ONTWERPRESOLUTIE
PDF 156kWORD 47k
21.10.2016
PE593.609v01-00
 
B8-1183/2016

ingediend overeenkomstig artikel 133 van het Reglement


over het belang van de jacht voor de maatschappij en het milieu


Philippe Loiseau, Joëlle Mélin, Marine Le Pen, Mylène Troszczynski, Steeve Briois, Dominique Bilde, Edouard Ferrand, Nicolas Bay, Marie‑Christine Arnautu, Louis Aliot, Gilles Lebreton, Bernard Monot, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Luc Schaffhauser, Dominique Martin, Jean-François Jalkh, Bruno Gollnisch

Ontwerpresolutie van het Europees Parlement over het belang van de jacht voor de maatschappij en het milieu  
B8-1183/2016

Het Europees Parlement,

–  gezien het IUCN-manifest over het behoud van grote carnivoren in Europa(1),

–  gezien de FACE-publicatie over de bestrijding van misdrijven tegen wilde dieren(2),

–  gezien het milieuwetboek(3), waarin de bijdrage van jagers aan het behoud van ecosystemen wordt erkend,

–  gezien artikel 133 van zijn Reglement,

A.  overwegende dat jagers, in tegenstelling tot stropers, uitgaan van de regelende werking van de jacht en respectvol omgaan met dierenleed;

B.  overwegende de miskende bijdrage van jagers aan de maatschappij en de gezondheid;

1.  verzoekt de lidstaten de jachtperiodes te herzien om deze beter aan te passen aan de verschillende diersoorten;

2.  herinnert aan de ondersteunende rol van de hond bij de jacht en verzoekt om een betere toegang tot diergeneeskundige zorg en een verlaging van de kosten van de desbetreffende verzekering;

3.  verzoekt om de oprichting van centra voor de verwerking van van particulieren afkomstig wild, om het consumptiecircuit van vlees te herzien en het sanitair toezicht te verbeteren;

4.  verzoekt om een geleidelijke vermindering van de jachtheffing voor werkelozen of personen met financiële problemen;

5.  verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Commissie, de Raad en de lidstaten.

(1)

Internationale Unie voor het behoud van de natuur en de natuurlijke hulpbronnen (20.6.2013).

(2)

Europese Federatie van verenigingen voor jacht en behoud (12.5.2015).

(3)

Milieuwetboek, artikel L421-5.

Juridische mededeling - Privacybeleid