Návrh usnesení - B8-1220/2016Návrh usnesení
B8-1220/2016

NÁVRH USNESENÍ se žádostí o posudek Soudního dvora ve věci slučitelnosti navrhované dohody mezi Kanadou a Evropskou unií na Komplexní dohodě o hospodářské a obchodní spolupráci (CETA) se Smlouvami

11.11.2016 - (2016/2981(RSP))

předložený v souladu s čl. 108 odst. 6 jednacího řádu

Jan Philipp Albrecht, Tiziana Beghin, Kostas Chrysogonos, Marian Harkin, Heidi Hautala, Anneli Jäätteenmäki, Georgi Pirinski, Evelyn Regner, Gabriele Zimmer, Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Marisa Matias, Kostadinka Kuneva, Martina Anderson, Josu Juaristi Abaunz, Merja Kyllönen, Neoklis Sylikiotis, Malin Björk, Stefan Eck, Martina Michels, Kateřina Konečná, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat, Tania González Peñas, Paloma López Bermejo, Matt Carthy, Fabio Massimo Castaldo, Laura Ferrara, Isabella Adinolfi, Marco Affronte, Laura Agea, Marco Zullo, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Rosa D'Amato, Dario Tamburrano, Ignazio Corrao, David Borrelli, Marco Valli, Marco Zanni, Daniela Aiuto, Benedek Jávor, Bas Eickhout, Julia Reda, Molly Scott Cato, Michael Cramer, Bodil Valero, Philippe Lamberts, Claude Turmes, Ska Keller, Linnéa Engström, Max Andersson, Florent Marcellesi, Yannick Jadot, Karima Delli, Pascal Durand, Eva Joly, Michèle Rivasi, José Bové, Jude Kirton-Darling, Julie Ward, Theresa Griffin, Maria Noichl, Agnes Jongerius, Karoline Graswander-Hainz, Emmanuel Maurel, Guillaume Balas, Ana Gomes, Dietmar Köster, Edouard Martin, Karin Kadenbach, Marc Tarabella, Elly Schlein, Sergio Gaetano Cofferati, Josef Weidenholzer, Hugues Bayet, Virginie Rozière, Eugen Freund, Tibor Szanyi, Lucy Anderson, Anneliese Dodds, Ismail Ertug, Paul Tang, Afzal Khan, Pier Antonio Panzeri, Isabelle Thomas, Eric Andrieu, Maria Arena

Postup : 2016/2981(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
B8-1220/2016
Předložené texty :
B8-1220/2016
Rozpravy :
Přijaté texty :

B8-1220/2016

Usnesení Evropského parlamentu se žádostí o posudek Soudního dvora ve věci slučitelnosti navrhované dohody mezi Kanadou a Evropskou unií na Komplexní dohodě o hospodářské a obchodní spolupráci (CETA) se Smlouvami

(2016/2981(RSP))

Evropský parlament,

–  s ohledem na navrhovanou dohodu mezi Kanadou a Evropskou unií na Komplexní dohodě o hospodářské a obchodní spolupráci (CETA),

–  s ohledem na návrh rozhodnutí Rady o podpisu Komplexní dohody o hospodářské a obchodní spolupráci mezi Kanadou na jedné straně a Evropskou unií a jejími členskými státy na straně druhé[1];

–  s ohledem na článek 218 Smlouvy o fungování Evropské unie, a zejména na odstavce 6 a 11 tohoto článku,

–  s ohledem na čl. 108 odst. 6 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že dne 27. dubna 2009 zmocnila Rada Komisi k jednání jménem Evropské unie a jejích členských států o dohodě o hospodářské integraci s Kanadou;

B.  vzhledem k tomu, že dne 12. září 2011 přijala Rada doporučení Komise o změně pokynů pro jednání o dohodě o hospodářské integraci s Kanadou za účelem zmocnění Komise k jednání jménem Evropské unie o investicích;

C.  vzhledem k tomu, že vyjednavači ukončili jednání o dohodě CETA v srpnu 2014 a právní přezkum byl dokončen dne 29. února 2016;

D.  vzhledem k tomu, že text dohody postoupený Radě, aby dohodu uzavřela, podepsala a začala prozatímně uplatňovat, obsahuje kapitolu o investicích (kapitola osmá), v níž je mj. oddíl o ochraně investic (oddíl D) a oddíl o řešení investičních sporů mezi investorem a státem (oddíl F);

1.  zastává názor, že panuje právní nejistota ve věci toho, zda je navrhovaná dohoda slučitelná se Smlouvami, konkrétně s článkem 19 Smlouvy o Evropské unii a s články 49, 54, 56, 267 a 340 Smlouvy o fungování Evropské unie;

2.  rozhodl se požádat Soudní dvůr o posudek ve věci slučitelnosti navrhované dohody se Smlouvami;

3.  pověřuje svého předsedu, aby podnikl všechny kroky nezbytné k získání posudku Soudního dvora a aby předal toto usnesení pro informaci Radě a Komisi.