Menetlus : 2016/2935(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B8-1172/2016

Esitatud tekstid :

B8-1172/2016

Arutelud :

PV 26/10/2016 - 15

Hääletused :

Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2016)0423

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 166kWORD 63k
Vt ka resolutsiooni ühisettepanekut RC-B8-1162/2016
24.10.2016
PE593.598v01-00
 
B8-1172/2016

komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avalduse alusel

vastavalt kodukorra artikli 123 lõikele 2


ajakirjanike olukorra kohta Türgis (2016/2935(RSP))


Rebecca Harms, Bodil Valero, Ernest Maragall, Ska Keller, Barbara Lochbihler, Benedek Jávor, Ulrike Lunacek, Ernest Urtasun fraktsiooni Verts/ALE nimel

Euroopa Parlamendi resolutsioon ajakirjanike olukorra kohta Türgis (2016/2935(RSP))  
B8-1172/2016

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi presidendi Türgi-visiidi järgset 1. septembri 2016. aasta avaldust;

–  võttes arvesse oma 14. aprilli 2016. aasta resolutsiooni Türgi 2015. aasta aruande kohta(1),

–  võttes arvesse Euroopa Ülemkogu eesistuja, Euroopa Komisjoni presidendi ja ELi kõrge esindaja poolt ASEMi tippkohtumisel osalenud ELi liikmesriikide nimel 16. juulil 2016. aastal tehtud avaldust olukorra kohta Türgis,

–  võttes arvesse Euroopa Ülemkogu 18. juuli 2016. aasta järeldusi,

–  võttes arvesse komisjoni asepresidendi ja kõrge esindaja Federica Mogherini ning volinik Johannes Hahni avaldusi Türgi kohta, eriti 21. juuli 2016. aasta ja 21. augusti 2016. aasta avaldusi,

–  võttes arvesse komisjoni asepresidendi ja kõrge esindaja Federica Mogherini 15. septembri 2016. aasta avaldust rahvusvahelise demokraatiapäeva puhul,

–  võttes arvesse ELi Türgi delegatsiooni ja ELi liikmesriikide esindajate kohtumist inimõiguste kaitsjatega 23. septembril 2016. aastal inimõiguste kaitsjaid käsitleva ELi kohaliku strateegia raames,

–  võttes arvesse soovitusi arvamuses Türgi karistusseadustiku artiklite 216, 299, 301 ja 314 kohta, mis võeti vastu Veneetsia komisjoni 106. täiskogu istungjärgul (Veneetsia, 11.–12. märts 2016),

–  võttes arvesse kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvahelist pakti,

–  võttes arvesse kodukorra artikli 123 lõiget 2,

A.  arvestades, et pärast 15. juuli 2016. aasta ebaõnnestunud riigipöördekatset kehtestas Türgi valitsus erakorralise seisukorra, mida on pikendatud aasta lõpuni;

B.  arvestades, et meediat piirati ja ajakirjanikke survestati märkimisväärselt juba enne ebaõnnestunud riigipööret, eriti alates 2009. aastast, kui ajakirjandus hakkas kajastama Erdogani valitsuse ja presidendi siseringkonna vastaseid korruptsiooniväiteid, muu hulgas puudutab see meediaomandit, finantssurvet, veebisaitide blokeerimist, terroriaktide kajastamise keelde, kuritegelikku laimu, kriitiliste meediaväljaannete sulgemist ja terrorivastaste seaduste ulatuslikku kasutamist ajakirjanike vastu;

C.  arvestades, et alates 15. juulist 2016 on meediatöötajate ja -väljaannete mahasurumine ametivõimude poolt dramaatiliselt kasvanud, kusjuures enamikul juhtudel on aluseks väidetavad seosed usufilosoof Fethullah Gülenilt innustust saava Hizmeti liikumisega, mille valitsus on kuulutanud terroriorganisatsiooniks (Fethullah’i terroriorganisatsioon – FETÖ) ning mida ta riigipöördes süüdistab;

D.  arvestades, et nüüdseks puudutab mahasurumine peaaegu kõiki meediaväljaandeid, kes ei järgi valitsusmeelset joont, sealhulgas sõltumatut, opositsiooni ja vähemuste (eriti kurdi) meediat; arvestades, et isegi kurdikeelne laste kanal suleti pärast väiteid terrorismile kihutamise kohta ning Türgi ametivõimude surve laieneb ka türgi ja kurdi meediale välismaal; arvestades, et enamikul juhtudel tuginevad süüdistused väidetele, mis on parimal juhul kaudsed ja halvimal juhul ettekääne seadusliku opositsiooni ja teisitimõtlemise takistamiseks;

E.  arvestades, et Piirideta Reporterite teadete kohaselt suleti erakorralise seisukorra esimese kuue nädala jooksul üle 100 meediaväljaande ning üle 2300 ajakirjaniku ja meediatöötaja jäi tööta; arvestades, et vähemalt 89 ajakirjanikku on vahistatud, mis tähendab, et nüüd peetakse kokku 121 meediatöötajat kinni ametlike süüdistuste alusel, mis arvatakse olevat seotud nende sõnavabaduse õiguse teostamisega;

F.  arvestades, et nendele arvudele tuleks lisada lugematud teised ajakirjanikud, keda peetakse praegu politsei poolt kinni või keda peeti kinni ja kes vabastati ilma süüdistuseta erakorralise seisukorra ajal, ning need, kelle kohta on antud välja kinnipidamismäärused, kuid keda ei ole veel vahistatud; arvestades, et ajakirjanikke on vahistatud pikaks ajaks ilma süüdistuseta ja ilma juurdepääsuta õigusnõustajale, ning arvestades, et on arvukalt väiteid piinamise ja väärkohtlemise kohta;

G.  arvestades, et Türgis kehtivad praegu reisipiirangud tuhandetele inimestele, kellest paljude pass on konfiskeeritud, sealhulgas puudutab see nende inimeste pereliikmeid, kelle suhtes kohaldatakse terrorivastaseid meetmeid;

H.  arvestades, et endiselt tuleb iga päev teateid uute ahistamiste ja vahistamiste kohta ning surveavaldused on jõudnud punkti, kus sõltumatu trüki- ja ringhäälingumeedia on Türgis lakanud olemast;

I.  arvestades, et tänase päeva seisuga on paljud küsimused seoses 15. juuli sündmuste täpse käiguga endiselt lahendamata ja tuhandete uurimise all olevate Türgi kodanike puhul ei ole esitatud tõendeid, mis looksid seose ebaõnnestunud riigipöördekatsega;

J.  arvestades, et erakorralise seisukorra kehtestamine piiratud ajaks pärast riigipöördekatset võib olla õigustatud, et kaitsta demokraatlikke institutsioone, taastada riigis stabiilsus ja julgeolek ning anda riigipöörde algatajad kohtu alla;

K.  arvestades siiski, et Türgis kehtestatud piirangud lähevad rahvusvahelise inimõigustealase õigusega lubatust tunduvalt kaugemale ja kujutavad endast erakorraliste seaduste skandaalset kuritarvitamist, eriti isiku ilma süüdistuseta kinnipidamise aja pikendamine 30 päevani ja ilma advokaadi kasutamiseta kinnipidamise aja pikendamine viie päevani, ning administratsiooni õigus sulgeda meediaorganisatsioone, inimesi kohtu loata peatada ja läbi otsida ilma ning konfiskeerida iga uurimise all oleva isiku pass;

L.  arvestades, et Türgi on praegu Piirideta Reporterite 2016. aasta maailma ajakirjandusvabaduse indeksi kohaselt 180 riigi seas 151. kohal ja langeb veelgi;

M.  arvestades, et meedia olukord Türgis on iseloomulik suurele puhastusele, mis on toimunud kõigis ühiskonnasektorites: umbes 100 000 politseinikku, sõdurit, kohtunikku ja ametnikku on vallandatud või ametist kõrvaldatud, kümned ülikoolid ja koolid suletud, ettevõtted võõrandatud ja nende omanikud vahistatud ning parlamendiliikmetelt on võetud puutumatus;

1.  mõistab riigipöördekatse veel kord hukka, avaldab kaastunnet ohvritele ja väljendab täielikku toetust Türgi demokraatlikele institutsioonidele;

2.  nõuab kõigi nende ajakirjanike, meediatöötajate ja muude asjaomaste isikute kohest ja tingimusteta vabastamist, kelle puhul ei ole võimalik esitada tõendeid terroristliku tegevuse või kuritegevusega seotuse kohta;

3.  tuletab Türgile meelde, et ELi kandidaatriikidele peaksid kehtima samad põhistandardid nagu ELi liikmesriikidele, eriti õigusriigi põhimõtte ja inimõiguste (sealhulgas õigus õiglasele kohtumenetlusele) austamine, ning nõuab tungivalt, et Türgi ametivõimud naaseksid süütuse presumptsiooni põhimõtte juurde;

4.  rõhutab, et erandid teatavatest rahvusvahelistest inimõigustega seotud kohustustest on lubatud ainult hädaolukorras, mis ähvardab rahva elu, ning kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvahelise pakti artikli 19 punkti 3 kohaselt peab sõnavabaduse piiramine olema proportsionaalne ja antud olukorras rangelt vajalik;

5.  mõistab hukka peaaegu kõigi sõltumatute raadiojaamade, telekanalite ja ajalehtede järsu sulgemise ning on väga mures selle pärast, kuidas Türgi ametivõimud hävitavad süstemaatiliselt meedia mitmekesisust; nõuab väljamõeldud süüdistuste alusel suletud meediaväljaannete taasavamist;

6.  väljendab sügavat muret meelevaldsete otsuste pärast, mille kohtu- ja täitevasutused on teinud ajakirjanike ja paljude teiste kutsealade esindajate vastu ning mis on toonud kaasa ulatusliku väljatõrjumise avalikest institutsioonidest ja kinnipidamised, samuti inimõiguste rikkumised, sealhulgas väidetavad piinamise ja väärkohtlemise juhtumid, probleemid advokaatide kasutamisel ja õiguskaitsevahendite puudumise;

7.  nõuab, et riigipöördekatses väidetava osalemisega seotud uurimised viidaks läbi nõuetekohase menetluse järgi, erapooletult ja tuginedes veenvatele tõenditele, mitte ainult asjaolule, et isik on seotud Hizmeti/Güleni liikumisega;

8.  rõhutab, et ilma sõltumatu ja erapooletu kohtusüsteemita ei saa õigusriigi põhimõte riigis toimida; nõuab kiiremas korras Veneetsia komisjoni 2016. aasta märtsi soovituste rakendamist ja terrorivastaste seaduste reformi;

9.  kutsub parlamenti ja riigi demokraatlike institutsioonide kõiki osi üles täitma oma põhiseaduslikku rolli;

10.  kutsub Euroopa välisteenistust ja liikmesriike üles jälgima edasi täpselt erakorralise seisukorra praktilist mõju ja saatma võimalikult palju vaatlejaid ajakirjanike kohtuprotsessidele ja muude selliste kohtuasjade protsessidele, mille puhul kahtlustatakse sõnavabaduse õiguse rikkumist karistusseadustiku artiklite 324 ja 220 alusel;

11.  palub Euroopa Nõukogul alustada Türgi erakorralise seisukorra uurimist, et selgitada välja, millises ulatuses on õiguste piiramine olukorrast tingituna vajalik;

12.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale, liikmesriikide valitsustele ning Türgi valitsusele ja parlamendile.

(1)

Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2016)0133.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika