Предложение за резолюция - B8-1173/2016Предложение за резолюция
B8-1173/2016

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ относно междинното преразглеждане на МФР за периода 2014 – 2020 г.

24.10.2016 - (2016/2931(RSP))

за приключване на разисквания по изявление на Комисията
внесено съгласно член 123, параграф 2 от Правилника за дейността

Ян Олбрихт, Изабел Тома от името на комисията по бюджети


Процедура : 2016/2931(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
B8-1173/2016
Внесени текстове :
B8-1173/2016
Приети текстове :

B8-1173/2016

Резолюция на Европейския парламент относно междинното преразглеждане на МФР за периода 2014 – 2020 г.

(2016/2931(RSP))

Европейският парламент,

–  като взе предвид членове 311, 312 и 323 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 1311/2013 на Съвета от 2 декември 2013 г. за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014 – 2020[1], и по-специално член 2 от него,

–  като взе предвид Регламент (EC, Евратом) 2015/623 на Съвета от 21 април 2015 г. за изменение на Регламент (EC, Евратом) № 1311/2013 за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014 – 2020[2],

–  като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление[3],

–  като взе предвид своята резолюция от 6 юли 2016 г. относно подготовката за преразглеждането след изборите на МФР за периода 2014 – 2020 г.: препоръки от страна на Парламента преди предложението на Комисията[4],

–  като взе предвид предложението на Комисията за изменение на Регламент (EC, Евратом) № 1311/2013 за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014 – 2020 и придружаващите го документи[5],

–  като взе предвид предложението на Комисията за изменение на Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление[6],

–  като взе предвид изявлението на Комисията от 25 октомври 2016 г. относно междинното преразглеждане на МФР,

–  като взе предвид предложението за резолюция на комисията по бюджети,

–  като взе предвид член 123, параграф 2 от своя правилник,

1.  подчертава непрекъсната загриженост на Европейския парламент във връзка с недостига на финансови средства в действащата многогодишна финансова рамка (МФР); посочва многобройните нови кризи и приоритети, които възникнаха през последните години, и по-конкретно кризата с миграцията и бежанците, външните спешни ситуации, вътрешните проблеми със сигурността, кризата в селското стопанство, финансирането на Европейския фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ) и устойчиво високото равнище на безработица, особено сред младите хора; посочва също така, че ЕС ратифицира неотдавна споразумението относно изменението на климата;

2.  подчертава, след извършването на преглед на изпълнението на МФР през първата половина на настоящия програмен период, представен в резолюцията на Парламента от 6 юли 2016 г., че предприемането на подходящи действия в отговор на тези предизвикателства изисква значително по размер допълнително финансиране от бюджета на ЕС, което не можеше да бъде осигурено изцяло през първите години на настоящата финансова перспектива поради недостатъчните финансови средства, налични по линия на действащата МФР; подчертава, че бюджетът на ЕС трябва да съответства на политическите ангажименти и на стратегическите цели на Европейския съюз; припомня в този контекст член 311 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС), в който се посочва, че „Съюзът си осигурява средствата, необходими за постигане на неговите цели и успешното изпълнение на неговите политики“;

3.  счита, че преразглеждането на многогодишната финансова рамка осигурява единствена по рода си възможност да се реагира на бюджетните затруднения, които понастоящем застрашават доверието в Европейския съюз; призовава поради това Съвета да поеме отговорност за претворяване на думите в дела и да осигури реалистичен, надежден, последователен и устойчив бюджет на ЕС за оставащите години от текущата перспектива; счита, че преразглеждането трябва да има за цел да осигури равновесие между изпълнението на дългосрочните политически приоритети на Съюза и действията в отговор на нововъзникващите предизвикателства; изразява отново своята принципна позиция, че нови политически инициативи не следва да се финансират за сметка на съществуващи програми и политики; подчертава необходимостта от бюджет на ЕС, който е по-прозрачен и достъпен за европейските граждани, с цел да се възвърне доверието им в европейския проект;

Рамка за бързи преговори относно преразглеждането на МФР

4.  припомня, че задължителното преразглеждане на МФР след изборите беше едно от основните изисквания на Парламента при преговорите за установяването на действащата финансова рамка; приветства следователно решението на Комисията да предложи преразглеждане на Регламента за МФР и на Междуинституционалното споразумение (МИС) след извършването на преглед на изпълнението на МФР за периода 2014 – 2020 г., както е предвидено в член 2 от Регламента за МФР; счита, че това предложение представлява добра основа за преговори;

5.  потвърждава отново, че резолюцията на Парламента от 6 юли 2016 г. относно МФР съставлява неговият мандат за предстоящите преговори по МФР, включващ всички аспекти на междинното преразглеждане на МФР, както и важни елементи, свързани с МФР за периода след 2020 г.;

6.  подчертава необходимостта всички изменения, договорени по време на преразглеждането, да се приложат незабавно и да бъдат интегрирани още в бюджета на ЕС за 2017 г.; призовава настоятелно Съвета да отговори конструктивно и бързо на предложението на Комисията и да предостави незабавно на своето председателство мандат за преговори; изразява готовност да започне в най-кратки срокове съдържателни преговори със Съвета относно междинното преразглеждане на МФР в контекста на помирителната процедура относно бюджета за 2017 г. и въз основа на съвместно договорени график и специфични ред и условия за водене на преговорите; изразява съжаление, че в момент, когато предстои да бъде открита бюджетната помирителна процедура, Съветът все още няма готовност да започне преговори по МФР; потвърждава отново своето намерение да постигне споразумение по двете досиета до края на 2016 г.;

Отговорът на Парламента на предложението на Комисията: към постигане на амбициозно споразумение относно преразглеждането на МФР

7.  подкрепя предложените изменения на пакета за МФР, и по-специално относно гъвкавостта; изразява въпреки това съжаление, че Комисията не предложи преразглеждане с цел увеличаване на таваните на действащата МФР, което щеше да осигури ясно и устойчиво решение за финансирането на прогнозираните потребности във връзка с политиките на ЕС до края на периода; подчертава позицията на Парламента, че таваните на функция 1а („Конкурентоспособност за растеж и работни места“), функция 1б („Икономическо, социално и териториално сближаване“), функция 3 („Сигурност и гражданство“) и функция 4 („Глобална Европа“) са недостатъчни и следва да бъдат увеличени, за да може Съюзът да се справи с предизвикателствата и да изпълни своите политически цели;

8.  припомня по-специално исканията на Парламента за пълно компенсиране на свързаните с ЕФСИ съкращения, засягащи „Хоризонт 2020“ и Механизма за свързване на Европа, продължаване на Инициативата за младежка заетост със същото равнище бюджетни кредити на година, както през 2014 и 2015 г., и значително увеличаване на средствата за справяне с кризата с миграцията и бежанците по функции 3 и 4; изразява положително отношение към цялостния пакет от допълнителни целеви увеличения, предложени от Комисията, които могат да бъдат финансирани в рамките на наличните маржове до края на настоящия период, но подчертава, че предложението не отговаря напълно на очакванията на Парламента в посочените области;

9.  отбелязва, че предложението на Комисията относно цифрите, оценено на 12,8 милиарда евро, включва различни компоненти; подчертава по-специално допълнителните средства за „Хоризонт 2020“ и Механизма за свързване на Европа – Транспорт (по 0,4 милиарда евро), „Еразъм +“ и Програмата за конкурентоспособност на предприятията и малките и средните предприятия – COSME (по 0,2 милиарда евро) и Инициативата за младежка заетост (1 милиард евро), които възлизат общо на 2,2 милиарда евро нови бюджетни кредити; отбелязва, че няколкото законодателни предложения, представени от Комисията успоредно с междинното преразглеждане на МФР (удължаване на ЕФСИ, план за външни инвестиции, включително рамката за партньорство по въпросите на миграцията, и инициативата „Wi-Fi за Европа“ (WiFi4EU)), възлизат на допълнителни 1,6 милиарда евро; припомня, че още при представянето на проектобюджета за 2017 г. Комисията включи увеличение в размер на 1,8 милиарда евро за миграцията и актуализира финансовото си планиране с 2,55 милиарда евро по функция 3 в резултат на текущите законодателни процедури; изтъква освен това факта, че част от предложените финансови увеличения по функция 1а и функция 4 вече са отразени в писмо за внасяне на корекции № 1/2017; отбелязва, на последно място, че техническата корекция на финансовите пакети за политиката на сближаване, възлизаща на 4,6 милиарда евро, е резултат от техническа процедура на Комисията и вече е одобрена като част от техническата корекция на финансовата рамка за 2017 г.;

10.  счита, че мобилността на младите хора е от първостепенно значение за засилване на тяхното европейско съзнание и за утвърждаване на европейската им идентичност, особено предвид заплахите от популизъм и разпространяването на невярна информация; счита, че необходимостта от по-нататъшно инвестиране в европейската младеж чрез бюджета на ЕС е политически императив; застъпва се за изпълнението на нови инициативи, като наскоро предложената програма „Европейска карта Interrail при навършване на 18-годишна възраст“, която ще се състои в предоставяне на безплатна карта за пътуване Interrail на всеки европейски гражданин при навършване на 18-годишна възраст; изисква да се осигури подходящо финансиране за това предложение в контекста на междинното преразглеждане на МФР;

11.  е решен да уреди по недвусмислен начин въпроса за вписването в бюджета на плащанията по специалните инструменти на МФР; припомня нерешения конфликт между Комисията и Европейския парламент, от една страна, и Съвета, от друга страна, по отношение на тълкуването, който е в основата на всички годишни бюджетни преговори по линия на действащата МФР; отново изразява убеждението, че бюджетните кредити за плащания, произтичащи от мобилизирането на бюджетни кредити за поети задължения по линия на специалните инструменти, също следва да бъдат отчитани над годишните тавани за плащанията в МФР; счита, въз основа на анализа и прогнозите на Комисията, че таваните на действащата МФР могат да бъдат запазени само ако въпросът е разрешен в този смисъл;

12.  изразява сериозна загриженост във връзка с настоящото изоставане в изпълнението на програмите на ЕС в режим на споделено управление, както изтъква по-специално проект на коригиращ бюджет (ПКБ) № 4/2016, с който се намалява вписаното в бюджета равнище на плащанията за 2016 г. със 7,3 милиарда евро; очаква, че подобно изоставане ще доведе до значително натрупване на искания за плащане към края на действащата МФР; припомня, че през бюджетната 2015 година неизпълнените поети задължения достигнаха предишните си високи равнища и че сумите, които трябва да се финансират от бъдещите бюджети, нараснаха на 339 милиарда евро; изразява твърдо убеждение, че следва да се положат всички възможни усилия, за да се избегне натрупването на неплатени сметки и нова криза с плащанията като тази, която беше наблюдавана през предходния период; застъпва се по тази причина категорично за нов, обвързващ план за плащанията за периода 2016 – 2020 г., който да бъде изготвен и договорен между трите институции; счита освен това, че пълното усвояване на общия марж за плащанията, без каквито и да било годишни ограничения, е абсолютно необходимо условие за справяне с това предизвикателство;

13.  изразява отново дългогодишната си позиция, че излишъците, произтичащи от непълното изпълнение на бюджета на ЕС или от глоби, следва да се вписват като допълнителен приход в бюджета на ЕС, без съответни изменения на вноските на база брутен национален доход (БНД); изразява съжаление, че Комисията не е включила този елемент в предложението си за междинното преразглеждане на МФР;

14.  подчертава, че разпоредбите за гъвкавост се оказаха от съществено значение през първите години на действащата МФР за финансиране на действията в отговор на кризата с миграцията и бежанците и новите политически инициативи над това, което беше осъществимо съгласно строгите тавани на МФР; приветства следователно предложението на Комисията за допълнително удължаване на срока на действие на тези разпоредби; подкрепя, по-специално, премахването на ограниченията по отношение на размера и на обхвата на общия марж за поетите задължения, както беше поискано и от Парламента; отбелязва, че новите годишни суми, предложени за Инструмента за гъвкавост и за резерва за спешна помощ, са близки до действителните нива, достигнати през 2016 г. в резултат на преносите, докато искането на Парламента възлизаше на двойно по-голяма сума (съответно 2 милиарда и 1 милиард евро);

15.  подчертава, че ефективното изпълнение на бюджета на ЕС е най-важният приоритет за Парламента; приветства по-специално предложението на Комисията да се предоставят отново на разположение в бюджета на ЕС отменените бюджетни кредити, произтичащи от неизпълнението на дейностите, за които са били първоначално предназначени, и подчертава, че това е едно от основните искания на Парламента в неговата резолюция от 6 юли 2016 г. относно МФР; подчертава, че отмените бюджетни кредити са кредити, които вече са били разрешени от бюджетния орган с намерението да бъдат изцяло усвоени, и че поради това не могат да се разглеждат като нова или допълнителна тежест за националните бюджети;

16.  подкрепя предложението на Комисията за създаване на резерв на ЕС за кризи като инструмент за бързо реагиране на кризи, както и на събития с тежки хуманитарни последици или тежки последици за сигурността; счита, че мобилизирането на този специален инструмент в случай на криза ще осигури ясно и ефективно решение на въпроса относно необходимото допълнително финансиране; изразява съгласие с предложението на Комисията за използване на отменените бюджетни кредити, но счита, че те не могат да бъдат единственият източник на финансиране за този инструмент;

17.  изтъква отново основния принцип на единство на бюджета на ЕС, който е застрашен от умножаването на многонационалните фондове; изисква следователно бързото прилагане на този принцип, като междувременно се даде възможност на Парламента да упражнява необходимия парламентарен контрол по отношение на тези средства;

18.  счита, че преразглеждането на МФР е отлична възможност за осигуряване на хармонизацията на изискванията за гласуване с оглед на мобилизирането на специалните инструменти на МФР, както и за привеждането им в съответствие с изискванията, прилагани по отношение на приемането на общия бюджет на Съюза; изисква съответните разпоредби да бъдат изменени по целесъобразност;

Паралелни законодателни предложения

19.  напълно споделя намерението на Комисията да опрости финансовите правила и счита, че този елемент е важна част от междинното преразглеждане на МФР; отбелязва в това отношение предложението на Комисията за цялостно преразглеждане на Финансовия регламент, както и за изменението на 15 секторни регламента; подчертава, че опростяването следва да бъде насочено към подобряване и рационализиране на средата за изпълнение за бенефициентите; задължава се да работи за постигане на успешен резултат в тази насока, в подходящ срок;

20.  отбелязва, че решенията по законодателните предложения за продължаване на ЕФСИ, за плана за външни инвестиции (включително рамката за партньорство по въпросите на миграцията) и за инициативата WiFi4EU, които бяха представени от Комисията по същото време, както и предложенията относно междинното преразглеждане на МФР, ще бъдат взети от Парламента и от Съвета съобразно обикновената законодателна процедура;

Към МФР за периода след 2020 г.

21.  отбелязва, че междинното преразглеждане на МФР следва да бъде също така началото на процес, водещ до постигането на консенсус с оглед на МФР за периода след 2020 г.; подчертава, че следва да бъдат поети твърди ангажименти в този контекст, по-специално във връзка с реформата на системата на собствените ресурси, включително въвеждането на нови собствени ресурси, които са в състояние да намалят съществено дела на вноските на база БВД в бюджета на ЕС, и постепенното премахване на всички отстъпки, както и да се приведе продължителността на МФР в съответствие с политическите цикли на институциите;

°

°  °

22.  призовава Комисията да предостави на бюджетния орган цялата необходима информация относно бюджетното отражение върху действащата МФР на референдума в Обединеното кралство от 23 юни 2016 г. и относно последващото оттегляне на Обединеното кралство от Европейския съюз, без да се засягат резултатите от предстоящите преговори между двете страни;

23.  подчертава, че мирът и стабилността са основни ценности, които трябва да бъдат подкрепяни от Съюза; счита, че Споразумението от Разпети петък, което доказа, че е от първостепенна важност за мира и помирението, трябва да бъде защитено; подчертава необходимостта от конкретни мерки и програми за гарантиране на подкрепа за регионите, които ще бъдат особено засегнати, ако бъде договорено излизане от ЕС при задействане на член 50 от Договора от Лисабон;

°

°  °

24.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, другите заинтересовани институции и органи, както и на правителствата и на парламентите на държавите членки.