NÁVRH UZNESENIA
PDF 247kWORD 47k
10.10.2016
PE593.644v01-00
 
B8-1218/2016

predložený v súlade s článkom 133 rokovacieho poriadku


o rezistencii voči antibiotikám


Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh

Návrh uznesenia Európskeho parlamentu o rezistencii voči antibiotikám  
B8-1218/2016

Európsky parlament,

–  so zreteľom na článok 168 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčania Rady zo 15. novembra 2001, z 10. júna 2008, z 1. decembra 2009 a zo 17. júna 2016,

–  so zreteľom na oznámenie Komisie z 15. novembra 2011,

–  so zreteľom na globálny akčný plán Svetovej zdravotníckej organizácie z 25. mája 2015;

–  so zreteľom na článok 133 rokovacieho poriadku,

A.  keďže podľa údajov OECD spôsobuje rezistencia voči antibiotikám každoročne 700 000 úmrtí;

B.  vyjadrujúc poľutovanie v súvislosti so znížením súkromných investícií do farmaceutického výskumu antibiotickej liečby;

C.  vítajúc vnútroštátne iniciatívy, najmä zriadenie fondu „Fleming Fund“ na výskum rezistencie voči antibiotikám Spojeným kráľovstvom;

D.  so zreteľom na európske iniciatívy v tejto oblasti, najmä na iniciatívu spoločného programovania (Joint Programming Initiative) a európsku iniciatívu pre inovačné lieky (European Innovative Medicine Initiative);

1.  nabáda Komisiu, aby podporovala farmaceutický výskum zameraný na vývoj nových antibiotík alebo nástrojov na rýchle diagnostikovanie z existujúcich európskych fondov na podporu vedeckého výskumu;

2  nabáda ju tiež, aby spolupracovala na programe dohľadu Svetovej zdravotníckej organizácie.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia