ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 395kWORD 48k
10.10.2016
PE593.644v01-00
 
B8-1218/2016

σύμφωνα με το άρθρο 133 του Κανονισμού


σχετικά με την αντοχή στα αντιβιοτικά


Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh

Πρόταση ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την αντοχή στα αντιβιοτικά  
B8-1218/2016

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 168 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τις συστάσεις του Συμβουλίου, της 15ης Νοεμβρίου 2001, της 10ης Ιουνίου 2008, της 1ης Δεκεμβρίου 2009 και της 17ης Ιουνίου 2016,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 15ης Νοεμβρίου 2011,

–  έχοντας υπόψη το παγκόσμιο σχέδιο δράσης του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, της 25ης Μαΐου 2015,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 133 του Κανονισμού του,

Α.  τονίζοντας ότι, σύμφωνα με τα στοιχεία του OOΣA, η αντοχή στα αντιβιοτικά προκαλεί 700.000 θανάτους κάθε χρόνο·

Β.  θεωρώντας λυπηρή τη μείωση των ιδιωτικών επενδύσεων στη φαρμακευτική έρευνα για τα αντιβιοτικά·

Γ.  χαιρετίζοντας τις εθνικές πρωτοβουλίες και ειδικότερα τη δημιουργία του Tαμείου Φλέμινγκ από το Hνωμένο Bασίλειο, για τη φαρμακευτική έρευνα σχετικά με την αντοχή στα αντιβιοτικά·

Δ.  λαμβάνοντας γνώση των ευρωπαϊκών πρωτοβουλιών στον τομέα αυτό, και ειδικά της πρωτοβουλίας κοινού προγραμματισμού (Joint Programming Initiative) και της ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας για τα καινοτόμα φάρμακα (European Innovative Medicine Initiative)·

1.  προτρέπει την Επιτροπή να στηρίξει τη φαρμακευτική έρευνα που επιδιώκει την ανάπτυξη νέων αντιβιοτικών ή εργαλείων ταχείας διάγνωσης, μέσω των ήδη υφισταμένων ευρωπαϊκών ταμείων επιδότησης της επιστημονικής έρευνας·

2  προτρέπει επίσης την Επιτροπή να συνεργαστεί με το πρόγραμμα παρακολούθησης που ξεκίνησε ο Παγκόσμιος Oργανισμός Υγείας.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου