Päätöslauselmaesitys - B8-1172/2016Päätöslauselmaesitys
B8-1172/2016

  PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS toimittajien tilanteesta Turkissa

  24.10.2016 - (2016/2935(RSP))

  komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuman johdosta
  työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti

  Rebecca Harms, Bodil Valero, Ernest Maragall, Ska Keller, Barbara Lochbihler, Benedek Jávor, Ulrike Lunacek, Ernest Urtasun Verts/ALE-ryhmän puolesta

  Ks. myös yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B8-1162/2016

  Menettely : 2016/2935(RSP)
  Elinkaari istunnossa
  Asiakirjan elinkaari :  
  B8-1172/2016
  Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
  B8-1172/2016
  Keskustelut :
  Äänestykset :
  Hyväksytyt tekstit :

  B8-1172/2016

  Euroopan parlamentin päätöslauselma toimittajien tilanteesta Turkissa

  (2016/2935(RSP))

  Euroopan parlamentti, joka

  –  ottaa huomioon Euroopan parlamentin puhemiehen 1. syyskuuta 2016 tekemänsä Turkin-vierailun jälkeen antaman lausunnon,

  –  ottaa huomioon 14. huhtikuuta 2016 antamansa päätöslauselman Turkkia koskevasta vuoden 2015 kertomuksesta[1],

  –  ottaa huomioon 16. heinäkuuta 2016 Asem-huippukokoukseen osallistuneiden EU:n jäsenvaltioiden puolesta annetun Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan, Euroopan komission puheenjohtajan ja EU:n korkean edustajan julkilausuman Turkin tilanteesta,

  –  ottaa huomioon 18. heinäkuuta 2016 annetut Eurooppa-neuvoston päätelmät,

  –  ottaa huomioon varapuheenjohtajan / korkean edustajan Federica Mogherinin ja komission jäsenen Johannes Hahnin erityisesti 21. heinäkuuta ja 21. elokuuta 2016 antamat julkilausumat Turkista,

  –  ottaa huomioon varapuheenjohtajan / korkean edustajan Federica Mogherinin 15. syyskuuta 2016 vietetyn kansainvälisen demokratian päivän johdosta antaman julkilausuman,

  –  ottaa huomioon EU:n Turkin-edustuston ja EU:n jäsenvaltioiden edustajien kokouksen ihmisoikeuksien puolustajien kanssa 23. syyskuuta 2016 EU:n ihmisoikeuksien puolustajia koskevan paikallisen strategian puitteissa,

  –  ottaa huomioon Venetsian komission 106. täysistunnossaan (Venetsia 11.‑12. maaliskuuta 2016) hyväksymät Turkin rikoslain 216, 299, 301 ja 314 pykälää koskevaan lausuntoon sisältyvät suositukset,

  –  ottaa huomioon kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen,

  –  ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan,

  A.  ottaa huomioon, että epäonnistuneen vallankaappausyrityksen jälkeen 15. heinäkuuta 2016 Turkin hallitus määräsi poikkeustilan, jota on jatkettu vuoden loppuun asti;

  B.  ottaa huomioon, että tiedotusvälineisiin ja toimittajiin kohdistuva painostus oli huomattavaa jo ennen epäonnistunutta vallankaappausyritystä etenkin vuodesta 2009 eteenpäin, jolloin lehdistö alkoi käsitellä Erdoğanin hallitusta ja hänen sisäpiiriään koskevia korruptioväitteitä, mukaan luettuina tiedotusvälineiden omistaminen, taloudellinen painostus, verkkosivustojen sulkeminen, terrori-iskuja koskeva uutisointikielto, kunnianloukkaukset, kriittisten tiedotusvälineiden sulkeminen ja terrorismin vastaisen lainsäädännön laaja käyttäminen toimittajia vastaan;

  C.  ottaa huomioon, että 15. heinäkuuta 2016 alkaen viranomaisten tiedotusvälineiden työntekijöihin ja toimipaikkoihin kohdistuneet tehoiskut ovat lisääntyneet huomattavasti ja että ne perustuvat useimmissa tapauksissa väitteisiin yhteyksistä uskonnollisen filosofin Fethullah Gülenin inspiroimaan Hizmet-liikkeeseen, jonka hallitus on julistanut terroristijärjestöksi (Fethullahin terroristijärjestö – FETÖ) ja jota se syyttää vallankaappausyrityksestä;

  D.  ottaa huomioon, että tällä hetkellä tilanne koskee käytännössä kaikkia tiedotusvälineitä, jotka eivät tue hallitusta, kuten riippumattomia tiedotusvälineitä sekä opposition ja vähemmistöjen, esimerkiksi kurdien, tiedotusvälineitä; ottaa huomioon, että jopa kurdinkielinen lastenkanava on suljettu, sillä sen väitettiin lietsovan terrorismia, ja että Turkin viranomaisten paine ulottuu jopa ulkomailla toimiviin turkkilais- ja kurditiedotusvälineisiin; ottaa huomioon, että hämmentävän suuressa määrässä tapauksia syytteet perustuvat väitteisiin, jotka ovat parhaimmillaankin vain aihetodisteita ja jotka pahimmillaan ovat tekosyy estää laillinen vastustus ja toisinajattelu;

  E.  ottaa huomioon, että Toimittajat ilman rajoja -järjestön raporttien mukaan poikkeustilan kuuden ensimmäisen viikon aikana suljettiin yli 100 tiedotusvälinettä, jolloin yli 2 300 toimittajaa ja media-alan työntekijää menetti työpaikkansa; ottaa huomioon, että 89 toimittajaa on pidätetty, mikä tarkoittaa, että pidätettynä on nyt kaikkiaan 121 media-alan työntekijää, joita vastaan on nostettu virallinen syyte, jonka katsotaan liittyvän heidän harjoittamaansa sananvapauteen;

  F.  ottaa huomioon, että näihin lukuihin olisi lisättävä lukemattomat muut toimittajat, jotka ovat pidätettyinä poliisin pidätysselleissä tai jotka on pidätetty ja vapautettu ilman syytteitä poikkeustilan aikana tai joista on annettu pidätysmääräys mutta joita ei ole vielä pidätetty; ottaa huomioon, että toimittajia on pidätetty pitkiksi ajoiksi ilman syytteitä ja ilman oikeutta oikeusavustajaan ja että kidutusta ja julmaa kohtelua koskevia väitteitä esiintyy kaiken aikaa;

  G.  ottaa huomioon, että tuhansiin ihmisiin Turkissa sovelletaan nyt matkustusrajoituksia ja että monilta, myös terrorismin vastaisten toimenpiteiden kohteena olevien henkilöiden perheenjäseniltä, on takavarikoitu heidän passinsa;

  H.  ottaa huomioon, että ahdistelu- ja pidätysuutisia tulee päivittäin ja ajojahti on saavuttanut pisteen, jossa riippumattoman lehdistön ja yleisradiotoiminnan olemassaolo Turkissa on päättynyt;

  I.  ottaa huomioon, että siihen, mitä 15. heinäkuuta tarkalleen ottaen tapahtui, liittyy vielä lukuisia ratkaisemattomia kysymyksiä ja että tuhansien tutkinnan kohteena olevien Turkin kansalaisten tapauksiin ei sisälly minkäänlaisia todisteita yhteyksistä epäonnistuneeseen vallankaappausyritykseen;

  J.  ottaa huomioon, että poikkeustilan määrääminen saattaa olla perusteltua rajoitetuksi ajaksi vallankaappausyrityksen jälkeen, jotta voidaan turvata demokraattiset instituutiot, palauttaa maan vakaus ja turvallisuus sekä saattaa vallankaappausyrityksen tekijät oikeuteen;

  K.  toteaa kuitenkin, että Turkissa asetetut rajoitukset ylittävät selvästi kansainvälisen ihmisoikeuslainsäädännön sallimat rajoitukset ja niissä väärinkäytetään räikeästi poikkeustilalakeja, kun niissä on pidennetty ajanjakso, jonka henkilö voi olla pidätettynä ilman syytteitä, 30 päivään ja ajanjakso, jonka pidätetty voi olla ilman asianajajaa, viiteen päivään, ja on mahdollistettu, että viranomaiset voivat sulkea minkä tahansa mediaorganisaation, pysäyttää ja tutkia ihmisiä ilman oikeuden lupaa sekä takavarikoida passin kaikilta tutkinnan alaisina olevilta;

  L.  toteaa, että Turkki on nyt Toimittajat ilman rajoja -järjestön vuoden 2016 lehdistönvapausindeksissä sijalla 151 kaikkiaan 180 maan joukossa;

  M.  ottaa huomioon, että Turkin tiedotusvälineiden tilanne liittyy suuriin puhdistuksiin, joita on toteutettu yhteiskunnan kaikilla aloilla, sillä noin 100 000 poliisia, sotilasta, tuomaria ja virkamiestä on irtisanottu tai lomautettu, kymmeniä yliopistoja ja kouluja on suljettu, yrityksiä on lakkautettu ja niiden omistajia pidätetty ja monien parlamentin jäsenten koskemattomuus on pidätetty;

  1.  vahvistaa tuomitsevansa vallankaappausyrityksen, ilmaisee surunvalittelunsa uhreille ja ilmaisee täyden tukensa Turkin demokraattisille instituutioille;

  2.  vaatii vapauttamaan välittömästi ja ehdoitta kaikki toimittajat, media-alan työntekijät ja muut henkilöt, joiden terroristitoiminnasta tai osallistumisesta rikoksiin ei ole minkäänlaisia todisteita;

  3.  muistuttaa Turkkia, että samoja perusvaatimuksia kuin EU:n jäsenvaltioihin olisi sovellettava EU:n ehdokasmaihin, kuten vaatimusta noudattaa oikeusvaltioperiaatetta ja ihmisoikeuksia, oikeus oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin mukaan luettuna, ja kehottaa Turkin viranomaisia palauttamaan syyttömyysolettaman periaatteen;

  4.  korostaa, että poikkeukset joihinkin kansainvälisiin ihmisoikeussitoumuksiin ovat sallittuja ainoastaan sellaisen hätätilan aikana, joka uhkaa kansakunnan elämää, ja että kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen 19 artiklan 3 kohdan mukaisesti sananvapauden rajoittamisen on oltava oikeasuhteista ja ehdottoman välttämätöntä kyseisissä olosuhteissa;

  5.  tuomitsee lähes kaikkien riippumattomien radioasemien, televisiokanavien ja sanomalehtien äkillisen sulkemisen ja on erittäin huolissaan järjestelmällisestä tavasta, jolla viranomaiset tuhoavat tiedotusvälineiden moniarvoisuuden Turkissa; vaatii avaamaan uudelleen tiedotusvälineet, jotka on suljettu tekaistujen syytteiden perusteella;

  6.  on syvästi huolissaan oikeus- ja täytäntöönpanoviranomaisten mielivaltaisista toimittajien ja monia muiden ammatinharjoittajien vastaisista päätöksistä, jotka ovat johtaneet julkisista elimistä erottamisiin ja pidätyksiin sekä ihmisoikeusloukkauksiin, kuten väitetystä kidutuksesta ja julmasta kohtelusta, vaikeuksista saada asianajajia ja oikeussuojakeinojen puuttumisesta;

  7.  katsoo, että väitettyä osallistumista vallankaappausyritykseen koskevat tutkimukset olisi toteutettava oikeudenmukaisesti, puolueettomasti ja vakuuttavien todisteiden pohjalta eikä pelkästään Hizmet/Gülen-liikkeeseen olemassa olevien yhteyksien perusteella;

  8.  korostaa, että oikeusvaltioperiaatteen noudattaminen maassa vaarantuu ilman riippumatonta ja puolueetonta oikeuslaitosta; kehottaa panemaan kiireesti täytäntöön Venetsian komission maaliskuussa 2016 antamat suositukset ja uudistamaan nykyisen terrorismin vastaisen lainsäädännön;

  9.  kehottaa maan parlamenttia ja kaikkia muita demokraattisia instituutioita huolehtimaan perustuslaillisista tehtävistään;

  10.  kehottaa Euroopan ulkosuhdehallintoa ja jäsenvaltioita jatkamaan tiiviisti poikkeustilan käytännön vaikutusten seurantaa ja lähettämään mahdollisimman paljon tarkkailijoita toimittajia vastaan käytäviin oikeudenkäynteihin sekä seuraamaan muita rikoslain 324 ja 220 pykälän mukaisia epäiltyjä sananvapautta koskevan oikeuden loukkauksia;

  11.  kehottaa Euroopan neuvostoa käynnistämään Turkin poikkeustilaa koskevan tutkinnan sen varmistamiseksi, missä määrin tilanteesta johtuvat vaatimukset edellyttävät oikeuksien rajoittamista;

  12.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, jäsenvaltioiden hallituksille sekä Turkin hallitukselle ja parlamentille.