RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 154kWORD 47k
10.10.2016
PE593.644v01-00
 
B8-1218/2016

vastavalt kodukorra artiklile 133


antibiootikumiresistentsuse kohta


Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh

Euroopa Parlamendi resolutsiooni ettepanek antibiootikumiresistentsuse kohta  
B8-1218/2016

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 168,

–  võttes arvesse nõukogu 15. novembri 2001. aasta, 10. juuni 2008. aasta, 1. detsembri 2009. aasta ja 17. juuni 2016. aasta soovitusi,

–  võttes arvesse komisjoni 15. novembri 2011. aasta teatist,

–  võttes arvesse Maailma Terviseorganisatsiooni 25. mai 2015. aasta ülemaailmset tegevuskava,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 133,

A.  osutades, et OECD andmetel põhjustab antibiootikumiresistentsus aastas 700 000 inimese surma;

B.  taunides antibiootikumiravi käsitlevatesse farmaatsiauuringutesse tehtavate erasektori investeeringute vähenemist;

C.  tunnustades riikide algatusi, eelkõige Ühendkuningriigi loodud programmi Fleming Fund, mis on suunatud antibiootikumiresistentsust käsitlevatele farmaatsiauuringutele;

D.  võttes teadmiseks ELi algatused kõnealuses valdkonnas, eelkõige ühise kavandamise algatuse (Joint Programming Initiative) ja innovatiivsete ravimite algatuse (European Innovative Medicine Initiative);

1.  ergutab komisjoni toetama farmaatsiauuringuid, mille eesmärk on uute antibiootikumide või kiirdiagnostikavahendite väljatöötamine, kasutades selleks olemasolevaid teadusuuringute toetamiseks ette nähtud ELi vahendeid;

2  kutsub komisjoni üles osalema Maailma Terviseorganisatsiooni käivitatud järelevalveprogrammis.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika