Projekt rezolucji - B8-1171/2016Projekt rezolucji
B8-1171/2016

PROJEKT REZOLUCJI w sprawie sytuacji dziennikarzy w Turcji

24.10.2016 - (2016/2935(RSP))

złożony w następstwie oświadczenia wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa
zgodnie z art. 123 ust. 2 Regulaminu

Cristian Dan Preda, Renate Sommer, Elmar Brok, Anna Maria Corazza Bildt, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Manolis Kefalogiannis w imieniu grupy PPE

Patrz też projekt wspólnej rezolucji RC-B8-1162/2016

Procedura : 2016/2935(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
B8-1171/2016
Teksty złożone :
B8-1171/2016
Teksty przyjęte :

B8-1171/2016

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie sytuacji dziennikarzy w Turcji

(2016/2935(RSP))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając swoje wcześniejsze rezolucje w sprawie Turcji, w szczególności rezolucję z dnia 15 stycznia 2015 r. w sprawie wolności słowa w Turcji – niedawne aresztowania dziennikarzy i dyrektorów mediów oraz systematyczne wywieranie nacisków na media[1],

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji za rok 2015 r. w sprawie Turcji, opublikowane dnia 10 listopada 2015 r.,

–  uwzględniając wspólne oświadczenie w sprawie sytuacji w Turcji wydane dnia 16 lipca 2016 r. przez wiceprzewodniczącą / wysoką przedstawiciel Federikę Mogherini oraz komisarza do spraw europejskiej polityki sąsiedztwa i negocjacji w sprawie rozszerzenia Johannesa Hahna,

–  uwzględniając oświadczenie w sprawie ogłoszenia stanu wyjątkowego w Turcji wydane dnia 21 lipca 2016 r. przez wiceprzewodniczącą / wysoką przedstawiciel Federikę Mogherini oraz komisarza Johannesa Hahna,

–  uwzględniając konkluzje Rady w sprawie Turcji z dnia 18 lipca 2016 r.,

–  uwzględniając dialog polityczny na wysokim szczeblu między UE a Turcją z dnia 9 września 2016 r.,

–  uwzględniając Międzynarodowy pakt praw obywatelskich i politycznych z 1966 r.,

–  uwzględniając art. 123 ust. 2 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że w dniu 15 lipca 2016 r. miała miejsce w Turcji próba zamachu stanu, w trakcie której zginęły setki osób, a ponad 2100 osób odniosło obrażenia;

B.  mając na uwadze, że dnia 20 lipca 2016 r. ogłoszono stan wyjątkowy, który udziela władzy wykonawczej szerokich uprawnień do rządzenia w oparciu o dekrety; mając na uwadze, że zgodnie z art. 15 europejskiej konwencji praw człowieka wszystkim państwom członkowskim Rady Europy przysługuje tymczasowe odstępstwo, oraz mając na uwadze, że ma to zastosowanie „w czasie [...] niebezpieczeństwa publicznego zagrażającego życiu narodu”;

C.  mając na uwadze, że Europejski Trybunał Praw Człowieka jasno stwierdził, że wszelkie odstępstwa muszą być proporcjonalne do sytuacji i że w żadnym wypadku państwo nie może odstąpić od art. 2 (prawo do życia), art. 3 (zakaz tortur i nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania) i art. 7 (zakaz karania bez podstawy prawnej);

D.  mając na uwadze, że w dniu 21 lipca 2016 r. wiceprzewodnicząca / wysoka przedstawiciel Federica Mogherini oraz komisarz Johannes Hahn stwierdzili, że ogłoszenie stanu wyjątkowego nastąpiło wskutek niedawnych niedopuszczalnych decyzji w sprawie systemu kształcenia, wymiaru sprawiedliwości i mediów;

E.  mając na uwadze, że według Komitetu Obrony Dziennikarzy po próbie zamachu stanu władze Turcji zamknęły biura ponad 100 nadawców, gazet, czasopism, wydawców i dystrybutorów; mając na uwadze, że ponad 100 dziennikarzy i pracowników mediów zostało zatrzymanych, a co najmniej 330 dziennikarzom odebrano legitymacje prasowe;

1.  zdecydowanie potępia próbę zamachu stanu w Turcji, do której doszło dnia 15 lipca 2016 r.; popiera prawowite instytucje Turcji; ubolewa nad wysoką liczbą ofiar; wyraża solidarność z ofiarami i ich rodzinami;

2.  podkreśla znaczenie obrony demokracji przy pełnym zaangażowaniu na rzecz demokracji, praw człowieka i praworządności; popiera współpracę między UE, Radą Europy i Turcją w tym względzie; wzywa do pełnego poszanowania porządku konstytucyjnego Turcji; z zadowoleniem przyjmuje dialog polityczny na wysokim szczeblu między UE a Turcją z dnia 9 września 2016 r., podkreśla, że Turcja jest kluczowym partnerem Unii Europejskiej;

3.  wzywa władze Turcji do uwolnienia dziennikarzy i pracowników mediów oraz do umożliwienia ponownego otwarcia mediów;

4.  przypomina, że wolna i pluralistyczna prasa jest istotnym elementem każdej demokracji, podobnie jak sprawiedliwość proceduralna, domniemanie niewinności i niezawisłość sądów;

5.  przypomina władzom Turcji, że z mediami i dziennikarzami należy obchodzić się z największą ostrożnością, gdyż wolność wypowiedzi i wolność mediów ma decydujące znaczenie dla funkcjonowania demokratycznego i otwartego społeczeństwa;

6.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji, wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa, a także rządowi i parlamentowi Turcji.