Förslag till resolution - B8-1171/2016Förslag till resolution
B8-1171/2016

FÖRSLAG TILL RESOLUTION om situationen för journalister i Turkiet

24.10.2016 - (2016/2935(RSP))

till följd av ett uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik
i enlighet med artikel 123.2 i arbetsordningen

Cristian Dan Preda, Renate Sommer, Elmar Brok, Anna Maria Corazza Bildt, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Manolis Kefalogiannis för PPE-gruppen

Se även det gemensamma resolutionsförslaget RC-B8-1162/2016

Förfarande : 2016/2935(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
B8-1171/2016
Ingivna texter :
B8-1171/2016
Omröstningar :
Antagna texter :

B8-1171/2016

Europaparlamentets resolution om situationen för journalister i Turkiet

(2016/2935(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sina tidigare resolutioner om Turkiet, särskilt resolutionen av den 15 januari 2015 om yttrandefrihet i Turkiet: Den senaste tidens gripanden av journalister och mediechefer samt systematiska påtryckningar på medierna[1],

–  med beaktande av kommissionens framstegsrapport 2015 om Turkiet av den 10 november 2015,

–  med beaktande av det gemensamma uttalandet av den 16 juli 2016 av Federica Mogherini, vice ordförande/hög representant, och Johannes Hahn, kommissionsledamot med ansvar för den europeiska grannskapspolitiken och utvidgningsförhandlingar, om situationen i Turkiet,

–  med beaktande av uttalandet av den 21 juli 2016 av Federica Mogherini, vice ordförande/hög representant, och Johannes Hahn, kommissionsledamot med ansvar för den europeiska grannskapspolitiken och utvidgningsförhandlingar, om undantagstillståndet i Turkiet,

–  med beaktande av rådets slutsatser av den 18 juli 2016 om Turkiet,

–  med beaktande av EU:s och Turkiets politiska högnivådialog av den 9 september 2016,

–  med beaktande av den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter från 1966,

–  med beaktande av artikel 123.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Den 15 juli 2016 genomfördes ett försök till statskupp i Turkiet med hundratals dödsoffer och över 2 100 skadade.

B.  Den 20 juli 2016 infördes undantagstillstånd, som ger den verkställande makten långtgående befogenheter att styra med hjälp av dekret. Enligt artikel 15 i Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna har alla Europarådets medlemsstater rätt att göra tillfälliga avvikelser, och detta gäller ”i allmänt nödläge som hotar nationens existens”.

C.  Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna har fastställt att alla avvikelser måste stå i proportion till situationen och att en stat under inga omständigheter har rätt att göra avvikelser från artikel 2 (Rätt till livet), artikel 3 (Förbud mot tortyr eller omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning) artikel 7 (Inget straff utan lag).

D.  I sitt uttalande av den 21 juli 2016 påpekade Federica Mogherini, vice ordförande/hög representant, och Johannes Hahn, kommissionsledamot, att undantagstillståndet införts i efterdyningarna av de nyligen utfärdade oacceptabla besluten om utbildningssystemet, rättsväsendet och medierna.

E.  Enligt Kommittén för skydd av journalister har de turkiska myndigheterna efter statskuppsförsöket stängt lokalerna för över 100 radio- och tv-företag, tidningar, tidskrifter, förlag och distributionsföretag. Över 100 journalister och medieverksamma har gripits och minst 350 journalister har fråntagits sina presskort.

1.  Europaparlamentet fördömer kraftfullt kuppförsöket i Turkiet den 15 juli 2016, stöder Turkiets lagliga institutioner, beklagar det stora antalet döda och skadade och uttrycker sitt deltagande med offren och deras familjer.

2.  Europaparlamentet understryker vikten av att försvara demokratin med fullt engagemang för demokratin, de mänskliga rättigheterna och rättsstatsprincipen. Parlamentet ställer sig bakom samarbetet mellan EU, Europarådet och Turkiet i detta avseende och efterlyser full respekt för Turkiets konstitutionella ordning. Parlamentet välkomnar EU:s och Turkiets politiska högnivådialog av den 9 september 2016 och betonar att Turkiet är en nyckelpartner för EU.

3.  Europaparlamentet uppmanar de turkiska myndigheterna att släppa journalister och medieverksamma fria och låta medieföretagen återuppta sin verksamhet.

4.  Europaparlamentet påminner om att en fri och pluralistisk press är ett grundläggande inslag i alla demokratier, liksom rättssäkerhet, oskuldspresumtion och ett oberoende rättsväsen.

5.  Europaparlamentet påminner de turkiska myndigheterna om att de måste iaktta största omsorg i sina kontakter med medier och journalister eftersom yttrandefriheten och mediefriheten är centrala inslag i ett välfungerande, demokratiskt och öppet samhälle.

6.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik samt Turkiets regering och parlament.