PROJEKT REZOLUCJI
PDF 384kWORD 47k
5.10.2016
PE593.641v01-00
 
B8-1215/2016

złożony zgodnie z art. 133 Regulaminu


w sprawie anulowania dłużnych papierów wartościowych sektora publicznego nabytych i posiadanych przez EBC


Matteo Salvini, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

Projekt rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie anulowania dłużnych papierów wartościowych sektora publicznego nabytych i zatrzymanych przez EBC  
B8-1215/2016

Parlament Europejski,

–  uwzględniając art. 133 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że EBC dokonał dotychczas zakupu ponad 1 bln EUR długu publicznego w państwach strefy euro;

B.  mając na uwadze, że w związku z tym zakupem została wyemitowano i wprowadzono już do obiegu równoważną kwotę pieniądza oraz że nie spowodowało to żadnego wzrostu wskaźnika inflacji, którego wartość wciąż pozostaje daleka od wyznaczonego celu;

C.  mając na uwadze, że bilans EBC nie jest tworzony przez zwykłe zapisy księgowe, lecz pasywa stanowi w nim pieniądz, który wytwarza sam EBC, a więc może on spokojnie i bez jakichkolwiek konsekwencji działać przy ujemnym kapitale księgowym, ponieważ jest to tylko pozycja księgowa;

D.  mając na uwadze konieczność wyeliminowania z debaty politycznej sztucznego problemu wielkości długu publicznego, który stanowi po prostu prywatne oszczędności i który w warunkach zerowego oprocentowania może być w równoważny sposób bez żadnych konsekwencji wymieniany na pieniądz emitowany przez EBC;

1.  wzywa EBC do anulowania wszystkich dłużnych papierów wartościowych sektora publicznego nabytych i posiadanych przez niego w ramach programu luzowania ilościowego oraz do zawiadomienia Eurostatu i urzędów statystycznych właściwych państw członkowskich o anulowanej wartości, tak aby zredukowały one o równoważną wartość dług obliczany we wskaźnikach finansów publicznych, poczynając od wskaźnika zadłużenia / PKB.

Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności