Prijedlog rezolucije - B8-1173/2016Prijedlog rezolucije
B8-1173/2016

PRIJEDLOG REZOLUCIJE o reviziji VFO-a u sredini razdoblja 2014. – 2020.

24.10.2016 - (2016/2931(RSP))

podnesen nakon izjave Komisije
u skladu s člankom 123. stavkom 2. Poslovnika

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas u ime Odbora za proračune


Postupak : 2016/2931(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument :  
B8-1173/2016
Podneseni tekstovi :
B8-1173/2016
Doneseni tekstovi :

B8-1173/2016

Rezolucija Europskog parlamenta o reviziji VFO-a u sredini razdoblja 2014. – 2020.

(2016/2931(RSP))

–  uzimajući u obzir članke 311., 312. i 323. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EU, Euratom) br. 1311/2013 od 2. prosinca 2013. kojom se uspostavlja višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2014. – 2020.[1], a posebno njezin članak 2.,

–  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EU, Euratom) br. 2015/623 od 21. travnja 2015. kojom se izmjenjuje Uredba (EU, Euratom) br. 1311/2013 kojom se uspostavlja višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2014. ‒ 2020.[2],

–  uzimajući u obzir Međuinstitucionalni sporazum od 2. prosinca 2013. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, o suradnji u vezi s proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju[3],

–  uzimajući u obzir svoju rezoluciju od 6. srpnja 2016. o pripremi poslijeizborne revizije višegodišnjeg financijskog okvira (VFO) za razdoblje 2014. – 2020.: mišljenje Parlamenta prije prijedloga Komisije[4],

–  uzimajući u obzir Komisijin prijedlog o uredbi Vijeća kojom se izmjenjuje Uredba (EU, Euratom) br. 1311/2013 kojom se uspostavlja višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2014. ‒ 2020. i popratne dokumente[5],

–  uzimajući u obzir Komisijin prijedlog izmjene Međuinstitucionalnog sporazuma od 2. prosinca 2013. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, o suradnji u vezi s proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju[6],

–  uzimajući u obzir izjavu Komisije od 25. listopada 2016. o reviziji VFO-a u sredini programskog razdoblja,

–  uzimajući u obzir prijedlog rezolucije Odbora za proračune,

–  uzimajući u obzir članak 123. stavak 2. Poslovnika,

1.  ističe da je Europski parlament neprekidno zabrinut zbog nedostatnosti sredstava koja su na raspolaganju unutar trenutačnog višegodišnjeg financijskog okvira (VFO); skreće pozornost na nove krize i prioritete koji su se pojavili u proteklih nekoliko godina, posebno na izbjegličku i migracijsku krizu, vanjske nepredviđene situacije, unutarnje sigurnosne probleme, krizu u poljoprivredi, financiranje Europskog fonda za strateška ulaganja (EFSU) i trajno visoku razinu nezaposlenosti, osobito među mladima; također ističe da je EU nedavna ratificirao sporazum o klimatskim promjenama;

2.  naglašava, po preispitivanju funkcioniranja VFO-a u prvoj polovici programskog razdoblja predstavljenom u njegovoj rezoluciji od 6. srpnja 2016., da je za odgovarajući odgovor na te izazove potreban znatan iznos dodatnih sredstava iz proračuna EU-a koji zbog oskudnih financijskih sredstava unutar trenutačnog VFO-a nije bilo moguće staviti na raspolaganje u prvim godinama trenutačne financijske perspektive; ističe da proračun EU-a mora biti usklađen s političkim obvezama i strateškim ciljevima Europske unije; podsjeća u tom smislu na članak 311. UFEU-a u kojem se navodi da „Unija sebi osigurava sredstva potrebna za postizanje svojih ciljeva i provođenje svojih politika”;

3.  smatra da revizija višegodišnjeg financijskog okvira pruža jedinstvenu priliku da se odgovori na trenutačne proračunske poteškoće koje predstavljaju prijetnju vjerodostojnosti Europske unije; stoga poziva Vijeće da preuzme odgovornost, uskladi riječi i dijela te u preostalim godinama trenutačne financijske perspektive zajamči realističan, vjerodostojan, koherentan i održiv proračun EU-a; smatra da cilj revizije mora biti jamčenje ravnoteže između ispunjavanja dugoročnih političkih prioriteta Unije i pružanja odgovora na nove izazove; podsjeća na svoj načelni stav da se nove političke inicijative ne bi trebale financirati nauštrb postojećih programa i politika EU-a; ističe da proračun EU-a europskim građanima treba biti transparentniji i pristupačniji kako bi se vratilo njihovo povjerenje u europski projekt;

Okvir za brzo odvijanje pregovora o reviziji VFO-a

4.  podsjeća da je obvezna poslijeizborna revizija VFO-a bila jedan od ključnih zahtjeva Parlamenta tijekom pregovora o uspostavi trenutačnog financijskog okvira; stoga pozdravlja odluke Komisije da, u skladu s člankom 2. Uredbe o VFO-u i po preispitivanju funkcioniranja VFO-a za razdoblje 2014. – 2020., predloži reviziju Uredbe o VFO-u i Međuinstitucionalnog sporazuma; smatra da je taj prijedlog dobra polazna točka za pregovore;

5.  ponovno potvrđuje da je mandat Parlamenta za predstojeće pregovore o VFO-u sadržan u njegovoj Rezoluciji od 6. srpnja 2016. te da se taj mandat odnosi na sve vidove revizije VFO-a u sredini razdoblja, ali i na bitna pitanja povezana s VFO-om za razdoblje nakon 2020.;

6.  naglašava da je nužno da sve izmjene dogovorene tijekom revizije VFO-a u sredini razdoblja budu provedene bez odgađanja i uvrštene u proračun za 2017.; apelira na Vijeće da na prijedlog Komisije pruži brz i konstruktivan odgovor te bez odgode dade predsjedništvu pregovarački mandat; spreman je bez odgode, u okviru postupka mirenja za proračun za 2017., stupiti s Vijećem u konstruktivne pregovore o reviziji VFO-a u sredini razdoblja koji bi se vodili na temelju zajednički dogovorenog rasporeda i konkretnog pregovaračkog postupka; izražava žaljenje što Vijeće još nije spremno započeti pregovore o VFO-u, iako će uskoro početi mirenje u proračunskog postupku; ponovno potvrđuje svoju namjeru da se u oba slučaja dogovor postigne do kraja 2016. godine;

Odgovor Parlamenta na prijedlog Komisije: prema ambicioznom dogovoru o reviziji VFO-a;

7.  zauzima pozitivan stav prema predloženim izmjenama paketa VFO-a, posebice onima u pogledu fleksibilnosti; međutim izražava žaljenje zbog toga što Komisija nije predložila povećanje trenutačnih gornjih granica VFO-a, čime bi se pružilo jasno i održivo rješenje za financiranje procijenjenih potreba politika EU-a do kraja ovog razdoblja; ističe stajalište Parlamenta prema kojem su gornje granice u naslovima 1.a (Konkurentnost za rast i zapošljavanje), 1.b (Gospodarska, socijalna i teritorijalna kohezija), 3. (Sigurnost i građanstvo) i 4. (Globalna Europa) nedostatne te bi ih trebalo povećati kako bi Unija mogla odgovoriti na izazove i ispuniti svoje političke ciljeve;

8.  posebno podsjeća na zahtjeve Parlamenta da se nadomjeste sredstva za program Obzor 2020. i Instrument za povezivanje Europe smanjena zbog potreba Europskog fonda za strateška ulaganja (EFSU), da se nastavi s Inicijativom za zapošljavanje mladih s istom godišnjom razinom odobrenih sredstava kao u 2014. i 2015. te da se znatno povećaju sredstva koja su u okvira naslova 3. i 4. namijenjena rješavanju migracijske i izbjegličke krize; ima pozitivno stajalište u pogledu ukupnog paketa dodatnih ciljanih povećanja sredstava koji je predložila Komisija i koji se može financirati unutar okvira razlika do gornjih granica dostupnih do kraja ovog razdoblja, ali naglašava da se tim prijedlogom ne mogu ispuniti sva očekivanja Parlamenta u predmetnim područjima;

9.  napominje da prijedlog Komisije, procijenjen na 12,8 milijardi EUR, sadrži različite komponente; posebno ističe dodatna sredstva za program Obzor 2020. i Instrument za povezivanje Europe (CEF) (po 0,4 milijarde EUR), programe Erasmus+ i COSME (po 0,2 milijarde EUR) te Inicijativu za zapošljavanje mladih (1 milijarda EUR), što predstavlja ukupan iznos od 2,2 milijarde EUR u novim odobrenim sredstvima; napominje da sredstva za niz zakonodavnih prijedloga koje je Komisija predstavila usporedno s revizijom VFO-a u sredini razdoblja (produljenje EFSU-a, plan vanjskih ulaganja koji sadrži i partnerski okvir za migracije te Wifi4EU) iznose daljnjih 1,6 milijardi EUR; podsjeća da je Komisija u nacrt proračuna za 2017. već unijela povećanje od 1,8 milijardi EUR za migracije i zbog zakonodavnih postupaka koji su u tijeku za 2,55 milijardi EUR ažurirala svoje financijsko planiranje u okviru naslova 3.; nadalje ističe činjenicu da je dio predloženih povećanja u okviru naslova 1.a i naslova 4. već prisutan u pismu izmjene 1/2017; naposljetku napominje da je tehnička prilagodba omotnica za kohezijsku politiku u iznosu od 4,6 milijardi EUR posljedica tehničkog postupka Komisije te da je ona već odobrena tijekom tehničke prilagodbe financijskog okvira za 2017.;

10.  smatra da je mobilnost mladih ključna za povećanje osviještenosti o Europi i njezinu identitetu, posebno u borbi protiv populizma i širenja dezinformacija; smatra političkim imperativom potrebu da se sredstva iz proračuna EU-a dodatno ulažu u europsku mladež; zalaže se za nove inicijative poput nedavno predloženog programa „Europska propusnica Interrail za 18. rođendan”, u sklopu kojeg bi se svakom europskom građaninu poklonila besplatna propusnica Interrail kada navrši 18 godina; traži da se u kontekstu revizije VFO-a u sredini razdoblja za taj prijedlog osiguraju odgovarajuća sredstva;

11.  odlučan je u nastojanju da se na nedvosmislen način riješe problemi s izradom plana plaćanja za posebne instrumente VFO-a; podsjeća na neriješeno pitanje različitog tumačenja između, s jedne strane, Komisije i Parlamenta i, s druge strane, Vijeća, koje je bilo u prvom planu tijekom svih godišnjih pregovora o proračunu trenutačnog VFO-a; ponovno ističe svoje uvjerenje da bi i odobrena sredstva za plaćanja koja proizlaze iz mobilizacije posebnih instrumenata u okviru odobrenih sredstava za preuzimanje obveza trebalo računati izvan godišnjih gornjih granica za plaćanja unutar VFO-a; smatra, pozivajući se na analizu i procjene Komisije, da se gornje granice za plaćanja unutar trenutačnog VFO-a mogu održati samo ako se problem riješi na taj način;

12.  izražava svoju ozbiljnu zabrinutost zbog kašnjenja u provedbi programa EU-a s podijeljenim upravljanjem, na što ukazuje NIP 4/2016 u kojem je predviđeni plan plaćanja za 2016. smanjen za 7,3 milijarde EUR; očekuje da će zbog tih kašnjenja doći do velikog nakupljanja zahtjeva za plaćanja pri kraju trenutačnog VFO-a; podsjeća na to da su se u proračunskoj godini 2015. nepodmirene obveze vratile na svoje prijašnje visoke razine i da su iznosi koje treba financirati iz budućih proračuna narasli na 339 milijardi EUR; čvrsto vjeruje da je potrebno uložiti sve napore kako bi se izbjeglo nakupljanje zaostalih nepodmirenih računa i nova kriza u plaćanjima, poput one koja je zabilježena u prethodnom razdoblju; u tu se svrhu snažno zalaže da tri institucije EU-a razviju i dogovore novi obvezujući plan plaćanja za razdoblje od 2016. do 2020.; smatra nadalje da je potpuno iskorištavanje ukupne razlike za plaćanja, bez ikakvih godišnjih ograničenja, temeljni preduvjet za rješavanje toga izazova;

13.  ponovno ističe svoje dugogodišnje stajalište prema kojem bi se svaki višak koji nastane zbog neizvršenja odobrenih sredstava iz proračuna EU-a ili na temelju kazni trebao unijeti u proračun EU-a kao dodatni prihod koji ne povlači za sobom prilagođavanje iznosa doprinosa na temelju bruto nacionalnog dohotka (BND); izražava žaljenje zbog toga što Komisija taj element nije unijela u svoj prijedlog o reviziji VFO-a u sredini razdoblja;

14.  naglašava da su se u prvim godinama razdoblja trenutačnog VFO-a odredbe o fleksibilnosti pokazale ključnima za financiranje odgovora na migracijsku i izbjegličku krizu te novih političkih inicijativa u iznosima koji, zbog čvrstih gornjih granica unutar VFO-a, inače ne bi bili mogući; pozdravlja stoga prijedlog Komisije da se primjena tih odredbi produlji; posebno podržava, u skladu sa zahtjevom Parlamenta, uklanjanje ograničenja u pogledu visine i opsega ukupne razlike za obveze; napominje da su novi godišnji iznosi predloženi za instrument fleksibilnosti i pričuvu za pomoć u nuždi na razini iznosa koji su u 2016. dosegnuti prijenosima, dok je Parlament zahtijevao dvostruko veće iznose (2 milijarde EUR naspram 1 milijarde EUR);

15.  naglašava da je učinkovito izvršenje proračuna EU-a glavni prioritet Parlamenta; posebno pozdravlja prijedlog Komisije da se opozvana odobrena sredstva nastala zbog neizvršenja djelovanja za koja su prvotno bila namijenjena ponovno stave na raspolaganje unutar proračuna EU-a i ističe da je to bio jedan od glavnih zahtjeva Parlamenta u njegovoj Rezoluciju o VFO-u od 6. srpnja 2016.; ističe da su ta opozvana sredstva ustvari odobrena sredstva koja je proračunsko tijelo već bilo odobrilo s namjerom da budu u potpunosti izvršena i da se stoga ne mogu smatrati novim ili dodatnim opterećenjem za državne riznice;

16.  pozdravlja prijedlog Komisije da se osnuje nova pričuva za krizne situacije EU-a kao instrument za brzo pružanje odgovora na krize i druge događaje s ozbiljnim humanitarnim ili sigurnosnim posljedicama; smatra da će mobilizacija tog posebnog instrumenta biti jasno i djelotvorno rješenje za dodatna sredstva potrebna u slučajevima krize; slaže se s prijedlogom Komisije u pogledu financiranja opozvanim odobrenim sredstvima, ali drži da ona ne mogu biti jedini izvor sredstava za taj instrument;

17.  podsjeća na to da je jedinstvo proračuna temeljno načelo proračuna EU-a, a ono se dovodi u pitanje umnožavanjem multinacionalnih fondova; stoga traži da se to načelo brzo primijeni i da se Parlamentu u međuvremenu omogući da vrši nužan parlamentarni nadzor nad tim sredstvima;

18.  smatra da revizija Međuinstitucionalnog sporazuma koja je u tijeku predstavlja odličnu priliku za harmonizaciju i usklađivanje zahtjeva povezanih s glasovanjem o mobilizaciji posebnih instrumenata VFO-a s onima koji se odnose na donošenje općeg proračuna Unije; traži da se relevantne odredbe izmijene na odgovarajući način;

Usporedni zakonodavni prijedlozi

19.  u potpunosti se slaže s namjerom Komisije da se pojednostave financijska pravila i to smatra bitnim dijelom revizije VFO-a u sredini razdoblja; u tom smislu prima na znanje prijedlog Komisije da se provede iscrpna revizija Financijske uredbe i unesu izmjene u 15 sektorskih uredbi; naglašava da bi tim pojednostavljenjima korisnicima trebalo pružiti bolje i racionalnije okruženje za provedbu; u tom smislu preuzima obvezu da se taj postupak u odgovarajućem roku uspješno privede kraju;

20.  napominje da će Parlament i Vijeće odluku o zakonodavnim prijedlozima o produljenju EFSU-a, planu vanjskih ulaganja (koji sadrži i partnerski okvir za migracije) te Wifi4EU-u, koje je Komisija predstavila usporedno s revizijom VFO-a, donijeti u redovnom zakonodavnom postupku;

Prema VFO-u za razdoblje nakon 2020.

21.  ističe da bi revizija VFO-a u sredini programskog razdoblja trebala označiti i početak postupka postizanja konsenzusa o VFO-u za razdoblje nakon 2020.; naglašava da bi u tom smislu trebalo preuzeti čvrste obveze, ponajprije u pogledu reforme sustava vlastitih sredstava, što uključuje uvođenje novih vlastitih sredstava kojima se znatno može smanjiti udio doprinosa proračunu EU-a koji se temelje na BND-u i postupno ukidanje svih vrsta „popusta” te usklađivanje razdoblja trajanja VFO-a s političkim ciklusom institucija;

°

°  °

22.  poziva Komisiju da proračunskom tijelu dostavi sve relevantne informacije o proračunskim implikacijama rezultata britanskog referenduma od 23. lipnja 2016. i kasnijeg izlaska Ujedinjene kraljevine iz Europske Unije za trenutačni VFO, ne dovodeći pritom u pitanje ishod predstojećih pregovora dviju stranaka;

23.  naglašava da su mir i stabilnost temeljne vrijednosti koje Unija treba sačuvati; smatra da treba zaštititi Sporazum na Veliki petak, koji se pokazao ključnim za mir i pomirbu; ističe da su potrebne konkretne mjere i programi kako bi se zajamčila potpora regijama koje će biti osobito pogođene u slučaju dogovorenog izlaska iz EU-a pozivanjem na članak 50. Ugovora iz Lisabona;

°

°  °

24.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću, Komisiji, drugim relevantnim institucijama i tijelima te vladama i parlamentima država članica.