Menetlus : 2016/2981(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B8-1220/2016

Esitatud tekstid :

B8-1220/2016

Arutelud :

Hääletused :

Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :


RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 251kWORD 63k
11.11.2016
PE593.646v01-00
 
B8-1220/2016

vastavalt kodukorra artikli 108 lõikele 6


millega taotletakse Euroopa Kohtu arvamust selle kohta, kas kavandatav Kanada ja Euroopa Liidu vaheline laiaulatuslik majandus- ja kaubandusleping on aluslepingutega kooskõlas (2016/2981(RSP))


Jan Philipp Albrecht, Tiziana Beghin, Kostas Chrysogonos, Marian Harkin, Heidi Hautala, Anneli Jäätteenmäki, Georgi Pirinski, Evelyn Regner, Gabriele Zimmer, Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Marisa Matias, Kostadinka Kuneva, Martina Anderson, Josu Juaristi Abaunz, Merja Kyllönen, Neoklis Sylikiotis, Malin Björk, Stefan Eck, Martina Michels, Kateřina Konečná, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat, Tania González Peñas, Paloma López Bermejo, Matt Carthy, Fabio Massimo Castaldo, Laura Ferrara, Isabella Adinolfi, Marco Affronte, Laura Agea, Marco Zullo, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Rosa D'Amato, Dario Tamburrano, Ignazio Corrao, David Borrelli, Marco Valli, Marco Zanni, Daniela Aiuto, Benedek Jávor, Bas Eickhout, Julia Reda, Molly Scott Cato, Michael Cramer, Bodil Valero, Philippe Lamberts, Claude Turmes, Ska Keller, Linnéa Engström, Max Andersson, Florent Marcellesi, Yannick Jadot, Karima Delli, Pascal Durand, Eva Joly, Michèle Rivasi, José Bové, Jude Kirton-Darling, Julie Ward, Theresa Griffin, Maria Noichl, Agnes Jongerius, Karoline Graswander-Hainz, Emmanuel Maurel, Guillaume Balas, Ana Gomes, Dietmar Köster, Edouard Martin, Karin Kadenbach, Marc Tarabella, Elly Schlein, Sergio Gaetano Cofferati, Josef Weidenholzer, Hugues Bayet, Virginie Rozière, Eugen Freund, Tibor Szanyi, Lucy Anderson, Anneliese Dodds, Ismail Ertug, Paul Tang, Afzal Khan, Pier Antonio Panzeri, Isabelle Thomas, Eric Andrieu, Maria Arena

Euroopa Parlamendi resolutsioon, millega taotletakse Euroopa Kohtu arvamust selle kohta, kas kavandatav Kanada ja Euroopa Liidu vaheline laiaulatuslik majandus- ja kaubandusleping on aluslepingutega kooskõlas (2016/2981(RSP))  
B8-1220/2016

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse kavandatavat Kanada ja Euroopa Liidu vahelist laiaulatuslikku majandus- ja kaubanduslepingut,

–  võttes arvesse ettepanekut võtta vastu nõukogu otsus ühelt poolt Kanada ning teiselt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide vahelise laiaulatusliku majandus- ja kaubanduslepingu sõlmimise kohta(1),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 218, eriti selle lõikeid 6 ja 11,

–  võttes arvesse kodukorra artikli 108 lõiget 6,

A.  arvestades, et nõukogu volitas komisjoni 27. aprillil 2009. aastal pidama Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide nimel läbirääkimisi majandusintegratsiooni lepingu üle Kanadaga;

B.  arvestades, et nõukogu võttis 12. septembril 2011. aastal vastu komisjoni soovituse Kanadaga majandusintegratsiooni lepingu sõlmimiseks peetavate läbirääkimiste juhiste muutmise kohta, et volitada komisjoni pidama liidu nimel läbirääkimisi investeeringute üle;

C.  arvestades, et läbirääkijad lõpetasid laiaulatusliku majandus- ja kaubanduslepingu läbirääkimised 2014. aasta augustis ja õigusliku läbivaatamise 29. veebruaril 2016;

D.  arvestades, et nõukogule sõlmimiseks, allkirjastamiseks ja ajutiseks kohaldamiseks esitatud lepingu tekst hõlmab investeeringuid käsitlevat peatükki (kaheksas peatükk), mis hõlmab muu hulgas investeeringute kaitset käsitlevat jagu (D jagu) ning investori ja riigi vaheliste investeeringuvaidluste lahendamist käsitlevat jagu (F jagu);

1.  on seisukohal, et puudub õiguskindlus, kas kavandatav leping on kooskõlas aluslepingutega, eriti Euroopa Liidu lepingu artikliga 19 ning Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklitega 49, 54, 56, 267 ja 340;

2.  otsustab taotleda Euroopa Kohtu arvamust selle kohta, kas kavandatav leping on aluslepingutega kooskõlas;

3.  teeb presidendile ülesandeks võtta vajalikud meetmed Euroopa Kohtu asjakohase arvamuse saamiseks ning edastada käesolev resolutsioon teavitamise eesmärgil nõukogule ja komisjonile.

(1)

COM(2016)0443.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika