FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 156kWORD 47k
10.10.2016
PE593.644v01-00
 
B8-1218/2016

jf. forretningsordenens artikel 133


om antibiotikaresistens


Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh

Forslag til Europa-Parlamentets beslutning om antibiotikaresistens  
B8-1218/2016

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til artikel 168 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Rådets henstillinger af hhv. 15. november 2001, 10. juni 2008, 1. december 2009 og 17. juni 2016,

–  der henviser til Kommissionens meddelelse af 15. november 2011,

–  der henviser til den globale handlingsplan fra Verdenssundhedsorganisationen af 25. maj 2015,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 133,

A.  fremhæver, at antibiotikaresistens ifølge data fra OECD er årsag til 700 000 dødsfald om året;

B.  beklager de faldende private investeringer i lægemiddelforskning vedrørende antibiotikabehandling;

C.  glæder sig over de nationale initiativer, navnlig Det Forenede Kongeriges oprettelse af "Flemingfonden" for lægemiddelforskning i antibiotikaresistens;

D.  der henviser til de europæiske initiativer på området, navnlig initiativet om fælles programlægning (Joint Programming Initiative) og det europæiske initiativ om innovative lægemidler (European Innovative Medicine Initiative);

1.  tilskynder Kommissionen til at støtte lægemiddelforskning med henblik på udvikling af nye antibiotika eller hurtige diagnoseredskaber ved hjælp af de eksisterende europæiske midler til videnskabelig forskning;

2.  opfordrer den ligeledes til at deltage i det overvågningsprogram, som Verdenssundhedsorganisationen har iværksat.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik