Návrh uznesenia - B8-1173/2016Návrh uznesenia
B8-1173/2016

NÁVRH UZNESENIA o revízii VFR na roky 2014 – 2020 v polovici trvania

24.10.2016 - (2016/2931(RSP))

predložený na základe vyhlásenia Komisie
v súlade s článkom 123 ods. 2 rokovacieho poriadku

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas v mene Výboru pre rozpočet


Postup : 2016/2931(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
B8-1173/2016

B8-1173/2016

Uznesenie Európskeho parlamentu o revízii VFR na roky 2014 – 2020 v polovici trvania

(2016/2931(RSP))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na články 311, 312 a 323 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/2013 z 2. decembra 2013, ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020[1], a najmä na jeho článok 2,

–  so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ, Euratom) č. 2015/623 z 21. apríla 2015, ktorým sa mení nariadenie Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/2013, ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020[2],

–  so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu (IIA) z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení[3],

–  so zreteľom na svoje uznesenie zo 6. júla 2016 o príprave povolebnej revízie VFR na roky 2014 – 2020: príspevok Parlamentu pred predložením návrhu Komisie[4],

–  so zreteľom na návrh Komisie na nariadenie Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ, Euratom) č. 1311/2013, ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020, a jeho sprievodné dokumenty[5],

–  so zreteľom na návrh Komisie na zmenu Medziinštitucionálnej dohody z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení[6],

–  so zreteľom na vyhlásenie Komisie z 25. októbra 2016 o revízii VFR v polovici trvania,

–  so zreteľom na návrh uznesenia Výboru pre rozpočet,

–  so zreteľom na článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku,

1.  zdôrazňuje, že Európsky parlament je neustále znepokojený v súvislosti s nedostatočnými zdrojmi, ktoré sú k dispozícii v rámci súčasného viacročného finančného rámca (VFR); poukazuje na množstvo nových kríz a priorít, ktoré sa objavili v posledných rokoch, najmä migračnú a utečeneckú krízu, vonkajšie núdzové situácie, vnútorné bezpečnostné záležitosti, krízu v poľnohospodárstve, financovanie Európskeho fondu pre strategické investície (EFSI) a pretrvávajúcu vysokú mieru nezamestnanosti, najmä medzi mladými ľuďmi; poukazuje aj na nedávnu ratifikáciu dohody o zmene klímy zo strany EÚ;

2.  zdôrazňuje po tom, ako preskúmal fungovanie VFR v prvej polovici tohto programového obdobia a prezentoval ho vo svojom uznesení zo 6. júla 2016, že primeraná reakcia na tieto výzvy si vyžaduje značné dodatočné finančné prostriedky z rozpočtu EÚ, ktoré vzhľadom na obmedzené finančné zdroje dostupné v rámci súčasného VFR nebolo možné v plnej miere poskytnúť v prvých rokoch súčasného výhľadu; zdôrazňuje, že rozpočet EÚ musí zodpovedať politickým záväzkom a strategickým cieľom Európskej únie; v tejto súvislosti pripomína článok 311 ZFEÚ, v ktorom sa uvádza, že Únia si „zabezpečí prostriedky potrebné na dosiahnutie svojich cieľov a uskutočňovanie svojich politík“;

3.  domnieva sa, že revízia viacročného finančného rámca poskytuje jedinečnú príležitosť na to, aby sa reagovalo na rozpočtové ťažkosti, ktoré v súčasnosti ohrozujú dôveryhodnosť Európskej únie; vyzýva preto Radu, aby prijala svoju zodpovednosť a prešla od slov k činom a na zostávajúce roky súčasného výhľadu zabezpečila realistický, hodnoverný, koherentný a udržateľný rozpočet EÚ; domnieva sa, že cieľom revízie musí byť zabezpečenie rovnováhy medzi plnením dlhodobých politických priorít Únie a reagovaním na nové vznikajúce výzvy; opätovne zdôrazňuje svoje principiálne stanovisko, že nové politické iniciatívy by nemali byť financované z existujúcich programov a politík EÚ; zdôrazňuje, že je potrebné, aby bol rozpočet EÚ transparentnejší a prístupnejší pre európskych občanov v záujme obnovenia dôvery v európsky projekt;

Rámec pre urýchlené rokovania o revízii VFR

4.  pripomína, že povinná povolebná revízia VFR bola jednou z hlavných požiadaviek Parlamentu v rokovaniach o zriadení súčasného finančného rámca; víta preto rozhodnutie Komisie navrhnúť revíziu nariadenia o VFR a IIA po preskúmaní fungovania VFR na roky 2014 – 2020, ako sa uvádza v článku 2 nariadenia o VFR; domnieva sa, že tento návrh predstavuje dobrý základ pre rokovania;

5.  zdôrazňuje, že jeho uznesenie o VFR zo 6. júla 2016 predstavuje mandát na nadchádzajúce rokovania o VFR vrátane všetkých aspektov revízie VFR v polovici trvania, ako aj dôležitých prvkov týkajúcich sa VFR po roku 2020;

6.  zdôrazňuje, že všetky zmeny, ktoré boli počas tejto revízie dohodnuté, je potrebné neodkladne uskutočniť a začleniť už do rozpočtu EÚ na rok 2017; nalieha na Radu, aby konštruktívne a rýchlo reagovala na návrh Komisie a bezodkladne poskytla predsedníctvu mandát na rokovania; je pripravený urýchlene sa zapojiť do zmysluplných rokovaní s Radou o revízii VFR v polovici trvania v rámci zmierovacieho konania o rozpočte na rok 2017 a na základe spoločne dohodnutého harmonogramu a osobitných pravidiel rokovania; ľutuje, že zmierovacie konanie o rozpočte sa čoskoro začne, ale Rada ešte nie je pripravená začať rokovania o VFR; potvrdzuje svoj zámer dosiahnuť dohodu o obidvoch spisoch do konca roku 2016;

Odpoveď Parlamentu na návrh Komisie: smerom k ambicióznej dohode o revízii VFR

7.  pozitívne sa stavia k navrhovaným zmenám balíka týkajúceho sa VFR, najmä pokiaľ ide o flexibilitu;; vyjadruje však poľutovanie nad tým, že Komisia nenavrhla zvýšenie stropov súčasného VFR, ktoré by poskytlo jasné a udržateľné riešenie financovania odhadovaných potrieb politík EÚ do konca tohto obdobia; zdôrazňuje pozíciu Parlamentu a skutočnosť, že stropy okruhov 1a (Konkurencieschopnosť pre rast a zamestnanosť), 1b (Hospodárska, sociálna a územná súdržnosť), 3 (Bezpečnosť a občianstvo) a 4 (Globálna Európa) nie sú dostatočné a mali by sa zvýšiť, ak má Únia čeliť výzvam a splniť svoje politické ciele;

8.  pripomína najmä požiadavky Parlamentu, pokiaľ ide o plnú kompenzáciu škrtov týkajúcich sa EFSI a ovplyvňujúcich program Horizont 2020 a Nástroj na prepájanie Európy, o pokračovanie iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí na rovnakej úrovni ročných rozpočtových prostriedkov ako v rokoch 2014 a 2015 a o výrazné zvýšenie zdrojov dostupných v okruhoch 3 a 4 na riešenie migračnej a utečeneckej krízy; pozitívne hodnotí celkový balík zahrnujúci ďalšie cielené zvýšenia prostriedkov, ktorý navrhla Komisia a ktorý možno financovať v rámci rezerv dostupných do konca tohto obdobia, ale zdôrazňuje, že tento návrh nespĺňa očakávania Parlamentu v príslušných oblastiach;

9.  poznamenáva, že návrh Komisie, pokiaľ ide o sumy a odhaduje sa vo výške 12,8 miliardy EUR, zahŕňa rôzne zložky; osobitne vyzdvihuje zvýšenie prostriedkov na programy Horizont 2020 a NPE – Doprava (na každý z nich o 0,4 miliardy EUR), Erasmus+ a COSME (na každý z nich o 0,2 miliardy EUR) a na iniciatívu na podporu zamestnanosti mladých ľudí (o 1 miliardu EUR),čo predstavuje spolu 2,2 miliardy EUR nových rozpočtových prostriedkov; konštatuje, že niekoľko legislatívnych návrhov, ktoré Komisia predložila súčasne s revíziou VFR v polovici trvania (rozšírenie EFSI, plán vonkajších investícií vrátane rámca partnerstva v oblasti migrácie a iniciatíva Wifi4EU), predstavuje ďalšiu sumu vo výške 1,6 miliardy EUR; pripomína, že Komisia pri predkladaní návrhu rozpočtu na rok 2017 už zahrnula zvýšenie prostriedkov o 1,8 miliardy EUR na oblasť migrácie a aktualizovala svoje finančné plánovanie o sumu 2,55 miliardy EUR v okruhu 3 v dôsledku prebiehajúcich legislatívnych postupov; upozorňuje ďalej na skutočnosť, že navrhované zvýšenie finančných prostriedkov v okruhu 1a a okruhu 4 je už čiastočne zohľadnené v opravnom liste č. 1/2017; napokon konštatuje, že technická úprava balíkov finančných prostriedkov na politiku súdržnosti, ktorá predstavuje 4,6 miliardy EUR, je výsledkom technického opatrenia Komisie a už bola schválená ako súčasť technickej úpravy finančného rámca na rok 2017;

10.  domnieva sa, že mobilita mladých ľudí má zásadný význam pre zvýšenie európskeho povedomia a identity, najmä v situácii hrozieb populizmu a šírenia dezinformácií; domnieva sa, že z politického hľadiska je nevyhnutne potrebné ďalej investovať do európskej mládeže prostredníctvom rozpočtu EÚ; zasadzuje sa v prospech vykonávania nových iniciatív, ako je napríklad nedávno navrhnutý program „18. výročie preukazu InterRail pre Európu“, v rámci ktorého by sa všetkým európskym občanom po dovŕšení veku 18 rokov poskytol bezplatný preukaz InterRail ; žiada, aby sa v rámci revízie VFR v polovici trvania zabezpečili primerané finančné prostriedky na tento návrh;

11.  je odhodlaný vyriešiť jednoznačným spôsobom otázku zahrnutia platieb súvisiacich s osobitnými nástrojmi VFR do rozpočtu; pripomína nevyriešený rozpor medzi Komisiou a Európskym parlamentom na jednej strane a Radou na druhej strane týkajúci sa výkladu, ktorý bol zjavný pri všetkých ročných rozpočtových rokovaniach v rámci súčasného VFR; opakuje svoje presvedčenie, že platobné rozpočtové prostriedky vyplývajúce z mobilizácie osobitných nástrojov vo viazaných rozpočtových prostriedkoch by sa mali tiež počítať nad rámec ročných stropov platieb VFR; domnieva sa, že podľa analýzy a predpovedí Komisie možno súčasné stropy platieb VFR udržať len vtedy, ak sa uvedená záležitosť vyrieši v tomto zmysle;

12.  vyjadruje vážne znepokojenie nad súčasnými oneskoreniami realizácie programov EÚ v rámci zdieľaného hospodárenia, ako to vyplýva najmä z NOR č. 4/2016, ktorým sa znižuje objem platieb v rozpočte na rok 2016 o 7,3 miliardy EUR; očakáva, že takéto oneskorenia povedú k výraznému nahromadeniu žiadostí o platbu ku koncu súčasného VFR; pripomína, že v rozpočtovom roku 2015 sa nesplatené záväzky vrátili na predchádzajúcu vysokú úroveň a že sumy, ktoré sa majú financovať z budúcich rozpočtov, sa zvýšili na 339 miliárd EUR; pevne verí, že by sa malo vyvinúť maximálne úsilie o to, aby sa predišlo nahromadeniu neuhradených faktúr a vzniku ďalšej platobnej krízy, ako sa to pozorovalo v predchádzajúcom období; na tento účel dôrazne podporuje nový záväzný plán platieb na obdobie 2016 – 2020, ktorý majú vypracovať a schváliť všetky tri inštitúcie; okrem toho sa domnieva, že plné využitie celkovej rezervy pre platby bez stanovenia akéhokoľvek ročného stropu je nevyhnutným predpokladom riešenia tohto problému;

13.  opakuje svoju dlhodobú pozíciu, podľa ktorej by sa akýkoľvek prebytok, ktorý by vyplynul z nedostatočného plnenia rozpočtu EÚ alebo z postihov, mal začleniť do rozpočtu ako mimoriadny príjem v rozpočte EÚ bez akýchkoľvek zodpovedajúcich úprav príspevkov na základe HND; vyjadruje poľutovanie nad tým, že Komisia nezahrnula tento prvok do svojho návrhu na revíziu VFR v polovici trvania;

14.  zdôrazňuje, že ustanovenia o flexibilite sa v prvých rokoch súčasného VFR ukázali ako veľmi dôležité pri financovaní reakcie na migračnú a utečeneckú krízu a nových politických iniciatív nad rámec toho, čo by umožnilo prísne dodržiavanie stropov VFR; víta preto návrh Komisie na ďalšie rozšírenie týchto ustanovení; podporuje najmä odstránenie obmedzení výšky a účelu celkovej rezervy na záväzky, ako to požadoval aj Parlament; konštatuje, že nové ročné sumy navrhnuté pre nástroj flexibility a rezervu na núdzovú pomoc sa približujú skutočným úrovniam dosiahnutým v roku 2016 v dôsledku prenesenia rozpočtových prostriedkov, zatiaľ čo žiadosť Parlamentu predstavovala dvojnásobnú sumu (2 miliardy EUR, resp. 1 miliardu EUR);

15.  zdôrazňuje, že účinné plnenie rozpočtu EÚ je pre Parlament najvyššou prioritou; víta najmä návrh Komisie, aby sa v rozpočte EÚ znova sprístupnili rozpočtové prostriedky so zrušenou viazanosťou vyplývajúce z nevykonania opatrení, na ktoré boli pôvodne vyčlenené, a zdôrazňuje, že to bola jedna z hlavných požiadaviek Parlamentu uvedených v jeho uznesení o VFR zo 6. júla 2016; zdôrazňuje, že tieto prostriedky, ktorých viazanosť bola zrušená, sú v skutočnosti rozpočtovými prostriedkami, ktoré už rozpočtový orgán schválil s cieľom, aby sa v plnej miere využívali, a preto ich nemožno považovať za nové alebo dodatočné zaťaženie národných rozpočtov;

16.  podporuje návrh Komisie na vytvorenie krízovej rezervy EÚ ako nástroja rýchlej reakcie na krízy, ako aj na udalosti s vážnymi humanitárnymi alebo bezpečnostnými dôsledkami; domnieva sa, že mobilizácia tohto osobitného nástroja v prípade krízy poskytne jasné a účinné riešenie potreby dodatočného financovania; súhlasí s návrhom Komisie použiť rozpočtové prostriedky so zrušenou viazanosťou, ale tvrdí, že to nemôže byť jediným zdrojom financovania tohto nástroja;

17.  pripomína hlavnú zásadu jednoty rozpočtu EÚ, ktorú narušuje znásobovanie mnohonárodných finančných prostriedkov; žiada preto, aby sa táto zásada urýchlene uplatnila a aby sa medzitým Európskemu parlamentu umožnila účasť na potrebnej parlamentnej kontrole týchto finančných prostriedkov;

18.  domnieva sa, že prebiehajúca revízia IIA poskytuje vynikajúcu príležitosť na zabezpečenie toho, aby boli požiadavky v súvislosti s hlasovaním pri mobilizácii osobitných nástrojov VFR harmonizované a v súlade s požiadavkami, ktoré sa uplatňujú pri prijímaní všeobecného rozpočtu Európskej únie; požaduje zodpovedajúcu zmenu príslušných ustanovení;

Súbežné legislatívne návrhy

19.  plne podporuje úmysel Komisie zjednodušiť finančné pravidlá a považuje to za dôležitú súčasť revízie VFR v polovici trvania; v tejto súvislosti berie na vedomie návrh Komisie na úplnú revíziu nariadenia o rozpočtových pravidlách, ako aj na zmeny 15 sektorových predpisov; zdôrazňuje, že toto zjednodušenie by sa malo zamerať na zlepšenie a racionalizáciu podmienok vykonávania pre príjemcov; zaväzuje sa vyvíjať úsilie o dosiahnutie úspešných výsledkov v tomto duchu v primeranom časovom rámci;

20.  konštatuje, že o legislatívnych návrhoch týkajúcich sa rozšírenia EFSI, plánu vonkajších investícií (vrátane rámca partnerstva v oblasti migrácie) a iniciatívy Wifi4EU, ktoré Komisia predložila súčasne s návrhmi na revíziu VFR v polovici trvania, rozhodne Parlament a Rada v súlade s riadnym legislatívnym postupom;

Smerom k VFR po roku 2020

21.  poukazuje na to, že revízia VFR v polovici trvania by takisto mala byť začiatkom procesu hľadania konsenzu vedúceho k VFR po roku 2020; zdôrazňuje, že v tejto súvislosti by mali byť prijaté pevné záväzky zamerané najmä na riešenie reformy systému vlastných zdrojov vrátane zavedenia nových vlastných zdrojov, čím by sa výrazne znížil podiel príspevkov na základe HND v rozpočte EÚ, a postupného odstránenia všetkých foriem korekcie, ako aj na zosúladenie trvania VFR s politickými cyklami inštitúcií;

°

°  °

22.  vyzýva Komisiu, aby rozpočtovému orgánu poskytla všetky relevantné informácie o rozpočtových vplyvoch na súčasný VFR v súvislosti s britským referendom z 23. júna 2016 a následným vystúpením Veľkej Británie z Európskej únie bez toho, aby tým bol dotknutý výsledok budúcich rokovaní medzi oboma stranami;

23.  zdôrazňuje, že mier a stabilita sú základné hodnoty, ktoré Únia musí zachovať; domnieva sa, že Veľkopiatkovú dohodu, ktorá sa ukázala ako veľmi dôležitá pre mier a zmierenie, treba chrániť; zdôrazňuje potrebu konkrétnych opatrení a programov na zabezpečenie podpory pre mimoriadne postihnuté regióny v prípade rokovania o vystúpení z EÚ po uplatnení článku 50 Lisabonskej zmluvy,

°

°  °

24.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, ostatným dotknutým inštitúciám a orgánom a vládam a parlamentom členských štátov.