REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PDF 384kWORD 47k
10.10.2016
PE593.644v01-00
 
B8-1218/2016

iesniegts saskaņā ar Reglamenta 133. pantu


par antibiotiku rezistenci


Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh

Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par antibiotiku rezistenci  
B8-1218/2016

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 168. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2001. gada 15. novembra, 2008. gada 10. jūnija, 2009. gada 1. decembra un 2016. gada 17. jūnija ieteikumus,

–  ņemot vērā Komisijas 2011. gada 15. novembra paziņojumu,

–  ņemot vērā Pasaules Veselības organizācijas 2015. gada 25. maija Vispārējo rīcības plānu,

–  ņemot vērā Reglamenta 133. pantu,

A.  norādot, ka pēc ESAO datiem antibiotiku rezistence ik gadu izraisa 700 000 nāves gadījumu;

B.  paužot nožēlu par privāto ieguldījumu samazināšanos ārstēšanas ar antibiotikām pētniecībai farmācijas jomā;

C.  atzinīgi vērtējot valstu iniciatīvas, jo īpaši Apvienotās Karalistes izveidoto “Fleming Fund” antibiotiku rezistences pētniecībai farmācijas jomā;

D.  atzīmējot Eiropas ierosmes šajā nozarē, proti, kopīgas plānošanas ierosmi (“Joint Programming Initiative”) un Eiropas novatorisko zāļu ierosmi (“European Innovative Medicine Initiative”),

1.  mudina Komisiju atbalstīt pētniecību farmācijas jomā ar mērķi izstrādāt jaunas antibiotikas vai ātrus diagnostikas instrumentus par zinātniskajai pētniecībai jau šobrīd atvēlēto Eiropas subsīdiju līdzekļiem;

2.  mudina arī sadarboties Pasaules Veselības organizācijas īstenotajā uzraudzības programmā.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika