Διαδικασία : 2016/2981(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-1220/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-1220/2016

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 476kWORD 69k
11.11.2016
PE593.646v01-00
 
B8-1220/2016

σύμφωνα με το άρθρο 108 παράγραφος 6 του Κανονισμού


με το οποίο ζητείται η έκδοση γνώμης του Δικαστηρίου όσον αφορά τη συμβατότητα με τις Συνθήκες της προτεινόμενης συνολικής οικονομικής και εμπορικής συμφωνίας (CETA) μεταξύ του Καναδά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2016/2981(RSP))


Jan Philipp Albrecht, Tiziana Beghin, Κώστας Χρυσόγονος, Marian Harkin, Heidi Hautala, Anneli Jäätteenmäki, Georgi Pirinski, Evelyn Regner, Gabriele Zimmer, Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Marisa Matias, Κωνσταντίνα Κούνεβα, Martina Anderson, Josu Juaristi Abaunz, Merja Kyllönen, Νεοκλής Συλικιώτης, Malin Björk, Stefan Eck, Martina Michels, Kateřina Konečná, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat, Tania González Peñas, Paloma López Bermejo, Matt Carthy, Fabio Massimo Castaldo, Laura Ferrara, Isabella Adinolfi, Marco Affronte, Laura Agea, Marco Zullo, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Rosa D'Amato, Dario Tamburrano, Ignazio Corrao, David Borrelli, Marco Valli, Marco Zanni, Daniela Aiuto, Benedek Jávor, Bas Eickhout, Julia Reda, Molly Scott Cato, Michael Cramer, Bodil Valero, Philippe Lamberts, Claude Turmes, Ska Keller, Linnéa Engström, Max Andersson, Florent Marcellesi, Yannick Jadot, Karima Delli, Pascal Durand, Eva Joly, Michèle Rivasi, José Bové, Jude Kirton-Darling, Julie Ward, Theresa Griffin, Maria Noichl, Agnes Jongerius, Karoline Graswander-Hainz, Emmanuel Maurel, Guillaume Balas, Ana Gomes, Dietmar Köster, Edouard Martin, Karin Kadenbach, Marc Tarabella, Elly Schlein, Sergio Gaetano Cofferati, Josef Weidenholzer, Hugues Bayet, Virginie Rozière, Eugen Freund, Tibor Szanyi, Lucy Anderson, Anneliese Dodds, Ismail Ertug, Paul Tang, Afzal Khan, Pier Antonio Panzeri, Isabelle Thomas, Eric Andrieu, Maria Arena

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με το οποίο ζητείται η έκδοση γνώμης του Δικαστηρίου όσον αφορά τη συμβατότητα με τις Συνθήκες της προτεινόμενης συνολικής οικονομικής και εμπορικής συμφωνίας (CETA) μεταξύ του Καναδά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2016/2981(RSP))  
B8-1220/2016

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την προτεινόμενη συνολική οικονομική και εμπορική συμφωνία (CETA) μεταξύ του Καναδά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη της συνολικής οικονομικής και εμπορικής συμφωνίας μεταξύ του Καναδά, αφενός, και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφετέρου(1),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 218 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), και ιδίως τις παραγράφους 6 και 11 του άρθρου αυτού,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 108 παράγραφος 6 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 27 Απριλίου 2009, το Συμβούλιο εξουσιοδότησε την Επιτροπή να διαπραγματευθεί μια συμφωνία οικονομικής ολοκλήρωσης με τον Καναδά εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 12 Σεπτεμβρίου 2011, το Συμβούλιο ενέκρινε σύσταση της Επιτροπής σχετικά με την τροποποίηση των διαπραγματευτικών οδηγιών για τη σύναψη συμφωνίας οικονομικής ολοκλήρωσης με τον Καναδά, προκειμένου να εξουσιοδοτηθεί η Επιτροπή να διαπραγματευθεί, εξ ονόματος της Ένωσης, σχετικά με τις επενδύσεις·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διαπραγματευτές ολοκλήρωσαν τις διαπραγματεύσεις σχετικά με τη CETA στις 14 Αυγούστου 2014 και τη νομική επανεξέταση στις 29 Φεβρουαρίου 2016·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το κείμενο της συμφωνίας που υποβλήθηκε στο Συμβούλιο προς σύναψη, υπογραφή και προσωρινή εφαρμογή περιέχει ένα κεφάλαιο για τις επενδύσεις (κεφάλαιο οκτώ) στο οποίο περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, ένα τμήμα σχετικά με την προστασία των επενδύσεων (τμήμα Δ) και ένα τμήμα σχετικά με την επίλυση διαφορών μεταξύ επενδυτών και κρατών σε σχέση με επενδύσεις (τμήμα ΣΤ)·

1.  εκφράζει τη γνώμη ότι δεν υπάρχει ασφάλεια δικαίου όσον αφορά το κατά πόσο η προτεινόμενη συμφωνία είναι συμβατή με τις Συνθήκες, και ιδίως με το άρθρο 19 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και με τα άρθρα 49, 54, 56, 267 και 340 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

2.  αποφασίζει να ζητήσει τη γνώμη του Δικαστηρίου σχετικά με τη συμβατότητα της προτεινόμενης συμφωνίας με τις Συνθήκες·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για να λάβει τη γνώμη του Δικαστηρίου και να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα προς ενημέρωση στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1)

COM(2016)0443.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου