Forslag til beslutning - B8-1173/2016Forslag til beslutning
B8-1173/2016

FORSLAG TIL BESLUTNING om midtvejsrevision af FFR for 2014-2020

24.10.2016 - (2016/2931(RSP))

på baggrund af Kommissionens redegørelse
jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 2

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas for Budgetudvalget


Procedure : 2016/2931(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
B8-1173/2016
Indgivne tekster :
B8-1173/2016
Vedtagne tekster :

B8-1173/2016

Europa-Parlamentets beslutning om midtvejsrevision af FFR for 2014-2020

(2016/2931(RSP))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til artikel 311, 312 og 323 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 af 2. december 2013 om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020[1], særlig artikel 2,

–  der henviser til Rådets forordning (EU, Euratom) 2015/623 af 21. april 2015 om ændring af forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020[2],

–  der henviser til den interinstitutionelle aftale (IIA) af 2. december 2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning[3],

–  der henviser til Europa-Parlamentets beslutning af 6. juli 2016 om forberedelse af revisionen af den flerårige finansielle ramme for 2014-2020: Parlamentets input forud for Kommissionens forslag[4],

–  der henviser til Kommissionens forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020 og de ledsagende dokumenter[5],

–  der henviser til Kommissionens forslag til ændring af den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning[6],

–  der henviser til Kommissionens erklæring af 25. oktober 2016 om midtvejsrevisionen af FFR,

–  der henviser til forslag til beslutning fra Budgetudvalget,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 123, stk. 2,

1.  fremhæver Europa-Parlamentets vedvarende bekymring over de utilstrækkelige ressourcer, der er til rådighed under den nuværende flerårige finansielle ramme (FFR); henleder opmærksomheden på antallet af nye kriser og prioriteter, som er dukket op i de seneste år, navnlig migrations- og flygtningekrisen, eksterne nødsituationer, interne sikkerhedsanliggender, landbrugskrisen, finansieringen af Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer (EFSI) og det vedvarende høje arbejdsløshedsniveau, særligt blandt unge; henleder desuden opmærksomheden på EU's nylige ratifikation af aftalen om klimaændringer;

2.  understreger, efter at have foretaget en gennemgang af, hvordan FFR fungerede i den første halvdel af denne programmeringsperiode, som fremlagt i sin beslutning af 6. juli 2016, at en tilstrækkelig indsats over for disse udfordringer kræver betydelige ekstra midler fra EU-budgettet, som ikke kunne tilvejebringes fuldt ud i de første år af det nuværende perspektiv på grund af de knappe finansielle ressourcer, der var til rådighed under den nuværende FFR; understreger, at EU-budgettet skal matche Den Europæiske Unions politiske forpligtelser og strategiske mål; erindrer i den forbindelse om artikel 311 i TEUF, hvoraf det fremgår, at "Unionen tilvejebringer de nødvendige midler med henblik på at nå sine mål og gennemføre sin politik;

3.  mener, at revisionen af den flerårige finansielle ramme udgør en enestående chance for at forsøge at løse de budgetvanskeligheder, der i øjeblikket sætter Den Europæiske Unions troværdighed på spil; opfordrer derfor Rådet til at tage sit ansvar på sig for at skabe overensstemmelse mellem sine ord og handlinger og sikre et realistisk, troværdigt, sammenhængende og holdbart EU-budget for de resterende år af det nuværende perspektiv; mener, at revisionen skal sigte mod at sikre en balance mellem opfyldelsen af Unionens langsigtede politiske prioriteter og håndteringen af de nye udfordringer, der dukker op; gentager sit principielle standpunkt om, at nye politiske initiativer ikke bør finansieres på bekostning af eksisterende EU-programmer og ‑politikker; fremhæver behovet for et EU-budget, som er mere gennemskueligt og tilgængeligt for EU's borgere, således at de kan genvinde tilliden til det europæiske projekt;

Rammer for de omgående forhandlinger om revision af FFR'en

4.  minder om, at en obligatorisk revision af FFR'en efter valget var ét af Parlamentets hovedkrav i forhandlingerne om etableringen af den nuværende finansielle ramme; ser derfor med tilfredshed på Kommissionens beslutning om at foreslå en revision af FFR-forordningen og af IIA'en efter at have foretaget en gennemgang af, hvordan FFR'en 2014-2020 fungerer, som foreskrevet i artikel 2 i FFR-forordningen; mener, at dette forslag udgør et godt udgangspunkt for forhandlingerne;

5.  bekræfter på ny, at Parlamentets FFR-beslutning af 6. juli 2016 udgør dets mandat for de kommende FFR-forhandlinger, herunder alle aspekter af FFR-midtvejsrevisionen samt vigtige elementer vedrørende FFR'en for perioden efter 2020;

6.  understreger, at alle de ændringer, der opnås enighed om i forbindelse med denne revision af FFR'en, bør gennemføres hurtigst muligt og allerede indarbejdes i EU-budgettet for 2017; opfordrer indtrængende Rådet til at reagere konstruktivt og hurtigt på Kommissionens forslag og snarest muligt udstyre dets formandskab med et forhandlingsmandat; er parat til omgående at indgå i meningsfulde forhandlinger med Rådet om FFR-midtvejsrevisionen inden for rammerne af forligsproceduren om budgettet for 2017 og ud fra fælles aftalte tidsplaner og specifikke forhandlingsmetoder; beklager, at Rådet endnu ikke er parat til at indlede forhandlinger om FFR, selv om forligsproceduren om budgettet skal til at begynde; bekræfter på ny sin intention om at nå til enighed om begge sager inden udgangen af 2016;

Parlamentets reaktion på Kommissionens forslag: mod en ambitiøs aftale om FFR-revisionen

7.  indtager en positiv holdning over for de foreslåede ændringer af FFR-pakken, navnlig for så vidt angår fleksibilitet; beklager imidlertid, at Kommissionen ikke foreslog at forhøje de nuværende FFR-lofter, hvilket ville tilvejebringe en klar og holdbar løsning på finansieringen af de beregnede behov til EU's politikker frem til udgangen af denne periode; understreger, at det er Parlamentets holdning, at lofterne for udgiftsområde 1a (Konkurrenceevne for vækst og beskæftigelse), 1b (Økonomisk, social og territorial samhørighed), 3 (Sikkerhed og medborgerskab) og 4 (Det globale Europa) er utilstrækkelige og bør forhøjes, hvis Unionen skal kunne imødegå udfordringerne og nå sine politiske mål;

8.  minder navnlig om Parlamentets krav om fuld modregning for de EFSI-relaterede nedskæringer, der påvirker Horisont 2020-programmet og Connecting Europe-faciliteten, en videreførelse af ungdomsbeskæftigelsesinitiativet med samme årlige bevillingsniveau som i 2014 og 2015 og en markant forøgelse af ressourcerne til håndtering af migrations- og flygtningekrisen under udgiftsområde 3 og 4; ser positivt på den samlede pakke af yderligere målrettede forstærkninger, som Kommissionen har foreslået, der kan finansieres inden for de eksisterende margener frem til udgangen af denne periode, men understreger, at dette forslag ikke opfylder Parlamentets forventninger på de pågældende områder;

9.  bemærker, at Kommissionens kvantitative forslag anslås til 12,8 mia. EUR og omfatter forskellige komponenter; fremhæver særligt suppleringen af Horisont 2020 og CEF-Transport (0,4 mia. EUR hver), Erasmus+ og COSME (0,2 mia. EUR hver) og ungdomsbeskæftigelsesinitiativet (1 mia. EUR), som beløber sig til i alt 2,2 mia. EUR i nye bevillinger; bemærker, at en række lovgivningsforslag, som Kommissionen har fremlagt parallelt med FFR-midtvejsrevisionen (udvidelse af EFSI, den eksterne investeringsplan, herunder migrationspartnerskabsrammen og Wifi4EU), beløber sig til yderligere 1,6 mia. EUR; minder om, at Kommissionen ved fremlæggelsen af budgetudkastet for 2017 allerede havde inkorporeret en forhøjelse på 1,8 mia. EUR til migration og opdateret sin finansieringsplanlægning med 2,55 mia. EUR under udgiftsområde 3 som følge af igangværende lovgivningsprocedurer; påpeger endvidere, at en del af de foreslåede finansielle forstærkninger under udgiftsområde 1a og udgiftsområde 4 allerede er afspejlet i ændringsskrivelse 1/2017; bemærker afslutningsvis, at den tekniske justering af samhørighedspolitikken, som beløber sig til 4,6 mia. EUR, er resultatet af en teknisk omregning fra Kommissionens side, og allerede er ydet som led i den tekniske justering af de finansielle rammer for 2017;

10.  mener, at unges mobilitet er væsentlig for at øge den europæiske bevidsthed og identitet, navnlig i lyset af trusler som populisme og spredning af misinformation; anser behovet for at investere yderligere i den europæiske ungdom gennem EU-budgettet for at være en politisk nødvendighed; er fortaler for gennemførelsen af nye initiativer såsom det nyligt foreslåede program med titlen "Interrailkort til Europa på 18-års-fødselsdagen", som består i at tildele alle EU-borgere et gratis Interrailkort, når de fylder 18; anmoder om, at der i forbindelse med FFR-midtvejsrevisionen afsættes passende midler til at sikre dette forslag;

11.  er fast besluttet på at nå frem til en klar løsning på spørgsmålet om opførelse af betalingerne fra FFR's særlige instrumenter på budgettet; minder om den uløste fortolkningskonflikt mellem Kommissionen og Parlamentet på den ene side og Rådet på den anden, som har været fremherskende i alle de årlige budgetforhandlinger om den nuværende FFR; gentager sin overbevisning om, at betalingsbevillinger, der hidrører fra mobiliseringen af særlige instrumenter ved forpligtelsesbevillinger, også bør lægges oveni de årlige betalingslofter i FFR; mener på grundlag af Kommissionens analyse og prognose, at de nuværende FFR-betalingslofter kun kan opretholdes, hvis problemet løses på denne måde;

12.  udtrykker alvorlig bekymring over de nuværende forsinkelser i gennemførelsen af EU-programmer under delt forvaltning, hvilket især fremgår af forslag til ændringsbudget (FÆB) 4/2016, som reducerer det budgetterede betalingsniveau for 2016 med 7,3 mia. EUR; forventer, at sådanne forsinkelser vil medføre en stor ophobning af betalingsanmodninger hen imod slutningen af den nuværende FFR; minder om, at de udestående forpligtelser i budgetåret 2015 vendte tilbage til det tidligere høje niveau, og at de beløb, der skal finansieres fra kommende budgetter, voksede til 339 mia. EUR; er af den faste overbevisning, at der bør gøres alle bestræbelser på at forhindre, at der opbygges et efterslæb af ubetalte regninger og en ny betalingskrise som den, der kunne konstateres i den foregående periode; advokerer i dette øjemed kraftigt for, at de tre institutioner enes om og udvikler en ny, bindende betalingsplan for perioden 2016-2020; mener desuden, at fuld anvendelse af den globale margen for betalinger, uden noget årligt loft, er en absolut forudsætning for at imødegå denne udfordring;

13.  gentager sit mangeårige synspunkt om, at et eventuelt overskud som følge af underudnyttelse af EU-budgettet eller bøder bør opføres som en ekstra indtægt i EU's budget uden nogen tilsvarende justering af BNI-bidragene; beklager, at Kommissionen ikke medtog dette element i sit forslag om FFR-midtvejsrevisionen;

14.  understreger, at fleksibilitetsbestemmelserne viste sig at være afgørende i de første år af den nuværende FFR med henblik på at finansiere indsatsen i migrations- og flygtningekrisen og de nye politiske initiativer ud over det, som de stramme FFR-lofter tillod; glæder sig derfor over Kommissionens forslag om at udvide disse bestemmelser yderligere; støtter navnlig fjernelsen af begrænsningerne i tid og omfang for den samlede margen for forpligtelser, som Parlamentet også havde anmodet om; bemærker, at de nye årlige beløb, der er foreslået til fleksibilitetsinstrumentet og nødhjælpsreserven, som følge af fremførsler ligger tæt på de faktisk realiserede niveauer i 2016, mens Parlamentet anmodede om det dobbelte beløb (henholdsvis 2 mia. EUR og 1 mia. EUR);

15.  understreger, at en effektiv gennemførelse af EU-budgettet er Parlamentets højeste prioritet; glæder sig navnlig over Kommissionens forslag om at gøre frigjorte bevillinger, der skyldes manglende gennemførelse af de aktioner, som de oprindeligt var øremærket til, tilgængelige i EU-budgettet og understreger, at dette var et af Parlamentets vigtigste krav i dets FFR-beslutning af 6. juli 2016; understreger, at disse frigørelser faktisk er bevillinger, som allerede er blevet godkendt af budgetmyndigheden med henblik på fuld gennemførelse, og at de derfor ikke kan betragtes som en ny eller yderligere byrde for de nationale statskasser;

16.  støtter Kommissionens forslag om etablering af en EU-krisereserve som et instrument til hurtig indsats i tilfælde af kriser og hændelser med alvorlige humanitære og sikkerhedsmæssige konsekvenser; mener, at mobiliseringen af dette specialinstrument i tilfælde af en krise klart og effektivt vil opfylde behovet for yderligere finansiering; er enig i Kommissionens forslag om at anvende frigjorte bevillinger, men mener ikke, at disse kan være den eneste finansieringskilde for dette instrument;

17.  gentager kerneprincippet om EU-budgettets enhed, som undermineres af knopskydningen af multinationale fonde; anmoder derfor om, at dette princip hurtigt bringes i anvendelse, og at Europa-Parlamentet i mellemtiden får mulighed for at bidrage til den nødvendige parlamentariske kontrol med disse fonde;

18.  mener, at den igangværende revision af IIA'en giver en glimrende mulighed for at sikre, at stemmekravene til mobilisering af de særlige instrumenter under FFR harmoniseres og bringes i overensstemmelse med dem, der gælder for vedtagelse af Unionens almindelige budget; anmoder om, at de relevante bestemmelser ændres i overensstemmelse hermed;

Parallelle lovgivningsforslag

19.  deler fuldt ud Kommissionens intention om at forenkle de finansielle regler og anser dette element for at være et vigtigt led i FFR-midtvejsrevisionen; bemærker i den forbindelse Kommissionens forslag om en fuld revision af finansforordningen samt ændringer af 15 sektorspecifikke forordninger; understreger, at forenklingen bør sigte mod at forbedre og rationalisere gennemførelsesforholdene for støttemodtagerne; forpligter sig til på denne måde at arbejde for et vellykket resultat inden for en passende tidsramme;

20.  bemærker, at lovgivningsforslagene om udvidelsen af EFSI, den eksterne investeringsplan (herunder migrationspartnerskabsrammen) og Wifi4EU, som Kommissionen fremlagde på samme tid som forslagene om en revision af FFR-midtvejsrevisionen, vil blive behandlet af Parlamentet og Rådet efter den almindelige lovgivningsprocedure;

Mod FFR'en for perioden efter 2020

21.  påpeger, at FFR-midtvejsrevisionen også bør være begyndelsen på en konsensusskabende proces, der fører frem til FFR'en for perioden efter 2020; understreger, at der i den forbindelse bør indgås faste forpligtelser, især for at håndtere reformen af ordningen for egne indtægter – herunder indførelsen af nye egne indtægter, som i betydelig grad kan mindske andelen af BNI-bidragene til EU's budget, og udfasningen af alle former for rabatter – samt skabe balance mellem varigheden af FFR'en og institutionernes politiske cyklusser;

°

°  °

22.  opfordrer Kommissionen til at forsyne budgetmyndigheden med alle relevante oplysninger om, hvilke budgetmæssige konsekvenser Det Forenede Kongeriges afstemning den 23. juni 2016 og efterfølgende udtrædelse af EU vil få for den nuværende FFR, uden at foregribe resultatet af de kommende forhandlinger mellem de to parter;

23.  understreger, at fred og stabilitet er grundlæggende værdier, som Unionen skal opretholde; mener, at der skal værnes om Langfredagsaftalen, som har vist sig at være afgørende for fred og forsoning i Nordirland; understreger, at der er behov for særlige foranstaltninger og programmer for at sikre støtte til de regioner, der især bliver berørt i tilfælde af en forhandlet udtræden af EU, efter at Lissabontraktatens artikel 50 er bragt i anvendelse;

°

°  °

24.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, de øvrige relevante institutioner og organer samt til medlemsstaternes regeringer og parlamenter.