ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 468kWORD 48k
21.10.2016
PE593.609v01-00
 
B8-1183/2016

σύμφωνα με το άρθρο 133 του Κανονισμού


σχετικά με την κοινωνικοπεριβαλλοντική σημασία του κυνηγίου


Philippe Loiseau, Joëlle Mélin, Marine Le Pen, Mylène Troszczynski, Steeve Briois, Dominique Bilde, Edouard Ferrand, Nicolas Bay, Marie-Christine Arnautu, Louis Aliot, Gilles Lebreton, Bernard Monot, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Luc Schaffhauser, Dominique Martin, Jean-François Jalkh, Bruno Gollnisch

Πρόταση ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την κοινωνικοπεριβαλλοντική σημασία του κυνηγίου  
B8-1183/2016

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το Μανιφέστο της UICN(1) σχετικά με τη διατήρηση των μεγάλων σαρκοφάγων στην Ευρώπη,

–  έχοντας υπόψη το δημοσίευμα της FACE(2) σχετικά με τον αγώνα κατά των εγκλημάτων σε βάρος της άγριας πανίδας,

–  έχοντας υπόψη τον Γαλλικό Κώδικα Περιβάλλοντος(3) που αναγνωρίζει το ρόλο των κυνηγών στην προστασία των οικοσυστημάτων,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 133 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κυνηγοί, αντίθετα από τους λαθροθήρες, είναι φορείς μιας ρυθμιστικής αντίληψης που σέβεται τον πόνο του ζώου·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη τον παραγνωρισμένο κοινωνικό και υγειονομικό ρόλο των κυνηγών·

1.  καλεί τα κράτη μέλη να επανακαθορίσουν κυνηγετικές περιόδους πιο προσαρμοσμένες στο κάθε είδος·

2.  υπενθυμίζει το ρόλο του σκύλου ως βοηθού του κυνηγού και ζητεί ευκολότερη πρόσβαση στην κτηνιατρική φροντίδα και μείωση του σχετικού ασφαλιστικού κόστους·

3.  ζητεί τη δημιουργία κέντρων μεταποίησης του κρέατος μεγάλων θηραμάτων που προέρχεται από ιδιώτες, ώστε να επανασχεδιαστεί το κύκλωμα κατανάλωσης κρέατος και να βελτιωθεί η υγειονομική εποπτεία·

4.  ζητεί την προοδευτική μείωση των τελών αδείας κυνηγίου για τα άτομα που είναι άνεργα ή αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσχέρειες·

5.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Επιτροπή, στο Συμβούλιο, και στα κράτη μέλη.

(1)

Διεθνής Ένωση για τη Διατήρηση της Φύσης (20.6.2013).

(2)

Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Ενώσεων για το Κυνήγι και τη Διατήρηση της Άγριας Πανίδας (12.5.2015).

(3)

Code de l’environnement, άρθρο L421-5.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου