Forslag til beslutning - B8-1172/2016Forslag til beslutning
B8-1172/2016

  FORSLAG TIL BESLUTNING om situationen for journalister i Tyrkiet

  24.10.2016 - (2016/2935(RSP))

  på baggrund af redegørelse fra næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik
  jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 2

  Rebecca Harms, Bodil Valero, Ernest Maragall, Ska Keller, Barbara Lochbihler, Benedek Jávor, Ulrike Lunacek, Ernest Urtasun for Verts/ALE-Gruppen

  Se også det fælles beslutningsforslag RC-B8-1162/2016

  Procedure : 2016/2935(RSP)
  Forløb i plenarforsamlingen
  Dokumentforløb :  
  B8-1172/2016
  Indgivne tekster :
  B8-1172/2016
  Forhandlinger :
  Afstemninger :
  Vedtagne tekster :

  B8-1172/2016

  Europa-Parlamentets beslutning om situationen for journalister i Tyrkiet

  (2016/2935(RSP))

  Europa-Parlamentet,

  –  der henviser til erklæringen fra formanden for Europa-Parlamentet efter dennes besøg i Tyrkiet den 1. september 2016,

  –  der henviser til Europa-Parlamentets beslutning af 14. april 2016 om 2015-rapporten om Tyrkiet[1],

  –  der henviser til erklæringen af 16. juli 2016 om situationen i Tyrkiet på vegne af EU's medlemsstater fra formanden for Det Europæiske Råd, formanden for Europa-Kommissionen og EU's højtstående repræsentant, der var til stede på ASEM-topmødet,

  –  der henviser til Det Europæiske Råds konklusioner af 18. juli 2016,

  –  der henviser til redegørelser fra næstformanden/den højtstående repræsentant, Federica Mogherini, og kommissær Johannes Hahn, om Tyrkiet, især redegørelser af 21. juli 2016 og 21. august 2016,

  –  der henviser til redegørelse af 15. september 2016 fra næstformanden/den højtstående repræsentant, Federica Mogherini, i anledning af den internationale demokratidag,

  –  der henviser til mødet mellem repræsentanter for EU-delegationen til Tyrkiet og EU-medlemsstater og menneskerettighedsforkæmpere den 23. september 2016 som led i EU's lokale strategi om menneskerettighedsforkæmpere,

  –  der henviser til henstillingerne i udtalelsen om artiklerne 216, 299, 301 og 314 i Tyrkiets straffelov, som blev vedtaget på Venedigkommissionens 106. plenarmøde (Venedig, den 11.-12. marts 2016),

  –  der henviser til den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder (ICCPR),

  –  der henviser til forretningsordenens artikel 123, stk. 2,

  A.  der henviser til, at den tyrkiske regering efter det fejlslagne kupforsøg den 15. juli 2016 erklærede undtagelsestilstand, som er blevet forlænget til årets udgang;

  B.  der henviser til, at restriktionerne på medierne og presset på journalister allerede var betydeligt før det fejlslagne kupforsøg, navnlig siden 2009, hvor pressen havde indledt dækning af beskyldninger om korruption mod Erdogans regering og præsidentens inderkreds, bl.a. med hensyn til medieejerskab, økonomisk pres, blokering af websteder, forbud mod udsendelser om terrorangreb, kriminel ærekrænkelse, lukningen af kritiske medier og omfattende brug af antiterrorlovgivning over for journalister;

  C.  der henviser til, at myndighedernes undertrykkelse af mediefolk og kommunikationskanaler er øget drastisk siden den 15. juli 2016, i de fleste tilfælde på grundlag af påstande om forbindelser til Hizmet-bevægelsen, inspireret af den religiøse filosof Fethullah Gülen, som regeringen har stemplet som terrororganisation (Fethullah Terrororganisation FETÖ) — og som den beskylder for kuppet;

  D.  der henviser til, at næsten alle kommunikationskanaler, der ikke fører en regeringsvenlig linje, siden da er blevet ramt, herunder uafhængige medier og oppositionsmedier samt minoritetsmedier (især kurdiske); der henviser til, at selv den kurdisksprogede børnekanal er blevet lukket efter beskyldninger om tilskyndelse til terrorisme, og presset fra de tyrkiske myndigheder strækker sig endda til tyrkiske og kurdiske medier i udlandet; der henviser til, at anklagerne i et overvældende antal tilfælde er baseret på påstande, som i bedste fald er indicier og i værste fald et påskud for at forhindre legitim opposition og meningsforskelle;

  E.  der henviser til, at over 100 kommunikationskanaler ifølge rapporter fra Journalister uden Grænser blev lukket ned i løbet af de første seks uger af undtagelsestilstanden, og at over 2 300 journalister og mediefolk derfor nu er uden beskæftigelse; der henviser til at mindst 89 journalister er blevet arresteret, hvilket bringer det samlede antal af mediefolk, der tilbageholdes på grundlag af officielle sigtelser, der menes at vedrøre deres udøvelse af retten til ytringsfrihed, op på 121;

  F.  der henviser til, at disse tal bør føjes til utallige andre journalister, som på nuværende tidspunkt befinder sig i politiets varetægt eller er blevet arresteret og løsladt uden tiltale under undtagelsestilstanden, og de, der er udstedt arrestordre på, men som endnu ikke er blevet arresteret; der henviser til, at journalister er blevet tilbageholdt i lange perioder, uden at der er rejst tiltale og uden adgang til juridisk bistand, og der henviser til at påstande om tortur og mishandling er udbredt;

  G.  der henviser til, at tusindvis af mennesker i Tyrkiet nu er underlagt rejserestriktioner, mange har fået deres pas konfiskeret, herunder mange familiemedlemmer til personer, der er genstand for "foranstaltninger til bekæmpelse af terrorisme";

  H.  der henviser til, at nyheder om yderligere chikane og anholdelser fortsat kommer ind hver dag, og undertrykkelsen har nået et punkt, hvor uafhængige trykte medier og radio og TV i Tyrkiet, ikke længere eksisterer;

  I.  der henviser til, at talrige spørgsmål stadig er ubesvarede vedrørende det nøjagtige hændelsesforløb den 15. juli, og at der i tusindvis af tilfælde med tyrkiske statsborgere, der er genstand for efterforskning, ikke er blevet forelagt beviser for en forbindelse til det mislykkede kupforsøg;

  J.  der henviser til, at indførelsen af undtagelsestilstand i et begrænset tidsrum efter et forsøg på statskup kan være berettiget for at sikre de demokratiske institutioner, genskabe stabilitet og sikkerhed i landet og stille kupmagerne for retten;

  K.  der henviser til, at de restriktioner, der er indført i Tyrkiet, imidlertid rækker langt ud over de tilladte i henhold til international menneskerettighedslovgivning og udgør et åbenlyst misbrug af undtagelsesbestemmelserne, især forlængelsen af den periode, som en person kan tilbageholdes uden tiltale, til 30 dage, og den periode, efter hvilken en person skal have adgang til advokatbistand, til fem dage, og administrationens ret til at nedlukke enhver medieorganisation, at standse og ransage mennesker uden retskendelse, og at konfiskere pas for enhver person, der er genstand for en undersøgelse;

  L.  der henviser til, at Tyrkiet nu er placeret som nr. 151 ud af 180 lande i Journalister uden Grænsers globale pressefrihedsindeks, og at tendensen er nedadgående;

  M.  der henviser til, at situationen for medierne i Tyrkiet er symptomatisk for de store udrensninger, der har fundet sted i alle samfundets sektorer, med omkring 100 000 politifolk, soldater, dommere og embedsmænd, som er blevet fyret eller suspenderet, snesevis af universiteter og skoler, der er lukket, virksomheder, der er blevet beslaglagt, og deres ejere arresteret, og medlemmer af parlamentet, hvis immunitet er blevet ophævet;

  1.  gentager sin fordømmelse af kupforsøget og giver udtryk for sin medfølelse med ofrene og sin fulde støtte til de demokratiske institutioner i Tyrkiet;

  2.  opfordrer til øjeblikkelig og betingelsesløs løsladelse af alle de journalister, mediefolk og andre berørte personer, for hvem der ikke kan fremlægges bevis for terrorvirksomhed eller indblanding i kriminalitet;

  3.  minder Tyrkiet om, at samme grundlæggende normer bør gælde for EU's kandidatlande som for EU's medlemsstater, navnlig respekten for retsstaten og menneskerettighederne, herunder retten til en retfærdig rettergang, og opfordrer indtrængende de tyrkiske myndigheder til at vende tilbage til princippet om uskyldsformodning;

  4.  understreger, at undtagelser fra visse internationale forpligtelser på menneskerettighedsområdet kun er tilladt i nødsituationer, som truer nationens eksistens, og at begrænsning af ytringsfriheden i henhold til artikel 19, stk. 3, i den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder skal være forholdsmæssig og strengt nødvendig i det foreliggende tilfælde;

  5.  fordømmer den pludselige lukning af næsten alle uafhængige radiostationer, TV-kanaler og aviser og udtrykker bekymring over den systematiske måde, hvorpå myndighederne eliminerer mediepluralismen i Tyrkiet; opfordrer til genåbning af de medier, der blev lukket på grundlag af opdigtede anklager;

  6.  udtrykker sin dybe bekymring over vilkårlige afgørelser truffet af de dømmende og udøvende myndigheder mod journalister og mange andre fagfolk, som har ført til omfattende fordrivelser fra offentlige institutioner og tilbageholdelser samt krænkelser af menneskerettighederne, herunder påståede tilfælde af tortur og mishandling, problemer med adgang til advokater og manglen på retsmidler;

  7.  kræver, at undersøgelser vedrørende den påståede indblanding i statskupforsøget udføres i overensstemmelse med retten til en retfærdig rettergang, på en upartisk måde og på grundlag af overbevisende beviser og ikke blot på grundlag af forbindelser til Hizmet/Gülen-bevægelsen;

  8.  understreger, at et retsvæsen, der ikke er uafhængigt og upartisk, udgør en trussel mod en velfungerende retsstat i landet; opfordrer til, at Venedigkommissionens henstillinger fra marts 2016 og reformen af terrorbekæmpelseslovgivningen gennemføres hurtigst muligt;

  9.  opfordrer parlamentet og alle dele af landets demokratiske institutioner til at spille deres forfatningsmæssige rolle;

  10.  opfordrer Tjenesten for EU's Optræden Udadtil (EU-Udenrigstjenesten) og medlemsstaterne til fortsat nøje at overvåge de praktiske konsekvenser af undtagelsestilstanden og sende så mange observatører som muligt til retssagerne mod journalister og andre sager, hvor der er mistanke om krænkelse af ytringsfriheden i henhold til artikel 324 og 220 i straffeloven;

  11.  opfordrer Europarådet til at iværksætte en undersøgelse af undtagelsestilstanden i Tyrkiet med henblik på at fastslå, i hvilket omfang situationen påkræver indskrænkede rettigheder;

  12.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, medlemsstaternes regeringer og Tyrkiets regering og parlament.