadangi jis taikomas, kilus karui ar susidarius nepaprastajai padėčiai, dėl kurių iškyla grėsmė tautos išlikimui;

C.  kadangi Europos Žmogaus Teisių Teismas aiškiai nurodė, kad bet kokios nukrypti leidžiančios nuostatos turi būti proporcingos padėčiai ir kad jokiomis aplinkybėmis valstybė negali nukrypti nuo 2 straipsnio (teisė į gyvybę), 3 straipsnio (kankinimo ir kitokio žiauraus, nežmoniško ar žeminančio elgesio arba baudimo uždraudimas) arba 7 (Nėra bausmės be įstatymo);

D.  kadangi 2016 m. liepos 21 d. Komisijos pirmininko pavaduotoja ir Sąjungos vyriausioji įgaliotinė Federica Mogherini ir Komisijos narys Johannes Hahn pareiškė, kad nepaprastoji padėtis buvo paskelbta po neseniai priimtų nepriimtinų sprendimų dėl švietimo sistemos, teismų ir žiniasklaidos;

E.  kadangi, pasak Žurnalistų apsaugos komiteto, po mėginimo įvykdyti valstybės perversmą Turkijos valdžios institucijos uždarė daugiau nei 100 transliuotojų, laikraščių, žurnalų, leidėjų ir platinimo bendrovių biurus; kadangi daugiau kaip 100 žurnalistų ir žiniasklaidos darbuotojų buvo sulaikyta ir panaikintos mažiausiai 330 žurnalistų spaudos akreditacijos;

1.  griežtai smerkia 2016 m. liepos 15 d. mėginimą įvykdyti perversmą Turkijoje; remia teisėtas Turkijos institucijas; apgailestauja dėl didelių aukų skaičiaus; išreiškia solidarumą su aukomis ir jų šeimomis;

2.  pabrėžia, kad svarbu ginti demokratiją, visapusiškai įsipareigojant ginti demokratiją, žmogaus teises ir teisinės valstybės principą; remia ES, Europos Tarybos ir Turkijos bendradarbiavimą šiuo klausimu; ragina visapusiškai laikytis Turkijos konstitucinės tvarkos; palankiai vertina 2016 m. rugsėjo 9 d. ES ir Turkijos aukšto lygio politinį dialogą, pabrėžia, kad Turkija – itin svarbi Europos Sąjungos partnerė;

3.  ragina Turkijos valdžios institucijas išlaisvinti žurnalistus ir žiniasklaidos darbuotojus ir leisti uždarytoms žiniasklaidos priemonėms vėl atsidaryti;

4.  primena, kad laisva ir pliuralistinė spauda, tinkamas teisminis procesas, nekaltumo prezumpcija ir teisminių institucijų nepriklausomumas yra esminiai bet kokios demokratijos elementai;

5.  primena Turkijos valdžios institucijoms, kad reikia itin atsargiai elgtis su žiniasklaida ir žurnalistais, nes žodžio laisvė ir žiniasklaidos laisvė išlieka itin svarbi siekiant veiksmingo demokratiškos ir atviros visuomenės veikimo;

6.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Komisijos pirmininko pavaduotojai ir Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai ir Turkijos vyriausybei ir parlamentui.