Πρόταση ψηφίσματος - B8-1173/2016Πρόταση ψηφίσματος
B8-1173/2016

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με την ενδιάμεση αναθεώρηση του ΠΔΠ 2014-2020

24.10.2016 - (2016/2931(RSP))

εν συνεχεία δήλωσης της Επιτροπής
σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas εξ ονόματος της Επιτροπής Προϋπολογισμών


Διαδικασία : 2016/2931(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
B8-1173/2016
Κείμενα που κατατέθηκαν :
B8-1173/2016
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

B8-1173/2016

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την ενδιάμεση αναθεώρηση του ΠΔΠ 2014-2020

(2016/2931(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 311, 312 και 323 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020[1], και ιδίως το άρθρο 2,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) 2015/623 του Συμβουλίου, της 21ης Απριλίου 2015, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020[2],

–  έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία (ΔΣ), της 2ας Δεκεμβρίου 2013, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση[3],

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 6ης Ιουλίου 2016, σχετικά με την προετοιμασία της μετεκλογικής αναθεώρησης του ΠΔΠ 2014-2020: Η τοποθέτηση του Κοινοβουλίου ενόψει της πρότασης της Επιτροπής[4],

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής για κανονισμό του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020, και τα συνοδευτικά έγγραφα[5],

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής για τροποποίηση της διοργανικής συμφωνίας της 2ας Δεκεμβρίου 2013 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση[6],

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση της Επιτροπής, της 25ης Οκτωβρίου 2016, σχετικά με την ενδιάμεση αναθεώρηση του ΠΔΠ,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση ψηφίσματος της Επιτροπής Προϋπολογισμών,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

1.  τονίζει ότι συνεχίζει να ανησυχεί για την ανεπάρκεια των πόρων που διατίθενται στο πλαίσιο του τρέχοντος πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου (ΠΔΠ)· επισημαίνει τις διάφορες νέες κρίσεις και προτεραιότητες που έχουν ανακύψει τα τελευταία έτη, ιδίως τη μεταναστευτική και προσφυγική κρίση, τις εξωτερικές καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, τα θέματα εσωτερικής ασφάλειας, την κρίση στη γεωργία, τη χρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ) και το σταθερά υψηλό επίπεδο ανεργίας, ιδίως μεταξύ των νέων· επισημαίνει επίσης την πρόσφατη κύρωση από την ΕΕ της συμφωνίας για την κλιματική αλλαγή·

2.  υπογραμμίζει, έπειτα από επανεξέταση της λειτουργίας του ΠΔΠ κατά το πρώτο ήμισυ της τρέχουσας περιόδου προγραμματισμού, την οποία παρουσίασε στο ψήφισμά του της 6ης Ιουλίου 2016, ότι για την κατάλληλη αντιμετώπιση των εν λόγω προκλήσεων απαιτούνται σημαντικά ποσά πρόσθετης χρηματοδότησης από τον προϋπολογισμό της ΕΕ, τα οποία δεν κατέστη δυνατό να χορηγηθούν πλήρως κατά τα πρώτα έτη των τρεχουσών προοπτικών λόγω των περιορισμένων οικονομικών πόρων που διατίθενται στο πλαίσιο του τρέχοντος ΠΔΠ· τονίζει ότι ο προϋπολογισμός της ΕΕ πρέπει να ανταποκρίνεται στις πολιτικές δεσμεύσεις και τους στρατηγικούς στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης· υπενθυμίζει, στο πλαίσιο αυτό, ότι σύμφωνα με το άρθρο 311 ΣΛΕΕ «η Ένωση προικίζεται με επαρκή μέσα για την επίτευξη των στόχων της και την επιτυχή εφαρμογή των πολιτικών της»·

3.  πιστεύει ότι η αναθεώρηση του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου παρέχει μια μοναδική ευκαιρία να αντιμετωπιστούν οι δημοσιονομικές δυσκολίες που υπονομεύουν επί του παρόντος την αξιοπιστία της Ευρωπαϊκής Ένωσης· καλεί, ως εκ τούτου, το Συμβούλιο να αναλάβει την ευθύνη του όσον αφορά την εναρμόνιση λόγων και πράξεων, και να εξασφαλίσει έναν ρεαλιστικό, αξιόπιστο, συνεκτικό και βιώσιμο προϋπολογισμό της ΕΕ για τα εναπομένοντα έτη των τρεχουσών προοπτικών· θεωρεί ότι η αναθεώρηση πρέπει να έχει ως στόχο να εξασφαλιστεί ισορροπία ανάμεσα στην εκπλήρωση μακροπρόθεσμων πολιτικών προτεραιοτήτων της Ένωσης και στην αντιμετώπιση των νέων αναδυόμενων προκλήσεων· επαναλαμβάνει τη θέση αρχής σύμφωνα με την οποία οι νέες πολιτικές πρωτοβουλίες δεν θα πρέπει να χρηματοδοτούνται εις βάρος των υφιστάμενων προγραμμάτων και πολιτικών· επισημαίνει την ανάγκη για έναν προϋπολογισμό της ΕΕ πιο διαφανή και προσβάσιμο για τους ευρωπαίους πολίτες, προκειμένου αυτοί να ανακτήσουν την εμπιστοσύνη τους στο ευρωπαϊκό εγχείρημα·

Πλαίσιο για άμεσες διαπραγματεύσεις σχετικά με την αναθεώρηση του ΠΔΠ

4.  υπενθυμίζει ότι η υποχρεωτική μετεκλογική αναθεώρηση του ΠΔΠ ήταν ένα από τα βασικά αιτήματα του Κοινοβουλίου στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων για τη θέσπιση του τρέχοντος δημοσιονομικού πλαισίου· εκφράζει επομένως την ικανοποίησή του για την απόφαση της Επιτροπής να προτείνει αναθεώρηση του κανονισμού ΠΔΠ και της ΔΣ, έπειτα από επανεξέταση της λειτουργίας του ΠΔΠ 2014-2020, όπως προβλέπεται στο άρθρο 2 του κανονισμού ΠΔΠ· πιστεύει ότι η πρόταση αυτή αποτελεί καλή αφετηρία διαπραγμάτευσης·

5.  επιβεβαιώνει ότι το ψήφισμά του σχετικά με το ΠΔΠ, της 6ης Ιουλίου 2016, συνιστά την εντολή του για τις επικείμενες διαπραγματεύσεις για το ΠΔΠ, συμπεριλαμβανομένων όλων των πτυχών της ενδιάμεσης αναθεώρησης του ΠΔΠ καθώς και σημαντικών στοιχείων σχετικά με το ΠΔΠ μετά το 2020·

6.  τονίζει ότι όλες οι τροποποιήσεις που συμφωνούνται κατά τη διάρκεια αυτής της αναθεώρησης πρέπει να εφαρμοστούν χωρίς καθυστέρηση και να ενσωματωθούν ήδη στον προϋπολογισμό της ΕΕ για το 2017· καλεί το Συμβούλιο να ανταποκριθεί εποικοδομητικά και ταχέως στην πρόταση της Επιτροπής, και να παράσχει διαπραγματευτική εντολή στην Προεδρία του, χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση· είναι έτοιμο να συμμετάσχει άμεσα σε ουσιαστικές διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο επί της ενδιάμεσης αναθεώρησης του ΠΔΠ στο πλαίσιο της διαδικασίας συνδιαλλαγής όσον αφορά τον προϋπολογισμό για το 2017, βάσει κοινά συμφωνηθέντος χρονοδιαγράμματος και συγκεκριμένων όρων διαπραγμάτευσης· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι το Συμβούλιο δεν είναι ακόμη έτοιμο να αρχίσει διαπραγματεύσεις για το ΠΔΠ, παρότι η διαδικασία συνδιαλλαγής για τον προϋπολογισμό πρόκειται να ξεκινήσει σύντομα· επιβεβαιώνει την πρόθεσή του να καταλήξει σε συμφωνία και στους δύο φακέλους πριν από το τέλος του 2016·

Η απάντηση του Κοινοβουλίου στην πρόταση της Επιτροπής: προς μια φιλόδοξη συμφωνία όσον αφορά την αναθεώρηση του ΠΔΠ

7.  αντιμετωπίζει θετικά τις προτεινόμενες τροποποιήσεις της δέσμης ΠΔΠ, ιδίως όσον αφορά την ευελιξία· εκφράζει, ωστόσο, τη λύπη του για το γεγονός ότι η Επιτροπή δεν πρότεινε μια προς τα πάνω αναθεώρηση των ανώτατων ορίων του τρέχοντος ΠΔΠ, με την οποία θα επιλυόταν με σαφή και βιώσιμο τρόπο το θέμα της χρηματοδότησης για τις εκτιμώμενες ανάγκες των πολιτικών της ΕΕ μέχρι το τέλος της παρούσας περιόδου· τονίζει τη θέση του Κοινοβουλίου ότι τα ανώτατα όρια των τομέων 1α (Ανταγωνιστικότητα για την ανάπτυξη και την απασχόληση), 1β (Οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή), 3 (Ασφάλεια και ιθαγένεια) και 4 (Η Ευρώπη στον κόσμο) είναι ανεπαρκή και θα πρέπει να αναθεωρηθούν προς τα πάνω προκειμένου η Ένωση να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις και να επιτύχει τους πολιτικούς στόχους της·

8.  υπενθυμίζει, ειδικότερα, τα αιτήματα του Κοινοβουλίου να αντισταθμιστούν πλήρως οι σχετικές με το ΕΤΣΕ περικοπές στο πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» και τη διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη», να συνεχιστεί η πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων στο ίδιο επίπεδο πιστώσεων ετησίως με το 2014 και το 2015, καθώς και να αυξηθούν σημαντικά οι πόροι που διατίθενται για την αντιμετώπιση της μεταναστευτικής και προσφυγικής κρίσης στο πλαίσιο των τομέων 3 και 4· αντιμετωπίζει θετικά τη συνολική δέσμη συμπληρωματικών στοχευμένων ενισχύσεων που προτείνει η Επιτροπή, οι οποίες μπορούν να χρηματοδοτηθούν εντός των περιθωρίων που διατίθενται έως το τέλος της παρούσας περιόδου, αλλά τονίζει ότι η πρόταση αυτή αδυνατεί να ανταποκριθεί στις προσδοκίες του Κοινοβουλίου όσον αφορά τους εν λόγω τομείς·

9.  σημειώνει ότι η πρόταση της Επιτροπής η οποία αφορά τα αριθμητικά στοιχεία και εκτιμάται σε 12,8 δισεκατομμύρια ευρώ, περιλαμβάνει διάφορες συνιστώσες· επισημαίνει ειδικότερα τις συμπληρωματικές ενισχύσεις στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζοντας 2020» και της ΔΣΕ-Μεταφορές (0,4 δισεκατομμύρια ευρώ η καθεμία), του Erasmus+ και του COSME (0,2 δισεκατομμύρια ευρώ η καθεμία) και της πρωτοβουλίας για την απασχόληση των νέων (1 δισεκατομμύριο ευρώ), οι οποίες ανέρχονται στο συνολικό ποσό των 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ σε νέες πιστώσεις· σημειώνει ότι οι διάφορες νομοθετικές προτάσεις που υποβλήθηκαν από την Επιτροπή παράλληλα προς την ενδιάμεση αναθεώρηση του ΠΔΠ (επέκταση του ΕΤΣΕ, Εξωτερικό Επενδυτικό Σχέδιο συμπεριλαμβανομένου του πλαισίου εταιρικής σχέσης για τη μετανάστευση, και Wifi4EU) αντιστοιχούν σε επιπλέον 1,6 δισεκατομμύρια ευρώ· υπενθυμίζει ότι, κατά την υποβολή του σχεδίου προϋπολογισμού για το 2017, η Επιτροπή ενσωμάτωσε ήδη ενίσχυση ύψους 1,8 δισεκατομμυρίων ευρώ για τη μετανάστευση και επικαιροποίησε τον δημοσιονομικό προγραμματισμό της κατά 2,55 δισεκατομμύρια ευρώ στον τομέα 3, ως αποτέλεσμα των εν εξελίξει νομοθετικών διαδικασιών· επισημαίνει, επιπλέον, το γεγονός ότι οι προτεινόμενες χρηματοδοτικές ενισχύσεις στον τομέα 1α και τον τομέα 4 αντικατοπτρίζονται ήδη εν μέρει στη διορθωτική επιστολή 1/2017· σημειώνει, τέλος, ότι η τεχνική προσαρμογή των κονδυλίων για την πολιτική συνοχής, η οποία αντιστοιχεί σε 4,6 δισεκατομμύρια ευρώ, είναι το αποτέλεσμα μιας τεχνικής διαδικασίας εκ μέρους της Επιτροπής και έχει ήδη εγκριθεί στο πλαίσιο της τεχνικής προσαρμογής του δημοσιονομικού πλαισίου για το 2017·

10.  πιστεύει ότι η κινητικότητα των νέων είναι απαραίτητη για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής συνείδησης και ταυτότητας, ιδίως έναντι των απειλών του λαϊκισμού και της παραπληροφόρησης· θεωρεί πολιτική επιταγή την ανάγκη να ενισχυθούν οι επενδύσεις από τον προϋπολογισμό της ΕΕ που προορίζονται για τους νέους της Ευρώπης· τάσσεται υπέρ της υλοποίησης νέων πρωτοβουλιών όπως το πρόσφατα προταθέν πρόγραμμα «Κάρτα Interrail για την Ευρώπη, δώρο στα δέκατα όγδοα γενέθλια», το οποίο θα είχε ως επακόλουθο να χορηγείται σε κάθε ευρωπαίο πολίτη μια δωρεάν κάρτα Interrail κατά τη συμπλήρωση του 18ου έτους ηλικίας· ζητεί, στο πλαίσιο της ενδιάμεσης αναθεώρησης του ΠΔΠ, να εξασφαλιστεί η κατάλληλη χρηματοδότηση για την εν λόγω πρόταση·

11.  είναι αποφασισμένο να ρυθμίσει οριστικά το ζήτημα της εγγραφής των πληρωμών των ειδικών μέσων του ΠΔΠ στον προϋπολογισμό· υπενθυμίζει τις ανεπίλυτες συγκρούσεις ερμηνείας μεταξύ της Επιτροπής και του Κοινοβουλίου, αφενός, και του Συμβουλίου, αφετέρου, που κυριαρχούν σε όλες τις ετήσιες διαπραγματεύσεις για τον προϋπολογισμό κατά το τρέχον ΠΔΠ· επαναλαμβάνει την πεποίθησή του ότι οι πιστώσεις πληρωμών που προκύπτουν από την κινητοποίηση των ειδικών μέσων σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων θα πρέπει επίσης να υπολογίζονται πάνω και πέρα από τα ετήσια ανώτατα όρια πληρωμών του ΠΔΠ· θεωρεί ότι, βάσει της ανάλυσης και των προβλέψεων της Επιτροπής, τα υφιστάμενα ανώτατα όρια πληρωμών του ΠΔΠ μπορούν να διατηρηθούν μόνο αν το ζήτημα επιλυθεί προς αυτή την κατεύθυνση·

12.  εκφράζει τη σοβαρή του ανησυχία για τις τρέχουσες καθυστερήσεις στην υλοποίηση των προγραμμάτων της ΕΕ που υπόκεινται σε επιμερισμένη διαχείριση, με χαρακτηριστικό παράδειγμα το ΣΔΠ 4/2016, με το οποίο μειώνεται το επίπεδο των πληρωμών που είχαν εγγραφεί στον προϋπολογισμό για το 2016 κατά 7,3 δισεκατομμύρια ευρώ· εκτιμά ότι οι καθυστερήσεις αυτές θα οδηγήσουν σε σημαντική συσσώρευση αιτήσεων πληρωμής προς το τέλος του τρέχοντος ΠΔΠ· υπενθυμίζει ότι, κατά το οικονομικό έτος 2015, οι εκκρεμείς αναλήψεις υποχρεώσεων επανήλθαν στα προγενέστερα υψηλά επίπεδα, και τα ποσά που πρέπει να χρηματοδοτηθούν από μελλοντικούς προϋπολογισμούς αυξήθηκαν στα 339 δισεκατομμύρια ευρώ· πιστεύει ακράδαντα ότι πρέπει να καταβληθεί κάθε προσπάθεια για να αποφευχθεί η συσσώρευση ανεξόφλητων λογαριασμών και μια νέα κρίση πληρωμών, φαινόμενο που παρατηρήθηκε κατά την προηγούμενη περίοδο· υποστηρίζει ένθερμα, για τον σκοπό αυτό, ένα νέο, δεσμευτικό σχέδιο πληρωμών για την περίοδο 2016-2020, το οποίο θα πρέπει να αναπτυχθεί και να συμφωνηθεί μεταξύ των τριών θεσμικών οργάνων· θεωρεί, επιπλέον, ότι η πλήρης αξιοποίηση του συνολικού περιθωρίου για πληρωμές, χωρίς ετήσια ανώτατα όρια, αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την αντιμετώπιση αυτής της πρόκλησης·

13.  επαναλαμβάνει την πάγια θέση του ότι τυχόν πλεονάσματα που προκύπτουν από ελλιπή απορρόφηση των πιστώσεων του προϋπολογισμού της ΕΕ ή από πρόστιμα, θα πρέπει να εγγράφονται ως πρόσθετο έσοδο στον προϋπολογισμό της ΕΕ, χωρίς αντίστοιχη προσαρμογή των συνεισφορών με βάση το ακαθάριστο εθνικό εισόδημα (ΑΕΕ)· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η Επιτροπή δεν περιέλαβε το στοιχείο αυτό στην πρότασή της για την ενδιάμεση αναθεώρηση του ΠΔΠ·

14.  τονίζει ότι οι διατάξεις ευελιξίας αποδείχθηκαν, κατά τα πρώτα έτη του τρέχοντος ΠΔΠ, απαραίτητες προκειμένου η αντιμετώπιση της μεταναστευτικής και προσφυγικής κρίσης και οι νέες πολιτικές πρωτοβουλίες να χρηματοδοτηθούν πέραν του επιπέδου που θα επέτρεπαν τα αυστηρά όρια του ΠΔΠ· εκφράζει, ως εκ τούτου, την ικανοποίησή του για την πρόταση της Επιτροπής να παραταθεί η ισχύς των εν λόγω διατάξεων· υποστηρίζει, ιδίως, την άρση των περιορισμών όσον αφορά το μέγεθος και το εύρος του συνολικού περιθωρίου για αναλήψεις υποχρεώσεων, όπως ζητήθηκε και από το Κοινοβούλιο· σημειώνει ότι τα νέα ετήσια ποσά που προτείνονται για τον μηχανισμό ευελιξίας και για το αποθεματικό επείγουσας βοήθειας είναι κοντά στα επίπεδα που όντως καταγράφηκαν το 2016 ως αποτέλεσμα των μεταφορών από έτος σε έτος, ενώ το Κοινοβούλιο είχε ζητήσει το διπλάσιο ποσό (2 δισεκατομμύρια ευρώ και 1 δισεκατομμύριο ευρώ αντίστοιχα)·

15.  τονίζει ότι η αποτελεσματική εκτέλεση του προϋπολογισμού της ΕΕ αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα για το Κοινοβούλιο· εκφράζει την ιδιαίτερη ικανοποίησή του για την πρόταση της Επιτροπής να διατίθενται εκ νέου στον προϋπολογισμό της ΕΕ οι αποδεσμευόμενες πιστώσεις που προκύπτουν από τη μη εκτέλεση των ενεργειών για τις οποίες είχαν αρχικά προβλεφθεί, και τονίζει ότι αυτό ήταν ένα από τα βασικά αιτήματα του Κοινοβουλίου στο ψήφισμά του σχετικά με το ΠΔΠ, της 6ης Ιουλίου 2016· υπογραμμίζει ότι αυτές οι αποδεσμεύσεις αποτελούν στην πραγματικότητα πιστώσεις που έχουν ήδη εγκριθεί από την αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή με την πρόθεση να εκτελεστούν πλήρως και, ως εκ τούτου, δεν μπορούν να θεωρηθούν νέα ή πρόσθετη επιβάρυνση για τα εθνικά δημόσια ταμεία·

16.  υποστηρίζει την πρόταση της Επιτροπής να συσταθεί αποθεματικό κρίσεων της ΕΕ, ως μέσο για την ταχεία αντίδραση σε κρίσεις καθώς και σε γεγονότα με σοβαρές ανθρωπιστικές επιπτώσεις ή επιπτώσεις στην ασφάλεια· θεωρεί ότι η κινητοποίηση αυτού του ειδικού μέσου σε περίπτωση κρίσης θα παρέχει σαφή και αποτελεσματική λύση στις ανάγκες πρόσθετης χρηματοδότησης· συμφωνεί με την πρόταση της Επιτροπής να χρησιμοποιούνται αποδεσμευόμενες πιστώσεις, αλλά θεωρεί ότι αυτές δεν μπορούν να αποτελούν τη μοναδική πηγή χρηματοδότησης για το μέσο αυτό·

17.  επαναλαμβάνει τη βασική αρχή της ενότητας του προϋπολογισμού της ΕΕ, η οποία υπονομεύεται από τον πολλαπλασιασμό των πολυεθνικών ταμείων· ζητεί, ως εκ τούτου, να εφαρμοστεί ταχέως η εν λόγω αρχή και, στο μεταξύ, να δοθεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο η δυνατότητα να ασκεί τον απαραίτητο κοινοβουλευτικό έλεγχο των εν λόγω ταμείων·

18.  θεωρεί ότι η υπό εξέλιξη αναθεώρηση της ΔΣ παρέχει εξαιρετική ευκαιρία προκειμένου οι απαιτήσεις ψηφοφορίας για την κινητοποίηση των ειδικών μέσων του ΠΔΠ να εναρμονιστούν και να ευθυγραμμιστούν με τις απαιτήσεις που ισχύουν για την έγκριση του γενικού προϋπολογισμού της Ένωσης· ζητεί να τροποποιηθούν αναλόγως οι σχετικές διατάξεις·

Παράλληλες νομοθετικές προτάσεις

19.  συμμερίζεται πλήρως την πρόθεση της Επιτροπής να απλουστεύσει τους δημοσιονομικούς κανόνες, και θεωρεί ότι το στοιχείο αυτό αποτελεί σημαντικό μέρος της ενδιάμεσης αναθεώρησης του ΠΔΠ· σημειώνει, στο πλαίσιο αυτό, την πρόταση της Επιτροπής για πλήρη αναθεώρηση του δημοσιονομικού κανονισμού, καθώς και για τροποποίηση των 15 τομεακών κανονισμών· τονίζει ότι η απλούστευση θα πρέπει να αποσκοπεί στη βελτίωση και τον εξορθολογισμό του πλαισίου εφαρμογής για τους δικαιούχους· δεσμεύεται να συμβάλει, στο πνεύμα αυτό, στην επιτυχή έκβαση των εν λόγω προσπαθειών, σε κατάλληλο χρονικό πλαίσιο·

20.  σημειώνει ότι, όσον αφορά τις νομοθετικές προτάσεις για την επέκταση του ΕΤΣΕ, το Εξωτερικό Επενδυτικό Σχέδιο (συμπεριλαμβανομένου του πλαισίου εταιρικής σχέσης για τη μετανάστευση) και το Wifi4EU, που υποβλήθηκαν από την Επιτροπή ταυτόχρονα με τις προτάσεις σχετικά με την ενδιάμεση αναθεώρηση του ΠΔΠ, οι αποφάσεις θα ληφθούν από το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο στο πλαίσιο της συνήθους νομοθετικής διαδικασίας·

Προς ένα ΠΔΠ για την περίοδο μετά το 2020

21.  επισημαίνει ότι η ενδιάμεση αναθεώρηση του ΠΔΠ θα πρέπει επίσης να αποτελέσει την αφετηρία μιας διαδικασίας επίτευξης συναίνεσης που θα οδηγεί σε ένα ΠΔΠ για την περίοδο μετά το 2020· τονίζει ότι, στο πλαίσιο αυτό, θα πρέπει να αναληφθούν σταθερές δεσμεύσεις, ιδίως όσον αφορά τη μεταρρύθμιση του συστήματος ιδίων πόρων —μέσω, μεταξύ άλλων, της θέσπισης νέων ιδίων πόρων που μπορούν να οδηγήσουν σε σημαντική μείωση του μεριδίου των συνεισφορών βάσει του ΑΕΕ στον προϋπολογισμό της ΕΕ, καθώς και της σταδιακής κατάργησης όλων των μορφών εκπτώσεων— καθώς και σε σχέση με την ευθυγράμμιση της διάρκειας του ΠΔΠ με τους πολιτικούς κύκλους των θεσμικών οργάνων·

°

°  °

22.  ζητεί από την Επιτροπή να παράσχει στην αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή κάθε πληροφορία σχετική με τις δημοσιονομικές επιπτώσεις, για το τρέχον ΠΔΠ, του δημοψηφίσματος του Ηνωμένου Βασιλείου της 23ης Ιουνίου 2016 και, κατ’ επέκταση, της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση, με την επιφύλαξη της έκβασης των επικείμενων διαπραγματεύσεων μεταξύ των δύο μερών·

23.  τονίζει ότι η ειρήνη και η σταθερότητα αποτελούν θεμελιώδεις αξίες που πρέπει να τηρούνται από την Ένωση· θεωρεί ότι η συμφωνία της Μεγάλης Παρασκευής, που έχει αποδειχτεί καθοριστική για την ειρήνη και τη συμφιλίωση, πρέπει να προστατευτεί· υπογραμμίζει την ανάγκη να θεσπιστούν ειδικά μέτρα και προγράμματα για την εξασφάλιση στήριξης για τις περιφέρειες που πλήττονται ιδιαίτερα σε περίπτωση διαπραγματευμένης αποχώρησης από την ΕΕ με ενεργοποίηση του άρθρου 50 της Συνθήκης της Λισαβόνας·

°

°  °

24.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στα άλλα ενδιαφερόμενα θεσμικά και λοιπά όργανα, και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών.