Rezolūcijas priekšlikums - B8-1171/2016Rezolūcijas priekšlikums
B8-1171/2016

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS par žurnālistu stāvokli Turcijā

24.10.2016 - (2016/2935(RSP))

iesniegts, noslēdzot debates par Komisijas priekšsēdētāja vietnieces/ Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojumu,
saskaņā ar Reglamenta 123. panta 2. punktu

Cristian Dan Preda, Renate Sommer, Elmar Brok, Anna Maria Corazza Bildt, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Manolis Kefalogiannis PPE grupas vārdā

Skatīt arī kopīgās rezolūcijas priekšlikumu RC-B8-1162/2016

Procedūra : 2016/2935(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
B8-1171/2016
Iesniegtie teksti :
B8-1171/2016
Pieņemtie teksti :

B8-1171/2016

Eiropas Parlamenta rezolūcija par žurnālistu stāvokli Turcijā

(2016/2935(RSP))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā iepriekšējās rezolūcijas par Turciju, jo īpaši 2015. gada 15. janvāra rezolūciju par vārda brīvību Turcijā — nesenie žurnālistu un plašsaziņas līdzekļu vadošo darbinieku aresti un sistemātiskais spiediens uz plašsaziņas līdzekļiem Turcijā[1],

–  ņemot vērā Komisijas 2015. gada 10. novembrī sagatavoto 2015. gada ziņojumu par Turciju,

–  ņemot vērā Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves Federikas Mogerīni un komisāra Eiropas kaimiņattiecību politikas un paplašināšanās sarunu jautājumos Johannesa Hāna 2016. gada 16. jūlija kopīgo paziņojumu par stāvokli Turcijā,

–  ņemot vērā Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves Federikas Mogerīni un komisāra Johannesa Hāna 2016. gada 21. jūlija paziņojumu saistībā ar ārkārtas stāvokļa izsludināšanu Turcijā,

–  ņemot vērā Padomes 2016. gada 18. jūlija secinājumus par Turciju,

–  ņemot vērā ES un Turcijas 2016. gada 9. septembra augsta līmeņa politisko dialogu,

–  ņemot vērā 1966. gada Starptautisko paktu par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām,

–  ņemot vērā Reglamenta 123. panta 2. punktu,

A.  tā kā 2016. gada 15. jūlijā Turcijā notika valsts apvērsuma mēģinājums, kurā simtiem cilvēku tika nogalināti un vairāk kā 2100 tika ievainoti;

B.  tā kā 2016. gada 20. jūlijā tika izsludināts ārkārtas stāvoklis, kas dod izpildvarai saskaņā ar dekrētu plašas valdības pilnvaras; tā kā visām Eiropas Padomes dalībvalstīm ir iespējamas pagaidu atkāpes no saistībām saskaņā Eiropas Cilvēktiesību konvencijas15. pantu un tā kā tas attiecas „[..] ārkārtēja sabiedriska stāvokļa gadījumā, kurš apdraud nācijas dzīvi”;

C.  tā kā Eiropas Cilvēktiesību tiesa ir precizējusi, ka jebkurām atkāpēm jābūt samērīgām ar situāciju un ka valsts nekādā gadījumā nevar atkāpties no 2. panta (tiesības uz dzīvību), 3. panta (aizliegums spīdzināt vai cietsirdīgi vai pazemojoši apieties vai sodīt) vai 7. panta (sodīšanas nepieļaujamība bez likuma);

D.  tā kā 2016. gada 21. jūlijā Komisijas priekšsēdētāja vietniece / Savienības augstā pārstāve Federika Mogerīni un komisārs Johanness Hāns paziņoja, ka ārkārtas stāvokļa izsludināšana ir notikusi pēc nesenajiem nepieņemamajiem lēmumiem par izglītības sistēmu, tiesu iestādēm un plašsaziņas līdzekļiem;

E.  tā kā saskaņā ar Žurnālistu aizsardzības komitejas sniegtajām ziņām Turcijas iestādes pēc notikušā apvērsuma mēģinājuma slēdza vairāk nekā 100 raidorganizāciju, laikrakstu, žurnālu, izdevniecību un preses izplatīšanas uzņēmumu birojus; tā kā tika aizturēti vairāk nekā 100 žurnālistu un plašsaziņas līdzekļu darbinieku un anulēta preses akreditācija vismaz 330 žurnālistiem;

1.  pauž stingru nosodījumu par 2016. gada 15. jūlijā Turcijā notikušo apvērsuma mēģinājumu; atbalsta Turcijas leģitīmās iestādes; pauž nožēlu par daudzajām zaudētajām dzīvībām; apliecina savu solidaritāti ar cietušajām personām un viņu ģimenes locekļiem;

2.  uzsver, ka ir būtiski aizstāvēt demokrātiju ar pilnu apņemšanos attiecībā uz demokrātiju, cilvēktiesībām un tiesiskumu; atbalsta ES, Eiropas Padomes un Turcijas sadarbību šajā ziņā; aicina pilnībā ievērot Turcijas konstitucionālo kārtību; atzinīgi vērtē ES un Turcijas 2016. gada 9. septembra augsta līmeņa politisko dialogu, uzsver, ka Turcija ir izšķiroši svarīgs Eiropas Savienības partneris;

3.  aicina Turcijas varasiestādes atbrīvot žurnālistus un plašsaziņas līdzekļu darbiniekus un ļaut atkal atvērt plašsaziņas līdzekļus;

4.  atgādina, ka brīva un plurālistiska prese ir ikvienas demokrātijas būtisks elements, tāpat kā pienācīga lietu iztiesāšana, nevainīguma prezumpcija un tiesu iestāžu neatkarība;

5.  atgādina Turcijas iestādēm, ka attieksmei pret plašsaziņas līdzekļiem un žurnālistiem jābūt ļoti rūpīgai, jo vārda un plašsaziņas līdzekļu brīvība joprojām ir izšķirīgi svarīga, lai varētu pastāvēt demokrātiska un atvērta sabiedrība;

6.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai, Komisijas priekšsēdētāja vietniecei / Savienības augstajai pārstāvei ārlietās un drošības politikas jautājumos un Turcijas valdībai un parlamentam.