ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 465kWORD 48k
10.10.2016
PE593.644v01-00
 
B8-1218/2016

внесено съгласно член 133 от Правилника за дейността


относно резистентността към антибиотици


Мирей Д'Орнано, Силви Годен, Жан-Франсоа Жалк

Предложение за резолюция на Европейския парламент относно резистентността към антибиотици  
B8-1218/2016

Европейският парламент,

–  като взе предвид член 168 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид заключенията на Съвета от 15 ноември 2001 г., 10 юни 2008 г., 1 декември 2009 г. и 17 юни 2016 г.,

–  като взе предвид съобщението на Комисията от 15 ноември 2011 г.,

–  като взе предвид глобалния план за действие на Световната здравна организация от 25 май 2015 г.;

–  като взе предвид член 133 от своя правилник,

А.  като подчертава, че според данните на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) резистентността към антибиотици причинява 700 хиляди смъртни случая годишно;

Б.  като изразява съжаление относно намаляването на частните инвестиции във фармацевтичните изследвания относно лечението с антибиотици;

В.  като приветства инициативите на национално равнище, по-специално създаването на „Fleming Fund“ от страна на Обединеното кралство за целите на провеждането на изследвания във фармацевтичния сектор във връзка с резистентността към антибиотиците;

Г.  като се запознава с европейските инициативи в тази област, по-специално с инициативата за съвместно планиране („Joint Programming Initiative“) и с европейската инициатива за иновативни лекарства („European Innovative Medicine Initiative“);

1.  насърчава Комисията да подкрепя изследванията във фармацевтичния отрасъл, с които се цели разработването на нови антибиотици или средства за бързо диагностициране на базата на съществуващи европейски средства за финансиране на изследванията;

2  насърчава също така Комисията да сътрудничи по програмата за наблюдение, лансирана от Световната здравна организация.

Правна информация - Политика за поверителност