Návrh usnesení - B8-1173/2016Návrh usnesení
B8-1173/2016

NÁVRH USNESENÍ o revizi VFR na období 2014–2020 v polovině období

24.10.2016 - (2016/2931(RSP))

předložený na základě prohlášení Komise
v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas za Rozpočtový výbor


Postup : 2016/2931(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
B8-1173/2016

B8-1173/2016

Usnesení Evropského parlamentu o revizi VFR na období 2014–2020 v polovině období

(2016/2931(RSP))

Evropský parlament,

–  s ohledem na články 311, 312 a 323 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Rady (EU, Euratom) č. 1311/2013 ze dne 2. prosince 2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014–2020[1], a zejména na článek 2 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Rady (EU, Euratom) 2015/623 ze dne 21. dubna 2015, kterým se mění nařízení Rady (EU, Euratom) č. 1311/2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014–2020[2],

–  s ohledem na interinstitucionální dohodu (IID) ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení[3],

–  s ohledem na své usnesení ze dne 6. července 2016 o přípravě povolební revize VFR na období 2014–2020: náměty Parlamentu předcházející návrhu Komise[4],

–  s ohledem na Komisí předložený návrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení Rady (EU, Euratom) č. 1311/2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014–2020, a k němu připojené dokumenty[5],

–  s ohledem na Komisí předložený návrh změny interinstitucionální dohody ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení[6],

–  s ohledem na prohlášení Komise ze dne 25. října 2016 o revizi VFR v polovině období,

–  s ohledem na návrh usnesení Rozpočtového výboru,

–  s ohledem na čl. 123 odst. 2 jednacího řádu,

1.  zdůrazňuje trvalé znepokojení Evropského parlamentu nad nedostatečností zdrojů, které jsou k dispozici podle současného víceletého finančního rámce (VFR); poukazuje na řadu nových krizí a priorit, které v posledních letech vyvstaly, zejména migrační a uprchlická krize, krizové události v zahraničí, vnitřní bezpečnostní problémy, krize v zemědělství, financování Evropského fondu pro strategické investice (EFSI) a trvale vysoká nezaměstnanost, zvláště u mladých lidí; poukazuje také na to, že nedávno EU ratifikovala dohodu o změně klimatu;

2.  po provedení přezkumu fungování VFR v první polovině současného programového období, který je předmětem usnesení ze dne 6. července 2016, zdůrazňuje, že odpovídající reakce na výše uvedené výzvy vyžaduje značný objem dalších finančních prostředků z rozpočtu EU, který nebylo možno v prvních letech současného finančního výhledu v plném rozsahu poskytnout vzhledem k tomu, že finančních zdrojů v rámci současného VFR je málo; zdůrazňuje, že rozpočet EU musí odpovídat politickým závazkům a strategickým cílům Evropské unie; připomíná v této souvislosti článek 311 SFEU, který stanoví, že „Unie si zajistí prostředky nezbytné pro dosahování svých cílů a provádění svých politik“;

3.  je přesvědčen, že revize víceletého finančního rámce je jedinečnou příležitostí vyřešit rozpočtové těžkosti, které v současné době ohrožují důvěryhodnost Evropské unie; vyzývá proto Radu, aby se zhostila své odpovědnosti za to, že budou její slova a činy v souladu, a aby zajistila realistický, důvěryhodný, koherentní a udržitelný rozpočet EU na zbývající léta současného finančního výhledu; domnívá se, že cílem této revize musí být zajistit rovnováhu mezi naplňováním dlouhodobých politických priorit Unie a schopností reagovat nově se objevující problémy; opakuje, že zastává principiální postoj, že by nové politické iniciativy neměly být financovány na úkor stávajících programů a politik; upozorňuje na to, že je třeba, aby byl rozpočet EU transparentnější a přístupnější pro evropské občany, aby mohli znovu získat důvěru v projekt evropské integrace;

Rámec pro urychlená jednání o revizi VFR

4.  připomíná, že povinná povolební revize VFR byla jedním z klíčových požadavků Parlamentu při jednáních o sestavování současného finančního rámce; vítá proto rozhodnutí Komise navrhnout po provedení přezkumu fungování VFR na období 2014–2020 revizi nařízení o VFR a IID podle článku 2 nařízení o VFR; je přesvědčen, že tento návrh je dobrým výchozím bodem pro jednání;

5.  znovu potvrzuje, že jeho usnesení o VFR ze dne 6. července 2016 pro něj představuje mandát pro nadcházející jednání o VFR, včetně všech aspektů revize VFR v polovině období a důležitých prvků souvisejících s VFR na období po roce 2020;

6.  zdůrazňuje, že je nutné, aby všechny změny, které budou během této revize dohodnuty, byly neprodleně provedeny a začleněny již do rozpočtu EU na rok 2017; naléhavě vyzývá Radu, aby konstruktivně a rychle odpověděla na návrh Komise a neprodleně dala svému předsednictví mandát k vyjednávání; je připraven zahájit urychleně jednání s Radou o revizi VFR v polovině období v rámci dohodovacího řízení týkajícího se rozpočtu na rok 2017 a na základě společně dohodnutého harmonogramu a specifických podmínek vedení tohoto jednání; lituje toho, že v době, kdy je dohodovací jednání o rozpočtu přede dveřmi, není ještě Rada připravena zahájit jednání o VFR; znovu potvrzuje, že chce dosáhnout dohody v obou těchto záležitostech před koncem roku 2016;

Odpověď Parlamentu na návrh Komise: úsilí o ambiciózní dohodu na revizi VFR

7.  zaujímá pozitivní postoj k navrhovaným změnám v balíčku VFR, zejména pokud jde o pružnost; lituje však toho, že Komise nenavrhla revizi současných stropů VFR ve smyslu jejich zvýšení, což by bylo jednoznačným a trvalým řešením problému financování odhadnutých potřeb politik EU do konce nynějšího období; zdůrazňuje postoj Parlamentu, že stropy v okruzích 1a (Konkurenceschopnost pro růst a zaměstnanost), 1b (Hospodářská, sociální a územní soudržnost), 3 (Bezpečnost a občanství) a 4 (Globální Evropa) jsou nedostatečné a měly by být revidovány směrem vzhůru, má-li být Unie schopna čelit současným výzvám a plnit své politické cíle;

8.  připomíná zejména požadavky Parlamentu, aby byly plně kompenzovány škrty u programu Horizont 2020 a Nástroje pro propojení Evropy, jejichž prostředky byly přesunuty na fond EFSI, aby pokračovala Iniciativa na podporu zaměstnanosti mladých lidí se stejnou výší ročních prostředků jako v roce 2014 a 2015 a aby došlo k podstatnému zvýšení zdrojů, které jsou k dispozici na zvládání migrační a uprchlické krize v okruzích 3 a 4; vnímá pozitivně celkový soubor dalších cílených zvýšení prostředků navržených Komisí, která lze financovat z rozpětí, která jsou k dispozici až do konce současného období, zdůrazňuje však, že tento návrh neodpovídá očekáváním Parlamentu v daných oblastech;

9.  konstatuje, že návrh Komise týkající se částek a odhadovaný na 12,8 miliardy EUR se skládá z různých komponentů; upozorňuje zejména na navýšení prostředků u programu Horizont 2020 a u nástroje CEF Doprava (u každého o 0,4 miliardy EUR), u programů Erasmus+ a COSME (u každého o 0,2 miliardy EUR) a u Iniciativy na podporu zaměstnanosti mladých lidí (o 1 miliardu EUR), což činí celkem 2,2 miliardy EUR nových prostředků; konstatuje, že řada legislativních návrhů předložených Komisí souběžně s revizí VFR v polovině období (rozšíření EFSI, plán vnějších investic včetně rámce partnerství pro migraci a Wifi4EU) činí dalších 1,6 miliardy EUR; připomíná, že při předkládání návrhu rozpočtu na rok 2017 do něj již Komise začlenila zvýšení prostředků na migraci o 1,8 miliardy EUR a aktualizovala svůj finanční plán o částku 2,55 miliardy EUR v okruhu 3 v souvislosti s probíhajícími legislativními postupy; dále poukazuje na to, že část těchto navrhovaných zvýšení finančních prostředků v okruhu 1a a v okruhu 4 se již promítla do návrhu na změnu 1/2017; konečně, konstatuje, že technická úprava celkových přídělů na politiku soudržnosti ve výši 4,6 miliardy EUR je výsledkem technického úkonu Komise a byla již schválena jako součást technické úpravy finančního rámce pro rok 2017;

10.  je přesvědčen, že mobilita mladých lidí je zásadní při zvyšování evropského povědomí a identity, zvláště tváří v tvář hrozbě populismu a šíření dezinformací; nutnost ještě více investovat z rozpočtu EU do mladých v Evropě pokládá za politický imperativ; je pro uskutečňování nových iniciativ, jako je nedávno navržený program „Evropská síťová jízdenka Interrail k 18. narozeninám“, který spočívá v tom, že by každý evropský občan ve chvíli, kdy mu bude osmnáct, dostal bezplatnou síťovou jízdenku Interrail; požaduje, aby byly v rámci revize VFR v polovině období zabezpečeny pro tento návrh odpovídající finanční prostředky;

11.  je odhodlán jednoznačně vyřešit otázku zařazení plateb zvláštních nástrojů VFR do rozpočtu; připomíná nevyřešený rozpor při výkladu mezi Komisí a Parlamentem na jedné straně a Radou na straně druhé, který vždy byl v popředí všech jednání o ročních rozpočtech v rámci současného VFR; opakuje, že je přesvědčen, že prostředky na platby, které budou zapotřebí v důsledku toho, že byly prostřednictvím zvláštních nástrojů získány prostředky na závazky, by také měly být započítávány nad rámec ročních stropů VFR pro platby; domnívá se, že na základě analýzy a prognózy Komise lze současné stropy plateb ve VFR udržet, pouze pokud bude tato věc vyřešena takovýmto způsobem;

12.  vyjadřuje vážné znepokojení nad současnými zpožděními v provádění programů EU v rámci sdíleného řízení, o nichž svědčí zejména NOR 4/2016, který snižuje výši prostředků na platby zapsaných do rozpočtu na rok 2016 o 7,3 miliardy EUR; očekává, že takováto zpoždění povedou k nahromadění značného objemu žádostí o platby ke konci současného VFR; připomíná, že v rozpočtovém roce 2015 dosáhly nezaplacené závazky znovu svých dřívějších vysokých úrovní a že částka, kterou bude třeba uhradit z budoucích rozpočtů, vzrostla na 339 miliard EUR; je pevně přesvědčen, že je třeba všemi možnými prostředky zabránit nahromadění velkého objemu neuhrazených plateb a nové krizi plateb podobné tomu, čeho jsme byli svědky v předchozím období; pro tento účel je rozhodně pro to, aby všechny tři orgány vytvořily a schválily nový, závazný platební plán na období 2016–2020; domnívá se navíc, že naprosto nutným předpokladem pro zvládnutí tohoto problému je plné využití celkového rozpětí pro platby, pro které nebude stanoveno žádné roční zastropování;

13.  opakuje svůj dlouhodobý postoj, že jakýkoli přebytek z nevyčerpaných prostředků nebo z pokut by měl zapsán do rozpočtu EU jako příjem navíc, aniž by docházelo k odpovídající úpravě příspěvků z hrubého národního důchodu (HND); lituje toho, že Komise tuto věc do svého návrhu revize VFR v polovině období nezahrnula;

14.  zdůrazňuje, že ustanovení umožňující pružnost se v prvních letech současného VFR ukázala jako zásadní pro financování reakce na migrační a uprchlickou krizi a nových politických iniciativ nad rámec toho, by umožňovaly přísné stropy VFR; vítá proto návrh Komise tato ustanovení ještě více rozšířit; podporuje zejména zrušení omezení u celkového rozpětí pro závazky, pokud jde o jeho velikost a možnost využití – tento krok také požadoval Parlament; konstatuje, že nové roční částky navrhované u nástroje pružnosti a u rezervy na pomoc při mimořádných událostech se velice blíží skutečné míře jejich využití, které bylo dosaženo v roce 2016 v důsledku přenosů prostředků, Parlament ovšem požadoval částky dvojnásobné (2 miliardy EUR, resp. 1 miliardu EUR);

15.  zdůrazňuje, že účinné plnění rozpočtu EU je pro Parlament nejvyšší prioritou; zvláště vítá návrh Komise dát opětovně v rozpočtu EU k dispozici prostředky zrušené v důsledku neprovedení činností, na které byly vyčleněny, a zdůrazňuje, že to byl jeden z hlavních požadavků Parlamentu v jeho usnesení o VFR ze 6. července 2016; zdůrazňuje, že v těchto případech jde vlastně o prostředky, které již byly schváleny rozpočtovým orgánem s tím, že se počítalo s jejich plným vyčerpáním, a nelze na ně tudíž pohlížet jako na nové prostředky nebo další zátěž pro rozpočty členských států;

16.  podporuje návrh Komise vytvořit krizovou rezervu Evropské unie jako nástroj rychlé reakce v případě krize a také pro široký okruh událostí se závažnými humanitárními nebo bezpečnostními důsledky; domnívá se, že využití tohoto zvláštního nástroje v případě krize bude jednoznačným a účinným řešením problému, jak získat potřebné další finanční prostředky; souhlasí s návrhem Komise využít zrušené prostředky, namítá však, že nemůže jít o jediný zdroj finančních prostředků pro tento nástroj;

17.  opakuje, že základní zásadou rozpočtu EU je zásada jednotnosti, kterou narušuje skutečnost, že se množí mnohonárodní fondy; žádá proto, aby byla tato zásada rychle uplatněna a aby byl mezitím Parlamentu umožněn výkon nezbytné parlamentní kontroly nad těmito fondy;

18.  domnívá se, že právě probíhající revize IID je skvělou příležitostí zajistit, aby byly harmonizovány podmínky hlasování při získávání prostředků ze zvláštních nástrojů VFR a aby byly sladěny s podmínkami, které se vztahují na přijímání souhrnného rozpočtu Unie; požaduje, aby byla příslušná ustanovení odpovídajícím způsobem změněna;

Souběžné legislativní návrhy

19.  plně sdílí záměr Komise zjednodušit finanční pravidla a pokládá tuto věc za důležitou součást revize VFR v polovině období; za tímto účelem bere na vědomí Komisí předložený návrh kompletní revize finančního nařízení a změn 15 odvětvových nařízení; zdůrazňuje, že cílem tohoto zjednodušení by mělo být zlepšit a zracionalizovat pro příjemce prostředí pro čerpání prostředků; zavazuje se, že bude v tomto duchu usilovat o úspěšný výsledek, a to v odpovídajícím časovém horizontu;

20.  konstatuje, že o legislativních návrzích týkajících se prodloužení EFSI, plánu vnějších investic (včetně rámce partnerství pro migraci) a Wifi4EU, které předložila Komise souběžně s návrhy týkajícími se revize VFR v polovině období, rozhodnou Parlament a Rada v rámci řádného legislativního postupu;

K VFR na období po roce 2020

21.  upozorňuje na to, že by tato revize VFR v polovině období měla být také zahájením procesu hledání konsenzu vedoucího k přijetí VFR na období po roce 2020; zdůrazňuje, že by v tomto ohledu měly být přijaty pevné závazky, zejména závazek zabývat se otázkou reformy systému vlastních zdrojů, včetně zavedení nových vlastních zdrojů, které mohou výrazně snížit podíl příspěvků podle HND do rozpočtu EU a postupného zrušení veškerých forem slev, a také sladěním délky trvání VFR s politickým cyklem institucí;

°

°  °

22.  žádá Komisi, aby poskytla rozpočtovému orgánu veškeré relevantní informace o rozpočtových důsledcích britského referenda z 23. června 2016 a následného vystoupení Spojeného království z Evropské unie pro současný VFR, aniž by předjímala výsledek nadcházejících jednání mezi oběma stranami;

23.  zdůrazňuje, že mír a stabilita jsou základními hodnotami, o něž musí jít Unii především; domnívá se, že tzv. Velkopáteční dohoda, která se ukázala jako naprosto zásadní při snaze o dosažení míru a usmíření, musí být uchráněna; zdůrazňuje, že jsou zapotřebí specifická opatření a programy k zajištění podpory regionům, které budou zvláště citelně postiženy v případě sjednaného vystoupení z EU poté, co Spojené království uplatní článek 50 Lisabonské smlouvy;

°

°  °

24.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, ostatním dotčeným orgánům a institucím a vládám a parlamentům členských států.