Postup : 2016/2935(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B8-1171/2016

Predkladané texty :

B8-1171/2016

Rozpravy :

PV 26/10/2016 - 15

Hlasovanie :

Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2016)0423

NÁVRH UZNESENIA
PDF 261kWORD 70k
Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B8-1162/2016
24.10.2016
PE593.597v01-00
 
B8-1171/2016

predložený na základe vyhlásenia podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku

v súlade s článkom 123 ods. 2 rokovacieho poriadku


o situácii novinárov v Turecku (2016/2935(RSP))


Cristian Dan Preda, Renate Sommer, Elmar Brok, Anna Maria Corazza Bildt, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Manolis Kefalogiannis v mene skupiny PPE

Uznesenie Európskeho parlamentu o situácii novinárov v Turecku (2016/2935(RSP))  
B8-1171/2016

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Turecku, najmä na uznesenie z 15. januára 2015 o slobode prejavu v Turecku: nedávnom zatknutí novinárov a vedúcich pracovníkov médií a systematickom nátlaku namierenom voči médiám(1),

–  so zreteľom na správu Komisie o Turecku za rok 2015 z 10. novembra 2015,

–  so zreteľom na spoločné vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Federicy Mogheriniovej a komisára pre európsku susedskú politiku a rokovania o rozšírení Johannesa Hahna zo 16. júla 2016 o situácii v Turecku,

–  so zreteľom na spoločné vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Federicy Mogheriniovej a komisára Johannesa Hahna z 21. júla 2016 o vyhlásení výnimočného stavu v Turecku,

–  so zreteľom na závery Rady z 18. júla 2016 o Turecku,

–  so zreteľom na dialóg na vysokej úrovni medzi EÚ a Tureckom, ktorý sa uskutočnil 9. septembra 2016,

–  so zreteľom na Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach z roku 1966,

–  so zreteľom na článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.  keďže 15. júla 2016 došlo v Turecku k pokusu o prevrat, počas ktorého stovky ľudí zahynuli a viac ako 2 100 osôb bolo zranených;

B.  keďže 20. júla 2016 bol vyhlásený výnimočný stav, ktorý dáva výkonnej moci široké právomoci na vládnutie dekrétmi; keďže všetkým členským štátom Rady Európy sa udeľuje možnosť dočasnej výnimky podľa článku 15 Európskeho dohovoru o ľudských právach, a to „v čase [...] verejného ohrozenia existencie štátu“;

C.  keďže Európsky dvor pre ľudské práva jasne uviedol, že všetky výnimky musia byť primerané situácii a že štát za žiadnych okolností nesmie uplatniť výnimky z článku 2 (právo na život), článku 3 (zákaz mučenia a nehumánneho alebo ponižujúceho zaobchádzania alebo trestania) ani článku 7 (uloženie trestu len na základe zákona);

D.  keďže 21. júla 2016 podpredsedníčka Komisie / vysoká predstaviteľka Federica Mogheriniová a komisár Johannes Hahn uviedli, že k vyhláseniu výnimočného stavu došlo po nedávnych neprijateľných rozhodnutiach o systéme vzdelávania, súdnictve a médiách;

E.  keďže podľa výboru pre ochranu novinárov turecké orgány po pokuse o prevrat zavreli kancelárie viac ako 100 vysielateľov, novín, časopisov, vydavateľov a distribučných spoločností; keďže bolo zadržaných viac ako 100 novinárov a pracovníkov médií a boli zrušené novinárske akreditácie najmenej 330 novinárov;

1.  dôrazne odsudzuje pokus o štátny prevrat v Turecku z 15. júla 2016; podporuje legitímne inštitúcie v Turecku; vyjadruje poľutovanie nad vysokým počtom obetí; vyjadruje solidaritu obetiam a ich rodinám;

2.  zdôrazňuje, že je dôležité brániť demokraciu a v plnej miere dodržiavať demokratické zásady, ľudské práva a zásady právneho štátu; podporuje v tejto súvislosti spoluprácu medzi EÚ, Radou Európy a Tureckom; vyzýva na riadne dodržiavanie ústavného poriadku Turecka; víta dialóg na vysokej úrovni medzi EÚ a Tureckom, ktorý sa uskutočnil 9. septembra 2016; zdôrazňuje, že Turecko je kľúčovým partnerom Európskej únie;

3.  vyzýva turecké orgány, aby prepustili zadržiavaných novinárov a pracovníkov médií a umožnili znovuotvorenie médií;

4.  pripomína, že slobodná a pluralitná tlač je spolu s riadnymi súdnymi procesmi, prezumpciou neviny a nezávislosťou súdnictva základnou zložkou každej demokratickej spoločnosti;

5.  upozorňuje turecké orgány, že pri styku s médiami a novinármi musia postupovať čo najobozretnejšie, pretože sloboda prejavu a sloboda médií sú aj naďalej nevyhnutné pre fungovanie demokratickej a otvorenej spoločnosti;

6.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku a tureckej vláde a parlamentu.

(1)

Prijaté texty, P8_TA(2015)0014.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia