Procedure : 2016/2981(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B8-1220/2016

Indgivne tekster :

B8-1220/2016

Forhandlinger :

Afstemninger :

Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :


FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 259kWORD 61k
11.11.2016
PE593.646v01-00
 
B8-1220/2016

jf. forretningsordenens artikel 108, stk. 6


om indhentning af Domstolens udtalelse om foreneligheden med traktaterne af den påtænkte aftale mellem Canada og Den Europæiske Union om en samlet økonomi- og handelsaftale (CETA) (2016/2981(RSP))


Jan Philipp Albrecht, Tiziana Beghin, Kostas Chrysogonos, Marian Harkin, Heidi Hautala, Anneli Jäätteenmäki, Georgi Pirinski, Evelyn Regner, Gabriele Zimmer, Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Marisa Matias, Kostadinka Kuneva, Martina Anderson, Josu Juaristi Abaunz, Merja Kyllönen, Neoklis Sylikiotis, Malin Björk, Stefan Eck, Martina Michels, Kateřina Konečná, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat, Tania González Peñas, Paloma López Bermejo, Matt Carthy, Fabio Massimo Castaldo, Laura Ferrara, Isabella Adinolfi, Marco Affronte, Laura Agea, Marco Zullo, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Rosa D'Amato, Dario Tamburrano, Ignazio Corrao, David Borrelli, Marco Valli, Marco Zanni, Daniela Aiuto, Benedek Jávor, Bas Eickhout, Julia Reda, Molly Scott Cato, Michael Cramer, Bodil Valero, Philippe Lamberts, Claude Turmes, Ska Keller, Linnéa Engström, Max Andersson, Florent Marcellesi, Yannick Jadot, Karima Delli, Pascal Durand, Eva Joly, Michèle Rivasi, José Bové, Jude Kirton-Darling, Julie Ward, Theresa Griffin, Maria Noichl, Agnes Jongerius, Karoline Graswander-Hainz, Emmanuel Maurel, Guillaume Balas, Ana Gomes, Dietmar Köster, Edouard Martin, Karin Kadenbach, Marc Tarabella, Elly Schlein, Sergio Gaetano Cofferati, Josef Weidenholzer, Hugues Bayet, Virginie Rozière, Eugen Freund, Tibor Szanyi, Lucy Anderson, Anneliese Dodds, Ismail Ertug, Paul Tang, Afzal Khan, Pier Antonio Panzeri, Isabelle Thomas, Eric Andrieu, Maria Arena

Europa-Parlamentets beslutning om indhentning af Domstolens udtalelse om foreneligheden med traktaterne af den påtænkte aftale mellem Canada og Den Europæiske Union om en samlet økonomi- og handelsaftale (CETA) (2016/2981(RSP)) Europa-Parlamentet,  
B8-1220/2016

–  der henviser til forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af en samlet økonomi- og handelsaftale mellem Canada på den ene side og Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den anden side(1),

–  der henviser til artikel 218 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig stk. 6 og 11,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 108, stk. 6,

A.  der henviser til, at Rådet den 27. april 2009 bemyndigede Kommissionen til at forhandle om en økonomisk integrationsaftale med Canada på vegne af Den Europæiske Union og dens medlemsstater;

B.  der henviser til, at Rådet den 12. september 2011 vedtog en henstilling fra Kommissionen om ændring af forhandlingsdirektiverne for en økonomisk integrationsaftale med Canada med henblik på at give Kommissionen beføjelse til på Unionens vegne at forhandle om investeringer;

C.  der henviser til, at forhandlerne afsluttede CETA-forhandlingerne i august 2014 og afsluttede den juridiske revision den 29. februar 2016;

D.  der henviser til, at teksten til den aftale, der er forelagt Rådet til indgåelse, undertegnelse og midlertidig anvendelse, indeholder et kapitel om investeringer (kapitel 8), som bl.a. omfatter et afsnit om investeringsbeskyttelse (afsnit D) og et afsnit om bilæggelse af investeringstvister mellem investorer og stater (afsnit F);

1.  mener, at der hersker juridisk usikkerhed om den påtænkte aftales forenelighed med traktaterne, særlig artikel 19 i traktaten om Den Europæiske Union og artikel 49, 54, 56, 267 og 340 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde;

2.  vedtager at indhente en udtalelse fra Domstolen om den påtænkte aftales forenelighed med traktaterne;

3.  pålægger sin formand at træffe de nødvendige foranstaltninger til at indhente Domstolens udtalelse og sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen til orientering.

(1)

COM(2016)0443.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik